Dette er en arkivert revisjon av regelverket. Denne versjonen er ikke lenger gyldig, trykk her for å gå til gjeldende regelverk.
2002-01-18 – 2002-08-14

Navnepolitikk for .no
(gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)

 1. Formål og rettslig status
 2. Virkeområde
 3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?
 4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener
 5. Krav til søkeren – hvem kan søke?
 6. Krav om navnetjener
 7. Krav til søknaden
 8. Generelle regler for saksbehandlingen
 9. Endringsmelding
 10. Overføring, suspensjon eller sletting
 11. Tvungen sletting av domenenavn
 12. Gebyrer
 13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn
 14. Søkers ansvar og plikter
 15. Bruk av registrert informasjon
 16. Klage
 17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken
 18. Vedlegg og referanser

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn), i forståelse med norske myndigheter. Norids virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. Norid har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no, .sj og .bv er delegert til Norid fra IANA i henhold til avtale. Norid har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no.

3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er:

 • små bokstaver fra a-z (ikke norske tegn)
 • siffer (0-9)
 • bindestrek

3.3 Domenenavnet må inneholde minst én bokstav eller bindestrek. Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn. Se Norids whois-database for oversikt over registrerte domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123 og RFC 1912.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 Norid administrerer underdomener for alle fylkene i Norge, samt for alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrer domenenavn for geografiske områder søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn Norid. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 15 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

5.3 Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn under noen av de domenene Norid forvalter. Privatpersoner kan imidlertid registrere domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres ikke domener med kun posthåndtering.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Krav til søknaden

7.1 Søknaden må sendes inn av en registrar som har avtale med Norid. Se oversikt over registrarer. Se også informasjon om registrarordningen.

7.2 Norids skjema skal benyttes. Se oversikt over Norids skjema og retningslinjer for disse.

7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En organisasjon som fyller vilkårene for registrering under flere domener kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før søknad inngis.

7.4 Innsending og utfylling av skjema skal skje i henhold til Norids retningslinjer. Registraren skal bistå søkeren med dette.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Deler av saksbehandlingen er automatisk. Se beskrivelse av saksbehandlingen.

8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette registraren automatisk per e-post. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.3 Et avslag fra Norid på søknad om domenenavn skal alltid begrunnes. Norids avgjørelse meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til Norid (endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk informasjon og kontaktinformasjon.

9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet regnes ikke som en endring, men som en ny registrering. Det må dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet.

9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring pr e-post til innsender av endringsmeldingen, berørte ISPer og juridisk kontaktperson for domenet.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Overføring, suspensjon eller sletting

10.1 Ved søknad om overføring skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Den organisasjon som er utpekt av innehaver til å overta domenenavnet må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering.

10.2 Innehaver kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Innehaver kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor innehavers rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan innehaver kreve suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

10.3 Innehaver kan kreve sletting av domenenavn. Ved melding om sletting skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer.

10.4 Ved overføring, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse per e-post til registrar og til juridisk kontaktperson for domenet.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

11. Tvungen sletting av domenenavn

11.1 Følgende forhold vil kunne medføre at registrering av et domenenavn slettes og at domenenavnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet. Krav om varsel etter 11.2 gjelder ikke.

 2. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger. Innehaver av domenenavnet skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.

 3. Innehaver av domenenavnet er ikke lenger registrert i Enhetsregisteret eller har opphørt å eksistere.

 4. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt.

 5. Domenet er ikke teknisk operativt, det vil si at de tekniske kravene i (vedlegg F) ikke er oppfylt.

 6. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos innehaver av domenenavnet.

11.2 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til innehaver av domenenavnet minst 60 dager før en omgjøring eller sletting blir gjennomført.

12. Gebyrer

12.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen opprettholdes. Se prisinformasjon.

12.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet.

12.3 Norid forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli varslet på Norids hjemmesider.

13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

13.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

13.2 Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

13.3 Registrerte domenenavn er knyttet til den organisasjon som har fått domenet registrert, og ikke til enkeltpersoner ved denne organisasjonen. Domenenavnet er også uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og innehaver av domenenavn kan fritt skifte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å skifte domenenavn.

13.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den organisasjon som overtar domenenavnet oppfyller kravene i navnepolitikken.

14. Søkers ansvar og plikter

14.1 Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

14.2 Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html

14.3 Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes.

14.4 Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

14.5 Søker plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurerende, pornografisk eller ulovlig på annen måte. Egenerklæringen overleveres til registraren, som plikter å oppbevare denne.

15. Bruk av registrert informasjon

15.1 Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

15.2 Norid vil for øvrig ikke selge, overdra eller på annen måte utnytte informasjonen til kommersielle formål, herunder målrettet markedsføring og katalogtjenester.

15.3 Norid fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av den informasjon som offentliggjøres etter denne bestemmelse.

16. Klage

16.1 Avgjørelser tatt av Norid i henhold til navnepolitikken, kan påklages av søker/innehaver eller andre med rettslig klageinteresse. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i navnepolitikken. Det kan derfor ikke klages på grunnlag av at registreringen eller bruken av navnet er i strid med tredjemanns rettigheter. Tredjemann henvises til å forfølge saken direkte overfor søker/innehaver.

16.2 For søker/innehaver er klagefristen 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er kommet frem til søker. Registraren er forpliktet til å videreformidle Norids avgjørelse til søker/innehaver snarest og senest innen 14 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er sendt fra Norid.

16.3 For andre med rettslig klageinteresse, gjelder en klagefrist på 30 kalenderdager fra det tidspunkt vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til avgjørelsen.

16.4 En avgjørelse kan ikke påklages etter at det har gått 3 måneder fra den dag avgjørelsen ble fattet.

16.5 Skriftlig klage skal være avsendt innen klagefristen. I klagen må navn på klager samt kontaktperson for klager oppgis. Klagen skal være begrunnet. Se ellers klageprosedyren (vedlegg H).

16.6 Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering, sperres domenenavnet som klagen gjelder inntil klagesaken er avgjort. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at Norid har mottatt klagen. Sperringen innebærer at andre ikke kan registrere navnet så lenge sperringen opprettholdes. Før klagen er mottatt, foretas ikke sperring av domenenavnet. Dersom klagen trekkes, oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

16.7 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men kan normalt ikke omgjøre til skade for søker/innehaver. Ved klage kan Norid omgjøre eller endre avgjørelsen dersom klagen finnes å være begrunnet.

16.8 Dersom avgjørelsen ikke omgjøres, oversendes klagen til det uavhengige klageorganet NOK snarest og senest innen 7 kalenderdager etter at klagen er mottatt. Klageorganets beslutning er endelig.

16.9 Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageorganet avvise klagen. Dersom klageorganet finner at Norids avgjørelse er i strid med reglene i navnepolitikken, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan klageorganet treffe ny avgjørelse. Klageorganets avgjørelse kan ikke være til skade for klager, eller medføre rettighetstap for andre søkere/innehavere. Norid er bundet av klageorganets avgjørelse. Klageorganets avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet. Sekretariatet formidler NOKs avgjørelse til klager, snarest og senest innen 7 kalenderdager.

17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken

17.1 Denne navnepolitikken trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere navnepolitikk.

17.2 Vesentlige endringer i navnepolitikken vil bli kunngjort på Norids hjemmesider og blir en del av gjeldende navnepolitikk. Siste endring er av 18. januar 2002.

18. Vedlegg og referanser

Dette kapitlet gir en oversikt over de dokumentene navnepolitikken henviser til. Adressene til de ulike referansene vil kunne bli oppdatert uten videre varsel.

Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg A Reserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-a.txt
Vedlegg B Det geografiske navnetreet http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-b.html
Vedlegg C Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-c.html
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-d.html
Vedlegg E Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-e.html
Vedlegg F Tekniske krav for navnetjenere http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-f.html
Vedlegg G Egenerklæring for domenenavnssøknad http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-g.html
Vedlegg H Klageprosedyre http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/vedlegg-h.html

Henvisninger til andre Norid-dokumenter

Tittel URL
Forklaringer og definisjoner http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/forklaring.html
Liste over Registrarer http://www.norid.no/registrar/registrarliste.html
Norids skjema http://www.norid.no/registrar/skjema/
Avgifter og fakturarutiner http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/priser.html
NOK: Norids klageorgan http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/nok.html
Klageskjema http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/klageskjema.html

Henvisninger til RFCer

RFC Tittel URL
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1591.txt
RFC 1034 Domain Names – Concepts and Facilities ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1034.txt
RFC 1035 Domain Names – Implementation and Specification ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1035.txt
RFC 1123 Requirements for Internet Hosts – Application and Support ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1123.txt
RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1912.txt

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Avgifter og fakturarutiner

Registreringsavgift

Denne avgiften faktureres registraren som sendte inn søknaden om domenenavnet, og dekker Norids arbeid i forbindelse med søknaden. I tillegg vil de fleste registrarer ta seg betalt for det arbeidet de har utført i forbindelse med registreringen, både teknisk og administrativt. Registraren står fritt i prising av formidling og videresending av domenesøknader.

Fakturering for nye registreringer vil skje pr måned på etterskudd. Det vil si at faktura for registrert domene vil bli tilsendt i slutten av den måneden registreringen ble gjort.

Den enkelte registrar vil motta en samlefaktura fra UNINETT FAS for de domenenavn som registreres gjennom denne.

Pris for registrering: NOK 250,-

Årsavgift

Årsavgiften går til å dekke utgifter innen følgende tre kategorier:

 • endringer av tidligere registreringer
 • vedlikehold av navnerommet
 • kvalitetskontroll av registrerte data

Dette er arbeidsoppgaver hvis kostnad ikke dekkes inn av registreringsavgiften.

En årsavgift pålegges alle registrerte domener. Denne avgiften faktureres via den oppgitte fakturakontakten for domenet. For å gjenspeile den fordel det er for UNINETT FAS (Norid) at organisasjoner benytter en felles fakturakontakt (f. eks. registraren) vil Norid fakturere et lavere beløp pr. domene der det kan sendes ut en samlefaktura for flere domener.

Årsavgiften betales på forskudd hvert år, untatt det første året hvor årsavgiften er dekket gjennom registreringsavgiften.

Prisen pr. domene pr. år avhenger av det antall domener som kan samles på samme faktura:

Antall domener Pris pr domene
1-10 NOK 100,-
11-50 NOK 95,-
51-250 NOK 90,-
251-1000 NOK 85,-
over 1000 NOK 80,-

Betalingsbetingelser

Registreringsavgift: forfall per 30 dager

Norid sender ut første gangs purring for registreringsavgift etter forfallsdato (30 dager fra fakturadato). Andre gangs purring sendes ut 14 dager etter første gangs purring (45 dager fra fakturadato).

Prosedyrer for fakturautsendelse og tiltak dersom faktura ikke betales er dekket i registraravtalen med den enkelte registrar.

Årsavgift: forfall per 14 dager

Norid sender ut første gangs purring på årsavgift etter forfallsdato (14 dager fra fakturadato). Andre gangs purring sendes ut 14 dager etter første gangs purring (28 dager fra fakturadato).

Det legges samtidig ved et brev med en siste frist, 14 dager, til å betale faktura. I tillegg varsles juridisk kontakt for domenet pr. epost om at domenet står i fare for å fases ut dersom faktura ikke betales. Overskrides 14-dagers fristen blir det aktuelle domenenavnet slettet.

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Klage på Norids avgjørelse

Subjekt-felt på e-posten skal inneholde «Klage»

Kroppen på e-posten skal starte med følgende skjema i utfylt tilstand:

------------------------------------------------------------------------------------
NOK - Norids klageorgan
c/o Uninett FAS AS
7465 Trondheim

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:Saksnummer på avgjørelsen som påklages:
------------------------------------------------------------------------------------

Deretter følger selve klageteksten. Klageteksten sendes som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg, tiff eller png. info@norid.no har et filter som stopper e-poster over en viss størrelse. Ta kontakt med info@norid.no dersom e-posten blir returnert på grunn av dette. Klager som ikke er i henhold til veiledningen vil ikke bli behandlet.

Veiledning til skjema

Klagers navn: Navn på organisasjonen/personen som klager.

Kontaktperson for klager: Navn og postadresse på personen som opptrer som kontaktperson ved klagen. Dette kan være klager selv. Det er denne personen som vil bli tilskrevet med klageorganets avgjørelse.

Saksnummer på avgjørelsen som påklages: Må fylles ut dersom det er søker/innehaver som klager.

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
NOK – Norids klageorgan

For regler omkring klageadgang og prosedyre henviser vi til navnepolitikkens pkt. 16

For vedtak i tidligere klager henviser vi til klagearkivet.

Mandat og instruks

 1. Norids klageorgan (heretter NOK) er klageorgan for avgjørelser truffet av Norid i henhold til navnepolitikken for de toppdomener og kategoridomener som administreres av Norid.

 2. NOK skal være uavhengig av virksomheten i Norid og UNINETT FAS AS.

 3. NOK skal bestå av tre medlemmer. Medlemmene utpekes av Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet utpeker også leder for NOK.

 4. Medlemmene skal fortrinnsvis rekrutteres fra miljøer, organisasjoner og bransjer som anses å representere sentrale interesser eller kompetanseområder for forvaltningen av domenenavn. Minst ett av medlemmene skal være jurist.

 5. Medlemmer utpekes for to år av gangen. Et medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder. Arbeidet godtgjøres etter satser fastsatt av Samferdselsdepartementet.

 6. Klagebehandlingen skjer elektronisk via e-post (distribusjonsliste). Medlemmene må derfor ha tilgang til e-post. Fysiske møter arrangeres etter anmodning fra minst ett av medlemmene.

 7. Norid fungerer som sekretariat for NOK og forbereder klagesaken ved å lage en redegjørelse og gi sin anbefaling. Sekretariatet oversender sakspapirer elektronisk eller pr. post til medlemmene.

 8. Dersom NOK ber om ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken skal sekretariatet fremskaffe dette uten unødig opphold.

 9. Et medlem skal fratre ved behandlingen av en sak dersom det foreligger forhold som er egnet til å svekke medlemmets upartiskhet i saken. Dette gjelder ikke dersom det er forhold som åpenbart ikke er egnet til å påvirke utfallet av saken. Medlemmet er likevel forpliktet til å melde fra om forhold som nevnt over. Spørsmålet om fratreden avgjøres av de øvrige medlemmer i NOK. Ved stemmelikhet avgjøres spørsmålet av Samferdselsdepartementet.

 10. NOKs avgjørelse skal normalt foreligge senest 30 kalenderdager etter at klagen er sendt ut på distribusjonslisten.

 11. Avstemning skjer ved oversendelse av medlemmenes vurdering av saken til distribusjonslisten innen 30-dagers fristen. Lederen fastsetter arbeidsording for klageorganet med hensyn til utforming av avgjørelsene. For at en avgjørelse skal være gyldig, må minst to medlemmer ha avgitt stemme.

 12. Ved stemmelikhet tas saken opp til ny behandling. Endelig avgjørelse skal foreligge senest 14 kalenderdager etter at 30-dagersfristen har gått ut. Ved stemmelikhet andre gang, teller lederens stemme dobbelt.

 13. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal NOK avvise klagen og sende saken tilbake til sekretariatet som underretter klager.

 14. NOK behandler kun klager over avgjørelser tatt av Norid i henhold til navnepolitikken. NOK skal ta stilling til om Norids avgjørelse var i samsvar med den navnepolitikken som var gjeldende da avgjørelsen ble tatt, og avgjøre klagen ut fra dette. Dette innebærer at NOK ikke behandler klager på grunnlag av at registreringen eller bruken av navnet er i strid med tredjemanns rettigheter eller saker som innebærer endring av eksisterende navnepolitikk.

 15. Dersom NOK finner at Norids avgjørelse er i strid med reglene i navnepolitikken, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan NOK treffe ny avgjørelse. NOKs avgjørelse kan ikke være til skade for klager, eller medføre rettighetstap for andre søkere/innehavere enn den påklagde avgjørelse retter seg mot. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet.

 16. Sekretariatet formidler umiddelbart NOKs avgjørelse til klager per post.

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Vedlegg B: Det geografiske navnetreet

Fylkesdomener

Oslo oslo.no Østfold of.no
Akershus ah.no Hedmark hm.no
Oppland ol.no Buskerud bu.no
Vestfold vf.no Telemark tm.no
Aust-Agder aa.no Vest-Agder va.no
Rogaland rl.no Hordaland hl.no
Sogn og Fjordane sf.no Møre og Romsdal mr.no
Sør-Trøndelag st.no Nord-Trøndelag nt.no
Nordland nl.no Troms tr.no
Finnmark fm.no Svalbard svalbard.no


Tettsteder

A/Æ/Å
Åkrehamn akrehamn.no Ålesund alesund.no
Ålgård/Figgjo algard.no Alta alta.no
Arendal arendal.no Arna arna.no
Askim askim.no Askøy askoy.no
B
Bergen bergen.no Bodø bodo.no
Brumunddal brumunddal.no Bryne bryne.no
D
Drammen drammen.no Drøbak drobak.no
E
Egersund egersund.no Elverum elverum.no
F
Fauske fauske.no Fetsund fetsund.no
Flekkefjord flekkefjord.no Florø floro.no
Førde forde.no Fredrikstad fredrikstad.no
G
Gjøvik gjovik.no Grimstad grimstad.no
H
Halden halden.no Hamar hamar.no
Hammerfest hammerfest.no Harstad harstad.no
Haugesund haugesund.no Hokksund hokksund.no
Holmestrand holmestrand.no Hønefoss honefoss.no
Horten horten.no
J
Jessheim jessheim.no Jørpeland jorpeland.no
K
Kongsberg kongsberg.no Kongsvinger kongsvinger.no
Kopervik kopervik.no Kragerø kragero.no
Kristiansand kristiansand.no Kristiansund kristiansund.no
Krokstadelva krokstadelva.no
L
Langevåg langevag.no Larvik larvik.no
Leirvik leirvik.no Levanger levanger.no
Lillehammer lillehammer.no Lillesand lillesand.no
M
Malvik malvik.no Mandal mandal.no
Mjøndalen mjondalen.no Mo i rana mo-i-rana.no
Molde molde.no Mosjøen mosjoen.no
Moss moss.no
N
Namsos namsos.no Narvik narvik.no
Nesoddtangen nesoddtangen.no Notodden notodden.no
O/Ø
Odda odda.no Orkanger orkanger.no
Ørsta orsta.no Osøyro osoyro.no
P
Porsgrunn porsgrunn.no
R
Råholt raholt.no
S
Sandefjord sandefjord.no Sandnes sandnes.no
Sandnessjøen sandnessjoen.no Sarpsborg sarpsborg.no
Skedsmokorset skedsmokorset.no Ski ski.no
Skien skien.no Slattum slattum.no
Søgne sogne.no Spjelkavik spjelkavik.no
Stathelle stathelle.no Stavanger stavanger.no
Stavern stavern.no Steinkjer steinkjer.no
Stjørdalshalsen stjordalshalsen.no
T
Tananger tananger.no Tønsberg tonsberg.no
Tranby tranby.no Tromsø tromso.no
Trondheim trondheim.no
V
Vadsø vadso.no Vennesla vennesla.no
Vossevangen vossevangen.no

Æ: se A
Ø: se O
Å: se A

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Vedlegg C: Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no, museum.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no og museum.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under disse domenene med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet «Hvem kan søke?» nedenfor.

Hensikten med disse domenene er å gi et tilbud til landets skoler, biblioteker og museer om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en institusjon av den aktuelle typen:

 • fhs.no: folkehøgskoler, vgs.no: videregående skoler, gs.[fylke].no: grunnskoler
 • fylkesbibl.no: fylkesbiblioteker, folkebibl.no: folkebiblioteker
 • museum.no: museer

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin institusjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for institusjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med institusjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom institusjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En institusjon kan registrere og inneha inntil 5 domenenavn under disse kategoridomenene.

idrett.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under idrett.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under dette domenet med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet «Hvem kan søke?» nedenfor.

Hensikten med dette domenet er å gi et tilbud til alle idrettsorganisasjoner i landet om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en idrettsorganisasjon i Norge. Det kreves at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret innen en av de tillatte kategoriene gitt i 5.1 i navnepolitikken, eller ved å oversende Norid kopier av vedtekter eller stiftelsesdokumenter.

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin organisasjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med organisasjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom organisasjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En organisasjon kan registrere og inneha opptil 5 domenenavn under dette kategoridomenet.

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Vedlegg D: Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid

Domene Bruksområde Forvaltes av
mil.no Det norske Forsvaret Forsvarets tele- og datatjeneste
stat.no Den norske stat Statens Forvaltningstjeneste
kommune.no Norske kommuner Kommunenes Sentralforbund
priv.no Private personer i Norge KPNQwest Norway AS

Norid forestår den tekniske registreringen ved kommune.no. Dette betyr at søknader om domenenavn under dette domenet skal sendes inn gjennom en av Norids registrarer. Det benyttes samme søknadsskjema og retningslinjer som for de øvrige søknadene Norid mottar. Norid vil deretter videresende søknaden til den institusjonen som forvalter domenet og vil videreformidle dennes svar. Dersom søknaden blir godkjent gjennomfører Norid registreringen.

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Vedlegg E: Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn

 • Ansvarlig selskap
 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Delt ansvar
 • Enkeltmannsforetak
 • Europeisk øk. foretaksgruppe
 • Forening/Lag/Innretning
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Fylkeskommune
 • Gjensidig forsikringselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Kirkelig fellesråd
 • Kommune
 • Kommandittselskap
 • Norsk avd. av utenlandsk foretak
 • Organisasjonsledd
 • Partrederi
 • Statsforetak
 • Sparebank
 • Staten
 • Stiftelse
 • Verdipapirfond

Utenlandske staters diplomatiske representasjon i Norge (ambassader), har en spesiell status i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961. Som en følge av denne status, regnes ambassader som selvstendige organisasjoner og kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra ambassaden om at denne organisasjonen er det angjeldende lands offisielle ambassade i Norge.

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Vedlegg F: Tekniske krav for navnetjenere

Dette dokumentet inneholder tekniske krav for DNS-registrering, med andre ord de krav som skal være oppfylt av domener som blir registrert av Norid. Det forutsettes at registrar har nødvendig teknisk kompetanse til å forstå disse kravene.

Norid vil utføre sjekking av et domene i henhold til disse kravene ved registrering og senere på jevnlig basis. Brudd på disse kravene vil kunne føre til at søknaden blir avslått eller domenet blir slettet.

Følgende krav stilles til domener som registreres av Norid:

 1. Minst to separate navnetjenere
  Ethvert domene skal betjenes av minst to separate navnetjenere, som kjører på fysisk separate maskiner.

 2. Konsistens mellom data i navnesøknad og svar fra navnetjenere
  Svar fra de oppgitte navnetjenerne for et domene skal inneholde de samme navnetjenerne som er oppgitt i søknaden. Merk at både navnene og antallet skal være likt.

 3. Autoritative navnetjenere
  Alle de oppgitte navnetjenerne for et domene skal svare autoritativt for domenet.

 4. Nåbare navnetjenere
  Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internettet, og skal ha permanent (fast) IP-adresse.

 5. Korrekt e-postinformasjon i SOA post
  SOA post for et domene skal inneholde fungerende e-postadresse til ansvarlig for driften av navnetjeneren.

 6. Konsistent serienummer i SOA post
  Serienummer i SOA post skal være likt for alle de oppgitte navnetjenerne.

 7. Kanonisk navn på høyre siden i NS og MX poster
  På høyre siden i en NS post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME).

  På høyre siden i en MX post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME). Kravet til kanonisk navn i MX post kan fravikes dersom de oppgitte kontaktpersoner for et domene har e-postadresser utenfor domenet.

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Vedlegg G: Egenerklæring

Denne erklæringen gjelder søknad om domenenavnet _________________________ datert ___

Søkerorganisasjonen erklærer herved å være kjent med og akseptere de nedenstående punktene.

 • Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/regelverk/2002-01-18/navnepolitikk.html

 • Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

 • Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

 • Søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurerende, pornografisk eller ulovlig på annen måte.

 • Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes. Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid. Søker plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

 • En registrering vil bli slettet dersom søkeren ikke overholder sine plikter og ellers i de tilfeller som fremgår av navnepolitikken.

 • Norid har intet erstatningsansvar overfor søkeren for noen direkte eller indirekte skade som følge av Registrarens håndtering av søknader om domenenavn.

 • Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

 • Søker er gjort kjent med navnepolitikken og de krav den setter for registrering og opprettholdelse av det aktuelle domenet.

Søkerorganisasjon (navn, organisasjonsnummer):

____________________________________________________________________

Ved (underskrift, dato)

____________________________________________________________________

Navnepolitikk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Vedlegg H: Klageprosedyre

Krav til klager

Klage fremsettes skriftlig pr. ordinær post eller e-post. Navn på klager samt kontaktperson for klager må oppgis i klagen.

Ved innsendelse av klage pr. post sendes klagen til:
NOK – Norids klageorgan
c/o Uninett FAS AS
7465 Trondheim

For raskest mulig å gjøre Norid oppmerksom på at klagesak kommer, kan klagene sendes til telefaks nr. 73557999 etterfulgt av original pr. post. Klagefristen avbrytes ved mottak av telefaks, men det forutsettes at originalen sendes samtidig pr. post. Klager mottatt pr. faks tas ikke til behandling før originalen pr. post er mottatt.

Ved innsendelse av klage pr. e-post sendes klagen til info@norid.no på gyldig klageskjema. Klager mottatt pr. e-post på andre adresser vil ikke bli behandlet.

Sperring av navnet skjer første arbeidsdag etter mottak av klagen hos Norid.

Norids behandling av klagen

Så snart som mulig etter mottagelse skal Norid sende skriftlig bekreftelse til avsenderen om at klagen er mottatt. Norid samler dokumentasjonen i saken for oversendelse til NOK. Denne dokumentasjonen består i klagen, Norids avslag samt eventuell tilleggsinformasjon som har fulgt saken.

Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men kan normalt ikke omgjøre til skade for søker/innehaver. Ved klage kan Norid omgjøre eller endre avgjørelsen dersom klagen finnes å være begrunnet.

Dersom Norid ikke omgjør sin avgjørelse, skal Norid snarest og senest innen 7 kalenderdager etter mottak av klagen oversende klagesaken til det uavhengige klageorgan NOK. Norid, som fungerer som sekretariat for NOK, lager en kort redegjørelse til klageorganet omkring saken, og gir sin anbefaling.

Klageorganets behandling av klagen

Avgjørelse skal normalt foreligge innen 30 kalenderdager etter at NOK mottok klagen.

NOK behandler kun klager over avgjørelser tatt av Norid i henhold til navnepolitikken. NOK skal ta stilling til om Norids avgjørelse var i samsvar med den navnepolitikken som var gjeldende da avgjørelsen ble tatt, og avgjøre klagen ut fra dette. Dette innebærer at NOK ikke behandler klager på grunnlag av at registreringen eller bruken av navnet er i strid med tredjemanns rettigheter eller saker som innebærer endring av eksisterende navnepolitikk. NOK har ikke mandat til å frata en innehaver et navn som allerede er tildelt av Norid.

Et vedtak fra NOK er endelig og kan ikke påklages videre. Sekretariatet formidler NOKs avgjørelse til klager, snarest og senest innen 7 kalenderdager.

Sperring

Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering, sperres domenenavnet som klagen gjelder inntil klagesaken er avgjort. Før klagen er mottatt, foretas ikke sperring av domenenavnet. Sperringen innebærer at andre ikke kan registrere navnet så lenge sperringen opprettholdes. Dersom klagen trekkes, oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

Navnepolitkk for .no (gyldig 18. januar 2002–14. august 2002)
Ordforklaring

ISP

Internet Service Provider – Internettleverandør

Domenenavnsystemet (DNS) er et distribuert system for oppslag av navn i et hierarkisk navnerom (såkalte «domenenavn»), samt informasjon som er assosiert med disse navnene, blant annet IP-adresser og posthåndterere. Merk at ethvert navn registrert i DNS er et domenenavn, inklusive navn til enkeltmaskiner.

En navnetjener er en maskin som implementerer protokollen som brukes i DNS, og som derfor kan tilby en slik navneoppslagstjeneste. Slike maskiner er normalt også registrert i DNS på lik linje med andre maskiner.

Ikke alle navnetjenere kjenner til alle domenenavn – en slik løsning ville ikke kunne skalere til å omfatte hele Internett. I stedet har hver navnetjener absolutt kunnskap (autoritet) bare om visse spesifikke biter av navnerommet.

Disse bitene av autoritativ informasjon bindes sammen ved delegering av autoritet i subtrær fra en felles rot i navnerommet. Roten betjenes av 13 maskiner spredt på nettet. Protokollen har mekanismer for å henvise til andre navnetjenere når fullstendig kunnskap ikke er tilgjengelig på den navnetjeneren som er spurt. Delegering av autoritet for navnerommet kan foregå på vilkårlige nivåer, og kan gjentas (for praktiske formål) vilkårlig mange ganger, men kan bare gjøres én gang for hvert nivå i navnetreet. Hvert nivå i navnerommet betjenes typisk av mange navnetjenere av robusthetsgrunner.

Det er viktig å merke seg at DNS ikke implementerer en katalogtjeneste, siden det ikke finnes noen søkefunksjon, og ingen «omtrentlig matching» ved oppslag: alle oppslag gjøres på basis av et fullt spesifisert eksakt navn.

Registrarer

En registrar har inngått en avtale med Norid om tilgangen til å sende inn søknader og endringsmeldinger til Norid. Registraren er opptrer som mellomledd mellom søkeren og Norid.

Registrarene skal bistå søkerne slik at de søknader som mottas av Norid vanligvis skal kunne godkjennes uten noen problemer. Registrarene forventes derfor å ha god kjennskap til de reglene som gjelder for registrering og opprettholdelse av domenenavn under .no, og tilstrekkelige tekniske ressurser til å bistå Norid og gi søkerne god service.

Det er ikke noe krav at en registrar også må være en internettleverandør, men registraren må forvisse seg om at de tjenester de knytter til seg holder tilstrekkelig kvalitet til å oppfylle vilkårene i registraravtalen.

Norids avgjørelser vedrørende de søknader Norid mottar meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager. Norid har ikke ansvar for at registraren overholder sin plikt til å formidle avslag innen den frist som er gitt.

Hvem som er registrarer for Norid fremgår av Norids registrarliste.

Gjeldende standardavtale for registrarer finnes på http://www.norid.no/registrar/regavtale.html. Dersom Norid finner at en registrar ikke oppfyller kravene i avtalen så kan registraren miste sin posisjon som registrar, hvilket innebærer at registraren ikke lengre kan søke om domenenavn under de domener Norid administrerer.

Saksbehandling

Her gis en skjematisk skisse av saksgangen i forbindelse med en søknad.

   auto-reg@norid.no
1. E-Post-automat 1a. Arkiv
2. Saksbehandlingskø
3. Saksbehandlingsverktøy
4. Navnepolitikk 4a. Brønnøysundregisteret
4b. Navnetjenere
5. Database Tilbakemelding
til registraren

1. Alle meldinger kommer først til e-post-automaten. Alt som ikke blir gjenkjent som et av Norids skjemaer får en feilmelding i retur. Dette gjelder for eksempel spam og skjemaer på feil format. Dersom skjemaet er på riktig format, men er feil utfylt, vil man få en feilmelding som viser hvilke feil e-post-automaten fant. Alle meldinger som kommer til e-post-automaten får også et saksnummer og blir arkivert (1a), slik at Norid har mulighet til å finne historien til en sak.

2. Meldinger som passerer e-post-automaten får et tidsstempel. Det blir sendt en kvittering tilbake til avsender om at Norid har mottatt meldingen, og meldingene blir deretter lagt i en kø.

3. Saksbehandlingsverktøyet går igjennom køen og plukker ut søknadene på bakgrunn av tidsstempelet. Verktøyet kontrollerer at meldingen er sendt inn av en registrar, det vil si at meldingen er signert med en av de PGP-nøklene registraren har lagt inn i Norids database. Straks en søknad om et domenenavn blir tatt under behandling låses domenenavnet slik at ikke andre søknader om samme domenenavn skal bli behandlet i mellomtiden.

4. Søknaden blir sjekket mot navnepolitikken for domenet det søkes om. Noen av kravene som navnepolitikken setter vil bli sjekket automatisk, andre vil kreve manuell behandling. Søknader med oppgitt organisasjonsnummer sjekkes mot en lokal kopi av Brønnøysundregisteret (4a). Hvis organisasjonen ikke finnes i registerkopien blir originalregisteret kontaktet manuelt. For alle søknader sjekkes det at navnetjenerene som er oppgitt i søknaden er korrekt satt opp (4b). Hvis det ikke oppnås kontakt med navnetjenerene prøves det igjen etter fastsatte intervaller. Ingen andre søknader om samme domenenavn vil bli behandlet i mellomtiden. Hvis organisasjonsnummeret er feil, det oppgitte navnet på søkerorganisasjonen ikke stemmer overens med det som står registrert i Brønnøysundregisteret eller navnetjenerene ikke er korrekt satt opp for domenet blir søknaden avslått. Dermed vil andre søknader om det samme domenenavnet kunne behandles.

5. Dersom søknaden oppfyller alle kravene som stilles i navnepolitikken vil domenet bli registrert i DNS, de aktuelle dataene lagt inn i Norids database og en bekreftelse bli sendt til registraren. I motsatt fall blir det sendt et begrunnet avslag til registraren. Registraren skal deretter gi videre beskjed til søkeren som beskrevet i registraravtalen.

Sist endret i 2015 eller tidligere