2001-06-01 – 2002-01-18

Navnepolitikk for .no
(gyldig 1. juni 2001–18. januar 2002)

 1. Formål og rettslig status
 2. Virkeområde
 3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?
 4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener
 5. Krav til søkeren – hvem kan søke?
 6. Krav om navnetjener
 7. Krav til søknaden
 8. Generelle regler for saksbehandlingen
 9. Endringsmelding
 10. Overføring, suspensjon eller sletting
 11. Tvungen sletting av domenenavn
 12. Gebyrer
 13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn
 14. Søkers ansvar og plikter
 15. Bruk av registrert informasjon
 16. Klage
 17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken
 18. Vedlegg og referanser

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt og håndheves av NORID (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn), i forståelse med norske myndigheter. NORIDs virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. NORID har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no, .sj og .bv er delegert til NORID fra IANA i henhold til avtale. NORID har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no.

3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er:

 • små bokstaver fra a-z (ikke norske tegn)
 • siffer (0-9)
 • bindestrek

3.3 Domenenavnet må inneholde minst én bokstav eller bindestrek. Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn. Se NORIDs whois-database for oversikt over registrerte domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123 og RFC 1912.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 NORID administrerer underdomener for alle fylkene i Norge, samt for alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrer domenenavn for geografiske områder søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av NORID
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn NORID. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 15 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

5.3 Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn under noen av de domenene NORID forvalter. Privatpersoner kan imidlertid registrere domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til NORID. Det registreres ikke domener med kun posthåndtering.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Krav til søknaden

7.1 Søknaden må sendes inn av en registrar som har avtale med NORID. Se oversikt over registrarer. Se også informasjon om registrarordningen.

7.2 NORIDs skjema skal benyttes. Se oversikt over NORIDs skjema og retningslinjer for disse.

7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En organisasjon som fyller vilkårene for registrering under flere domener kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før søknad inngis.

7.4 Innsending og utfylling av skjema skal skje i henhold til NORIDs retningslinjer. Registraren skal bistå søkeren med dette.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 NORIDs saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Deler av saksbehandlingen er automatisk. Se beskrivelse av saksbehandlingen.

8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette registraren automatisk per e-post. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.3 Et avslag fra NORID på søknad om domenenavn skal alltid begrunnes. NORIDs avgjørelse meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til NORID (endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk informasjon og kontaktinformasjon.

9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet regnes ikke som en endring, men som en ny registrering. Det må dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet.

9.3 NORID sender bekreftelse på utført endring pr e-post til innsender av endringsmeldingen, berørte ISPer og juridisk kontaktperson for domenet.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Overføring, suspensjon eller sletting

10.1 Ved søknad om overføring skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Den organisasjon som er utpekt av innehaver til å overta domenenavnet må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering.

10.2 Innehaver kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Innehaver kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor innehavers rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan innehaver kreve suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

10.3 Innehaver kan kreve sletting av domenenavn. Ved melding om sletting skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer.

10.4 Ved overføring, suspensjon eller sletting sender NORID bekreftelse per e-post til registrar og til juridisk kontaktperson for domenet.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

11. Tvungen sletting av domenenavn

11.1 Følgende forhold vil kunne medføre at registrering av et domenenavn slettes og at domenenavnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet. Krav om varsel etter 11.2 gjelder ikke.

 2. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger. Innehaver av domenenavnet skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.

 3. Innehaver av domenenavnet er ikke lenger registrert i Enhetsregisteret eller har opphørt å eksistere.

 4. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt.

 5. Domenet er ikke tilgjengelig, det vil si at ingen navnetjenere svarer autoritativt for domenet.

 6. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos innehaver av domenenavnet.

11.2 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til innehaver av domenenavnet minst 60 dager før en omgjøring eller sletting blir gjennomført.

12. Gebyrer

12.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen opprettholdes. Se prisinformasjon.

12.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet.

12.3 NORID forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli varslet på NORIDs hjemmesider.

13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

13.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

13.2 Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

13.3 Registrerte domenenavn er knyttet til den organisasjon som har fått domenet registrert, og ikke til enkeltpersoner ved denne organisasjonen. Domenenavnet er også uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og innehaver av domenenavn kan fritt skifte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å skifte domenenavn.

13.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den organisasjon som overtar domenenavnet oppfyller kravene i navnepolitikken.

14. Søkers ansvar og plikter

14.1 Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. NORID foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

14.2 Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html

14.3 Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes.

14.4 Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

14.5 Søker plikter å etterkomme forespørsler fra NORID om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søkerinnestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurerende, pornografisk eller ulovlig på annen måte. Egenerklæringen overleveres til registraren, som plikter å oppbevare denne.

15. Bruk av registrert informasjon

15.1 Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom NORIDs whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

15.2 NORID vil for øvrig ikke selge, overdra eller på annen måte utnytte informasjonen til kommersielle formål, herunder målrettet markedsføring og katalogtjenester.

15.3 NORID fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av den informasjon som offentliggjøres etter denne bestemmelse.

16. Klage

16.1 Avgjørelser tatt av NORID i henhold til navnepolitikken, kan påklages av søker/innehaver eller andre med rettslig klageinteresse. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i navnepolitikken. Det kan derfor ikke klages på grunnlag av at registreringen eller bruken av navnet er i strid med tredjemanns rettigheter. Tredjemann henvises til å forfølge saken direkte overfor søker/innehaver.

16.2 For søker/innehaver er klagefristen 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er kommet frem til søker. Registraren er forpliktet til å videreformidle NORIDs avgjørelse til søker/innehaver snarest og senest innen 14 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er sendt fra NORID.

16.3 For andre med rettslig klageinteresse, gjelder en klagefrist på 30 kalenderdager fra det tidspunkt vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til avgjørelsen.

16.4 En avgjørelse kan ikke påklages etter at det har gått 3 måneder fra den dag avgjørelsen ble fattet.

16.5 Skriftlig klage skal være avsendt innen klagefristen. I klagen må navn på klager samt kontaktperson for klager oppgis. Klagen skal være begrunnet. Se ellers klageprosedyren (vedlegg H).

16.6 Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering, sperres domenenavnet som klagen gjelder inntil klagesaken er avgjort. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at NORID har mottatt klagen. Sperringen innebærer at andre ikke kan registrere navnet så lenge sperringen opprettholdes. Før klagen er mottatt, foretas ikke sperring av domenenavnet. Dersom klagen trekkes, oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

16.7 NORID kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men kan normalt ikke omgjøre til skade for søker/innehaver. Ved klage kan NORID omgjøre eller endre avgjørelsen dersom klagen finnes å være begrunnet.

16.8 Dersom avgjørelsen ikke omgjøres, oversendes klagen til det uavhengige klageorganet NOK snarest og senest innen 7 kalenderdager etter at klagen er mottatt. Klageorganets beslutning er endelig.

16.9 Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageorganet avvise klagen. Dersom klageorganet finner at NORIDs avgjørelse er i strid med reglene i navnepolitikken, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan klageorganet treffe ny avgjørelse. Klageorganets avgjørelse kan ikke være til skade for klager, eller medføre rettighetstap for andre søkere/innehavere. NORID er bundet av klageorganets avgjørelse. Klageorganets avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet. Sekretariatet formidler NOKs avgjørelse til klager, snarest og senest innen 7 kalenderdager.

17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken

17.1 Denne navnepolitikken trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere navnepolitikk.

17.2 Vesentlige endringer i navnepolitikken vil bli kunngjort på NORIDs hjemmesider og blir en del av gjeldende navnepolitikk. Siste endring er av 1.juni 2001.

18. Vedlegg og referanser

Dette kapitlet gir en oversikt over de dokumentene navnepolitikken henviser til. Adressene til de ulike referansene vil kunne bli oppdatert uten videre varsel.

Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg A Reserverte og forbudte domenenavn under domener NORID forvalter http://www.norid.no/regelverk/2001-06-01/vedlegg-a.txt
Vedlegg B Det geografiske navnetreet http://www.norid.no/vedlegg-b.html
Vedlegg C Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener http://www.norid.no/vedlegg-c.html
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn NORID http://www.norid.no/vedlegg-d.html
Vedlegg E Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn http://www.norid.no/regelverk/2001-06-01/vedlegg-e.html
Vedlegg F Tekniske krav for navnetjenere http://www.norid.no/vedlegg-f.html
Vedlegg G Egenerklæring for domenenavnssøknad http://www.norid.no/vedlegg-g.html
Vedlegg H Klageprosedyre http://www.norid.no/vedlegg-h.html

Henvisninger til andre NORID-dokumenter

Tittel URL
Forklaringer og definisjoner http://www.norid.no/forklaring.html
Liste over Registrarer http://www.norid.no/registrar/registrarliste.html
NORIDs skjema http://www.norid.no/skjema/
Avgifter og fakturarutiner http://www.norid.no/priser.html
NOK: NORIDs klageorgan http://www.norid.no/nok.html
Klageskjema http://www.norid.no/klageskjema.html

Henvisninger til RFCer

RFC Tittel URL
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1591.txt
RFC 1034 Domain Names – Concepts and Facilities ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1034.txt
RFC 1035 Domain Names – Implementation and Specification ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1035.txt
RFC 1123 Requirements for Internet Hosts – Application and Support ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1123.txt
RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1912.txt

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. juni 2001–18. januar 2002)
Vedlegg E: Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn

 • Ansvarlig selskap
 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Delt ansvar
 • Enkeltmannsforetak
 • Europeisk øk. foretaksgruppe
 • Forening/Lag/Innretning
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Fylkeskommune
 • Gjensidig forsikringselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Kirkelig fellesråd
 • Kommune
 • Kommandittselskap
 • Norsk avd. av utenlandsk foretak
 • Organisasjonsledd
 • Partrederi
 • Statsforetak
 • Sparebank
 • Staten
 • Stiftelse
 • Verdipapirfond

Utenlandske staters diplomatiske representasjon i Norge (ambassader), har en spesiell status i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961. Som en følge av denne status, regnes ambassader som selvstendige organisasjoner og kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra ambassaden om at denne organisasjonen er det angjeldende lands offisielle ambassade i Norge.

Sist oppdatert: 18. januar 2002