Domeneklagenemnda

Domeneklagenemnda er et selvstendig organ som behandler tvistesaker om rettigheter til norske domenenavn (domenenavn under landkoden .no), og klager på avgjørelser som Norid har tatt. Klagefristen er 3 år fra domenet ble registrert eller overført.

Norids rolle er å veilede partene i saken og sørge for at sakspapirene er formelt i orden. Vi er sekretariat for nemnda, men gir ingen råd i behandlingen av en klage. Alle avgjørelser i nemnda publiseres på Norids nettsider og i Lovdata.

For å oppfylle kravene om rask og billig behandling og samtidig ivareta rettsikkerheten foregår nemndas behandling innenfor klart avgrensede rammer. Hvis en tvist fremmes for domstolen, settes imidlertid nemndas avgjørelse til side til fordel for en helt ny tvistebehandling. Her kan argumenter og grunnlag som ikke ble brukt i nemndssaken trekkes inn. Nemndas avgjørelse kan fungere som en ekspertuttalelse, men legger ingen føringer for hvilke momenter domstolen skal legge vekt på.

Utfall av saker som er behandlet

Siden nemnda ble opprettet i 2003, har den behandlet 660 saker. Disse fordeler seg slik:

sektordiagram      Klager fikk medhold: 395
     Løst ved mekling: 13
     Klager fikk avslag: 166
     Klagen ble avvist: 86
Sist endret 14. september 2017