NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Dette er et notat som angir hvilke retningslinjer som finnes for endringer av vedlegg A.

Legge til nye navn

Det vurderes fortløpende om nye navn bør reserveres eller forbys registrert. Dette kan være nye kategoridomener, for eksempel hvis det skulle komme en ny selskapskategori på linje med ANS eller AS; nye geografiske navn, for eksempel hvis det opprettes nye kommuner; nye tekniske navn i forbindelse med etablering av nye tjenester; og så videre.

Hvis det dukker opp navn som kan være aktuelle, vurderes det i samråd med Norids rådgivende organ (Norpol) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hvorvidt disse navnene oppfyller kravene som stilles for å tilhøre en av kategoriene i vedlegg A. Norid kan forby navnene midlertidig til avgjørelsen er tatt. Avgjørelsen om at navnene skal legges til vedlegg A varsles på vanlig måte, selv om navnene av praktiske årsaker vil være blokkert også i varslingsperioden.

Innlegging av nye navn på forbudt-/reservertlista vil ikke skje med tilbakevirkende kraft. Det betyr at navn som allerede er registrert ikke vil bli fjernet selv om de kommer inn på lista. Hvis navnet senere blir slettet, vil det imidlertid være sperret for ny registrering. Slike navn kan heller ikke overføres til en ny abonnent.

Ta i bruk eller fjerne navn

Navn som er forbudt

Norid foretar årlig en vurdering av om disse navnene fremdeles skal forbys eller om de skal fjernes fra vedlegg A. Eventuelle endringer diskuteres med Norpol og Nkom, som også kan ta initiativ til å foreslå endringer.

Navn som er reservert

Norid foretar en årlig vurdering av om navnene fremdeles skal være reservert, om de skal tas i bruk eller om de skal fjernes fra vedlegg A. Eventuelle endringer diskuteres med Norpol og Nkom, som også kan ta initiativ til å foreslå endringer.

Det gjelder egne retningslinjer for alle navnene som er i bruk i det geografiske navnetreet: Det forbudte underdomenet www tillates registrert under det geografiske domenet av en lokal enhet som representerer det området domenet navngir. De offisielle navnene på Norge regnes også som geografiske navn, selv om de ikke er planlagt inkludert i det geografiske navnetreet. I stedet for at det forbudte underdomenet www tillates registrert, tillates disse domenene registrert av den enheten som representerer området, det vil si den norske regjering.

Prosess for å ta i bruk eller fjerne navn fra vedlegget

Ta i bruk navn:
Navn som tas i bruk, for eksempel fordi de innlemmes i det geografiske navnetreet, beholder sin status som forbudt eller reservert også etter at de er registrert. Navnene kan derfor ikke overføres til en annen part.
Fjerning av navn:
I alle overganger til endret regelverk har Norid fulgt et prinsipp om å ikke gi fortrinnsrett til noen. Det er gjort både fordi det er svært vanskelig å bestemme hvilke kriterier som skal gi fortrinnsrett, og fordi Norid i regelverket eksplisitt ikke foretar noen vurdering av rettighetsspørsmål. I samråd med Norpol har Norid valgt at dette prinsippet skal gjelde når et navn fjernes fra vedlegg A. Selve valget av overgangsmekanisme - først-til-mølla eller loddtrekning - er først og fremst et praktisk valg som avhenger av hvor stort søknadsvolum man regner med vil følge av endringen.

Avvikling av navn som er reservert av nasjonale hensyn

Selv om nummerdomener ikke har noen spesiell tilknytning til telefonnummer vurderes det slik at telefonnummer som brukes som nasjonale nødnummer eller tilsvarende utgjør et spesialtilfelle der samfunnet vil ha en sterk interesse av å unngå forvirring og misbruk med påfølgende konsekvenser for liv og helse. Kategorien er under avvikling, med sluttdato 13. juni 2012.

På grunn av den spesielle statusen disse navnene har, kan de i avviklingsperioden kun registreres av den institusjonen som står oppgitt i vedlegg A. Navn som registreres i denne perioden fjernes fortløpende fra vedlegg A og har etter dette ingen spesiell status. Navn som gjenstår når avviklingsperioden er over, vil bli fjernet fra vedlegg A i henhold til vanlig prosess.

Publisert: 30. september 2011
Sist oppdatert: 14. desember 2016