Dette er en arkivert revisjon av regelverket. Denne versjonen er ikke lenger gyldig, trykk her for å gå til gjeldende regelverk.
2017-12-01 – 2018-05-22

Regelverk for .no (navnepolitikken)

 1. Formål og rettslig status
 2. Virkeområde
 3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?
 4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener
 5. Krav til søkeren – hvem kan søke?
 6. Krav om navnetjener
 7. Krav til søknaden
 8. Generelle regler for saksbehandlingen
 9. Endringsmelding
 10. Bytte av registrar
 11. Bytte av abonnent, suspensjon og sletting
 12. Tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent
 13. Gebyrer
 14. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn
 15. Søkers ansvar og plikter
 16. Bruk av registrert informasjon
 17. Klage
 18. Ikrafttredelse og endringer av regelverket
 19. Vedlegg
  1. Reserverte navn
  2. Geografiske navn
  3. Norids kategoridomener
  4. Andre kategoridomener
  5. Organisasjonsformer
  6. Tekniske krav
  7. Egenerklæring
  8. Klage på registrering
  9. Klage på Norids vedtak
  10. Klage på regelbrudd
  11. Avgifter og fakturarutiner
  12. Definisjoner
  13. Mandat for Domeneklagenemnda
  14. Saksbehandlingsrutiner for Domeneklagenemnda

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt i samsvar med FOR 2003-08-01 nr 990. Regelverket er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn). Norids virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. Norid har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no, .sj og .bv er delegert til Norid fra IANA i henhold til avtale. Norid har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

1.4 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett, ikke en eiendomsrett. Bruksretten opprettholdes så lenge abonnementet løper.

1.5 Norsk lov gjelder for alle registreringer under .no. Enhver uenighet knyttet til denne avtalen skal løses i henhold til norsk lov. Partene vedtar Trondheim tingrett som rett verneting for å fremme tvister.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no og alle kategoridomener og geografiske domener Norid administrerer.

3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er a-z, siffer (0-9), bindestrek, samt nasjonale tegn gitt i tabellen under.

Navn på bokstav   Unicode   Navn på bokstav   Unicode
a med akutt aksent á 00E1 o med akutt aksent ó 00F3
a med gravis-aksent à 00E0 o med gravis-aksent ò 00F2
a med omlyd ä 00E4 o med circumflex-aksent ô 00F4
c med caron č 010D o med omlyd ö 00F6
c med cedille ç 00E7 s med caron š 0161
d med strek đ 0111 t med strek ŧ 0167
e med akutt aksent é 00E9 u med omlyd ü 00FC
e med gravis-aksent è 00E8 z med caron ž 017E
e med circumflex-aksent ê 00EA æ æ 00E6
i med omlyd ï 00EF ø ø 00F8
ENG ŋ 014B å å 00E5
n med akutt aksent ń 0144
n med tilde ñ 00F1

3.3 Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123, RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 Norid administrerer underdomener for kommuner, fylker og alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrerer domenenavn for geografiske områder der søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet, samt tilleggsregler for registrering av det reserverte underdomenet www under de geografiske navnene (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle abonnentgrupper som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomene (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner i Norge
herad.no Kommuner og fylkeskommuner i Norge
kommune.no Kommuner og fylkeskommuner i Norge
uenorge.no Ungdoms- og studentbedrifter i Norge
priv.no Privatpersoner i Norge

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn Norid. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

Organisasjoner
5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må drive reell virksomhet og/eller ha aktivitet og realitet i henhold til opplysninger oppgitt i Enhetsregisteret, og må dokumentere sin reelle eksistens dersom Norid krever slik dokumentasjon. Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 100 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

Privatpersoner
5.3 Søker må være over 18 år, registrert i det norske Folkeregisteret med norsk fødselsnummer, samt ha norsk postadresse.

5.4 Hver privatperson kan til enhver tid inneha inntil 5 domenenavn direkte under .no. I tillegg kan en privatperson inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene vedkommende tilhører, samt inntil 5 domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres kun fullt delegerte domener.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Krav til søknaden

7.1 Søknaden må sendes inn av en registrar som har avtale med Norid.

7.2 Norids skjema skal benyttes og innsending og utfylling av søknad skal skje i henhold til Norids retningslinjer. Registraren skal bistå søkeren med dette.

7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En søker som fyller vilkårene for registrering under flere domener kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før søknad inngis.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Det meste av saksbehandlingen skjer automatisk.

8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette registraren automatisk. Registraren er forpliktet til å videreformidle resultatet til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.3 Dersom Norid avslår en korrekt utfylt søknad om registrering av domenenavn eller endringsmelding, skal Norid orientere registraren per elektronisk melding om avslaget og begrunne dette. Registraren skal senest innen 14 kalenderdager orientere søkeren om avslaget og begrunnelsen, samt informere om klageadgangen.

8.4 I tilfeller der Norid sender varsel til abonnenten direkte så sendes disse per e-post til abonnentens e-postadresse hvis denne er en privatperson, og til e-postadressen til juridisk kontakt for domenet hvis abonnenten er en organisasjon.

8.5 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men vil normalt ikke omgjøre til skade for søker/abonnent.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til Norid (endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk informasjon og kontaktinformasjon.

9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet regnes ikke som endring, men som nyregistrering. Det må dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet.

9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring til registraren. Norid sender også bekreftelse på utført endring til abonnenten per e-post hvis endringen har medført et bytte av juridisk kontaktperson eller en oppdatering av abonnentens eller juridisk kontaktpersons e-postadresser.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Bytte av registrar

10.1 Domenenavnet er uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og abonnenten kan fritt bytte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å bytte domenenavn. Abonnenten kan velge å be registraren om å sette en autentiseringskode på domenet. Denne koden må i så fall oppgis ved et senere bytte av registrar.

10.2 Ved bytte av registrar er den avtroppende registraren pliktig å gi abonnenten autentiseringskoden innen 5 arbeidsdager.

10.3 Norid sender bekreftelse på utført bytte av registrar til begge registrarene, samt på e-post til abonnenten.

10.4 Hvis en registrar sier fra seg ansvaret for et domene, flyttes det til en «tom» registrar. Norid varsler abonnenten på e-post og autentiseringskoden slettes. Det samme skjer for alle domener tilknyttet en registrar hvis registrarstatus opphører.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

11. Bytte av abonnent, suspensjon og sletting

11.1 Ved søknad om bytte av abonnent skal nåværende abonnent godkjenne dette. Bytte av abonnent er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Den som søker om å overta domenenavnet, må oppfylle alle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Dato for bytte av abonnent regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

11.2 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet i inntil 6 måneder. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

11.3 Abonnenten kan kreve sletting av domenenavn. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer. Domenet er utilgjengelig for nyregistrering i minimum 30 dager etter at det tas ut av DNS.

11.4 Ved bytte av abonnent, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse til registraren, samt på e-post til abonnenten.

11.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

12. Tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent

12.1 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid sletter et domenenavn slik at navnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet.

 2. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om inndragning av domenenavn i straffesaker. Norid kan sette domenet i karantene en viss tid før det igjen gjøres tilgjengelig for andre søkere.

 3. Krav om sletting i samsvar med midlertidig forføyning. Navnet gjøres tilgjengelig for registrering av andre 60 dager etter sletting, dersom Norid ikke har mottatt rettslig avgjørelse eller forlik om en annen løsning. Navnet gjøres ikke tilgjengelig for andre i henhold til forrige setning dersom Norid innen 60 dager etter sletting mottar skriftlig dokumentasjon på at det pågår rettslig tvist mellom de samme parter om domenet.

 4. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker. Manglende undertegnet egenerklæring regnes som feilaktige opplysninger. Domeneabonnenten skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.

 5. Domeneabonnenten finnes ikke lenger. For organisasjoner betyr dette at de er slettet i Enhetsregisteret, for personer at de er avgått ved døden.

 6. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt.

 7. Domenet er ikke teknisk operativt, det vil si at de tekniske kravene i vedlegg F ikke er oppfylt.

 8. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos domeneabonnenten.

 9. Ethvert forhold som innebærer mislighold av søkers ansvar eller plikter i henhold til regelverket eller egenerklæringen.

 10. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke for bokstav a), b) og c)

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid suspenderer et domenenavn:

 1. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig forføyning. Suspensjon påvirker ikke abonnentens ansvar for betaling av avgifter.

 2. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter abonnent på et domenenavn uten skriftlig godkjennelse fra den avtroppende abonnenten:

 1. Krav om overføring av domenet i samsvar med rettskraftig avgjørelse eller midlertidig forføyning som går ut på at et domenenavn skal flyttes fra abonnenten til en ny abonnent, forutsatt at den nye abonnenten oppfyller de kravene regelverket stiller for å få navnet registrert, herunder å ha signert egenerklæring. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

 2. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten om at domenet skal beslaglegges etter straffeprosessloven § 205, 2. ledd. Mens domenet er beslaglagt står politi- og påtalemyndigheten ansvarlig for at abonnementet opprettholdes, slik at det i sin tur kan tilbakeføres, og de må betale for avgifter som måtte påløpe. Hvis domenet ikke fornyes i henhold til regelverket, vil Norid slette domenet og det blir tilgjengelig for andre.

 3. Krav om tilbakeføring av domene som er overført på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker eller abonnent. Krav om tilbakeføring må fremsettes senest 1 år etter overføringen har funnet sted. Dersom Norid får skriftlig varsel om den feilaktige overføringen innen 30 kalenderdager etter at den har funnet sted, gjøres det unntak fra krav om varsel etter 12.4. Da gis den nye abonnenten 15 kalenderdager til å uttale seg før overføringen blir utført.

12.4 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til abonnenten minst 60 dager før gjennomføring av tiltaket.

12.5 Krav om tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent fremsettes skriftlig til Norid per epost på info@norid.no eller per post til UNINETT Norid AS, Postboks 4765 Sluppen, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder svar fra abonnenten og dokumentasjon på at det pågår en rettslig tvist om domenet.

13. Gebyrer

13.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen opprettholdes. Se Vedlegg K.

13.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet.

13.3 Norid forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli varslet på Norids hjemmesider.

14. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

14.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

14.2 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett. Det gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

14.3 Domeneabonnenten er identifisert gjennom en unik identifikator, organisasjonsnummer for organisasjoner og fødselsnummer for personer. Identifikatoren angir hvem som har bruksretten til domenet.

14.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den nye abonnenten oppfyller kravene i regelverket.

15. Søkers ansvar og plikter

15.1 Før søknad inngis plikter søker å gjøre seg kjent med regelverket. Søker skal forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med regelverket eller med norsk rett eller tredjemanns rettigheter, og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

15.2 Søker plikter å følge det til enhver tid gjeldende regelverk for .no. Regelverket er tilgjengelig på https://www.norid.no/navnepolitikk.html

15.3 Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes.

15.4 Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

15.5 Søker plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

15.6 Før søknad inngis plikter søker å avgi en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker blant annet innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, ikke er i strid med norsk rett og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte.

15.7 Egenerklæringen signeres elektronisk og sendes inn via en registrar. For søkere som har avgitt egenerklæring på papir gjelder at ved første fornyelse av abonnementet etter 01.01.2015 anses søker å ha avgitt en elektronisk egenerklæring som erstatter den opprinnelige papirerklæringen.

15.8 Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale årsavgiften godtar søker den til enhver tid gjeldende egenerklæringen, jf pkt 15.2.

15.9 Dersom søkers registrering blir innklaget i henhold til de regler og prosedyrer som regelverket setter for klager, samtykker søker i å delta i klageprosessen, samt å være bundet av domeneklagenemndas vedtak. Søker aksepterer plikt til å dekke klagegebyret på 4 ganger rettsgebyret dersom klager får medhold.

16. Bruk av registrert informasjon

16.1 Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier. Fødselsnummer for privatpersoner er ikke en del av kontaktinformasjonen og vil ikke bli gjort offentlig tilgjengelig.

16.2 Norid vil for øvrig ikke selge, overdra eller på annen måte utnytte informasjonen til kommersielle formål, herunder målrettet markedsføring og katalogtjenester.

16.3 Historisk informasjon gjøres ikke tilgjengelig for andre enn den som var abonnent da opplysningene var aktuelle, eller ved samtykke fra denne abonnenten, med mindre annet følger av lov eller rettslig beslutning.

16.4 Norid fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av den informasjon som offentliggjøres etter denne bestemmelse.

17. Klage

17.1 Klager innenfor dette regelverket behandles av Domeneklagenemnda, et selvstendig klageorgan som er opprettet for å gi et raskt, billig og enkelt alternativ til konfliktløsning i de mer åpenbare domenekonfliktene. For å oppfylle kravene om rask og billig behandling samtidig som rettsikkerheten ivaretas, er klageordningen begrenset til de ukompliserte domenekonfliktene, der den enkle saksbehandlingen nemnda kan foreta anses betryggende for å avgjøre resultatet. Domeneklagenemnda behandler ikke klager på selve regelverket for .no . Domeneklagenemndas mandat finnes i vedlegg M, som suppleres av nemndas saksbehandlingsregler i vedlegg N.

17.2 Norid administrerer sekretariatet for Domeneklagenemnda. Sekretariatet mottar klager og innhenter de øvrige sakspapirene i henhold til den relevante klageprosedyren. Norid gjennomfører domeneklagenemndas vedtak.

Klagetype Klager Motpart Klagefrist Klageprosedyre
A Tredjepart, Offentlige organ Abonnent 3 år Vedlegg H
B Søker, Abonnent Norid 30 dager Vedlegg I
C Norid, Post- og teletilsynet Abonnent 3 år Vedlegg J

17.3 Klagetype A: Innehavere av rettigheter til navn kan klage på grunnlag av at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. Offentlige organ kan også klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg H for detaljer og klageprosedyre.

17.4 Klagetype B: Avgjørelser tatt av Norid i henhold til regelverket for .no kan påklages av søker/abonnent. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i regelverket for .no. Motpart i klagesaker av denne typen er Norid. Klagefristen er 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er mottatt av søker/abonnent. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/abonnent senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til registraren. Se vedlegg I for detaljer og klageprosedyre. Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

17.5 Klagetype C: Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med gjeldende forskrift. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg J for detaljer og klageprosedyre.

17.6 For alle klager gjelder at klagefristen avbrytes når Domeneklagenemndas sekretariat mottar gyldig klage i henhold til de klageprosedyrene som gjelder. Dersom det kommer inn ytterligere en eller flere gyldige klager på samme registrering mens klageprosess pågår, ferdigbehandles den klagen som er mottatt først før den neste saken igangsettes. Ved flere klager igangsettes sakene i den rekkefølge de er mottatt av sekretariatet. Ny sak igangsettes kun dersom motparten fremdeles er den samme som da klagen ble inngitt.

17.7 Domeneklagenemnda skal avvise en sak dersom saken er så kompleks eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling i nemnda. Nemnda skal i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

18. Ikrafttredelse og endringer av regelverket

18.1 Dette regelverket trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere regelverk.

18.2 Alle innholdsmessige endringer i regelverket vil bli kunngjort på Norids hjemmesider og blir en del av gjeldende regelverket. Siste endring er av 1. desember 2017.

19. Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg  A Reserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-a.html
Vedlegg B Det geografiske navnetreet https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-b.html
Vedlegg C Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-c.html
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-d.html
Vedlegg E Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-e.html
Vedlegg F Tekniske krav for navnetjenere https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-f.html
Vedlegg G Egenerklæring for domenenavnssøknad https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-g.html
Vedlegg H Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-h.html
Vedlegg I Klage på Norids avgjørelser https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-i.html
Vedlegg J Klage på at domenenavn er registrert i strid med regelverk eller forskrift https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-j.html
Vedlegg K Avgifter og fakturarutiner https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-k.html
Vedlegg L Definisjoner https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-l.html
Vedlegg M Mandat for Domeneklagenemnda https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-m.html
Vedlegg N Saksbehandlingsrutiner for Domeneklagenemnda https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-n.html

Vedlegg A: Reserverte og forbudte domenenavn under domener somNorid forvalter

Vedlegg A angir reserverte og forbudte domenenavn under de domenene Norid forvalter. Reserverte navn er domenenavn som er i bruk av allmennheten (f.eks. er en del av det geografiske navnetreet) eller som er planlagt tatt i bruk på denne måten på et senere tidspunkt. Forbudte navn er navn som det av ulike årsaker er forbudt å registrere.

Retningslinjer for endring av vedlegg A.

Navn som er forbudt av tekniske årsaker

Dette er navn som er forbudt fordi man vil forvente å finne en spesifikk tjeneste bak navnet, eller fordi registreringen av navnet kan forårsake tekniske problemer.

ftp 
localhost 
whois 
www

Kombinasjonen <bokstav><bokstav><bindestrek><bindestrek><domenenavn> er forbudt registrert annet enn som en korrekt ACE-form av et domenenavn med nasjonale tegn.

Diverse

no  # Benyttes som test-sone for DNSSEC etc.
nic # Den internasjonale betegnelsen på en registreringsenhet.
internet 
internett

Navn som er reservert av nasjonale hensyn – kategorien er under avvikling.

I juni 2009 ble to numeriske domener reservert. På grunn av uklarheter rundt hvem som skulle ha domenene, har disse ikke blitt publisert i regelverket. Dette er nå avklart, og domenene legges inn i vedlegg A:

116000 Post- og teletilsynet
116123 Mental Helse

De ansvarlige institusjonene har frist frem til 30. oktober 2014 til å registrere domenenavnene.

Navn som er reservert som kategoridomener

Dette er domenenavn som er reservert fordi de er eller kan bli kategoridomener. For å ha status som et kategoridomene eller et fremtidig kategoridomene må kategorien domenet skal favne være allmengyldig og generell, og domenet må være åpent for alle søkere som hører inn under den aktuelle kategorien.

Kategoridomener som administreres av Norid

gs.<fylke>.no
vgs
fhs
museum
fylkesbibl
folkebibl
idrett
priv

Kategoridomener som administreres av andre enn Norid

mil
stat
dep
kommune
herad

Mulige fremtidige kategoridomener

da
ans
as
asa
org
com
co
edu
gov
herred
int
kom
net
porno
sex

Navn som er reservert som geografiske betegnelser

Dette er navn som er i bruk i eller reservert til videre utvidelse av det geografiske navnetreet. For at et navn skal være reservert under denne kategorien må det være av en viss geografisk signifikans, det vil si enten et tettsted med mer enn 5 000 innbyggere (i henhold til SSBs oversikter), en kommune, et fylke, en landsdel, en øy av signifikant størrelse eller et av de offisielle navnene på Norge (utvalg i henhold til Utenriksdepartementets liste).

Det geografiske navnetreet

oslo
of
ah
hm
ol
bu
vf
tm
aa
va
rl
hl
sf
mr
st
nt
nl
tr
fm
svalbard

Norid administrerer underdomener for fylker, kommuner og tettsteder med mer enn 5 000 innbyggere. Disse tettstedene er listet under kategoriene de hører inn under (byer, kommuner, osv.) En fullstendig oversikt finnes i vedlegg B.

Landsdeler

dronningmaudsland
dronningmaudland
dronningmauds-land
dronningmaud-land
dronning-maudsland
dronning-maudland
dronning-mauds-land
dronning-maud-land
norge # (Registrert av den norske Regjering)
noreg # (Registrert av den norske Regjering)
norway # (Registrert av den norske Regjering)
norwegen # (Registrert av den norske Regjering)
norvege # (Registrert av den norske Regjering)
norga # (Registrert av den norske Regjering)
norvec
noorwegen 
norveska
norweig
norwig
norra
noriway
noorwaye
norja
norvigia
norwegia
norvezh
norbhuaidh
noregur
norweg
noruee
nerweeg
nouwei
norvegija
norouij
norwige
nou-wei
nar-vay
noruwei
norvegiya
nord-norge
nord-noreg
nordnorge
nordnoreg
troendelag
trondelag
trøndelag
midt-norge
midt-noreg
midtnorge
midtnoreg
sapmi
sápmi
sunnmore
sunnmoere
sunnmøre
sunn-more
sunn-moere
sunn-møre
nord-more
nord-moere
nord-møre
nordmore
nordmoere
nordmøre
soer-norge
sor-norge
sør-norge
soer-noreg
sor-noreg
sør-noreg
soernorge
sornorge
sørnorge
soernoreg
sornoreg
sørnoreg
sorlandet
soerlandet
sørlandet
vest-norge
vest-noreg
vestnorge
vestnoreg
vestlandet
oest-norge
ost-norge
øst-norge
oestnorge
ostnorge
østnorge
oestlandet
ostlandet
østlandet
aust-norge
aust-noreg
austnorge
austnoreg
austlandet
janmayen
jan-mayen
bjoernoeya
bjoernoya
bjornoeya
bjornoya
bjørnøya
barentsburg
longyearbyen

Byer og tettsteder

akrehamn
aakrehamn
åkrehamn
algard
aalgaard
algaard
aalgard
ålgård
arna
broennoeysund
broennoysund
bronnoeysund
bronnoysund
brønnøysund
brumunddal
brummunddal
bryne
drobak
droebak
drøbak
egersund
fetsund
floro
floroe
florø
hokksund
honefoss
hoenefoss
jessheim
jorpeland           
joerpeland
jørpeland
kirkenes
kopervik
krokstadelva
langevag
langevaag
langevåg
leirvik
mjondalen
mjoendalen
mjøndalen
mo-i-rana
moirana
mosjoen
mosjoeen
mosjøen
nesoddtangen
orkanger
osoyro
osoeyro
osøyro
raholt
raaholt
råholt
sandnessjoen
sandnessjoeen
sandnessjøen
skedsmokorset
slattum
spjelkavik
stathelle
stavern
stjordalshalsen
stjoerdalshalsen
stjørdalshalsen
tananger
tranby
vossevangen

Øyer

mageroey
mageroy
magerøy
bouvetoeya
bouvetoya
bouvetøya
peter1soey
peter1soy
peter1søy
peter-1soey
peter-1soy
peter-1søy
peter1s-oey
peter1s-oy
peter1s-øy
peter-1s-oey
peter-1s-oy
peter-1s-øy
hinnoeya
hinnoya
hinnøya
senja
langoeya
langoya
langøya
soeroeya
soeroya
soroeya
soroya
sørøya
kvaloey
kvaloy
kvaløy
ringvassoey
ringvassoy
ringvassøy
seiland
austvaagoey
austvagoey
austvaagoy
austvagoy
austvågøy
andoeya
andoya
andøya
nordaustlandet
nordaust-landet
nord-aust-landet
barentsoeya
barentsoya
barentsøya
edgeoeya
edgeoya
edgeøya
kong-karls-land
kongkarlsland
hopen
prins-karls-forland
prins-karlsforland
prinskarls-forland
prinskarlsforland
spitsbergen

Kommuner

agdenes
alstahaug
alta
áltá
alaheadju
álaheadju
alvdal
andebu
andoy
andoey
andøy
andasuolo
aremark
arendal
asker
askim
askvoll
askoy
askoey
askøy
audnedal
aukra
aure
aurland
aurskog-holand
aurskog-hoeland
aurskog-høland
aurskoghoeland
aurskogholand
aurskoghøland
austevoll
austrheim
averoy
averoey
averøy
balestrand
ballangen
balat
bálát
balsfjord
bahccavuotna
báhccavuotna
bamble
bardu
beardu
beiarn
bajddar
bájddar
baidar
báidár
berg
bergen
berlevag
berlevaag
berlevåg
bearalvahki
bearalváhki
bindal
birkenes
bjerkreim
bjugn
bodo
bodoe
bodø
baadaaddjaa
badaddja
bådåddjå
budejju
bokn
bremanger
bronnoy
bronnoey
broennoey
broennoy
brønnøy
bygland
bykle
barum
berum
baerum
bærum
bievat
bievát
bomlo
boemlo
bømlo
bo
boe
bø
batsfjord
baatsfjord
båtsfjord
bahcavuotna
báhcavuotna
dovre
drammen
drangedal
dyroy
dyroey
dyrøy
donna
doenna
dønna
eid
eide
eidfjord
eidsberg
eidskog
eidsvoll
eigersund
elverum
enebakk
engerdal
etne
etnedal
evenes
evenassi
evenášši
evje
evjeoghornnes
evje-og-hornnes
farsund
fauske
fuossko
fuoisku
fedje
fet
finnoy
finnoey
finnøy
fitjar
fjaler
fjell
flakstad
flatanger
flekkefjord
flesberg
flora
fla
flaa
flå
folldal
forsand
fosnes
fredrikstad
frei
frogn
froland
frosta
frana
frena
fraena
fræna
froya
froeya
frøya
fusa
fyresdal
forde
foerde
førde
gamvik
gangaviika
gáŋgaviika
gaular
gausdal
gildeskal
gildeskaal
gildeskål
giske
gjemnes
gjerdrum
gjerstad
gjesdal
gjovik
gjoevik
gjøvik
gloppen
gol
gran
grane
granvin
gratangen
grimstad
grong
kraaanghke
kraanghke
kråanghke
grue
gulen
hadsel
halden
halsa
hamar
hamaroy
hamaroey
hamarøy
habmer
hábmer
hapmir
hápmir
hammerfest
hammarfeasta
hámmárfeasta
haram
hareid
harstad
hasvik
aknoluokta
ákŋoluokta
hattfjelldal
aarborte
haugesund
hemne
hemnes
hemsedal
heroy
heroey
herøy
hitra
hjartdal
hjelmeland
hobol
hoboel
hobøl
hof
hol
hole
holmestrand
holtalen
holtaalen
holtålen
hornindal
horten
hurdal
hurum
hvaler
hyllestad
hagebostad
hegebostad
haegebostad
hægebostad
hoyanger
hoeyanger
høyanger
hoylandet
hoeylandet
høylandet
ha
haa
hå
ibestad
inderoy
inderoey
inderøy
iveland
jevnaker
jondal
jolster
joelster
jølster
karasjohka
kárášjohka
karasjok
karlsoy
karlsoey
karlsøy
galsa
gálsá   
karmoy
karmoey
karmøy  
kautokeino
guovdageaidnu
klepp
klabu
klebu
klaebu
klæbu   
kongsberg
kongsvinger
kragero
krageroe
kragerø
kristiansand
kristiansund
krodsherad
kroedsherad
krødsherad
kvalsund
rahkkeravju
ráhkkerávju
kvam
kvinesdal
kvinnherad
kviteseid
kvitsoy
kvitsoey
kvitsøy
kvafjord
kvefjord
kvaefjord
kvæfjord
giehtavuoatna
kvanangen
kvenangen
kvaenangen
kvænangen
navuotna
návuotna 
kafjord
kaafjord
kåfjord 
gaivuotna
gáivuotna
larvik
lavangen
lavagis
loabat
loabát     
lebesby
davvesiida
leikanger
leirfjord
leka
leksvik
lenvik
leaŋgaviika
lesja
levanger
lier
lierne
lillehammer
lillesand
lindesnes
lindas
lindaas
lindås
lom
loppa
lahppi
láhppi
lund
lunner
luroy
luroey
lurøy 
luster
lyngdal
lyngen
ivgu
lardal
lerdal
laerdal
lærdal
lodingen
loedingen
lødingen
lorenskog
loerenskog
lørenskog
loten
loeten
løten
malvik
malsoy
maalsoey
mandal
marker
marnardal
masfjorden
meland
meldal
melhus
meloy
meloey
meløy
meraker
meraaker
meråker
moaareke
moareke
moåreke
midsund
midtre-gauldal
midtregauldal
modalen
modum
molde
moskenes
moss
malselv
maalselv
målselv
malatvuopmi
málatvuopmi
masoy
maasoey
maasoy
masoey
måsøy
muosat
muosát
namdalseid
aejrie
namsos
namsskogan
naaaamesjevuemie
naamesjevuemie
nååmesjevuemie
laakesvuemie
nannestad
narvik
narviika
naustdal
nedreeiker
nedre-eiker
nes
nesna
nesodden
nesseby
unjarga
unjárga
nesset
nissedal
nittedal
nome
nord-aurdal
nordaurdal
nord-fron
nordfron
nord-odal
nordodal
norddal
nordkapp
davvenjarga
davvenjárga
nordreland
nordre-land
nordreisa
raisa
ráisa
noreoguvdal
nore-og-uvdal
notodden
naroy
neroy
naeroey
naroey
neroey
naeroy
nærøy
notteroy
noetteroey
noetteroy
notteroey
nøtterøy
odda
oppdal
oppegard
oppegaard
oppegård
orkdal
os
osen
osteroy
osteroey
osterøy
overhalla
porsanger
porsangu
porsáŋgu
porsanki  
porsgrunn
radoy
radoey
radøy
rakkestad
rana
ruovat
randaberg
rauma
re
rendalen
rennebu
rennesoy
rennesoey
rennesøy
rindal
ringebu
ringerike
ringsaker
rissa
risor
risoer
risør
roan
rollag
rygge
ralingen
relingen
raelingen
rælingen
rodoy
roedoey
rodoey
roedoy
rødøy
romskog
roemskog
rømskog
roros
roeros
røros
rost
roest
røst
royken
roeyken
røyken
royrvik
roeyrvik
røyrvik
rade
raade
råde
salangen
siellak
saltdal
salat
sálát  
sálat
samnanger
sande
sandefjord
sandnes
sandoy
sandoey
sandøy
sarpsborg
sauda
sauherad
sel
selbu
selje
seljord
sigdal
siljan
sirdal
skaun
skedsmo
ski
skien
skiptvet
skjervoy
skjervoey
skjervøy
skierva
skiervá 
skjak
skjaak
skjåk
skodje
skanland
skaanland
skånland 
skanit
skánit
smola
smoela
smøla
snillfjord
snasa
snaasa
snåsa
snoasa
snaaase
snaase
snåase
sogndal
sokndal
sola
solund
songdalen
sortland
spydeberg
stange
stavanger
steigen
steinkjer
stjordal
stjoerdal
stjørdal
stokke
stor-elvdal
storelvdal
stord
stordal
storfjord
omasvuotna
strand
stranda
stryn
sula
suldal
sund
sunndal
surnadal
sveio
svelvik
sykkylven
sogne
soegne
søgne 
somna
soemna
sømna 
sondreland
sondre-land
soendreland
soendre-land
søndreland
søndre-land
sor-aurdal
soraurdal
soeraurdal
soer-aurdal
søraurdal
sør-aurdal
sor-fron
sorfron
soerfron
soer-fron
sørfron
sør-fron 
sor-odal
sorodal
soerodal
soer-odal
sørodal 
sør-odal 
sor-varanger
sorvaranger
soervaranger
soer-varanger
sørvaranger
sør-varanger
sydvaranger
syd-varanger
matta-varjjat
mátta-várjjat
sorfold
soerfold
sørfold 
sorreisa
soerreisa
sørreisa 
sorum
soerum
sørum  
tana
deatnu
time
tingvoll
tinn
tjeldsund
dielddanuorri
tjome
tjoeme
tjøme
tokke
tolga
torsken
tranoy
tranoey
tranøy 
tromso
tromsoe
tromsø
tromsa
romsa
trondheim
troandin
trysil
trana
trena
traena
træna  
trogstad
troegstad
trøgstad 
tvedestrand
tydal
tynset
tysfjord
divtasvuodna
divttasvuotna
tysnes
tysvar
tysver
tysvaer
tysvær
tonsberg
toensberg
tønsberg
ullensaker
ullensvang
ulstein
ulvik
utsira
vadso
vadsoe
vadsø
cahcesuolo
čáhcesuolo 
vaksdal
valle
vang
vanylven
vardo
vardoe
vardø
varggat
várggát
vefsn
vaapste
vega
vegarshei
vegaarshei
vegårshei
vennesla
verdal
verran
vestby
vestnes
vestreslidre
vestre-slidre
vestretoten
vestre-toten
vestvagoy
vestvaagoey
vestvaagoy
vestvagoey
vestvågøy
vevelstad
vik
vikna
vindafjord
vinje
volda
voss
varoy
veroy
vaeroy
varoey
veroey
vaeroey
værøy
vagan
vaagan
vågan
voagat
vagsoy
vaagsoey
vagsoey
vaagsoy
vaågsøy
vaga
vaagaa
vaaga
vagaa
vågå
valer
vaaler
våler
oksnes
oeksnes
øksnes
orland
oerland
ørland
orskog
oerskog
ørskog
orsta
oersta
ørsta
ostretoten
ostre-toten
oestre-toten
oestretoten
østre-toten
østretoten
ovreeiker
ovre-eiker
oevre-eiker
oevreeiker
øvre-eiker
øvreeiker
oyer
oeyer
øyer
oygarden
oeygarden
øygarden
oeystreslidre
oeystre-slidre
oystre-slidre
oystreslidre
øystreslidre
øystre-slidre
afjord
aafjord
åfjord
al
aal
ål
alesund
aalesund
ålesund
amli
aamli
åmli  
amot
aamot
åmot  
ardal
aardal
årdal 
aas
ås   
aseral
aaseral
åseral 
asnes
aasnes
åsnes 

Fylker

ostfold
oestfold
østfold
akershus
hedmark
oppland
buskerud
vestfold
telemark
aust-agder
austagder
vest-agder
vestagder
rogaland
hordaland
sogn-og-fjordane
sognogfjordane
more-og-romsdal
moreogromsdal
moere-og-romsdal
moereogromsdal
møre-og-romsdal
møreogromsdal 
sor-trondelag
soer-troendelag
sor-troendelag
soer-trondelag
sør-trøndelag
lulli-troendelaga
lulli-trondelaga
lulli-trøndelága
nord-trondelag
nordtrondelag
nord-troendelag
nordtroendelag
nord-trøndelag 
nordtrøndelag 
davvi-troendelaga
davvi-trondelaga
davvi-trøndelága
nordland
nordlanda
nordlánda
troms
tromsa
romsa
finnmark
finnmarku
finnmárku

Særlige ord og uttrykk

Det er enkelte uttrykk som ikke tillates registrert under .no. Navnene er forbudt fordi de representerer pornografiske, injurierende eller diskriminerende uttrykk eller andre særlige ord og uttrykk som Norid mener ikke bør tillates registrert. Selv om det ikke er mulig å hindre alle slike registreringer og selv om valget av domenenavn er søkerens ansvar, er det ønskelig med en begrensning av enkelte uttrykk.

pikk
pikken
pikker
pikkene
kukk
kukken
kukker
kukkene
kuk
kuken
kuker
kukene
fitte
fitta
fitter
fittene
fetta
pul
pule
puler
pulte
puling
suck
sucking
fucking
fuck
fucked
fucker
hore
hora
horen
horer
horene
horebukk
horebukken
horebukker
horebukkene
rasshøl
rasshølet
rasshølene
rasshoel
rasshoelet
rasshoelene
rasshol
rassholet
rassholene
rasshull
rasshullet
rasshullene
hestkuk
hestkuken
hestkuker
hestkuka
hestkukene
hestkukan
knull
knullene
knulle
knuller
knullet
knulla
knulling
motherfucker
motherfuck
ronk
ronken
ronket
ronke
ronker
ronka
ronking
runk
runke
runken
runket
runker
runka
runking
jævel
jævla
jævler
jaevel
jaevla
jaevler
javla
javler
faen
helvete
satan
nigger
niggeren
niggere
niggerne
pakkis
pakkisen
pakkiser
pakkisene
svarting
svartingen
svartinger
svartingene
nazisme
nazi
nazist
nazisten
nazister
nazistene
nynazisme
nynazist
nynazisten
nynazister
nynazistene
ny-nazisme
ny-nazist
ny-nazisten
ny-nazister
ny-nazistene
svartskalle
svartskallen
svartskaller
svartskallene
sotrør
sotrøret
sotrørene
sotror
sotroret
sotrorene
sotroer
sotroeret
sotroerene
barneporno
barnepornografi
anal
analen
analsex
analsexen
oralsex
oralsexen
munnsex
munnsexen
sodomi
sodomien
pedofil
pedofile
pedofili
quisling
vidkun-quisling
vidkunquisling
hitler
adolfhitler
adolf-hitler
sieg-heil
siegheil
heil-hitler
heilhitler
der-fuhrer
derfuhrer

Retningslinjer for endring av vedlegg A

Dette er et notat som angir hvilke retningslinjer som finnes for endringer av vedlegg A.

Legge til nye navn

Det vurderes fortløpende om nye navn bør reserveres eller forbys registrert. Dette kan være nye kategoridomener, for eksempel hvis det skulle komme en ny selskapskategori på linje med ANS eller AS; nye geografiske navn, for eksempel hvis det opprettes nye kommuner; nye tekniske navn i forbindelse med etablering av nye tjenester; og så videre.

Hvis det dukker opp navn som kan være aktuelle, vurderes det i samråd med Norids rådgivende organ (Norpol) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hvorvidt disse navnene oppfyller kravene som stilles for å tilhøre en av kategoriene i vedlegg A. Norid kan forby navnene midlertidig til avgjørelsen er tatt. Avgjørelsen om at navnene skal legges til vedlegg A varsles på vanlig måte, selv om navnene av praktiske årsaker vil være blokkert også i varslingsperioden.

Innlegging av nye navn på forbudt-/reservertlista vil ikke skje med tilbakevirkende kraft. Det betyr at navn som allerede er registrert ikke vil bli fjernet selv om de kommer inn på lista. Hvis navnet senere blir slettet, vil det imidlertid være sperret for ny registrering. Slike navn kan heller ikke overføres til en ny abonnent.

Ta i bruk eller fjerne navn

Navn som er forbudt

Norid foretar årlig en vurdering av om disse navnene fremdeles skal forbys eller om de skal fjernes fra vedlegg A. Eventuelle endringer diskuteres med Norpol og Nkom, som også kan ta initiativ til å foreslå endringer.

Navn som er reservert

Norid foretar en årlig vurdering av om navnene fremdeles skal være reservert, om de skal tas i bruk eller om de skal fjernes fra vedlegg A. Eventuelle endringer diskuteres med Norpol og Nkom, som også kan ta initiativ til å foreslå endringer.

Det gjelder egne retningslinjer for alle navnene som er i bruk i det geografiske navnetreet: Det forbudte underdomenet www tillates registrert under det geografiske domenet av en lokal enhet som representerer det området domenet navngir. De offisielle navnene på Norge regnes også som geografiske navn, selv om de ikke er planlagt inkludert i det geografiske navnetreet. I stedet for at det forbudte underdomenet www tillates registrert, tillates disse domenene registrert av den enheten som representerer området, det vil si den norske regjering.

Prosess for å ta i bruk eller fjerne navn fra vedlegget

Ta i bruk navn:
Navn som tas i bruk, for eksempel fordi de innlemmes i det geografiske navnetreet, beholder sin status som forbudt eller reservert også etter at de er registrert. Navnene kan derfor ikke overføres til en annen part.
Fjerning av navn:
I alle overganger til endret regelverk har Norid fulgt et prinsipp om å ikke gi fortrinnsrett til noen. Det er gjort både fordi det er svært vanskelig å bestemme hvilke kriterier som skal gi fortrinnsrett, og fordi Norid i regelverket eksplisitt ikke foretar noen vurdering av rettighetsspørsmål. I samråd med Norpol har Norid valgt at dette prinsippet skal gjelde når et navn fjernes fra vedlegg A. Selve valget av overgangsmekanisme – først-til-mølla eller loddtrekning – er først og fremst et praktisk valg som avhenger av hvor stort søknadsvolum man regner med vil følge av endringen.

Avvikling av navn som er reservert av nasjonale hensyn

Selv om nummerdomener ikke har noen spesiell tilknytning til telefonnummer vurderes det slik at telefonnummer som brukes som nasjonale nødnummer eller tilsvarende utgjør et spesialtilfelle der samfunnet vil ha en sterk interesse av å unngå forvirring og misbruk med påfølgende konsekvenser for liv og helse. Kategorien er under avvikling, med sluttdato 13. juni 2012.

På grunn av den spesielle statusen disse navnene har, kan de i avviklingsperioden kun registreres av den institusjonen som står oppgitt i vedlegg A. Navn som registreres i denne perioden fjernes fortløpende fra vedlegg A og har etter dette ingen spesiell status. Navn som gjenstår når avviklingsperioden er over, vil bli fjernet fra vedlegg A i henhold til vanlig prosess.

Vedlegg B: Det geografiske navnetreet

Fylkesdomener

Oslo oslo.no Østfold of.no
Akershus ah.no Hedmark hm.no
Oppland ol.no Buskerud bu.no
Vestfold vf.no Telemark tm.no
Aust-Agder aa.no Vest-Agder va.no
Rogaland rl.no Hordaland hl.no
Sogn og Fjordane sf.no Møre og Romsdal mr.no
Sør-Trøndelag st.no Nord-Trøndelag nt.no
Nordland nl.no Troms tr.no
Finnmark fm.no
Svalbard svalbard.no Jan Mayen jan-mayen.no


Tettsteder

A/Æ/Å
Åkrehamn akrehamn.no/ åkrehamn.no Ålgård/Figgjo algard.no/ ålgård.no
Arna arna.no
B
Brumunddal brumunddal.no Bryne bryne.no
Brønnøysund bronnoysund.no/brønnøysund.no
D
Drøbak drobak.no/ drøbak.no
E
Egersund egersund.no
F
Fetsund fetsund.no Florø floro.no/ florø.no
Fredrikstad fredrikstad.no
H
Hokksund hokksund.no Hønefoss honefoss.no/ hønefoss.no
J
Jessheim jessheim.no Jørpeland jorpeland.no/ jørpeland.no
K
Kirkenes kirkenes.no Kopervik kopervik.no
Krokstadelva krokstadelva.no
L
Langevåg langevag.no/ langevåg.no Leirvik leirvik.no
M
Mjøndalen mjondalen.no/ mjøndalen.no Mo i rana mo-i-rana.no
Mosjøen mosjoen.no/ mosjøen.no
N
Nesoddtangen nesoddtangen.no
O/Ø
Orkanger orkanger.no Osøyro osoyro.no/ osøyro.no
R
Råholt raholt.no/ råholt.no
S
Sandnessjøen sandnessjoen.no/ sandnessjøen.no Skedsmokorset skedsmokorset.no
Slattum slattum.no Spjelkavik spjelkavik.no
Stathelle stathelle.no Stavern stavern.no
Stjørdalshalsen stjordalshalsen.no/ stjørdalshalsen.no
T
Tananger tananger.no Tranby tranby.no
V
Vossevangen vossevangen.no

Kommuner

A/Æ/Å  
Åfjord afjord.no/ åfjord.no Agdenes agdenes.no
Ål al.no/ ål.no Ålesund alesund.no/ ålesund.no
Alstahaug alstahaug.no Alta/ Áltá/ Álaheadju alta.no/ áltá.no/ alaheadju.no/ álaheadju.no
Alvdal alvdal.no Åmli amli.no/ åmli.no
Åmot amot.no/ åmot.no Andebu andebu.no
Andøy/ Andasuolo andoy.no/ andøy.no/ andasuolo.no Årdal ardal.no/ årdal.no
Aremark aremark.no Arendal arendal.no
Ås ås.no Åseral aseral.no/ åseral.no
Asker asker.no Askim askim.no
Askvoll askvoll.no Askøy askoy.no/ askøy.no
Åsnes asnes.no/ åsnes.no Audnedal audnedaln.no
Aukra aukra.no Aure aure.no
Aurland aurland.no Aurskog-høland aurskog-holand.no/ aurskog-høland.no
Austevoll austevoll.no Austrheim austrheim.no
Averøy averoy.no/ averøy.no
B  
Balestrand balestrand.no Ballangen/ Bálát ballangen.no/ balat.no/ bálát.no
Balsfjord/ Báhccavuotna balsfjord.no/ bahccavuotna.no/ báhccavuotna.no Bamble bamble.no
Bardu/ Beardu bardu.no/ beardu.no Beiarn/ Bájddar/ Báidár beiarn.no/ bajddar.no/ bájddar.no/ baidar.no/ báidár.no
Berg berg.no Bergen bergen.no
Berlevåg/ Bearalváhki berlevag.no/ berlevåg.no/ bearalvahki.no/ bearalváhki.no Bindal bindal.no
Birkenes birkenes.no Bjerkreim bjerkreim.no
Bjugn bjugn.no Bodø/ Bådåddjå/ Budejju bodo.no/ bodø.no/ badaddja.no/ bådåddjå.no/ budejju.no
Bokn bokn.no Bremanger bremanger.no
Brønnøy bronnoy.no/ brønnøy.no Bygland bygland.no
Bykle bykle.no Bærum barum.no/ bærum.no
Bø (Telemark) bo.telemark.no/ bø.telemark.no Bø (Nordland)/ Bievát bo.nordland.no/ bø.nordland.no/ bievat.no/ bievát.no
Bømlo bomlo.no/ bømlo.no Båtsfjord/ Báhcavuotna batsfjord.no/ båtsfjord.no/ bahcavuotna.no/ báhcavuotna.no
D  
Dovre dovre.no Drammen drammen.no
Drangedal drangedal.no Dyrøy dyroy.no/ dyrøy.no
Dønna donna.no/ dønna.no
E  
Eid eid.no Eidfjord eidfjord.no
Eidsberg eidsberg.no Eidskog eidskog.no
Eidsvoll eidsvoll.no Eigersund eigersund.no
Elverum elverum.no Enebakk enebakk.no
Engerdal engerdal.no Etne etne.no
Etnedal etnedal.no Evenes/ Evenášši evenes.no/ evenassi.no/ evenášši.no
Evje-og-hornnes evje-og-hornnes.no
F  
Farsund farsund.no Fauske/ Fuossko/ Fuoisku fauske.no/ fuossko.no/ fuoisku.no
Fedje fedje.no Fet fet.no
Finnøy finnoy.no/ finnøy.no Fitjar fitjar.no
Fjaler fjaler.no Fjell fjell.no
Flakstad flakstad.no Flatanger flatanger.no
Flekkefjord flekkefjord.no Flesberg flesberg.no
Flora flora.no Flå fla.no/ flå.no
Folldal folldal.no Forsand forsand.no
Fosnes fosnes.no Fredrikstad fredrikstad.no
Frogn frogn.no Froland froland.no
Frosta frosta.no Fræna frana.no/ fræna.no
Frøya froya.no/ frøya.no Fusa fusa.no
Fyresdal fyresdal.no Førde forde.no/ førde.no
G  
Gamvik/ Gáŋgaviika gamvik.no/ gangaviika.no/ gáŋgaviika.no Gaular gaular.no
Gausdal gausdal.no Gildeskål gildeskal.no/ gildeskål.no
Giske giske.no Gjemnes gjemnes.no
Gjerdrum gjerdrum.no Gjerstad gjerstad.no
Gjesdal gjesdal.no Gjøvik gjovik.no/ gjøvik.no
Gloppen gloppen.no Gol gol.no
Gran gran.no Grane grane.no
Granvin granvin.no Gratangen gratangen.no
Grimstad grimstad.no Grong/ Kråanghke grong.no/ kraanghke.no/ kråanghke.no
Grue grue.no Gulen gulen.no
H  
Hadsel hadsel.no Halden halden.no
Halsa halsa.no Hamar hamar.no
Hamarøy/ Hábmer/ Hápmir hamaroy.no/ habmer.no/ hábmer.no/ hapmir.no/ hápmir.no Hammerfest/ Hámmárfeasta hammerfest.no/ hammarfeasta.no/ hámmárfeasta.no
Haram haram.no Hareid hareid.no
Harstad harstad.no Hasvik/ Ákŋoluokta hasvik.no/ aknoluokta.no/ ákŋoluokta.no
Hattfjelldal/ Aarborte hattfjelldal.no/ aarborte.no Haugesund haugesund.no
Hemne hemne.no Hemnes hemnes.no
Hemsedal hemsedal.no Herøy (Møre og Romsdal) heroy.more-og-romsdal.no/ herøy.møre-og-romsdal.no
Herøy (Nordland) heroy.nordland.no/ herøy.nordland.no Hitra hitra.no
Hjartdal hjartdal.no Hjelmeland hjelmeland.no
Hobøl hobol.no/ hobøl.no Hof hof.no
Hol hol.no Hole hole.no
Holmestrand holmestrand.no Holtålen holtalen.no/ holtålen.no
Hornindal hornindal.no Horten horten.no
Hurdal hurdal.no Hurum hurum.no
Hvaler hvaler.no Hyllestad hyllestad.no
Hægebostad hagebostad.no/ hægebostad.no Høyanger hoyanger.no/ høyanger.no
Høylandet hoylandet.no/ høylandet.no ha.no/ hå.no
I  
Ibestad ibestad.no Inderøy inderoy.no/ inderøy.no
Iveland iveland.no
J  
Jevnaker jevnaker.no Jondal jondal.no
Jølster jolster.no/ jølster.no
K  
Karasjok/ Kárášjohka karasjok.no/ karasjohka.no/ kárášjohka.no Karlsøy/ Gálsá karlsoy.no/ galsa.no/ gálsá.no
Karmøy karmoy.no/ karmøy.no Kautokeino/ Guovdageaidnu kautokeino.no/ guovdageaidnu.no
Klepp klepp.no Klæbu klabu.no/ klæbu.no
Kongsberg kongsberg.no Kongsvinger kongsvinger.no
Kragerø kragero.no/ kragerø.no Kristiansand kristiansand.no
Kristiansund kristiansund.no Krødsherad krodsherad.no/ krødsherad.no
Kvalsund/ Ráhkkerávju kvalsund.no/ rahkkeravju.no/ ráhkkerávju.no Kvam kvam.no
Kvinesdal kvinesdal.no Kvinnherad kvinnherad.no
Kviteseid kviteseid.no Kvitsøy kvitsoy.no/ kvitsøy.no
Kvæfjord/ Giehtavuoatna kvafjord.no/ kvæfjord.no/ giehtavuoatna.no Kvænangen/ Návuotna kvanangen.no/ kvænangen.no/ navuotna.no/ návuotna.no
Kåfjord/ Gáivuotna kafjord.no/ kåfjord.no/ gaivuotna.no/ gáivuotna.no
L  
Larvik larvik.no Lavangen/ Lavagis/ Loabát lavangen.no/ lavagis.no/ loabat.no/ loabát.no
Lebesby/ Davvesiida lebesby.no/ davvesiida.no Leikanger leikanger.no
Leirfjord leirfjord.no Leka leka.no
Leksvik leksvik.no Lenvik/ Leaŋgaviika lenvik.no/ leangaviika.no/ leaŋgaviika.no
Lesja lesja.no Levanger levanger.no
Lier lier.no Lierne lierne.no
Lillehammer lillehammer.no Lillesand lillesand.no
Lindesnes lindesnes.no Lindås lindas.no/ lindås.no
Lom lom.no Loppa/ Láhppi loppa.no/ lahppi.no/ láhppi.no
Lund lund.no Lunner lunner.no
Lurøy luroy.no/ lurøy.no Luster luster.no
Lyngdal lyngdal.no Lyngen/ Ivgu lyngen.no/ ivgu.no
Lardal lardal.no Lærdal lerdal.no/ lærdal.no
Lødingen lodingen.no/ lødingen.no Lørenskog lorenskog.no/ lørenskog.no
Løten loten.no/ løten.no
M  
Malvik malvik.no Måsøy/ Muosát masoy.no/ måsøy.no/ muosat.no/ muosát.no
Mandal mandal.no Marker marker.no
Marnardal marnardal.no Masfjorden masfjorden.no
Meland meland.no Meldal meldal.no
Melhus melhus.no Meløy meloy.no/ meløy.no
Meråker/ Moåreke meraker.no/ meråker.no/ moareke.no/ moåreke.no Midsund midsund.no
Midtre-gauldal midtre-gauldal.no Modalen modalen.no
Modum modum.no Molde molde.no
Moskenes moskenes.no Moss moss.no
Målselv/ Málatvuopmi malselv.no/ målselv.no/ malatvuopmi.no/ málatvuopmi.no
N  
Namdalseid/ Aejrie namdalseid.no/ aejrie.no Namsos namsos.no
Namsskogan/ Nååmesjevuemie/ Laakesvuemie namsskogan.no/ naamesjevuemie.no/ nååmesjevuemie.no/ laakesvuemie.no Nannestad nannestad.no
Narvik/ Narviika narvik.no/ narviika.no Naustdal naustdal.no
Nedre-eiker nedre-eiker.no Nes (Akershus) nes.akershus.no
Nes (Buskerud) nes.buskerud.no Nesna nesna.no
Nesodden nesodden.no Nesseby/ Unjárga nesseby.no/ unjarga.no/ unjárga.no
Nesset nesset.no Nissedal nissedal.no
Nittedal nittedal.no Nord-aurdal nord-aurdal.no
Nord-fron nord-fron.no Nord-odal nord-odal.no
Norddal norddal.no Nordkapp/ Davvenjárga nordkapp.no/ davvenjarga.no/ davvenjárga.no
Nordre-land nordre-land.no Nordreisa/ Ráisa nordreisa.no/ raisa.no/ ráisa.no
Nore-og-uvdal nore-og-uvdal.no Notodden notodden.no
Nærøy naroy.no/ nærøy.no Nøtterøy notteroy.no/ nøtterøy.no
O  
Odda odda.no Øksnes oksnes.no/øksnes.no
Oppdal oppdal.no Oppegård oppegard.no/ oppegård.no
Orkdal orkdal.no Ørland orland.no/ ørland.no
Ørskog orskog.no/ ørskog.no Ørsta orsta.no/ ørsta.no
Os (Hedmark) os.hedmark.no Os (Hordaland) os.hordaland.no
Osen osen.no Osterøy osteroy.no/ osterøy.no
Østre Toten ostre-toten.no/ østre-toten.no Overhalla overhalla.no
Øvre Eiker ovre-eiker.no/ øvre-eiker.no Øyer oyer.no/ øyer.no
Øygarden oygarden.no/ øygarden.no Øystre Slidre oystre-slidre.no/ øystre-slidre.no
P  
Porsanger/ Porsáŋgu porsanger.no/ porsangu.no/ porsáŋgu.no Porsgrunn porsgrunn.no
R  
Radøy radoy.no/ radøy.no Rakkestad rakkestad.no
Rana/ Ruovat rana.no/ ruovat.no Randaberg randaberg.no
Rauma rauma.no Re re.no
Rendalen rendalen.no Rennebu rennebu.no
Rennesøy rennesoy.no/ rennesøy.no Rindal rindal.no
Ringebu ringebu.no Ringerike ringerike.no
Ringsaker ringsaker.no Rissa rissa.no
Risør risor.no/ risør.no Roan roan.no
Rollag rollag.no Rygge rygge.no
Rælingen ralingen.no/ rælingen.no Rødøy rodoy.no/ rødøy.no
Rømskog romskog.no/ rømskog.no Røros roros.no/ røros.no
Røst rost.no/ røst.no Røyken royken.no/ røyken.no
Røyrvik royrvik.no/ røyrvik.no Råde rade.no/ råde.no
S  
Salangen/ Siellak salangen.no/ siellak.no Saltdal/ Sálát/ Sálat saltdal.no/ salat.no/ sálát.no/ sálat.no
Samnanger samnanger.no Sande (Møre og Romsdal) sande.more-og-romsdal.no/ sande.møre-og-romsdal.no
Sande (Vestfold) sande.vestfold.no Sandefjord sandefjord.no
Sandnes sandnes.no Sandøy sandoy.no/ sandøy.no
Sarpsborg sarpsborg.no Sauda sauda.no
Sauherad sauherad.no Sel sel.no
Selbu selbu.no Selje selje.no
Seljord seljord.no Sigdal sigdal.no
Siljan siljan.no Sirdal sirdal.no
Skaun skaun.no Skedsmo skedsmo.no
Ski ski.no Skien skien.no
Skiptvet skiptvet.no Skjervøy/ Skiervá skjervoy.no/ skjervøy.no/ skierva.no/ skiervá.no
Skjåk skjak.no/ skjåk.no Skodje skodje.no
Skånland/ Skánit skanland.no/ skånland.no/ skanit.no/ skánit.no Smøla smola.no/ smøla.no
Snillfjord snillfjord.no Snåsa/ Snoasa/ Snåase snasa.no/ snåsa.no/ snoasa.no/ snaase.no/ snåase.no
Sogndal sogndal.no Sokndal sokndal.no
Sola sola.no Solund solund.no
Songdalen songdalen.no Sortland sortland.no
Spydeberg spydeberg.no Stange stange.no
Stavanger stavanger.no Steigen steigen.no
Steinkjer steinkjer.no Stjørdal stjordal.no/ stjørdal.no
Stokke stokke.no Stor-elvdal stor-elvdal.no
Stord stord.no Stordal stordal.no
Storfjord/ Omasvuotna storfjord.no/ omasvuotna.no Strand strand.no
Stranda stranda.no Stryn stryn.no
Sula sula.no Suldal suldal.no
Sund sund.no Sunndal sunndal.no
Surnadal surnadal.no Sveio sveio.no
Svelvik svelvik.no Sykkylven sykkylven.no
Søgne sogne.no/ søgne.no Sømna somna.no/ sømna.no
Søndre land sondre-land.no/ søndre-land.no Sør-aurdal sor-aurdal.no/ sør-aurdal.no
Sør-fron sor-fron.no/ sør-fron.no Sør-odal sor-odal.no/ sør-odal.no
Sør-varanger/ Mátta-várjjat sor-varanger.no/ sør-varanger.no/ matta-varjjat.no/ mátta-várjjat.no Sørfold sorfold.no/ sørfold.no
Sørreisa sorreisa.no/ sørreisa.no Sørum sorum.no/ sørum.no
T  
Tana/ Deatnu tana.no/ deatnu.no Time time.no
Tingvoll tingvoll.no Tinn tinn.no
Tjeldsund/ Dielddanuorri tjeldsund.no/ dielddanuorri.no Tjøme tjome.no/ tjøme.no
Tokke tokke.no Tolga tolga.no
Torsken torsken.no Tranøy tranoy.no/ tranøy.no
Tromsø/ Tromsa/ Romsa tromso.no/ tromsø.no/ tromsa.no/ romsa.no Trondheim/ Troandin trondheim.no/ troandin.no
Trysil trysil.no Træna trana.no/ træna.no
Trøgstad trogstad.no/ trøgstad.no Tvedestrand tvedestrand.no
Tydal tydal.no Tynset tynset.no
Tysfjord/ Divtasvuodna/ Divttasvuotna tysfjord.no/ divtasvuodna.no/ divttasvuotna.no Tysnes tysnes.no
Tysvær tysvar.no/ tysvær.no Tønsberg tonsberg.no/ tønsberg.no
U  
Ullensaker ullensaker.no Ullensvang ullensvang.no
Ulstein ulstein.no Ulvik ulvik.no
Utsira utsira.no
V  
Vadsø/ čáhcesuolo vadso.no/ vadsø.no/ cahcesuolo.no/ čáhcesuolo.no Vaksdal vaksdal.no
Valle valle.no Vang vang.no
Vanylven vanylven.no Vardø/ Várggát vardo.no/ vardø.no/ varggat.no/ várggát.no
Vefsn/ Vaapste vefsn.no/ vaapste.no Vega vega.no
Vegårshei vegarshei.no/ vegårshei.no Vennesla vennesla.no
Verdal verdal.no Verran verran.no
Vestby vestby.no Vestnes vestnes.no
Vestre-slidre vestre-slidre.no Vestre-toten vestre-toten.no
Vestvågøy vestvagoy.no/ vestvågøy.no Vevelstad vevelstad.no
Vik vik.no Vikna vikna.no
Vindafjord vindafjord.no Volda volda.no
Voss voss.no Værøy varoy.no/ værøy.no
Vågan/ Voagat vagan.no/ vågan.no/ voagat.no Vågsøy vagsoy.no/ vågsøy.no
Vågå vaga.no/ vågå.no Våler (Østfold) valer.ostfold.no/ våler.østfold.no
Våler (Hedmark) valer.hedmark.no/ våler.hedmark.no

Registrering av det reserverte domenet www

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av det reserverte domenet www under det geografiske navnetreet. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også for disse domenene. Det reserverte domenenavnet beholder sin status som forbudt eller reservert også etter at det er registrert. Navnene kan derfor ikke overføres til en annen part.

Hvem kan søke?

Det reserverte underdomenet www kan registreres under et geografisk domene av en lokal enhet som representerer det geografiske området domenet navngir.

 • Underdomenet www.kommune.no/www.kommune.fylke.no kan bare registreres av den aktuelle kommunen.

 • Underdomenet www til eventuelle tettsteder eller byer kan bare registreres av den kommunen som stedet ligger i.

 • Underdomenet www.fylke.no kan bare registreres av den aktuelle fylkeskommunen. Fylkeskommuner der det geografiske navnetreet benytter en forkortelse for fylket kan registrere det reserverte underdomenet www.fylke.no for det fullstendige fylkesnavnet som gitt i tabellen under.

  Fylkesbetegnelser
  ostfold
  østfold
  akershus hedmark
  oppland buskerud vestfold
  telemark aust-agder vest-agder
  rogaland hordaland sogn-og-fjordane
  more-og-romsdal
  møre-og-romsdal
  sor-trondelag
  sør-trøndelag
  lulli-trondelaga
  lulli-trøndelága
  nord-trondelag
  nord-trøndelag
  davvi-trondelaga
  davvi-trøndelága
  nordland
  nordlanda
  nordlánda
  troms finnmark
  finnmarku
  finnmárku
 • Underdomenet www.svalbard.no kan bare registreres av sysselmannen på Svalbard.

 • Underdomenet www.jan-mayen.no kan bare registreres av fylkesmannen i Nordland.

Vedlegg C: Kategoridomener som forvaltes av Norid

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no, museum.no, idrett.no, herad.no, kommune.no, uenorge.no og priv.no. Alle reglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under disse domenene med mindre noe annet er spesifisert.

Hensikten med disse domenene er å gi et tilbud til landets skoler, biblioteker, museer, idrettsorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, ungdomsbedrifter og privatpersoner om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

For følgende kategoridomener må søker representere en organisasjon av den aktuelle typen:

 • fhs.no: folkehøskoler
 • vgs.no: videregånde skoler
 • gs.[fylke].no: grunnskoler (barne- og ungdomsskoler)
 • fylkesbibl.no: fylkesbiblioteker
 • folkebibl.no: folkebiblioteker
 • museum.no: museer
 • idrett.no: idrettsorganisasjoner

  I tillegg til organisasjonstypene listet i vedlegg E, tillates underorganisasjoner (organisasjonstypen BEDR) å søke under disse kategoridomenene.

 • herad.no og kommune.no: Søker må være en kommune eller fylkeskommune. Domenenavnet skal utgjøre hele, deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn.

 • uenorge.no: Søker må være en Ungdomsbedrift eller Studentbedrift, og må være en del av organisasjonen Ungt Entrepenørskap sitt undervisningsopplegg for videregående- og høyere utdanning.

  Domener registrert under uenorge.no slettes automatisk i løpet av sommerferien etter skoleåret hvor domenet er tildelt. Norid varsler abonnenten 1 måned før sletting.

 • priv.no: Privatpersoner. Plikten til å dekke klagegebyret ved tap i klagesak gjøres ikke gjeldende overfor abonnenter under priv.no.

Vedlegg D: Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid

Domene Bruksområde Forvaltes av
mil.no Det norske Forsvaret Forsvarets Logistikkorganisajon – Divisjon IKT (FLO DIV IKT)
stat.no Den norske stat Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
dep.no Den norske stat Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Vedlegg E: Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn

 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Eierseksjonssameie
 • Enkeltpersonforetak
 • Europeisk øk. foretaksgruppe
 • Forening/Lag/Innretning
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Fylkeskommune
 • Gjensidig forsikringsselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Kirkelig fellesråd
 • Kommune
 • Kommandittselskap
 • Norskregistrert utenlandsk foretak
 • Organisasjonsledd
 • Partrederi
 • Pensjonskasser
 • Samvirkeforetak
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Statsforetak
 • Sparebank
 • Staten
 • Stiftelse
 • Verdipapirfond

Utenlandske staters diplomatiske representasjon i Norge (ambassader), har en spesiell status i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961. Som en følge av denne status, regnes ambassader som selvstendige organisasjoner og kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra ambassaden om at denne organisasjonen er det angjeldende lands offisielle ambassade i Norge.

Offentlige oppnevnte nemnder regnes som selvstendige organisasjoner som kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra overordnet myndighet om at denne organisasjonen har status som offentlig oppnevnt nemnd.

I tillegg kan Norid etter skriftlig søknad gjøre unntak fra listen for organisasjoner er registrert i kategorien «annen juridisk person», og som ikke kan registreres i noen annen kategori, og som:

 1. Norid finner er åpenbart selvstendige organisasjoner og som bevislig driver reell virksomhet og/eller har aktivitet og realitet i henhold til opplysninger gitt i Enhetsregisteret innenfor mandat gitt av stiftere/eiere. Organisasjonen må dokumentere skriftlig sin selvstendighet og virksomhet/aktivitet som nevnt overfor Norid, gjennom vedtekter, stiftelsesavtaler, utskrift av stiftelsesprotokoller og annet som organisasjonen anser tjenlig som dokumentasjon.

 2. samtidig fremlegger skriftlig dokumentasjon fra Enhetsregisteret som begrunner hvorfor organisasjonen ikke får registrere seg under noen annen kategori i Enhetsregisteret, og som bekrefter at den må registres under «annen juridisk person». Slik dokumentasjon kan ikke være datert tidligere enn seks måneder før søknaden mottas av Norid.

Norid har ikke plikt til å foreta selvstendige undersøkelser før søknaden avgjøres. Ny søknad fra organisasjon som Norid ikke finner kvalifiserer for å omfattes av dette unntaket vil ikke bli behandlet før ett år etter at Norid meddelte avslag på søknaden.

Vedlegg F: Tekniske krav for navnetjenere

Dette dokumentet inneholder tekniske krav for DNS-registrering, med andre ord de krav som skal være oppfylt av domener som blir registrert av Norid. Det forutsettes at registraren har nødvendig teknisk kompetanse til å forstå disse kravene.

Norid vil utføre sjekking av et domene i henhold til disse kravene ved registrering og senere på jevnlig basis. Brudd på disse kravene vil kunne føre til at søknaden blir avslått eller domenet blir slettet.

Følgende krav stilles til domener som registreres av Norid:

 1. Minst to separate navnetjenere
  Ethvert domene skal betjenes av minst to separate navnetjenere, som kjører på fysisk separate maskiner.

 2. Konsistens mellom data i navnesøknad og svar fra navnetjenere
  Svar fra de oppgitte navnetjenerne for et domene skal inneholde de samme navnetjenerne som er oppgitt i søknaden. Merk at både navnene og antallet skal være likt.

 3. Autoritative navnetjenere
  Alle de oppgitte navnetjenerne for et domene skal svare autoritativt for domenet.

 4. Nåbare navnetjenere
  Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internett, og skal ha permanent IPv4-adresse. Navnetjenere kan i tillegg også ha IPv6-adresse, og også denne skal være permanent tilsvarende som for IPv4. Navnetjenere skal være tilkoblet en stabil og pålitelig infrastruktur.

 5. Korrekt e-postinformasjon i SOA post
  SOA post for et domene skal inneholde fungerende e-postadresse til ansvarlig for driften av navnetjeneren.

 6. Konsistent serienummer i SOA post
  Serienummer i SOA post skal være likt for alle de oppgitte navnetjenerne.

 7. Kanonisk navn på høyre siden i NS og MX poster
  På høyre siden i en NS post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME).

 8. Kun domenenavn med standardtegn i hostadressen
  Hostadresser som inneholder domenenavn med nasjonale tegn eller den tilhørende ACE-formen er ikke tillatt registrert i Norids system.

 9. DNSSEC
  Sikring av domenenavn med DNSSEC er frivillig. For DNSSEC-sikrede domener gjelder at:

  • DS-postene som registreres hos Norid skal angi én eller flere DNSKEY-poster i den delegerte sonen.
  • Minst én av signaturene over DNSKEY-postene må være generert med en av signeringsalgoritmene Norid støtter.

  Norid må kunne validere at SOA- og NS-postene i sonen er korrekte ved å bruke minst ett av DS-/DNSKEY-parene.

Vedlegg G: Egenerklæring

Denne erklæringen utgjør sammen med det regelverket som gjelder til enhver tid kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten. Ved signering av erklæringen binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere domenenavn under .no.

Abonnenten erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

 • ikke er i strid med gjeldende regelverk, se http://www.norid.no/navnepolitikk.html
 • etter abonnentens kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
 • ikke er i strid med norsk eller internasjonal rett
 • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Abonnenten samtykker til

 • at klager på abonnentens registrering kan behandles av domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som følger av regelverket, og at abonnenten vil delta i klageprosessen og være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse
 • å holde seg oppdatert om regelverksendringer på www.norid.no og følge det regelverket som gjelder til enhver tid
 • at Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne egenerklæringen, eller som på annen måte er i strid med regelverket eller formålet bak regelverket
 • at kontaktinformasjon og registreringstidspunkt for domenet gjøres tilgjengelig på Internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via annen internett-teknologi

Abonnenten har satt seg inn i de kravene regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet. Abonnenten er dermed kjent med sine plikter og rettigheter ved registrering og bruk av domenenavn under .no.

Abonnenten aksepterer at Norid ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av registrarens håndtering av søknader om domenenavn. Abonnenten aksepterer videre at Norid ikke kan holdes ansvarlig overfor abonnenten for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Norid når det inntrufne skyldes forhold eller omstendigheter som Norid ikke kontrollerer.

Gjeldende versjon er 2.0, datert 21.08.2012.

Vedlegg H: Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter eller uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Frist for å klage til Domeneklagenemnda

Klagen må være sekretariatet i hende innen klagefristen, som er 3 år etter dato for registreringen av domenet. En overføring er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Dato for overføring regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Klager som kommer inn etter at klagefristen er utgått vil bli avvist.

1.2 Gebyr

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til Domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret.

Sekretariatet refunderer gebyret til klager dersom Domeneklagenemnda avgjør saken i samsvar med klagers krav. Abonnenten plikter da å betale klagegebyret. Sekretariatet sender krav til abonnenten etter iverksettelse av vedtaket. Hvis klager ikke medvirker til at domenet overføres iht. 2.11, første ledd, refunderes ikke gebyret til klager.

Gebyret kan for øvrig ikke kreves refundert.

1.3 Krav til begrunnelsen for klagen

1.3.1 Klage over at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter

Klager må dokumentere at

 1. Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet, og
 2. at abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

Rettigheter kan omfatte både registrerte og innarbeidede rettigheter, men rettigheten må gjelde på tidspunktet klagen sendes sekretariatet. For registrerte rettigheter betyr dette at rettigheten må være innvilget senest på dette tidspunktet.

Noen eksempler på dokumentasjon av rettigheter er:

 • kopi av varemerkeregistrering fra Patentstyret eller tilsvarende attest fra andre myndigheter
 • kopi av firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • kopi av legitimasjon som viser personnavn
 • kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt

Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter.

Noen eksempler på momenter som kan være relevante er:

 • at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed
 • at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter
 • at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet
 • at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter
 • at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro
 • at klagemotparten har handlet i strid med markedsføringsloven

1.3.2 Klage over at registreringen eller bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Klageadgang etter dette punkt er forbeholdt offentlige organ. Klager må dokumentere at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller egnet til å forveksles med domenenavnet.

Dersom domenenavnet er forvekselbart med navn på klager eller klagers myndighetsutøvelse eller er egnet til å villede publikum til å tro at det angår klager eller klagers myndighetsutøvelse, anses vilkåret om ond tro å være innfridd.

1.4 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Fra det tidspunkt sekretariatet oversender en klage til abonnenten i henhold til 2.4 og til klagebehandlingen avsluttes, er domenenavnet sperret for sletting, overføring fra abonnenten og for nyregistrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte. Sperringen opprettholdes inntil nemndas vedtak er implementert, jf. 2.11. Unntak gjelder dersom abonnenten ønsker å overføre navnet til klager.

1.5 Domeneklagenemndas vedtak

Dersom Domeneklagenemnda finner at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet og at domenenavnet er registrert eller brukt i ond tro, kan nemnda bestemme at navnet skal slettes eller overføres til klager eller den klager peker ut. Domeneklagenemnda kan ikke treffe annet vedtak enn det som er krevd av klager.

Nemnda behandler for øvrig saker i tråd med sitt mandat (Vedlegg M) og saksbehandlingsrutiner (Vedlegg N) i tillegg til reglene gitt i dette vedlegget.

Domeneklagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. Vedtaket er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.6 Ansvar

Den enkelte part i en klagesak bærer selv ansvaret for:

 1. å belyse sin sak overfor Domeneklagenemnda, og
 2. overholde de bestemmelser som gjelder for klageprosedyren.

Verken Norid, Norids ansatte eller sekretariatets ansatte, og heller ikke Domeneklagenemnda eller medlemmer av Domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingen eller unnlatelsen er grovt uaktsom eller forsettlig.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten sendes til sekretariatet på følgende e-postadresse: klage@norid.no. Vedlegg skal også sendes elektronisk.
 2. Sekretariatet formidler klagen på e-post til abonnenten for det aktuelle domenenavnet.
 3. All kommunikasjon fra sekretariatet til partene eller deres representanter skjer per e-post. Sekretariatet benytter følgende adresser:
  1. Til klager: den e-postadresse klager har oppgitt, jf. pkt 2.3.d
  2. Til abonnent: den e-postadressen som er oppgitt i whois-databasen, eventuelt også til annen e-postadresse oppgitt av klager
 4. Kommunikasjon fra sekretariatet sendes med kopi til begge parter.
 5. All kommunikasjon til og fra sekretariatet skal skje skriftlig og foregår på norsk.
 6. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene, skal all kommunikasjon anses som mottatt på dato for overføring av e-post.

2.2 Klagen

Klagen skal:

 1. inngis på Norids skjema
 2. angi det domenenavnet som det klages på
 3. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i j) under og vedlegg), og skal inneholde begrunnelsen for klagen (klagers rettigheter og ond tro hos motparten, jf. 1.3.1).
 4. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen og telefonnummeret som skal brukes,
 5. opplyse om frivillig megling ønskes
 6. spesifisere hvorvidt klageren søker domenenavnet overført eller slettet,
 7. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som klager er kjent med,
 8. opplyse om eventuelle tidligere klager på samme domenenavn fra samme klager, og i så fall presisere hvilke endringer som har inntruffet siden Domeneklagenemnda avgjorde saken sist,
 9. inneholde følgende erklæringer:
  1. Klager erklærer at han aksepterer de rammer som regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen. Kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  2. Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt.
  3. Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring og nyregistrering mens klagebehandlingen pågår, og at klager kan være ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.
 10. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.

Klagen bør:

 1. være vedlagt de bevis klager vil føre, herunder dokumentasjon for de rettigheter klageren hevder å ha til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, samt dokumentasjon for at abonnentens registrering eller bruk er foretatt i ond tro.
 2. opplyse det av abonnentens kontaktinformasjon som er kjent av klageren.

Anførsler og begrunnelser i vedlegg i stedet for i selve klageskjemaet, kan nemnda se bort fra.

2.3 Innledning av klagebehandlingen

Sekretariatet oversender faktura på gebyr når klagen er mottatt. Saksbehandlingen starter ikke før gebyret er betalt og sekretariatet har mottatt kvittering. Hvis gebyret ikke er betalt innen forfall, kan klagen bli ansett som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage innenfor klagefristen.

Når klagegebyret er betalt og sekretariatet har mottatt kvittering, sjekker sekretariatet om de formelle kravene til en klage er oppfylt. Dersom sekretariatet finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til abonnenten innen 5 virkedager.

Hvis sekretariatet finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal klager straks informeres om de formelle manglene. Klager gis en frist på 5 virkedager for å rette feilene. Det gis kun anledning til å korrigere klagen én gang. Hvis klager ikke sender korrekt klage innen fristen avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

2.4 Tilsvar fra abonnenten

Abonnenten må sende sitt tilsvar til klagen til sekretariatet innen 20 virkedager etter den dato abonnenten anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning
 2. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som anbefales i i) under og vedlegg), og skal inneholde begrunnelsen for å avvise klagers påstand
 3. opplyse om abonnenten ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen og telefonnummeret som skal brukes
 4. opplyse om frivillig megling ønskes
 5. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som abonnenten er kjent med
 6. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.

Tilsvaret bør:

 1. være vedlagt de bevis abonnenten vil føre, herunder dokumentasjon for de rettigheter abonnenten hevder å ha til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, samt dokumentasjon for at abonnentens registrering eller bruk ikke er foretatt i ond tro. Rettigheter kan omfatte både registrerte og innarbeidede rettigheter, men rettigheten må gjelde på tidspunktet tilsvaret sendes sekretariatet. For registrerte rettigheter betyr dette at rettigheten må være innvilget senest på dette tidspunktet, jf. 1.3.1.
 2. inneholde følgende erklæring:
  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond tro.

Anførsler og begrunnelser i vedlegg i stedet for i selve klageskjemaet, kan nemnda se bort fra.

Hvis sekretariatet finner at tilsvaret ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal abonnenten straks informeres om de formelle manglene. Abonnenten gis en frist på 5 virkedager for å rette feilene. Det gis kun anledning til å korrigere tilsvaret én gang. Hvis abonnenten ikke sender korrekt tilsvar innen fristen, anses tilsvaret som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes Domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda vil kunne legge vekt på manglende tilsvar som et selvstendig argument ved behandlingen av saken.

2.5 Oversendelse til Domeneklagenemnda

Sekretariatet oversender klage og tilsvar til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas innen fristen oversendes klagen til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at abonnentens tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes Domeneklagenemnda.

Straks saken er oversendt til Domeneklagenemnda vil sekretariatet informere partene om dette og om datoen et vedtak normalt vil foreligge. Nemndas frist for å avgjøre en sak er 15 virkedager, forutsatt at 2.7 eller 2.8 ikke inntreffer.

2.6 Frivillig megling

Dersom begge parter har angitt ønske om det vil Domeneklagenemnda starte megling innen 5 virkedager fra nemnda har mottatt klagen. Hver av partene kan be om stans når som helst i løpet av meglingen. Hvis en av partene ber om stans i meglingen eller partene ikke kommer til enighet gjennom megling innen 10 virkedager, vil Domeneklagenemnda ta saken opp til behandling og avgjørelse.

2.7 Innhenting av tilleggsinformasjon fra partene

Nemnda kan i særskilte tilfeller be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via sekretariatet. For slike tilfeller gjelder følgende:

 1. Innlegget skal begrenses til svar på nemndas konkrete spørsmål.
 2. Sekretariatet videreformidler svaret til den andre parten, som får anledning til å gi en kommentar til dette
 3. Ingen av innleggene skal overskride 1000 ord
 4. Hver av partene får en svarfrist på 5 virkedager
 5. Sekretariatets frist for å videreformidle svar mellom partene er 5 virkedager
 6. Sekretariatet oversender svar og eventuelle kommentarer til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager

2.8 Stansing og avslutning av klagebehandlingen uten vedtak

Begge parter plikter å informere sekretariatet straks dersom det reises sak for domstolene angående et domenenavn som er innklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet. Begge parter plikter å varsle sekretariatet uten ugrunnet opphold når sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten vedtak dersom partene kommer til enighet og begge parter informerer sekretariatet skriftlig om dette. Dette gjelder også dersom partene kommer til enighet ved frivillig megling og megler informerer Norid om dette.

Klager har mulighet til å trekke klagen helt frem til nemnda har fattet sitt endelige vedtak. Klagegebyret blir ikke refundert selv om klagen trekkes. Etter at vedtaket er fattet, kan klagen ikke lenger trekkes.

2.9 Informasjon til partene om vedtaket

Innen 5 virkedager fra sekretariatet har mottatt et vedtak fra Domeneklagenemnda skal vedtaket videresendes til partene. Samtidig skal det opplyses om datoen for iverksettelse av vedtaket.

2.10 Iverksettelse

Dersom Domeneklagenemnda bestemmer at et domenenavn skal slettes eller overføres til klager, vil Norid iverksette vedtaket ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavndatabasen. Endringene vil bli gjennomført etter at 7 virkedager er passert, regnet fra den dato vedtaket er oversendt partene. Dersom nemnda bestemmer at navnet skal overføres, kan klager velge at navnet skal overføres til en annen abonnent enn klager. Klager skal sørge for at han eller den han har utpekt som navnet skal overføres til tilfredsstiller alle krav regelverket stiller til nyregistreringer. Dersom klager ikke medvirker slik at overføringen er gjennomført innen 15 virkedager fra vedtaket er oversendt partene, faller vedtaket bort.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en skriftlig bekreftelse på at det er iverksatt rettslige skritt mot Domeneklagenemndas vedtak. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring og nyregistrering av domenenavnet, jf. 1.4, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil i så fall gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer.

Dersom Domeneklagenemnda avviser klagen eller ikke gir klager medhold, oppheves sperringen på det innklagede domenenavnet uten nærmere varsel.

2.11 Offentliggjøring

Alle vedtak vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas abonnentdatabase Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, kan opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår unntas. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg, det vil si i klagen, henholdsvis i tilsvaret. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas vedtak skal unntas fra offentliggjøring.

Et vedtak av Domeneklagenemnda offentliggjøres selv om den ikke blir iverksatt fordi det reises sak for domstolene, partene inngår forlik eller abonnenten frivillig overfører domenenavnet til klager, eller fristen for medvirkning (jf. 2.11 første ledd, siste setning) oversittes.

Skjema for domeneabonnenten – Rettighetsklager

Veiledning til skjema
Veiviser: Å skrive et tilsvar

Laste ned skjema som word-fil


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid AS

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Tilsvar:Erklæring: Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten 
fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond 
tro.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Tilsvaret sendes per e-post klage@norid.no. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til sekretariatet eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg bør være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png.

Skjema for klager – Rettighetsklager

Veiledning til skjema
Veiviser: Å skrive en klage

Last ned skjema som word-fil

--------------------------------- Klipp her ---------------------------------Domeneklagenemnda
c/o UNINETT Norid AS

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet det klages på: 

Ønskes domenenavnet overført eller slettet:

Abonnentens kontaktinformasjon:

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Tidligere klager på domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Begrunnelse:Jeg/vi erklærer med dette at jeg/vi aksepterer de rammer som
regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen. Informasjonen
gitt i denne klagen er etter min/vår viten fullstendig og
korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i
klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov. Jeg/vi
er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede
domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og
at klager er ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Klagen sendes til Domeneklagenemndas sekretariat på følgende adresse: klage@norid.no. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til sekretariatet eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Klagen sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg bør være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png.

Betalingsinformasjon

Når klage er oversendt skal klager betale klagegebyr i henhold til Vedlegg H, pkt 1.2 og 2.3.

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til Domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret = 5245 NOK

Kvittering på innbetalt avgift skal sendes per e-post til klage@norid.no. Merk kvitteringen med «Domeneklagenemnda» og domenenavnet det gjelder.

Hvis sekretariatet ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at klagen er mottatt, vil klagen anses som trukket.

Veiledning for domeneabonnenten – Rettighetsklager

Kontaktperson for abonnenten (ikke påkrevd)
Oppgis dersom du vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjon til deg eller din representant.

Domenenavnet saken gjelder (påkrevd)
Dersom domenenavnet saken gjelder inneholder et av tegnene i denne tabellen finnes det to versjoner av domenenavnet, en versjon med nasjonale tegn, og en ACE-versjon (se definisjonen av et domenenavn). Begge versjonene skal oppgis på skjemaet. Bruk oversettelsesverktøyet for å oversette domenenavnet til ACE-versjonen.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller klager starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Ønskes frivillig megling (påkrevd)
Oppgi «ja» dersom du ønsker en megling i saken, ellers oppgis «nei».

Tilsvar (ikke påkrevd)
Selve tilsvaret, der abonnenten kommer med sin begrunnelse for å avvise klagers krav. Denne må ikke overstige 2000 ord.

Erklæring (ikke påkrevd)
Det anbefalse at denne erklæringen tas med i tilsvaret.

Signatur (påkrevd)
Du eller din representant må signere på vegne av din organisasjon.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som følger med tilsvaret. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i svarteksten. Nemnda forholder seg kun til det som er dokumentert i vedlegget og vil ikke følge referanser, herunder pekere til nettsider.

For mer veiledning og hjelp til å skrive begrunnelsen, se Veiviser: Å skrive et tilsvar.

Veiledning for klager – Rettighetsklager

Kontaktperson for klager (ikke påkrevd)
Oppgis dersom du vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjon til deg eller din representant.

Domenenavnet saken gjelder (påkrevd)
Dersom domenenavnet saken gjelder inneholder et av tegnene i denne tabellen finnes det to versjoner av domenenavnet, en versjon med nasjonale tegn, og en ACE-versjon (se definisjonen av et domenenavn). Begge versjonene skal oppgis på skjemaet. Bruk oversettelsesverktøyet for å oversette domenenavnet til ACE-versjonen.

Ønskes domenenavnet overført eller slettet (påkrevd)
Spesifiser et av valgene. Dersom domenenavnet slettes, vil det være fritt fram for alle interesserte å søke om navnet på vanlig måte. Ved overføring vil domenenavnet bli overført til klagerens organisasjon, så fremt denne tilfredsstiller kravene i regelverket.

Abonnentens kontaktinformasjon (påkrevd)
Oppgi det du/dere er kjent med av abonnentens adresse, telefonnummer, o.l.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller abonnenten starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Tidligere klager på domenenavnet (påkrevd)
Hvis du har klaget på dette domenenavnet tidligere, må du oppgi hvilke endringer som har skjedd siden domeneklagenemnda sist hadde saken oppe.

Ønskes frivillig megling (påkrevd)
Oppgi «ja» dersom du ønsker en megling i saken, ellers oppgis «nei».

Begrunnelse (påkrevd)
Selve klageteksten. Denne må ikke overstige 2000 ord. Her må du redegjøre for og dokumentere hvilke rettigheter du har som er krenket, og for at abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

Erklæring og signatur (påkrevd)
Erklæringen skal være med i klagen, både i e-postformat og i brevformat. Du eller din representant må signere på vegne av din organisasjon.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som hører til klagen. Vedlegg telles ikke med i begrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i klageteksten. Nemnda forholder seg kun til det som er dokumentert i vedlegget og vil ikke følge referanser, herunder pekere til nettsider.

For mer veiledning og hjelp til å skrive begrunnelsen, se Veiviser: Å skrive en klage.

Vedlegg I: Klage på Norids avgjørelser

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke avgjørelser som kan påklages

Avgjørelser tatt av Norid i henhold til regelverket for .no kan påklages av søker/abonnent. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Klager må dokumentere at avgjørelsen er i strid med regelverket og hvilke punkter i regelverket avgjørelsen strider mot.

Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at Norids avgjørelse var i strid med regelverket som var gjeldende da avgjørelsen ble tatt, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan nemnda treffe avgjørelse om at Norids avgjørelse skal oppheves eller endres. Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse til skade for klager.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks, tvilsom eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse i domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre søkere/abonnenter.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

Den enkelte part i en klagesak bærer selv ansvaret for å belyse sin sak overfor domeneklagenemnda.

1.5 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering og domenenavnet fortsatt er ledig, vil Norid sperre for registrering av navnet som klagen gjelder mens klagebehandlingen pågår. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at Norid har mottatt gyldig klage og kvittering for at klagegebyr er betalt i henhold til klageprosedyren.

Sperringen opprettholdes så lenge klagebehandlingen pågår. Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS, Postboks 4769 Sluppen, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til klager skal skje per brev og e-post, jf. 2.3 b). Dersom klager ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til klager. All kommunikasjon mellom nemnda og klager skal sendes med kopi til Norid.
 4. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 5. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. for brev, på den andre virkedagen etter poststempelets dato
  2. for e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagen må være Norid i hende innen klagefristen, som er 30 dager etter den dato avgjørelsen er mottatt av søker/abonnent. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/abonnent senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til registraren.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den avgjørelsen det klages på, identifisert ved Norids saksnummer på avgjørelsen, eller ved en beskrivelse av avgjørelsen sammen med opplysning om dato den ble tatt,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i regelverket for .no avgjørelsen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. spesifisere hvilken omgjøring av avgjørelsen klager søker,
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som regelverket med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen kan medføre at det innklagede domenenavnet sperres for registrering mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører tredjemann tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.
 9. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen kan Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal Norid straks informere klager om de mangler som er funnet ved klagen. Den korrigerte klagen skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun anledning til å korrigere klagen én gang. Hvis klager ikke sender korrekt klage innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Avvisning etter forrige avsnitt kan ankes til domeneklagenemnda. Anke må erklæres til Norid innen 10 virkedager etter melding om avvisning er motatt av klager. Anken må vedlegges kvittering for at klagegebyr er innbetalt, da dette er en forutsetning for at anken tas under behandling. Norid skal oversende anken, klagen og Norids informasjon om manglene ved klagen til domeneklagenemnda innen 3 virkedager etter at Norid mottok anken. Nemnda skal avgjøre anken innen 5 virkedager etter at anken er motatt fra Norid. Dersom nemnda avgjør at klagen er i henhold til gjeldende klageregler fortsetter klageprosessen. Svarfrist for Norid i henhold til pkt. 2.5 løper fra nemndas avgjørelse er mottatt av Norid.

2.5 Tilsvar fra Norid

Norid må sende sitt tilsvar til klagen til klager innen 10 virkedager etter den dato Norid anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert vedlegg),
 2. opplyse om Norid ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. inneholde Norids begrunnelse for avgjørelsen, og være vedlagt de bevis Norid vil føre for sin påstand,
 4. opplyse om navnet er registrert, og i tilfelle av hvem og når,
 5. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.

Hvis domeneklagenemnda finner at tilsvaret ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal nemnda straks informere Norid om de mangler som er funnet ved tilsvaret. Det korrigerte tilsvaret skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun én anledning til å korrigere tilsvaret. Hvis Norid ikke sender korrekt tilsvar innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen tas opp til behandling i domeneklagenemnda. Domeneklagenemnda vil kunne legge vekt på manglende tilsvar som et selvstendig argument ved behandlingen av saken.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda samtidig som tilsvar oversendes klager. Klager informeres da om at saken er oversendt nemnda og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7 Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere domeneklagenemnda straks dersom klager reiser sak for domstolene angående avgjørelsen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer domeneklagenemnda om dette.

Klager har mulighet til å trekke klagen helt frem til nemnda har fattet sin endelige avgjørelse. Klagegebyret blir ikke refundert selv om klagen trekkes. Etter at avgjørelsen er fattet, kan klagen ikke lenger trekkes.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter så snart som mulig og senest 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen for nemnda bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 virkedager.
 2. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 3. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via Norid. Den forespurte parten må svare i henhold til frist gitt under. Svaret videreformidles til den andre parten, som får anledning til å kommentere svaret.

  For begge innlegg gjelder at de skal:

  1. ha et omfang som ikke overstiger 1000 ord (vedlegg ikke medregnet)
  2. omfatte bare rene saksopplysninger og/eller dokumentasjon, ikke være et nytt saksinnlegg
  3. sendes til Norid innen 5 virkedager etter at forespørselen anses som mottatt i henhold til 2.1

  Norids frist for å videreformidle svar mellom partene er 3 virkedager. Norid oversender svar og eventuelle kommentarer til domeneklagenemnda innen 3 virkedager. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.

 4. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas informasjonssystem Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Norid vil implementere avgjørelsen ved å gjøre de endringer i domenedatabasen som avgjørelsen gir anvisning på så snart som mulig og innen 3 virkedager etter den dagen avgjørelsen er mottatt av Norid.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Gebyret skal refunderes til klager dersom:
  • Norid omgjør sin avgjørelse i samsvar med klagers krav, eller
  • domeneklagenemnda avgjør saken i samsvar med klagers krav

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 b) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender svar til klager og oversender saken til domeneklagenemnda innen 10 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid implementerer avgjørelsen innen 3 virkedager

Skjema for klager – Klage på Norids avgjørelser

Veiledning til skjema


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Avgjørelsen det klages på: 


Hvilken omgjøring ønsker klager:


Begrunnelse:Jeg/vi erklærer med dette at jeg/vi aksepterer de rammer som
regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen. Informasjonen
gitt i denne klagen er etter min/vår viten fullstendig og
korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i
klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov. Jeg/vi
er kjent med at det å fremme klagen kan medføre at det innklagede
domenenavnet sperres for registrering mens klagebehandlingen pågår, og
at klager er ansvarlig dersom dette påfører tredjemann tap.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Klagen, samt påfølgende svar fra klager sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Klagen sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.

Betalingsinformasjon

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til Vedlegg I, pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret = 4196 NOK

Gebyr innbetales på UNINETT Norids bankkonto:
Sparebank1 Midt-Norge Konto nr. 4200 49 88080

med følgeteksten «Domeneklagenemnda» og tydelig henvisning til det domenenavnet det klages over. Innbetalinger som ikke er merket med den påkrevde teksten vil anses som ugyldige.

Kvittering på innbetalt avgift sendes på epost til klage@norid.no. Merk kvitteringen med det domenenavnet det gjelder.

Veiledning for klager – Klage på Norids avgjørelser

Kontaktperson for klager (ikke påkrevd)
Oppgis dersom du vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjon til deg eller din representant.

Avgjørelsen det klages på (påkrevd)
Her må du oppgi hvilken avgjørelse det klages på, herunder Norids saksnummer på saken. Dersom du ikke har fått oppgitt saksnummeret av din registrar, kan du i stedet beskrive avgjørelsen så nøyaktig som mulig og oppgi hvilken dato den ble tatt.

Hvilken omgjøring ønsker klager (påkrevd)
Spesifiser hvilken omgjøring du ønsker at Norid skal foreta.

Begrunnelse (påkrevd)
Selve klageteksten. Denne må ikke overstige 2000 ord. I begrunnelsen må du ha med en presis oversikt over hvilke punkter i Regelverket for .no du mener at Norids avgjørelse er i strid med.

Erklæring og signatur (påkrevd)
Denne erklæringen skal være med i klagen, både i e-postformat og i brevformat. Du eller din representant må signere på vegne av din organisasjon.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som hører til klagen. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i klageteksten. Nemnda forholder seg kun til det som er dokumentert i vedlegget og vil ikke følge referanser, herunder pekere til nettsider.

Vedlegg J: Klage på registrering i strid med egenerklæring og domeneforskriften

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneabonnent må delta i klageprosessen dersom klagen kommer innenfor klagefristen. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. En overføring er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Dato for overføring regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Klager som kommer inn etter at klagefristen er utgått vil bli avvist.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen.

Post- og teletilsynet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med domeneforskriften, forskrift 2003-08-01 nr 990.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at domenenavnet er registrert i strid med egenerklæringen slik den lød da navnet ble registrert, eller domeneforskriften som var gjeldende da navnet ble registrert, kan nemnda treffe avgjørelse om at navnet skal slettes.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks, tvilsom eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse i domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre enn abonnenten av det domenenavnet som klagen gjelder.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

Den enkelte part i en klagesak bærer selv ansvaret for å belyse sin sak overfor domeneklagenemnda.

1.5 Overføring av domenenavn mens klagebehandling pågår

Norid vil sperre for overføring av domenenavnet fra abonnenten mens klagebehandlingen pågår. Sperringen iverksettes så snart som mulig og innen tre virkedager etter at Norid enten har mottatt gyldig klage fra Post- og teletilsynet eller Norid har sendt klage til abonnenten. Dersom domeneklagenemndas avgjørelse innebærer en tvungen sletting av domenenavnet opprettholdes sperringen inntil nemndas avgjørelse er implementert. Hvis ikke oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

Dersom abonnenten sletter domenenavnet mens klagebehandlingen pågår vil Norid sperre domenenavnet for registrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte.

Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS, Postboks 4769 Sluppe, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til partene eller deres representanter skal skje per brev og e-post, jf. 2.3 b) og 2.5 b). Dersom en part ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette. Norid vil formidle klagen (jf. pkt 2.3) til abonnenten for det aktuelle domenenavnet ved å sende klagen per brev og e-post til abonnenten. Som kontaktadresse brukes data som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom klager har oppgitt annen kontaktadresse til abonnenten (jf. 2.3 e) enn det som er registrert, sendes klagen også til den adressen som klager har oppgitt.
 3. All kommunikasjon fra Norid til en part skal sendes med kopi til den andre parten.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Klage fra Norid skal sendes fra Norid til abonnenten for det aktuelle domenenavnet per brev og e-post til den kontaktadressen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom abonnenten ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 2. Tilsvar fra abonnenten sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS, Postboks 4769 Sluppen, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til abonnenten. All kommunikasjon mellom nemnda og abonnenten skal sendes med kopi til Norid.

I begge tilfeller gjelder:

 1. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 2. Hvis ikke annet framgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. for brev, på den andre virkedagen etter poststempelets dato
  2. for e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagefristen er 3 år etter dato for registreringen av domenenavnet. Ved klage fra Post- og teletilsynet må klagen være Norid i hende innen klagefristens utløp. Ved klage fra Norid må klagen være abonnenten i hende innen klagefristens utløp.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den registreringen som det klages på,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i domeneforskriften eller egenerklæringen registreringen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. opplyse det av abonnentens kontaktinformasjon som er kjent av klageren
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.

Når klage er oversendt Norid/abonnenten skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

Dersom Norid finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til abonnenten innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt kvittering for at klager har innbetalt gebyr i henhold til pkt 2.12.

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen kan Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal Norid straks informere klager om de mangler som er funnet ved klagen. Den korrigerte klagen skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun anledning til å korrigere klagen én gang. Hvis klager ikke sender korrekt klage innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Ved klage fra Norid gjelder:

Dersom abonnenten mener at klagen fra Norid ikke er i henhold til gjeldende klageregler og vil kreve at klagen avvises, må abonnenten opplyse om dette. Abonnenten må spesifisere hvilke mangler som er funnet, i eget skriftlig innlegg, innen samme frist som gjelder for abonnentens tilsvar. Slikt innlegg fra abonnenten gir ikke forlenget frist for å sende tilsvar.

Norid kan korrigere klagen innen 3 virkedager fra Norid mottok tilsvaret fra abonnenten. Dersom Norid ikke korrigerer klagen og domeneklagenemnda finner at klagen har mangler som påpekt av abonnenten skal domeneklagenemnda avvise saken. Dette hindrer ikke Norid i å fremme ny klage.

2.5 Tilvar fra Innklagede

Abonnenten må sende sitt tilsvar til klagen til Norid innen 20 virkedager etter den dato abonnenten anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringen som anbefales i h) under og vedlegg),
 2. opplyse om abonnenten ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes;
 3. avsluttes med abonnentens eller abonnentens representants signatur,
 4. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.
 5. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som abonnenten er kjent med,
 6. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Tilsvaret bør:

 1. inneholde abonnentens begrunnelse for å avvise klagers krav, og være vedlagt de bevis abonnenten vil føre for sin påstand,
 2. inneholde følgende erklæring:
  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt.

Dersom tilsvar som inngis ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal Norid straks informere abonnenten om de mangler som er funnet ved tilsvaret. Det korrigerte tilsvaret skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun en anledning til å korrigere tilsvaret. Hvis abonnenten ikke sender korrekt tilsvar innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes domeneklagenemnda. Domeneklagenemnda vil kunne legge vekt på manglende tilsvar som et selvstendig argument ved behandlingen av saken.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas oversendes klagen til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at abonnentens tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes domeneklagenemnda. Straks klagen er oversendt til domeneklagenemnda vil Norid informere partene om dette og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7. Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere domeneklagenemnda straks dersom det reises sak mellom partene for domstolene angående registreringen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer domeneklagenemnda om dette.

Klager har mulighet til å trekke klagen helt frem til nemnda har fattet sin endelige avgjørelse. Klagegebyret blir ikke refundert selv om klagen trekkes. Etter at avgjørelsen er fattet, kan klagen ikke lenger trekkes.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til Norid så snart som mulig og senest innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen for nemnda bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 virkedager. Innen 3 virkedager fra Norid har mottatt en avgjørelse fra domeneklagenemnda, skal Norid videresende avgjørelsen til partene og samtidig opplyse om datoen for iverksettelse av avgjørelsen.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter så snart som mulig og senest innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen for nemnda bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 virkedager.

I begge tilfeller gjelder:

 1. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 2. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via Norid. Den forespurte parten må svare i henhold til frist gitt under. Svaret videreformidles til den andre parten, som får anledning til å kommentere svaret.

  For begge innlegg gjelder at de skal:

  1. ha et omfang som ikke overstiger 1000 ord (vedlegg ikke medregnet)
  2. omfatte bare rene saksopplysninger og/eller dokumentasjon, ikke være et nytt saksinnlegg
  3. sendes til Norid innen 5 virkedager etter at forespørselen anses som mottatt i henhold til 2.1

  Norids frist for å videreformidle svar mellom partene er 3 virkedager. Norid oversender svar og eventuelle kommentarer til domeneklagenemnda innen 3 virkedager. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.

 3. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas informasjonssystem Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Dersom domeneklagenemnda avgjør at domenenavnet skal slettes, vil Norid iverksette avgjørelsen ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavnsdatabasen 7 virkedager fra den dato avgjørelsen er oversendt partene. Dersom klager ikke gis medhold oppheves overføringssperringen på det innklagede domenenavnet innen en virkedag etter at Norid er gjort kjent med domeneklagenemndas avgjørelse.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en skriftlig bekreftelse på at det er iverksatt rettslige skritt mot domeneklagenemndas avgjørelse. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra Post- og teletilsynet innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Ved klage fra Norid skal gebyret betales innen saken oversendes til domeneklagenemnda. Kvittering på innbetaling skal sendes abonnenten.
 4. Gebyret kan ikke kreves refundert.

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 c) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender klagen til abonnenten innen 3 virkedager
Abonnenten må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid sender avgjørelsen til partene innen 3 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager

Ved klage fra Norid gjelder:

Handling Tid
Norid sender abonnenten en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren. Klagegebyret skal betales innen saken oversendes til domeneklagenemnda. Dag 1
Abonnenten må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Domeneklagenemnda sender sin avgjørelse til partene innen 15 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager

Skjema for abonnenten – Svar til Norids/PTs klage.

Veiledning til skjema


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:


Tilsvar:Er Norids klage i henhold til gjeldende klageregler: Ja/Nei 
(Tas kun med dersom Norid er klager)

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Svaret sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.

Veiledning for abonnenten – Svar til Norids/PTs klage

Kontaktperson for abonnenten (ikke påkrevd)
Oppgis dersom du vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjon til deg eller din representant.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller klager starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Tilsvar (ikke påkrevd)
Selve tilsvaret, der abonnenten kommer med sin begrunnelse for å avvise klagers krav. Denne må ikke overstige 2000 ord. Norid anbefaler at innklagede benytter seg av denne muligheten til å komme med et begrunnet tilsvar. Tilsvaret bør avsluttes med følgende erklæring: «Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt.» Denne erklæringen teller ikke med i begrensningen på 2000 ord.

Er Norids klage i henhold til gjeldende klageregler (påkrevd dersom Norid er klager)
Dersom Norid er klager skal du som abonnent kontrollere at den klagen du har motatt er i henhold til klagereglene gitt i punkt 2.3 i vedlegg J, bl.a. at de korrekte erklæringene er tilstede og at klageteksten ikke overstiger det tillatte antall ord. (Dersom Post- og teletilsynet er klager har Norid kontrollert at klagen er korrekt i henhold til reglene.) Hvis du mener at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler og vil kreve at klagen avvises må du opplyse om dette ved å svare nei på dette punktet. Du må da spesifisere hvilke mangler som er funnet i eget skriftlig innlegg som sendes sammen med tilsvaret ditt innen samme frist. Norid kan korrigere klagen innen 3 virkedager. Avgjørelsen om hvorvidt klagen er i henhold til klagereglene tas av domeneklagenemnda. Se ellers punkt 2.4 i vedlegg J.

Signatur (påkrevd)
Du eller din representant må signere på vegne av din organisasjon.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som hører til tilsvaret. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i svarteksten. Nemnda forholder seg kun til det som er dokumentert i vedlegget og vil ikke følge referanser, herunder pekere til nettsider

Vedlegg K: Avgifter og fakturarutiner

1. Registreringsavgift

1.1 Dette er en engangsavgift som dekker Norids kostnader i forbindelse med domenesøknaden. Registreringsavgiften til Norid er 75 kroner inkl mva.

1.2. Flytting av et domenenavn fra en abonnent til en annen består av en sletting av domenenavnet etterfulgt av en umiddelbar nyregistrering av navnet på den nye abonnenten. Ved abonnentbytte må det betales ordinær registreringsavgift. For at et domene skal kunne flyttes til en ny abonnent, må abonnementet for domenet først være fornyet til og med dato for abonnentbyttet.

2. Årsavgift

2.1. Alle domener som skal videreføres må aktivt fornyes én gang i året. Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker Norids løpende kostnader i forbindelse med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Maksimum fornyingsperiode for et abonnement er 12 måneder, minimumsperioden er én måned. Det må uansett betales full årsavgift, som er 75 kroner inkl mva.

2.2 Årsavgiften for det første året dekkes gjennom registreringsavgiften.

2.3 For domener som passerer utløpsdatoen uten at det blir fornyet av en registrar, varsles juridisk kontakt for domenet per e-post om at han må finne en registrar som kan fornye abonnementet innen 60 dager fra utløpsdatoen. Etter denne fristen slettes domenet. Norid er ikke ansvarlig hvis registraren ikke fornyer et domene (selv om abonnenten har betalt til registraren) og domenet blir slettet.

3. Betalingsbetingelser

3.1 Registraren forhåndsbetaler et valgfritt beløp til Norid. Registraren kan til enhver tid følge med på egen saldo og fylle på med nye forhåndsbetalinger ved behov. Norid utbetaler ikke renter på det forhåndsbetalte beløpet.

3.2 Hver gang registraren bruker Norids registreringstjeneste til å utføre en oppgave som er belagt med avgift (registrering eller fornying av domener), trekkes saldoen for de relevante avgiftene, inklusive mva. Hvis det ikke er dekning på saldoen for oppgaven registraren forsøker å utføre, blir den avvist.

3.3 På slutten av måneden vil alle registrarer som har brukt av saldoen sin motta en kontantfaktura som viser hvor mye som er brukt og hvor mye som gjenstår av saldoen.

3.4 Prisendringer varsles med to måneders frist.

3.5 Det er registrarens oppgave å viderefakturere til hver enkelt abonnent. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere.

4. Årlig minimumsaktivitet for registraren

4.1 En registrar må i løpet av et år enten registrere minimum 40 domener eller være registrar for minimum 40 domener.

Vedlegg L: Definisjoner

På denne siden defineres noen sentrale begreper som brukes i regelverket for .no.

Autentiseringskode

Autentiseringskoden (AuthInfo) er et kode som kan settes på et domenenavn. Koden er bare kjent av abonnenten og registraren. Et domene som har autentiseringskode satt kan ikke flyttes til en ny registrar uten at denne får koden fra abonnenten først.

Domeneabonnent, abonnent, søker

En domeneabonnent er en organisasjon eller privatperson person som har registrert ett eller flere domenenavn under de domenene Norid forvalter. Abonnenten betegnes som søker før domenenavnet er registrert.

Domenenavn

Domenenavnsystemet (DNS) knytter unike domenenavn til IP-adresser. Domenenavn har ofte formen firmanavn.no (organisasjoner) eller valgtnavn.no (privatpersoner). Domenenavn brukes blant annet i webadresser (www.firmanavn.no eller valgtnavn.no), og i e-postadresser (fornavn.etternavn@firmanavn.no eller navn@valgtnavn.no).

Domenenavnsystemet tillater bare navn med bokstavene a–z, tallene 0–9 og bindestrek, men det finnes en teknikk som likevel gjør det mulig å bruke nasjonale tegn, for eksempel æ, ø og å, i domenenavn. Teknikken går ut på å oversette de nasjonale tegnene til en versjon som bare består av standardtegn. Denne versjonen kalles en ACE-form, og det er den som registreres i domenenavnsystemet.

Eksempel:
Domenenavnet blåbærsyltetøy.no registreres med ACE-formen xn--blbrsyltety-y8ao3x.no.

Når begrepet domenenavn brukes i regelverket, menes både formen med nasjonale tegn og ACE-formen. Begge versjonene må oppfylle alle krav i regelverket. Konverteringen til ACE-formen skal skje i henhold til de internasjonale standardene i RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

Hvert domenenavn har et sett med maskiner som besvarer spørsmøl om underdomener og adresser under domenenavnet. Disse maskinene kalles navnetjenere.

Registrar

En registrar sender inn søknader om domenenavn og sørger for vedlikehold av informasjon om domenet på vegne av søkeren. Registraren har inngått en avtale med Norid om tilgang til å sende inn søknader og endringsmeldinger, og opptrer som mellomledd mellom søkeren og Norid.

Se oversikt over registrarer.

Sletting av domenenavn

Når et domene slettes, fjernes det fra databasen. Normalt blir det da umiddelbart tilgjengelig for andre søkere.

Suspensjon av domenenavn

Domenet slutter å virke, men er fremdeles registrert på abonnenten.

Vedlegg M: Mandat for Domeneklagenemnda

Mandatet er fastsatt av Norid med hjemmel i domeneforskriftens § 7.

 1. Innledende bestemmelser
  1. Domeneklagenemnda (heretter nemnda) er et selvstendig klageorgan uavhengig av virksomheten i UNINETT Norid AS. Nemnda behandler klager som beskrevet i domeneforskriftens § 7, annet ledd, på registreringer under .no og kategoridomenene som administreres av Norid, samt på avgjørelser truffet av Norid i henhold til regelverket for .no.
  2. Nemnda er opprettet for å gi et raskt, billig og enkelt alternativ til konfliktløsning i de mer åpenbare domenekonfliktene. For å oppfylle kravene om rask og billig behandling samtidig som rettsikkerheten ivaretas, er klageordningen begrenset til de ukompliserte domenekonfliktene, der den enkle saksbehandlingen nemnda kan foreta anses betryggende for å avgjøre resultatet
  3. Nemnda behandler ikke klager på selve regelverket for .no.
 2. Kompetanse
  1. Nemnda behandler klager som fremmes i henhold til gjeldende regelverk med vedlegg. Nemnda er bundet av dette regelverket, og vedtak skal ikke være i strid med dette.
  2. Domeneklagenemnda kan ikke treffe vedtak om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.
  3. Domeneklagenemndas vedtak kan ikke medføre rettighetstap for andre parter enn de to som er involvert i klagesaken.
  4. Domeneklagenemnda skal avvise en sak dersom saken er så kompleks eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling i nemnda. Nemnda skal i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.
 3. Habilitet og taushetsplikt
  1. Et medlem skal fratre ved behandlingen av en sak dersom det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets habilitet i saken. Medlemmet er forpliktet til å melde fra til lederen om forhold som kan føre til inhabilitet eller til at tilliten til nemnda svekkes. Spørsmålet om fratreden avgjøres av lederen.
  2. Medlemmene skal undertegne en taushetserklæring gitt av Norid.
 4. Sammensetning
  1. Nemndas medlemmer utpekes av Norid etter at synspunkter er innhentet fra myndighetene og brukernes representanter, jf. domeneforskriften § 7, 8. ledd. Det enkelte medlem sitter i kraft av sin erfaring og kompetanse, og representerer ikke arbeidsgiver eller andre interesser.
  2. Norid utpeker leder og nestleder blant nemndas medlemmer. Dette skjer etter en søknadsprosess fastsatt av Norid. Vervet kan maksimalt innehas i to perioder à to år.
  3. Leder og nestleder for nemnda skal være jurister med bred erfaringsbakgrunn.

   Leder skal blant annet ivareta følgende oppgaver:
   • opptre som nemndas kontaktperson overfor Norid
   • opptre som nemndas kontaktperson overfor pressen
   • arbeide for en ensartet praksis i nemndas avgjørelser, blant annet ved å være en faglig ressursperson som medlemmene kan konferere med
   • identifisere prinsipielle spørsmål som oppstår i forbindelse med nemndas behandling av enkeltsaker, og sørge for at disse blir håndtert på et overordnet nivå, jf. Vedlegg N, pkt. 5
   • fordele saker i nemnda
   • håndtere spørsmål om habilitet
   • vedlikeholde intern dokumentasjon av nemndas erfaring og praksis
   • skrive nemndas årsmelding
   • ha løpende dialog med sekretariatet om praktiske forhold knyttet til gjennomføringen av klagebehandlingen

   Nestleder skal:
   • bistå leder ved behov
   • være stedfortreder for leder ved leders fravær eller inhabilitet
  4. Nemnda skal bestå av minst 9 medlemmer. Flertallet av nemndas medlemmer skal være jurister.
  5. Medlemmene utpekes for to år av gangen. Et medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende. Unntak gjelder dersom et sittende medlem blir valgt eller gjenvalgt som leder eller nestleder.
 5. Øvrige bestemmelser
  1. Nemnda er ansvarlig for nemndas vedtak.
  2. Etter at et vedtak er fattet og publisert kan Norid tilkjennegi sitt syn på regelverkets anvendelse, herunder hvilket resultat Norid måtte mene er riktig i en enkelt sak. Dette endrer ikke vedtaket. Norids uttalelse skal være offentlig tilgjengelig.

Vedlegg N: Saksbehandlingsrutiner for Domeneklagenemnda

Disse rutinene utfyller Domeneklagenemndas mandat i vedlegg M, samt klageprosedyrene i vedlegg H, I og J.

 1. Saksbehandling
  1. Klagebehandlingen skjer skriftlig via e-post på en lukket e-postliste.
  2. En sak oversendes til nemnda ved at sekretariatet publiserer saksmappen på nemndas lukkede internweb og informerer nemnda om saken og relevante frister på e-postlista.
  3. Tre medlemmer deltar i behandlingen av hver sak. Én er førstvoterende og har hovedansvar for å skrive vedtaket, de to andre deltakerne er medvirkende. Minst én av deltakerne skal være jurist.
   • Nemndas leder utpeker hvilke medlemmer som skal delta i behandlingen av en sak, samt hvem som skal være førstvoterende, og varsler disse.
   • Lederen skal orientere sekretariatet om hvilke medlemmer som skal behandle saken samtidig som medlemmene varsles. Leder skal umiddelbart varsle sekretariatet dersom det skjer endringer.
   • Spørsmål om fratreden på grunn av inhabilitet eller av andre grunner avgjøres av lederen. Leder utpeker stedfortreder.
  4. Nemnda skal behandle saker på grunnlag av de opplysninger som er fremkommet under saksforberedelsen.
   • Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter mottatt fra partene utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om. Anførsler og begrunnelser i vedlegg i stedet for i selve klageskjemaet, kan nemnda se bort fra.
   • Dersom motparten ikke har kommet med tilsvar, avgjør nemnda saken på grunnlag av saksfremstillingen i klagen.
   • Nemnda kan i særskilte tilfeller be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via sekretariatet.
 2. Megling
  1. Hvis begge partene i en rettighetsklage ønsker megling, utpeker leder av nemnda ett av nemndas medlemmer som megler.
  2. Meglingen gjennomføres på den måten megler finner mest hensiktsmessig.
  3. Meglingen skal ikke innvirke på nemndas behandling av saken dersom partene ikke kommer til enighet.
  4. Hvis partene ikke kommer til enighet gjennom megling utpeker leder tre medlemmer til å behandle saken og fatte vedtak. Megler deltar ikke i den videre behandlingen av saken.
  5. Se for øvrig Vedlegg H, 2.7.
 3. Vedtak
  1. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for vedtaket, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.
  2. Dersom saken avvises, jf. mandatets pkt. 2.4, sender nemndsmedlemmene saken tilbake til sekretariatet som underretter partene.
  3. Vedtak om avvisning begrunnes ikke ut over å angi at saken er for dårlig opplyst, for kompleks, eller at vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.
  4. Sekretariatet kan gjøre nemnda oppmerksom på feil i fremstilling av fakta etter at sekretariatet har mottatt vedtaket fra medlemmene som behandlet saken, men før den publiseres. Dette gjelder også feil som kan ha betydning for utfallet. Nemnda avgjør fritt om de vil ta hensyn til sekretariatets tilbakemelding.
  5. Dersom en av partene påpeker feil i fremstilling av fakta etter at vedtaket er publisert kan nemndsmedlemmene som har behandlet saken velge å korrigere dette i vedtaket, så fremt det ikke har betydning for utfallet. Sekretariatet formidler henvendelsen til nemda.
 4. Frister
  1. Domeneklagenemnda skal sende sitt vedtak til sekretariatet så snart som mulig og senest 15 virkedager etter at nemnda har mottatt saken.
  2. Dersom partene har bedt om megling og den ikke fører frem, skal nemndas vedtak foreligge innen 15 virkedager fra megling er avsluttet.
  3. Dersom nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, skal nemndas vedtak foreligge innen 15 virkedager fra nemnda har mottatt opplysningene.
  4. Ved ekstraordinære omstendigheter kan sekretariatet eller Domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.
 5. Prinsipielle spørsmål og tvilssaker
  1. De tre medlemmene som behandler en sak kan be Norid om en rådgivende uttalelse i tvilssaker før de fatter sitt vedtak. Dersom medlemmene er uenig i Norids uttalelse, står de fritt til å basere seg på egen forståelse. Det er nemndas syn som er avgjørende og som ligger til grunn for vedtaket.
  2. Dersom en sak reiser prinsipielle spørsmål, eller to eller flere medlemmer som deltar i behandlingen av en sak vil avgjøre den på en måte som avviker fra tidligere praksis, informerer leder Norid om dette. Leder kan be Norid om at saken skal diskuteres i plenum. Hvis Norid bestemmer at en sak skal diskuteres i plenum, settes ny frist for vedtak og sekretariatet varsler partene om dette.
  3. Hvis de prinsipielle forholdene reiser spørsmål om endringer i regelverket, skal leder ha dialog med Norid om dette slik at nemndas innspill kan tas videre i den ordinære regelverksprosessen.
  4. Hvis Norid er part i saken enten som innklaget (jf. vedlegg I) eller som klager (jf. Vedlegg J), gjelder ikke punkt 5.1. I forhold til punkt 5.2 er det leder alene som avgjør om diskusjon i plenum skal finne sted.
 6. Øvrige bestemmelser
  1. Møter mellom Norid og nemnda avholdes så ofte som Norid finner det nødvendig, dog minimum én gang per år.
  2. Norid ved sekretariatet innkaller til møte med minimum tre ukers varsel. Sekretariatet utarbeider saksliste og fastsetter møtetidspunkt og møtested i samråd med Domeneklagenemndas leder. Saksliste og sakspapirer sendes senest en uke før møtedato. Sekretariatet fører referat og oversender dette til medlemmene i etterkant.
  3. Medlemmenes arbeid godtgjøres av Norid med utgangspunkt i satser gitt i Statens Personalhåndbok.
  4. Domeneklagenemnda skal hvert år utarbeide en årsberetning om sin virksomhet. Årsberetningen skal inneholde statistikk over antall saker, herunder de som er avvist av sekretariatet. Beretningen er offentlig.
Sist endret 22. mai 2018