Klage på registrering

Hvis du oppdager at noen har registrert et domenenavn som du mener du har rettigheter til, for eksempel et varemerke, et produktnavn eller navn på bedrift, kan du klage registreringen inn for Domeneklagenemnda. For privatpersoner kan det være aktuelt å klage hvis andre for eksempel har registrert ens eget navn, men vær oppmerksom på at det ikke er enkelt å avgjøre hvem som har mest rett til et personnavn.

Klagemuligheten gjelder domenenavn som er registrert etter 1. oktober 2003. Du må klage innen tre år etter domenet ble registrert.

Før du leverer en klage, bør du kontakte abonnenten direkte for å undersøke om dere kan ordne saken dere imellom.

Klagen må fremmes slik at alle formelle krav er oppfylt, ellers kan nemnda avvise saken. Klagen må begrunnes både ut fra at du mener at du har rett til navnet og ut fra at du mener at den som har registrert navnet har handlet i såkalt ond tro, det vil si at vedkommende visste eller burde ha visst at registreringen kunne krenke andres rettigheter.

Du som klager må presentere saken slik at nemnda greier å sette seg inn i forholdet. Som regel vil nemnda avgjøre saken bare på grunnlag av det den får tilsendt. Du bør derfor legge arbeid i å begrunne og dokumentere klagen.

Du må betale et gebyr for å klage, men det refunderes hvis du vinner frem. Gebyret er på fire ganger rettsgebyret, for tiden en sum på NOK 5750.

Har du fått en klage mot deg? Slik svarer du på klagen.

Slik klager du

 1. Skaff deg oversikt over prosessen og hvilke formelle krav som gjelder
  Sett deg inn i regelverket og ta en titt på skjemaet som skal fylles ut.
 2. Finn argumenter for hvorfor du mener du har rett til domenenavnet, skaff dokumentasjon
  Relevant dokumentasjon kan være:
  • kopi av varemerkeregistrering fra Patentstyret eller tilsvarende attest fra andre myndigheter
  • kopi av firmaattest fra Brønnøysundsregistrene
  • kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt
  • for privatpersoner: kopi av fødsels- eller dåpsattest
 3. Begrunn hvorfor du mener at registreringen skjedde i ond tro, skaff dokumentasjon
  Her er noen eksempler på momenter som kan være relevante:
  • registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til deg eller til en av dine konkurrenter for å tjene penger
  • at domenet er registrert for å hindre deg i å registrere et navn du har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for din virksomhet på andre måter
  • at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet deg eller din virksomhet
  • at registreringen er gjort for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet en offentlig myndighet eller virksomhet
  • at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro

  Merk deg at det i seg selv ikke er bevis på at det foreligger ond tro at abonnenten ikke har brukt domenet til e-post eller webside.

 4. Fyll ut skjemaet og klargjør dokumentasjonen
  Lim skjemamalen inn i et tekstdokument eller en e-postmelding. Ta opp veiledningen til skjemaet og forviss deg om at du har forstått hvordan det skal fylles ut.

  Begrunnelsen for klagen skal ikke overstige 2000 ord. Dokumentasjonen og den faste erklæringen i skjemaet telles ikke med.

  Sørg for at dokumentasjonen foreligger elektronisk, helst i formatene PDF eller JPEG. Hvis du henviser til en webside, må denne skrives ut på papir og skannes. Du kan altså ikke henvise med en peker til websiden.

  Ta gjerne kontakt på adressen klage@norid.no hvis du er usikker på noe knyttet til hvordan du skal klage.

 5. Send inn skjema og dokumentasjon på e-post
  E-post: klage@norid.no

Når klagen er sendt inn

 1. Gebyr betales
  Du får en bekreftelse på at klagen er mottatt og beskjed om beløp, kontonummer og KID for innbetaling av klagegebyret. Kvittering for betalingen sendes til oss så snart som mulig. Hvis gebyret ikke er betalt innen ti virkedager, betraktes klagen som frafalt.
 2. Dokumentene kontrolleres
  Domeneklagenemndas sekretariat kontrollerer at klagen fyller de formelle kravene. Hvis det er formelle mangler ved klagen, får du beskjed umiddelbart. Da har du fem virkedager på deg til å sende inn korrigert klage.
 3. Abonnenten underrettes
  Sekretariatet sender klagen og vedleggene til abonnenten innen tre virkedager. Abonnenten har da 20 virkedager på seg til å svare på klagen.
 4. Oversending til Domeneklagenemnda
  Når et gyldig tilsvar er mottatt, sendes hele saken til nemnda innen fem virkedager. Som klager får du kopi av forsendelsen.
 5. Tilbud om mekling
  Hvis begge parter ønsker mekling, kan Domeneklagenemnda bistå. Da får du anledning til å diskutere saken med motparten med en nøytral tredjeperson til stede. Mekling skjer som oftest per telefon, men regelverket åpner også for personlig oppmøte hvis det er nødvendig. Mekling må skje innen ti virkedager.
 6. Nemndas vedtak
  Vedtaket sendes til sekretariatet og videre til deg og motparten. Gjelder avgjørelsen sletting eller overføring av domenet, skal dette iverksettes etter sju virkedager.
 7. Tilbakebetaling av gebyret
  Du får tilbakebetalt klagegebyret hvis Domeneklagenemnda gir deg medhold.

Dette er en forenklet veiledning til klageprosessen slik den er definert i regelverket for .no. Der det måtte være uoverensstemmelser mellom regelverket og veiledningen, er det regelverket som gjelder.

Sist endret 2. januar 2019