Slik svarer du på en klage

En klage er begrunnet ut fra at klager mener han har rett til domenenavnet og at han mener du har har handlet i såkalt ond tro, det vil si at du visste eller burde ha visst at registreringen kunne krenke andres rettigheter. Når du svarer på klagen må du forsøke å imøtegå disse påstandene.

Du har fått tilsendt klagen og dokumentasjonen fra Domeneklagenemndas sekretariat som holder til hos Norid. Du har ikke plikt til å svare, men det vil sannsynligvis styrke saken din hvis nemnda også har din versjon når de skal vurdere saken. Nemnda avgjør saken bare på grunnlag av det den får tilsendt, og vil bare helt unntaksvis be om ytterligere dokumentasjon. Du bør derfor legge arbeid i svaret og dokumentere så langt du kan.

Tilsvaret må fremmes slik at alle formelle krav er oppfylt, ellers kan nemnda velge å overse tilsvaret. Du har 20 virkedager på deg til å svare.

Slik svarer du

 1. Skaff deg oversikt over prosessen og hvilke formelle krav som gjelder
  Sett deg inn i regelverket og ta en titt på skjemaet som skal fylles ut.
 2. Begrunn hvorfor registreringen ikke var gjort i ond tro, skaff dokumentasjon
  Her en noen eksempler på momenter som kan være relevante:
  • du har brukt eller planlagt å bruke domenenavnet eller et liknende domenenavn til å tilby varer eller tjenester
  • din virksomhet har vært alminnelig kjent under navnet eller har vært tilknyttet navnet gjennom et merke som ligner
  • andre grunner til at du valgte dette navnet
  Relevant dokumentasjon kan være:
  • kopi av varemerkeregistrering fra Patentstyret eller tilsvarende attest fra andre myndigheter
  • kopi av firmaattest fra Brønnøysundsregistrene
  • kopi av brosjyremateriell, annonser, kassalapper, stempel, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt
  • annen dokumentasjon som viser hvordan navnet har vært brukt eller er planlagt brukt
 3. Fyll ut skjemaet og klargjør dokumentasjonen
  Lim skjemamalen inn i et tekstdokument eller en e-postmelding. Ta opp veiledningen til skjemaet og forviss deg om at du har forstått hvordan det skal fylles ut.

  Tilsvaret skal ikke overstige 2000 ord. Dokumentasjonen og en eventuell erklæring telles ikke med.

  Sørg for at dokumentasjonen foreligger elektronisk, helst i formatene PDF eller JPEG. Hvis du henviser til en webside, må denne skrives ut på papir og skannes. Du kan altså ikke henvise med en peker til websiden.

  Ta gjerne kontakt på adressen klage@norid.no hvis du er usikker på noe knyttet til å svare på en klage.

 4. Send inn skjema og dokumentasjon på e-post
  E-post: klage@norid.no

Når svaret er sendt inn

 1. Dokumentene kontrolleres
  Sekretariatet kontrollerer at svaret fyller de formelle kravene. Hvis det er formelle mangler ved svaret, får du beskjed umiddelbart. Da har du fem virkedager på deg til å sende inn et korrigert tilsvar.
 2. Oversending til Domeneklagenemnda
  Klagen, tilsvaret og tilhørende dokumentasjon sendes til nemnda innen fem virkedager. Både du og klager får kopi av forsendelsen.
 3. Tilbud om mekling
  Hvis begge parter ønsker mekling, kan domeneklagenemnda bistå. Da får du anledning til å diskutere saken med motparten med en nøytral tredjeperson til stede. Mekling skjer som oftest per telefon, men regelverket åpner også for personlig oppmøte hvis det er nødvendig. Mekling må skje innen ti virkedager.
 4. Nemndas vedtak
  Vedtaket sendes til sekretariatet og videre til deg og motparten. Gjelder vedtaket sletting eller overføring av domenet, skal dette iverksettes etter sju virkedager.
 5. Klagegebyr hvis du ikke får medhold
  Hvis du ikke får medhold i Domeneklagenemnda, må du betale klagegebyret. I så fall får du en faktura etter at saken er behandlet i nemnda.

Dette er en forenklet veiledning til klageprosessen slik den er definert i regelverket for .no. Der det måtte være uoverensstemmelser mellom regelverket og veiledningen, er det regelverket som gjelder.

Sist endret i 2015 eller tidligere