2001-02-19 – 2001-06-01

Regelverk for .no (navnepolitikken)

 1. Formål og rettslig status
 2. Virkeområde
 3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?
 4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener
 5. Krav til søkeren – hvem kan søke?
 6. Krav om navnetjener
 7. Krav til søknaden
 8. Generelle regler for saksbehandlingen
 9. Endringsmelding
 10. Overføring, suspensjon eller sletting
 11. Tvungen sletting av domenenavn
 12. Gebyrer
 13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn
 14. Søkers ansvar og plikter
 15. Bruk av registrert informasjon
 16. Klage
 17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken
 18. Vedlegg og referanser

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt og håndheves av NORID (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn), i forståelse med norske myndigheter. NORIDs virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. NORID har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no, .sj og .bv er delegert til NORID fra IANA i henhold til avtale. NORID har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no.

3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er:

 • små bokstaver fra a-z (ikke norske tegn)
 • siffer (0-9)
 • bindestrek

3.3 Domenenavnet må inneholde minst én bokstav. Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn. Se NORIDs whois-database for oversikt over registrerte domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123 og RFC 1912.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 NORID administrerer underdomener for alle fylkene i Norge, samt for alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrer domenenavn for geografiske områder søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av NORID
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn NORID. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 15 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

5.3 Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn under noen av de domenene NORID forvalter. Privatpersoner kan imidlertid registrere domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til NORID. Det registreres ikke domener med kun posthåndtering.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Krav til søknaden

7.1 Søknaden må sendes inn av en registrar som har avtale med NORID. Se oversikt over registrarer. Se også informasjon om registrarordningen.

7.2 NORIDs skjema skal benyttes. Se oversikt over NORIDs skjema og retningslinjer for disse.

7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En organisasjon som fyller vilkårene for registrering under flere domener kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før søknad inngis.

7.4 Innsending og utfylling av skjema skal skje i henhold til NORIDs retningslinjer. Registraren skal bistå søkeren med dette.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 NORIDs saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Deler av saksbehandlingen er automatisk. Se beskrivelse av saksbehandlingen.

8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette registraren automatisk per e-post. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.3 Et avslag fra NORID på søknad om domenenavn skal alltid begrunnes. NORIDs avgjørelse meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til NORID (endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk informasjon og kontaktinformasjon.

9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet regnes ikke som en endring, men som en ny registrering. Det må dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet.

9.3 NORID sender bekreftelse på utført endring pr e-post til innsender av endringsmeldingen, berørte ISPer og juridisk kontaktperson for domenet.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Overføring, suspensjon eller sletting

10.1 Ved søknad om overføring skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Den organisasjon som er utpekt av innehaver til å overta domenenavnet må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering.

10.2 Innehaver kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Innehaver kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor innehavers rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan det kreves suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

10.3 Innehaver kan kreve sletting av domenenavn. Ved melding om sletting skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer.

10.4 Ved overføring, suspensjon eller sletting sender NORID bekreftelse per e-post til registrar og til juridisk kontaktperson for domenet.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

11. Tvungen sletting av domenenavn

11.1 Følgende forhold vil kunne medføre at registrering av et domenenavn slettes og at domenenavnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet. Krav om varsel etter 11.2 gjelder ikke.

 2. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger. Innehaver av domenenavnet skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.

 3. Innehaver av domenenavnet er ikke lenger registrert i Enhetsregisteret eller har opphørt å eksistere.

 4. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt.

 5. Domenet er ikke tilgjengelig, det vil si at ingen navnetjenere svarer autoritativt for domenet.

 6. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos innehaver av domenenavnet.

11.2 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til innehaver av domenenavnet minst 60 dager før en omgjøring eller sletting blir gjennomført.

12. Gebyrer

12.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen opprettholdes. Se prisinformasjon.

12.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet.

12.3 NORID forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli varslet på NORIDs hjemmesider.

13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

13.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

13.2 Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

13.3 Registrerte domenenavn er knyttet til den organisasjon som har fått domenet registrert, og ikke til enkeltpersoner ved denne organisasjonen. Domenenavnet er også uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og innehaver av domenenavn kan fritt skifte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å skifte domenenavn.

13.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den organisasjon som overtar domenenavnet oppfyller kravene i navnepolitikken.

14. Søkers ansvar og plikter

14.1 Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. NORID foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

14.2 Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html

14.3 Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes.

14.4 Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

14.5 Søker plikter å etterkomme forespørsler fra NORID om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurerende, pornografisk eller ulovlig på annen måte. Egenerklæringen overleveres til registraren, som plikter å oppbevare denne.

15. Bruk av registrert informasjon

15.1 Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom NORIDs whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

15.2 NORID vil for øvrig ikke selge, overdra eller på annen måte utnytte informasjonen til kommersielle formål, herunder målrettet markedsføring og katalogtjenester.

15.3 NORID fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av den informasjon som offentliggjøres etter denne bestemmelse.

16. Klage

16.1 Avgjørelser tatt av NORID i henhold til navnepolitikken, kan påklages av søker/innehaver eller andre med rettslig klageinteresse. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i navnepolitikken. Det kan derfor ikke klages på grunnlag av at registreringen eller bruken av navnet er i strid med tredjemanns rettigheter. Tredjemann henvises til å forfølge saken direkte overfor søker/innehaver.

16.2 For søker/innehaver er klagefristen 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er kommet frem til søker. Registraren er forpliktet til å videreformidle NORIDs avgjørelse til søker/innehaver snarest og senest innen 14 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er sendt fra NORID.

16.3 For andre med rettslig klageinteresse, gjelder en klagefrist på 30 kalenderdager fra det tidspunkt vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til avgjørelsen.

16.4 En avgjørelse kan ikke påklages etter at det har gått 3 måneder fra den dag avgjørelsen ble fattet.

16.5 Skriftlig klage skal være avsendt innen klagefristen. I klagen må navn på klager samt kontaktperson for klager oppgis. Klagen skal være begrunnet. Se ellers klageprosedyren (vedlegg H).

16.6 Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering, sperres domenenavnet som klagen gjelder inntil klagesaken er avgjort. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at NORID har mottatt klagen. Sperringen innebærer at andre ikke kan registrere navnet så lenge sperringen opprettholdes. Før klagen er mottatt, foretas ikke sperring av domenenavnet. Dersom klagen trekkes, oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

16.7 NORID kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men kan normalt ikke omgjøre til skade for søker/innehaver. Ved klage kan NORID omgjøre eller endre avgjørelsen dersom klagen finnes å være begrunnet.

16.8 Dersom avgjørelsen ikke omgjøres, oversendes klagen til det uavhengige klageorganet NOK snarest og senest innen 7 kalenderdager etter at klagen er mottatt. Klageorganets beslutning er endelig.

16.9 Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageorganet avvise klagen. Dersom klageorganet finner at NORIDs avgjørelse er i strid med reglene i navnepolitikken, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan klageorganet treffe ny avgjørelse. Klageorganets avgjørelse kan ikke være til skade for klager, eller medføre rettighetstap for andre søkere/innehavere. NORID er bundet av klageorganets avgjørelse. Klageorganets avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet. Sekretariatet formidler NOKs avgjørelse til klager, snarest og senest innen 7 kalenderdager.

17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken

17.1 Denne navnepolitikken trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere navnepolitikk.

17.2 Vesentlige endringer i navnepolitikken vil bli kunngjort på NORIDs hjemmesider.

18. Vedlegg og referanser

Dette kapitlet gir en oversikt over de dokumentene navnepolitikken henviser til. Adressene til de ulike referansene vil kunne bli oppdatert uten videre varsel.

Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg A Reserverte og forbudte domenenavn under domener NORID forvalter http://www.norid.no/vedlegg-a.txt
Vedlegg B Det geografiske navnetreet http://www.norid.no/vedlegg-b.html
Vedlegg C Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener http://www.norid.no/vedlegg-c.html
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn NORID http://www.norid.no/vedlegg-d.html
Vedlegg E Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn http://www.norid.no/vedlegg-e.html
Vedlegg F Tekniske krav for navnetjenere http://www.norid.no/vedlegg-f.html
Vedlegg G Egenerklæring for domenenavnssøknad http://www.norid.no/vedlegg-g.html
Vedlegg H Klageprosedyre http://www.norid.no/vedlegg-h.html

Henvisninger til andre NORID-dokumenter

Tittel URL
Forklaringer og definisjoner http://www.norid.no/forklaring.html
Liste over Registrarer http://www.norid.no/registrar/registrarliste.html
NORIDs skjema http://www.norid.no/skjema/
Avgifter og fakturarutiner http://www.norid.no/priser.html
NOK: NORIDs klageorgan http://www.norid.no/nok.html
Klageskjema http://www.norid.no/klageskjema.html

Henvisninger til RFCer

RFC Tittel URL
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1591.txt
RFC 1034 Domain Names – Concepts and Facilities ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1034.txt
RFC 1035 Domain Names – Implementation and Specification ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1035.txt
RFC 1123 Requirements for Internet Hosts – Application and Support ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1123.txt
RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1912.txt
info@norid.no
Sist oppdatert
2001-01-23

NORIDs hovedside

Ordforklaring

Denne siden gir forklaring på enkelte av uttrykkene som benyttes i Navnepolitikk for .no

ISP

Internet Service Provider – Internettleverandør

Navnetjener

Domenenavnsystemet (DNS) er et distribuert system for oppslag av navn i et hierarkisk navnerom (såkalte «domenenavn»), samt informasjon som er assosiert med disse navnene, blant annet IP-adresser og posthåndterere. Merk at ethvert navn registrert i DNS er et domenenavn, inklusive navn til enkeltmaskiner.

En navnetjener er en maskin som implementerer protokollen som brukes i DNS, og som derfor kan tilby en slik navneoppslagstjeneste. Slike maskiner er normalt også registrert i DNS på lik linje med andre maskiner.

Ikke alle navnetjenere kjenner til alle domenenavn – en slik løsning ville ikke kunne skalere til å omfatte hele Internett. I stedet har hver navnetjener absolutt kunnskap (autoritet) bare om visse spesifikke biter av navnerommet.

Disse bitene av autoritativ informasjon bindes sammen ved delegering av autoritet i subtrær fra en felles rot i navnerommet. Roten betjenes av 13 maskiner spredt på nettet. Protokollen har mekanismer for å henvise til andre navnetjenere når fullstendig kunnskap ikke er tilgjengelig på den navnetjeneren som er spurt. Delegering av autoritet for navnerommet kan foregå på vilkårlige nivåer, og kan gjentas (for praktiske formål) vilkårlig mange ganger, men kan bare gjøres én gang for hvert nivå i navnetreet. Hvert nivå i navnerommet betjenes typisk av mange navnetjenere av robusthetsgrunner.

Det er viktig å merke seg at DNS ikke implementerer en katalogtjeneste, siden det ikke finnes noen søkefunksjon, og ingen «omtrentlig matching» ved oppslag: alle oppslag gjøres på basis av et fullt spesifisert eksakt navn.

Registrarer

En registrar har inngått en avtale med NORID om tilgangen til å sende inn søknader og endringsmeldinger til NORID. Registraren er opptrer som mellomledd mellom søkeren og NORID.

Registrarene skal bistå søkerne slik at de søknader som mottas av NORID vanligvis skal kunne godkjennes uten noen problemer. Registrarene forventes derfor å ha god kjennskap til de reglene som gjelder for registrering og opprettholdelse av domenenavn under .no, og tilstrekkelige tekniske ressurser til å bistå NORID og gi søkerne god service.

Det er ikke noe krav at en registrar også må være en internettleverandør, men registraren må forvisse seg om at de tjenester de knytter til seg holder tilstrekkelig kvalitet til å oppfylle vilkårene i registraravtalen.

NORIDs avgjørelser vedrørende de søknader NORID mottar meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager. NORID har ikke ansvar for at registraren overholder sin plikt til å formidle avslag innen den frist som er gitt.

Hvem som er registrarer for NORID fremgår av NORIDs registrarliste.

Gjeldende standardavtale for registrarer finnes på http://www.norid.no/registrar/regavtale.html. Dersom NORID finner at en registrar ikke oppfyller kravene i avtalen så kan registraren miste sin posisjon som registrar, hvilket innebærer at registraren ikke lengre kan søke om domenenavn under de domener NORID administrerer.

Saksbehandling

Her gis en skjematisk skisse av saksgangen i forbindelse med en søknad.

   auto-reg@norid.no
1. E-Post-automat 1a. Arkiv
2. Saksbehandlingskø
3. Saksbehandlingsverktøy
4. Navnepolitikk 4a. Brønnøysundregisteret
4b. Navnetjenere
5. Database Tilbakemelding
til registraren

1. Alle meldinger kommer først til e-post-automaten. Alt som ikke blir gjenkjent som et av NORIDs skjemaer får en feilmelding i retur. Dette gjelder for eksempel spam og skjemaer på feil format. Dersom skjemaet er på riktig format, men er feil utfylt, vil man få en feilmelding som viser hvilke feil e-post-automaten fant. Alle meldinger som kommer til e-post-automaten får også et saksnummer og blir arkivert (1a), slik at NORID har mulighet til å finne historien til en sak.

2. Meldinger som passerer e-post-automaten får et tidsstempel. Det blir sendt en kvittering tilbake til avsender om at NORID har mottatt meldingen, og meldingene blir deretter lagt i en kø.

3. Saksbehandlingsverktøyet går igjennom køen og plukker ut søknadene på bakgrunn av tidsstempelet. Verktøyet kontrollerer at meldingen er sendt inn av en registrar, det vil si at meldingen er signert med en av de PGP-nøklene registraren har lagt inn i NORIDs database. Straks en søknad om et domenenavn blir tatt under behandling låses domenenavnet slik at ikke andre søknader om samme domenenavn skal bli behandlet i mellomtiden.

4. Søknaden blir sjekket mot navnepolitikken for domenet det søkes om. Noen av kravene som navnepolitikken setter vil bli sjekket automatisk, andre vil kreve manuell behandling. Søknader med oppgitt organisasjonsnummer vil sjekkes mot Brønnøysundregisteret (4a). For alle søknader sjekkes at navnetjenerene som er oppgitt i søknaden er korrekt satt opp (4b). Hvis det ikke oppnås kontakt med Brønnøysundregistret eller navnetjenerene prøves det igjen etter fastsatte intervaller. Ingen andre søknader om samme domenenavn vil bli behandlet i mellomtiden. Hvis organisasjonsnummeret er feil, det oppgitte navnet på søkerorganisasjonen ikke stemmer overens med det som står registrert i Brønnøysundregisteret eller navnetjenerene ikke er korrekt satt opp for domenet blir søknaden avslått. Dermed vil andre søknader om det samme domenenavnet kunne behandles.

5. Dersom søknaden oppfyller alle kravene som stilles i navnepolitikken vil domenet bli registrert i DNS, de aktuelle dataene lagt inn i NORIDs database og en bekreftelse bli sendt til registraren. I motsatt fall blir det sendt et begrunnet avslag til registraren. Registraren skal deretter gi videre beskjed til søkeren som beskrevet i registraravtalen.info@norid.no
Sist oppdatert
2001-01-23

NORIDs hovedside

Vedlegg A

# Navnepolitikk for .no Vedlegg A: Reserverte og forbudte domenenavn under 
# domener NORID forvalter
#
# To- og tre-bokstavers domener
# Three Letter Domains
no  # Benyttes som test-sone for DNSSEC etc.
da
ans
as
asa
org
com
edu
ftp
gov
int
kom
net
nic
sex
www
#
# Diverse
# Misc.
internet
internett
localhost
whois
porno
herad
herred
kongen
dronningen
kronprinsen
prinsessen
kronprinsessen
prinsen
kongefamilien
royalcourt
hoffet
royalfamily
odelsting
odelstinget
lagting
lagtinget
storting
stortingspresidenten
stortingspresident
statsminister
statsministeren
departement
departementet
departementene
statsraad
statsraaden
statsraadene
minister
ministeren
ministerene
regjering
regjeringen
staten
#
# Det vil være enkelte profane uttrykk som ikke tillates registrert under .no
# En liste over disse vil ikke bli publisert.
#
# Landsdeler
# Major Geographical Areas
dronningmaudsland
dronningmaudland
dronningmauds-land
dronningmaud-land
dronning-maudsland
dronning-maudland
dronning-mauds-land
dronning-maud-land
norge # (Registrert av den norske Regjering)
noreg
norway
norwegen
norvege
norga
nord-norge
nord-noreg
nordnorge
nordnoreg
troendelag
trondelag
midt-norge
midt-noreg
midtnorge
midtnoreg
sapmi
sunnmore
sunnmoere
sunn-more
sunn-moere
nord-more
nord-moere
nordmore
nordmoere
soer-norge
sorlandet
soerlandet
sor-norge
soer-noreg
sor-noreg
soernorge
sornorge
soernoreg
sornoreg
vest-norge
vest-noreg
vestnorge
vestnoreg
vestlandet
oest-norge
ost-norge
oestnorge
ostnorge
oestlandet
ostlandet
aust-norge
aust-noreg
austnorge
austnoreg
austlandet
hallingdal
hardanger
hardangervidda
toten
rondane
sylane
jotunheimen
trollheimen
janmayen
jan-mayen
bjoernoeya
bjoernoya
bjornoeya
bjornoya
barentsburg
longyearbyen
haalogaland
halogaland
ofoten
lofoten
vesteralen
vesteraalen
#
# Byer og tettsteder
# Cities and Townships
#
akrehamn
algard
arna
brumunddal
brummunddal
bryne
drobak
droebak
egersund
fetsund
floro
hokksund
honefoss
hoenefoss
horten
jessheim
jorpeland           
joerpeland
kopervik
krokstadelva
langevag
leirvik
mjondalen
mo
mo-i-rana
moirana
mosjoen
mosjoeen
nesoddtangen
orkanger
osoyro
osoeyro
raholt
sandnessjoen
sandnessjoeen
skedsmokorset
slattum
spjelkavik
stathelle
stavern
stjordalshalsen
stjoerdalshalsen
tananger
tranby
vossevangen
#
# Byer, alternative navn
#
beitostolen
beitostoelen
bjoergvin
bjorgvin
broennoeysund
broennoysund
bronnoeysund
bronnoysund
christiania
kirkenes
kristiania
nidaros
porsgrund
trondhjem
tunsberg
#
# Oyer
# Islands
mageroey
mageroy
bouvetoeya
bouvetoya
peter1soey
peter1soy
peter-1soey
peter-1soy
peter1s-oey
peter1s-oy
peter-1s-oey
peter-1s-oy
hinnoeya
hinnoya
senja
langoeya
langoya
soeroeya
soeroya
soroeya
soroya
kvaloey
kvaloy
ringvassoey
ringvassoy
seiland
austvaagoey
austvagoey
austvaagoy
austvagoy
andoeya
andoya
nordaustlandet
nordaust-landet
nord-aust-landet
barentsoeya
barentsoya
edgeoeya
edgeoya
kong-karls-land
kongkarlsland
hopen
prins-karls-forland
prins-karlsforland
prinskarls-forland
prinskarlsforland
spitsbergen
#
# Counties (Municipal Sector)
# Kommuner
agdenes
alstahaug
alta
alaheadju
alvdal
andebu
andoy
andoey
andasuolo
aremark
arendal
asker
askim
askvoll
askoy
askoey
audnedal
aukra
aure
aurdal
aurland
aurskog-holand
aurskoghoeland
aurskog-hoeland
aurskogholand
austevoll
austrheim
averoy
averoey
balestrand
ballangen
balat
balsfjord
bahccavuotna
bamble
bardu
beardu
beiarn
bajddar
baidar
berg
bergen
berlevag
berlevaag
bearalvahki
bindal
birkenes
bjarkoy
bjarkoey
bjerkreim
bjugn
bodo
bodoe
baadaaddjaa
badadja
budejju
bokn
borre
bremanger
bronnoy
bronnoey
broennoey
broennoy
bygland
bykle
barum
berum
baerum
bo
boe
bievat
bomlo
boemlo
batsfjord
baatsfjord
bahcavuotna
deanu
dovre
drammen
drangedal
dyroy
dyroey
donna
doenna
eid
eide
eidfjord
eidsberg
eidskog
eidsvoll
eigersund
elverum
enebakk
engerdal
etne
etnedal
evenes
evenassi
evje
evjeoghornnes
evje-og-hornnes
farsund
fauske
fuossko
fuoisku
fedje
fet
finnoy
finnoey
fitjar
fjaler
fjell
flakstad
flatanger
flekkefjord
flesberg
flora
fla
flaa
folldal
forsand
fosnes
fredrikstad
frei
frogn
froland
frosta
frana
frena
fraena
froya
froeya
fusa
fyresdal
forde
foerde
gamvik
gangaviika
gaular
gausdal
gildeskal
gildeskaal
giske
gjemnes
gjerdrum
gjerstad
gjesdal
gjovik
gjoevik
gloppen
gol
gran
grane
granvin
gratangen
grimstad
grong
kraaanghke
kraanghke
grue
gulen
hadsel
halden
halsa
hamar
hamaroy
hamaroey
habmer
hapmir
hammerfest
hammarfeasta
haram
hareid
harstad
hasvik
aknoluokta
hattfjelldal
aarborte
haugesund
hemne
hemnes
hemsedal
heroy
heroey
hitra
hjartdal
hjelmeland
hobol
hoboel
hof
hol
hole
holmestrand
holtalen
holtaalen
hornindal
hurdal
hurum
hvaler
hyllestad
hagebostad
hegebostad
haegebostad
hoyanger
hoeyanger
hoylandet
hoeylandet
ha
haa
ibestad
inderoy
inderoey
iveland
jevnaker
jondal
jolster
joelster
karasjohka
karasjok
karlsoy
karlsoey
galsa
karmoy
karmoey
kautokeino
guovdageaidnu
klepp
klabu
klebu
klaebu
kongsberg
kongsvinger
kragero
krageroe
kristiansand
kristiansund
krodsherad
kroedsherad
kvalsund
rahkkeravju
kvam
kvinesdal
kvinnherad
kviteseid
kvitsoy
kvitsoey
kvafjord
kvefjord
kvaefjord
giehtavuoatna
kvanangen
kvenangen
kvaenangen
kafjord
kaafjord
gaivuotna
larvik
lavangen
lavagis
loabat
lebesby
davvesiida
leikanger
leirfjord
leka
leksvik
lenvik
leangaviika
lesja
levanger
lier
lierne
lillehammer
lillesand
lindesnes
lindas
lindaas
lom
loppa
lahppi
lund
lunner
luroy
luroey
luster
lyngdal
lyngen
ivgu
lardal
lerdal
laerdal
lodingen
loedingen
lorenskog
loerenskog
loten
loeten
malvik
malsoy
maalsoey
muosat
mandal
marker
marnardal
masfjorden
meland
meldal
melhus
meloy
meloey
meraker
meraaker
moaareke
moareke
midsund
midtre
midtre-gauldal
midtregauldal
modalen
modum
molde
moskenes
moss
mosvik
malselv
maalselv
malatvuopmi
masoy
maasoey
maasoy
masoey
namdalseid
aejrie
namsos
namsskogan
naaaamesjevuemie
naamesjevuemie
laakesvuemie
nannestad
narvik
narviika
naustdal
nedre
nedreeiker
nedre-eiker
nes
nesna
nesodden
nesseby
unjarga
nesset
nissedal
nittedal
nome
nord-aurdal
nordaurdal
nord-fron
nordfron
nord-odal
nordodal
norddal
nordkapp
davvenjarga
nordre
nordreland
nordre-land
nordreisa
navoutna
nore
noreoguvdal
nore-og-uvdal
notodden
naroy
neroy
naeroey
naroey
neroey
naeroy
notteroy
noetteroey
noetteroy
notteroey
odda
oppdal
oppegard
oppegaard
orkdal
os
osen
osteroy
osteroey
overhalla
porsanger
porsangu
porsgrunn
radoy
radoey
rakkestad
ramnes
rana
ruovat
randaberg
rauma
rendalen
rennebu
rennesoy
rennesoey
rindal
ringebu
ringerike
ringsaker
rissa
risor
risoer
roan
rollag
rygge
ralingen
relingen
raelingen
rodoy
roedoey
rodoey
roedoy
romskog
roemskog
roros
roeros
rost
roest
royken
roeyken
royrvik
roeyrvik
rade
raade
salangen
siellak
saltdal
salat
samnanger
sande
sandefjord
sandnes
sandoy
sandoey
sarpsborg
sauda
sauherad
sel
selbu
selje
seljord
sigdal
siljan
sirdal
skaun
skedsmo
ski
skien
skiptvet
skjerstad
skjervoy
skjervoey
skierva
skjak
skjaak
skodje
skanland
skaanland
skanit
smola
smoela
snillfjord
snasa
snaasa
snoasa
snaaase
snaase
sogndal
sokndal
sola
solund
songdalen
sortland
spydeberg
stange
stavanger
steigen
steinkjer
stjordal
stjoerdal
stokke
stor-elvdal
storelvdal
stord
stordal
storfjord
omasvuotna
strand
stranda
stryn
sula
suldal
sund
sunndal
surnadal
sveio
svelvik
sykkylven
sogne
soegne
somna
soemna
sondre
soendre
sondreland
sondre-land
soendreland
soendre-land
sor-aurdal
soraurdal
soeraurdal
soer-aurdal
sor-fron
sorfron
soerfron
soer-fron
sor-odal
sorodal
soerodal
soer-odal
sor-varanger
sorvaranger
soervaranger
soer-varanger
sydvaranger
syd-varanger
matta-varjjat
sorfold
soerfold
sorreisa
soerreisa
sorum
soerum
tana
deatnu
time
tingvoll
tinn
tjeldsund
dielddanuorri
tjome
tjoeme
tokke
tolga
torsken
tranoy
tranoey
tromso
tromsoe
tromsa
romsa
trondheim
troandin
trysil
trana
trena
traena
trogstad
troegstad
tustna
tvedestrand
tydal
tynset
tysfjord
divtasvuodna
divttasvuotna
tysnes
tysvar
tysver
tysvaer
tonsberg
toensberg
ullensaker
ullensvang
ulstein
ulvik
unjargga
utsira
vadso
vadsoe
cahcesuolo
vaksdal
valle
vang
vanylven
vardo
vardoe
varggar
vefsn
vaapste
vega
vegarshei
vegaarshei
vennesla
verdal
verran
vestby
vestnes
vestre
vestreslidre
vestre-slidre
vestretoten
vestre-toten
vestvagoy
vestvaagoey
vestvaagoy
vestvagoey
vevelstad
vik
vikna
vindafjord
vinje
volda
voss
varoy
veroy
vaeroy
varoey
veroey
vaeroey
vagan
vaagan
voagat
vagsoy
vaagsoey
vagsoey
vaagsoy
vaga
vaagaa
vaaga
vagaa
vale
vaale
valer
vaaler
oksnes
oeksnes
olen
oelen
orland
oerland
orskog
oerskog
orsta
oersta
ostre
oestre
ostretoten
ostre-toten
oestre-toten
oestretoten
ovre
oevre
ovreeiker
ovre-eiker
oevre-eiker
oevreeiker
oyer
oeyer
oygarden
oeygarden
oystre
oeystre
oeystreslidre
oeystre-slidre
oystre-slidre
oystreslidre
afjord
aafjord
al
aal
alesund
aalesund
amli
aamli
amot
aamot
ardal
aardal
aas
aseral
aaseral
asnes
aasnes
#
# Fylker
#
ostfold
oestfold
akershus
hedmark
oppland
buskerud
vestfold
telemark
agder
aust-agder
austagder
vest-agder
vestagder
rogaland
hordaland
sogn-og-fjordane
sognogfjordane
sogn
fjordane
more-og-romsdal
moreogromsdal
more
moere-og-romsdal
moereogromsdal
moere
romsdal
sor-trondelag
soer-troendelag
sor-troendelag
soer-trondelag
lulli-troendelaga
lulli-trondelaga
nord-trondelag
nordtrondelag
nord-troendelag
nordtroendelag
davvi-troendelaga
davvi-trondelaga
nordland
nordlanda
troms
tromsa
romsa
finnmark
finnmarku
#
#
# Domener NORID forvalter
#
# Kategoridomener
# Generic Second level Domains
#
vgs
fhs
museum
fylkesbibl
folkebibl
idrett
#
# Det geografiske navnetreet 
# Geographic Second level Domains
#
oslo
of
ah
hm
ol
bu
vf
tm
aa
va
rl
hl
sf
mr
st
nt
nl
tr
fm
svalbard
#
# NORID administrerer underdomener for alle tettsteder med mer enn 
# 5000 innbyggere. Disse tettstedene er listet under kategoriene de hører
# inn under (byer, kommuner, etc.) En fullstendig oversikt finnes i 
# vedlegg B.
#
#
# Kategoridomener som forvaltes av andre enn NORID
#
mil
stat
dep
kommune
priv

Vedlegg E: Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn

 • Ansvarlig selskap
 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Delt ansvar
 • Enkeltmannsforetak
 • Europeisk øk. foretaksgruppe
 • Forening/Lag/Innretning
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Fylkeskommune
 • Gjensidig forsikringselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Kirkelig fellesråd
 • Kommune
 • Kommandittselskap
 • Norsk avd. av utenlandsk foretak
 • Organisasjonsledd
 • Partrederi
 • Statsforetak
 • Sparebank
 • Staten
 • Stiftelse
 • Verdipapirfond


info@norid.no
Sist oppdatert
2001-02-20

NORIDs hovedside
Sist oppdatert: 1. juni 2001