NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Regelverket for .no-domenet skal sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn skjer i samsvar med interessene til det norske internettsamfunnet, det vil i praksis si hele det norske samfunnet. Hvis behovene til internettsamfunnet endrer seg, kan regelverket endres. Det er Norid som er juridisk ansvarlig for regelverket, og som administrerer eventuelle endringer.

Har du innspill til endringer?

Du kan sende forslag til endringer i regelverket til info@norid.no, eller via post til

Norid AS
Postboks 4769 Torgarden
NO-7465 Trondheim

Den videre prosessen

Når Norid har mottatt innspillet fra deg, blir det behandlet videre for å avgjøre om det skal føre til en endring i regelverket. Slik er prosessen:

 • 1
  For at Norid skal gjennomføre en endring i regelverket, må vi ha mottatt tilstrekkelig med signaler om at det er et reelt behov for endring. Hvis vi ikke har fått flere signaler når vi mottar innspillet ditt, sparer vi på det, og tar det fram igjen hvis vi får flere liknende signaler. Hvis endringen du foreslår har vært behandlet tidligere, vil Norid undersøke konklusjonen fra den forrige prosessen før vi avgjør om spørsmålet skal vurderes på nytt.
 • 2
  Hvis det viser seg at det er behov for endring av regelverket, fungerer Norid som sekretariat. Vi henter inn bakgrunnsmateriale, analyserer saken, og utarbeider ett eller flere forslag til løsninger. Konsekvensene av de enkelte løsningsforslagene kartlegges nøye.
 • 3
  Før det kan skje en vesentlig endring av reglene, må Norid innhente synspunkter fra brukernes representanter og myndighetene. Jo mer vesentlig endringen er, eller jo flere personer som blir berørt av den, desto mer omfattende må prosessen for å innhente innspill, være. Som et minimum legges forslaget fram for Norpol for råd og innspill. Den andre ytterligheten er å gjennomføre en offentlig høring der alle interesserte parter kan delta.
 • 4
  Etter at Norid har mottatt alle innspillene, blir de oppsummert og analysert. Siden forskjellige grupper i samfunnet ikke alltid er enige om hva som er den beste løsningen, prøver Norid å balansere interessene til de ulike gruppene slik at regelverket i størst mulig grad tar hensyn til alle. Til slutt avgjør Norid om regelverket skal endres, og hvilke endringer som i så fall skal gjennomføres. Deretter blir det utarbeidet et revidert regelverk.
 • 5
  Som hovedregel skal Norid alltid informere om endringen før den iverksettes. Tidsrommet fra endringen offentliggjøres til den trer i kraft vil variere avhengig av hvor omfattende endringen er. Nkom, Norids registrarer og Norpol får alltid et varsel. I tillegg blir informasjon lagt ut på Norids hjemmeside. Ved større endringer sendes det ut pressemeldinger, og endringen annonseres i de største avisene.
 • 6
  Norid må først avgjøre hvordan regelverksendringen skal implementeres i registreringssystemet. Deretter håndteres endringen ved hjelp av en overgangsprosess. Denne prosessen kan være enkel eller kompleks avhengig av hvilken type endring som skal gjennomføres.

Her finner du en fullstendig beskrivelse av prosessen for endring av regelverket.

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 11. september 2020