Nyhetsbrev, januar 2012

Månedlig oppsummering av aktiviteter på internettområdet, nasjonalt, europeisk og globalt. Det europeiske og globale innholdet er basert på nyhetsbrev publisert av .SE i Sverige.

Innholdsfortegnelse
 1. Norge
  1. Norge ledende i Europa med IPv6-adresser
  2. IPv6-konferanse i Oslo i april
  3. Slettmeg.no
  4. Datalagringsdirektivet
 2. Europa
  1. EU-kommisjonen ønsker synspunkter om elektroniske betalinger
  2. Retten til å bli glemt på nettet – kontrollen over data
  3. Roaming i Europa – datatrafikk til prisen hjemme
  4. EU-kommisjonen og ICANN – nye toppdomener og globale forretningsmodeller for domenenavn
 3. Globalt
  1. SOPA – Stop Online Piracy Act
  2. ACTA går i mål?
  3. FN diskuterer IGFs fremtid
 4. Kalender

Norge

Norge ledende i Europa med IPv6-adresser

Post- og teletilsynet (PT) etablerte i mars 2011 en arbeidsgruppe som skulle bidra til raskere innføring av IPv6. Arbeidet har gitt resultater, og Norge er nå bedre forberedt enn andre europeiske land på å innføre IPv6. Du kan lese mer om dette på PT sine sider.

IPv6-konferanse i Oslo i april

IPv6-konferansen ble arrangert i Stavanger i november 2011. 24. og 25. april arrangeres IPv6-konferansen i Oslo. Les mer på http://ipv6forum.no/.

Slettmeg.no

I løpet av de to årene Datatilsynet hadde ansvaret for slettmeg.no, fikk godt over 9 000 personer råd og rettlednng om hvordan de kunne håndtere krenkelser på Internett. Du kan lese en artikkel om dette på datatilsynet.no.

NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) overtok driften av tjenesten fra 1. januar 2012. I januar registrerte de 813 henvendelser via telefon, e-post og kontaktskjema. I tillegg har de hatt 162 500 sidevisninger på slettmeg.no.

Datalagringsdirektivet

Stortinget vedtok 4. april 2011 at datalagringsdirektivet skulle innlemmes i EØS-avtalen. Lovendringene som gjennomfører direktivet vil tre i kraft 1. juli 2012. Vedtaket ligger tilgjengelig på regjeringen.no.

Europa

EU-kommisjonen ønsker synspunkter om elektroniske betalinger

I januar vedtok EU-kommisjonen en såkalt grønnbok for elektroniske betalinger. Grønnboken analyserer dagens situasjon i EU og søker å identifisere hvilke hindre som gjenstår før betalingssystemet i EU kan bli enda mer effektivt. Det handler blant annet om hvordan og hvilke aktører som skal kunne formidle betalingstjenester, betalingstjenestens sikkerhet, hva de faktisk koster osv. Kommisjonen konkluderer senest 11. april.

Retten til å bli glemt på nettet – kontrollen over data

EU-kommisjonen tok i januar et nytt initiativ til retten til å bli glemt på nettet. Det handler bl.a. om enkeltpersoners mulighet til å kontrollere data om seg selv, særlig muligheten til å slette personopplysninger. BBC melder at initiativet først og fremst søker å hjelpe tenåringer med å styre det sosiale omdømmet sitt på nettet.

Mye tyder på at lovendringene fører til en verdiforskyvning fra den nåværende utformingen av direktivet, som omhandler et prinsipp for å minimere data, til å erklære enkeltpersoners kontroll over egne data som en rettighet. Forslaget skal ifølge kommisjonen sikre at Internett-brukere uttrykkelig må samtykke til datainnsamling, at personopplysninger skal kunne flyttes mellom tjenester, men også at de skal kunne slettes. IT-kommisjonær Nellie Kroes beskriver forslaget som en ivaretagelse av prinsippene om transparens, rettferdighet og brukerens kontroll over personopplysningene sine.

Vivianne Reding argumenterer i en tale med at lovforslaget også kommer til å gjøre ting enklere for virksomheter, siden de får ett europeisk sett med regler i stedet for 27 nasjonale, at forslaget etablerer tydeligere regler for internasjonal dataoverføring, og at det innfører regler for virksomheters håndtering av data.

En annen del av lovforslaget handler om etableringen av en plikt for virksomheten til å melde fra om en tjeneste er blitt hacket så snart som mulig, slik at de som er utsatt, får vite om f.eks. passordet deres er knekt innen 24 timer.

Lovteknisk sett er initiativet en revisjon av databeskyttelsesdirektivet fra 1995. Kommisjonen har utarbeidet en liste med vanlige spørsmål om hva effektene av det endrede direktivet vil bli.

Roaming i Europa – datatrafikk til prisen hjemme

Gunnar Hökmark, Europaparlamentets rapportør for spektrumpolitikk, har i Europaparlamentet argumentert mot eksisterende forretningsmodeller for roaming av mobil datatrafikk. I grove trekk innebærer hans lovforslag at Europa skal behandles som ett forretningsområde for formidling av datatrafikk i stedet for den nåværende modellen, med 27 ulike debiteringssoner. Rent konkret innebærer forslaget at en svensk forbruker skal kunne koble seg til nettet i Tyskland, men til lokaltakst i stedet for at trafikken formidles via Sverige.

EU-kommisjonen har tidligere diskutert en annen metode for å få ned forbrukerprisene på telefoni og datatrafikk innenfor unionen. EUs tidligere IT-kommisjonær Vivianne Reding innførte regulering gjennom pristak for telefonsamtaler i unionen, og har også senere argumentert for pristak per MB Internett-trafikk.

EU-kommisjonen og ICANN – nye toppdomener og globale forretningsmodeller for domenenavn

Som tidligere nevnt har ICANNs direktør Rod Beckstrøm tatt kontakt med EU-kommisjonen i forbindelse med nye toppdomener. EU har i et brev fortsatt diskusjonen om en av hindringene mellom regjeringenes rådgivende organ (GAC) og ICANN.

Brevet diskuterer særlig forretningsdomener for nye toppdomener og vertikal integrasjon, dvs. spørsmålet om hvorvidt kommersielle aktører skal kunne være ‛register’ og ‛registrar’ samtidig. Styret i ICANN har tidligere vært vinglete i synet på vertikal integrasjon, siden det vil hindre konkurranse i markedene for domenenavn.

Globalt

SOPA – Stop Online Piracy Act

Også i januar pågikk en internasjonalt svært opphetet debatt om den amerikanske lovpakken kjent som SOPA. Mange av de «store» tjenesteleverandørene på Internett markerte motstand mot SOPA. Den engelske versjonen av Wikipedia slo f.eks. av tjenesten i 24 timer i protest mot forslaget.

I januar bekjentgjorde Obama-administrasjonen sin posisjon. I svaret påpekte man bl.a. følgende:

Selv om vi mener at piratvirksomhet via utenlandske nettsteder på Internett er et alvorlig problem som krever alvorlige, rettslige tiltak, kommer vi ikke til å støtte lovgivning som reduserer ytringsfriheten, øker sikkerhetsrisikoen på Internett og undergraver et dynamisk og nyskapende Internett.

Obama-administrasjonens utspill gav raskt effekt. En senator meldte snart at han ville gå bort fra metoden med å bruke DNS som instrument for å filtrere nettet. En annen av lovforslagets initiativtagere gikk særlig bort fra den delen av forslaget som handler om å filtrere innhold på Internett via domenenavn.

Forslaget er nå trukket tilbake.

Du kan lese mer i dette vedlegget om SOPA med mer.

ACTA går i mål?

ACTA er en internasjonal, mellomstatlig flerpartsavtale som har til hensikt å forhindre ulovlig spredning av opphavsrettslig beskyttet materiale. Diskusjonene begynte i 2007. Avtalen ble signert av EU i januar under en egen seremoni i Japan. Det er nå opp til de nasjonale parlamentene å ta stilling til innholdet i avtalen.

ACTA er blitt kritisert for å skape regler uten politisk innsyn for de som berøres av avtalen. I desember lekket flere regjeringer innholdet til en bredere krets. Internet Society takket nylig regjeringene for dette, og oppfordrer andre regjeringer til å offentliggjøre innholdet i avtalen.

EU-parlamentets egne rapportør for ACTA sa nylig fra seg sin rolle i protest mot måten ACTA håndteres på. EU-kommisjonens argumentasjon i spørsmålet finner du på deres sider. Den som vil fordype seg i ACTA, kan delta i Europa-parlamentets studie om ACTA.

FN diskuterer IGFs fremtid

CSTD er en forkortelse for Commission on Science and Technology for Development, og er en organisasjon under FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). WG er en forkortelse for Working Group.

I januar møttes CSTDWG (se boks t.h) til et todagersmøte for å avgjøre hvordan utviklingen av Internet Governance Forum skal foregå. Rapporter fra møtet skjer bl.a. i Twitter-format siden møtet ikke er åpent for allmennheten. Twitter-rapportene bærer bud om en konstruktiv tone på møtets første dag, noe som erstattes av en mer pessimistisk tone da møtet berørte spørsmål om IGFs videre finansiering på dag to.

Kalender

ICANN 43 (San Jose, Costa Rica)
11.–16. mars 2012
Stockholm Forum in Internet Freedom for Global Development (SIFF)
18.–­19. april 2012
Internet Society (ISOC) fyller 20 år (INET), Genéve
22.–­24. april 2012
Eurodig 2012 (Stockholm)
14.–15. juni 2012
.Nxt-konferanse om nye toppdomener, London
20.–22. juni 2012
ICANN 44, Praha, Tsjekkia
24.–29. juni 2012
Internet Governance Forum (IGF), Baku, Aserbajdsjan
Dato ikke fastsatt
WCIT Dubai
3.­–14. desember 2012

Vi tar gjerne tilbakemeldinger på publikasjonen og hvor nyttig denne er.

Sist endret i 2015 eller tidligere