Regelverk for .no (navnepolitikken)

 1. Formål og rettslig status
 2. Virkeområde
 3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?
 4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener
 5. Krav til søkeren – hvem kan søke?
 6. Krav om navnetjener
 7. Krav til søknaden
 8. Generelle regler for saksbehandlingen
 9. Endringsmelding
 10. Bytte av registrar
 11. Bytte av abonnent, suspensjon og sletting
 12. Tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent
 13. Gebyrer
 14. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn
 15. Søkers ansvar og plikter
 16. Bruk av registrert informasjon
 17. Klage
 18. Ikrafttredelse og endringer av regelverket
 19. Vedlegg
  1. Reserverte navn
  2. Geografiske navn
  3. Norids kategoridomener
  4. Andre kategoridomener
  5. Organisasjonsformer
  6. Tekniske krav
  7. Egenerklæring
  8. Klage på registrering
  9. Klage på Norids vedtak
  10. Klage på regelbrudd
  11. Avgifter og fakturarutiner
  12. Definisjoner
  13. Mandat for Domeneklagenemnda
  14. Saksbehandlingsrutiner for Domeneklagenemnda

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt i samsvar med FOR 2003-08-01 nr 990. Regelverket er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn). Norids virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. Norid har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no, .sj og .bv er delegert til Norid fra IANA i henhold til avtale. Norid har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

1.4 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett, ikke en eiendomsrett. Bruksretten opprettholdes så lenge abonnementet løper.

1.5 Norsk lov gjelder for alle registreringer under .no. Enhver uenighet knyttet til denne avtalen skal løses i henhold til norsk lov. Partene vedtar Trondheim tingrett som rett verneting for å fremme tvister.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no og alle kategoridomener og geografiske domener Norid administrerer.

3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er a-z, siffer (0-9), bindestrek, samt nasjonale tegn gitt i tabellen under.

Navn på bokstav   Unicode   Navn på bokstav   Unicode
a med akutt aksent á 00E1 o med akutt aksent ó 00F3
a med gravis-aksent à 00E0 o med gravis-aksent ò 00F2
a med omlyd ä 00E4 o med circumflex-aksent ô 00F4
c med caron č 010D o med omlyd ö 00F6
c med cedille ç 00E7 s med caron š 0161
d med strek đ 0111 t med strek ŧ 0167
e med akutt aksent é 00E9 u med omlyd ü 00FC
e med gravis-aksent è 00E8 z med caron ž 017E
e med circumflex-aksent ê 00EA æ æ 00E6
i med omlyd ï 00EF ø ø 00F8
ENG ŋ 014B å å 00E5
n med akutt aksent ń 0144
n med tilde ñ 00F1

3.3 Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123, RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 Norid administrerer underdomener for kommuner, fylker og alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrerer domenenavn for geografiske områder der søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet, samt tilleggsregler for registrering av det reserverte underdomenet www under de geografiske navnene (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle abonnentgrupper som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomene (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner i Norge
herad.no Kommuner og fylkeskommuner i Norge
kommune.no Kommuner og fylkeskommuner i Norge
uenorge.no Ungdoms- og studentbedrifter i Norge
priv.no Privatpersoner i Norge

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn Norid. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

Organisasjoner
5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må drive reell virksomhet og/eller ha aktivitet og realitet i henhold til opplysninger oppgitt i Enhetsregisteret, og må dokumentere sin reelle eksistens dersom Norid krever slik dokumentasjon. Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 100 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

Privatpersoner
5.3 Søker må være over 18 år, registrert i det norske Folkeregisteret med norsk fødselsnummer, samt ha norsk postadresse.

5.4 Hver privatperson kan til enhver tid inneha inntil 5 domenenavn direkte under .no. I tillegg kan en privatperson inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene vedkommende tilhører, samt inntil 5 domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres kun fullt delegerte domener.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Krav til søknaden

7.1 Søknaden må sendes inn av en registrar som har avtale med Norid.

7.2 Norids skjema skal benyttes og innsending og utfylling av søknad skal skje i henhold til Norids retningslinjer. Registraren skal bistå søkeren med dette.

7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En søker som fyller vilkårene for registrering under flere domener kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før søknad inngis.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Det meste av saksbehandlingen skjer automatisk.

8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette registraren automatisk. Registraren er forpliktet til å videreformidle resultatet til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.3 Dersom Norid avslår en korrekt utfylt søknad om registrering av domenenavn eller endringsmelding, skal Norid orientere registraren per elektronisk melding om avslaget og begrunne dette. Registraren skal senest innen 14 kalenderdager orientere søkeren om avslaget og begrunnelsen, samt informere om klageadgangen.

8.4 I tilfeller der Norid sender varsel til abonnenten direkte så sendes disse per e-post til abonnentens e-postadresse hvis denne er en privatperson, og til e-postadressen til juridisk kontakt for domenet hvis abonnenten er en organisasjon.

8.5 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men vil normalt ikke omgjøre til skade for søker/abonnent.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til Norid (endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk informasjon og kontaktinformasjon.

9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet regnes ikke som endring, men som nyregistrering. Det må dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet.

9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring til registraren. Norid sender også bekreftelse på utført endring til abonnenten per e-post hvis endringen har medført et bytte av juridisk kontaktperson eller en oppdatering av abonnentens eller juridisk kontaktpersons e-postadresser.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Bytte av registrar

10.1 Domenenavnet er uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og abonnenten kan fritt bytte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å bytte domenenavn. Abonnenten kan velge å be registraren om å sette en autentiseringskode på domenet. Denne koden må i så fall oppgis ved et senere bytte av registrar.

10.2 Ved bytte av registrar er den avtroppende registraren pliktig å gi abonnenten autentiseringskoden innen 5 arbeidsdager.

10.3 Norid sender bekreftelse på utført bytte av registrar til begge registrarene, samt på e-post til abonnenten.

10.4 Hvis en registrar sier fra seg ansvaret for et domene, flyttes det til en «tom» registrar. Norid varsler abonnenten på e-post og autentiseringskoden slettes. Det samme skjer for alle domener tilknyttet en registrar hvis registrarstatus opphører.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

11. Bytte av abonnent, suspensjon og sletting

11.1 Ved søknad om bytte av abonnent skal nåværende abonnent godkjenne dette. Bytte av abonnent er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Den som søker om å overta domenenavnet, må oppfylle alle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Dato for bytte av abonnent regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

11.2 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet i inntil 6 måneder. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

11.3 Abonnenten kan kreve sletting av domenenavn. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer. Domenet er utilgjengelig for nyregistrering i minimum 30 dager etter at det tas ut av DNS.

11.4 Ved bytte av abonnent, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse til registraren, samt på e-post til abonnenten.

11.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

12. Tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent

12.1 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid sletter et domenenavn slik at navnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet.

 2. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om inndragning av domenenavn i straffesaker. Norid kan sette domenet i karantene en viss tid før det igjen gjøres tilgjengelig for andre søkere.

 3. Krav om sletting i samsvar med midlertidig forføyning. Navnet gjøres tilgjengelig for registrering av andre 60 dager etter sletting, dersom Norid ikke har mottatt rettslig avgjørelse eller forlik om en annen løsning. Navnet gjøres ikke tilgjengelig for andre i henhold til forrige setning dersom Norid innen 60 dager etter sletting mottar skriftlig dokumentasjon på at det pågår rettslig tvist mellom de samme parter om domenet.

 4. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker. Manglende undertegnet egenerklæring regnes som feilaktige opplysninger. Domeneabonnenten skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.

 5. Domeneabonnenten finnes ikke lenger. For organisasjoner betyr dette at de er slettet i Enhetsregisteret, for personer at de er avgått ved døden.

 6. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt.

 7. Domenet er ikke teknisk operativt, det vil si at de tekniske kravene i vedlegg F ikke er oppfylt.

 8. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos domeneabonnenten.

 9. Ethvert forhold som innebærer mislighold av søkers ansvar eller plikter i henhold til regelverket eller egenerklæringen.

 10. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke for bokstav a), b) og c)

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid suspenderer et domenenavn:

 1. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig forføyning. Suspensjon påvirker ikke abonnentens ansvar for betaling av avgifter.

 2. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter abonnent på et domenenavn uten skriftlig godkjennelse fra den avtroppende abonnenten:

 1. Krav om overføring av domenet i samsvar med rettskraftig avgjørelse eller midlertidig forføyning som går ut på at et domenenavn skal flyttes fra abonnenten til en ny abonnent, forutsatt at den nye abonnenten oppfyller de kravene regelverket stiller for å få navnet registrert, herunder å ha signert egenerklæring. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

 2. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten om at domenet skal beslaglegges etter straffeprosessloven § 205, 2. ledd. Mens domenet er beslaglagt står politi- og påtalemyndigheten ansvarlig for at abonnementet opprettholdes, slik at det i sin tur kan tilbakeføres, og de må betale for avgifter som måtte påløpe. Hvis domenet ikke fornyes i henhold til regelverket, vil Norid slette domenet og det blir tilgjengelig for andre.

 3. Krav om tilbakeføring av domene som er overført på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker eller abonnent. Krav om tilbakeføring må fremsettes senest 1 år etter overføringen har funnet sted. Dersom Norid får skriftlig varsel om den feilaktige overføringen innen 30 kalenderdager etter at den har funnet sted, gjøres det unntak fra krav om varsel etter 12.4. Da gis den nye abonnenten 15 kalenderdager til å uttale seg før overføringen blir utført.

12.4 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til abonnenten minst 60 dager før gjennomføring av tiltaket.

12.5 Krav om tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent fremsettes skriftlig til Norid per epost på info@norid.no eller per post til UNINETT Norid AS, Postboks 4765 Sluppen, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder svar fra abonnenten og dokumentasjon på at det pågår en rettslig tvist om domenet.

13. Gebyrer

13.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen opprettholdes. Se Vedlegg K.

13.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet.

13.3 Norid forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli varslet på Norids hjemmesider.

14. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

14.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

14.2 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett. Det gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

14.3 Domeneabonnenten er identifisert gjennom en unik identifikator, organisasjonsnummer for organisasjoner og fødselsnummer for personer. Identifikatoren angir hvem som har bruksretten til domenet.

14.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den nye abonnenten oppfyller kravene i regelverket.

15. Søkers ansvar og plikter

15.1 Før søknad inngis plikter søker å gjøre seg kjent med regelverket. Søker skal forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med regelverket eller med norsk rett eller tredjemanns rettigheter, og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

15.2 Søker plikter å følge det til enhver tid gjeldende regelverk for .no. Regelverket er tilgjengelig på https://www.norid.no/navnepolitikk.html

15.3 Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes.

15.4 Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

15.5 Søker plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

15.6 Før søknad inngis plikter søker å avgi en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker blant annet innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, ikke er i strid med norsk rett og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte.

15.7 Egenerklæringen signeres elektronisk og sendes inn via en registrar. For søkere som har avgitt egenerklæring på papir gjelder at ved første fornyelse av abonnementet etter 01.01.2015 anses søker å ha avgitt en elektronisk egenerklæring som erstatter den opprinnelige papirerklæringen.

15.8 Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale årsavgiften godtar søker den til enhver tid gjeldende egenerklæringen, jf pkt 15.2.

15.9 Dersom søkers registrering blir innklaget i henhold til de regler og prosedyrer som regelverket setter for klager, samtykker søker i å delta i klageprosessen, samt å være bundet av domeneklagenemndas vedtak. Søker aksepterer plikt til å dekke klagegebyret på 4 ganger rettsgebyret dersom klager får medhold.

16. Bruk av registrert informasjon

16.1 Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier. Fødselsnummer for privatpersoner er ikke en del av kontaktinformasjonen og vil ikke bli gjort offentlig tilgjengelig.

16.2 Norid vil for øvrig ikke selge, overdra eller på annen måte utnytte informasjonen til kommersielle formål, herunder målrettet markedsføring og katalogtjenester.

16.3 Historisk informasjon gjøres ikke tilgjengelig for andre enn den som var abonnent da opplysningene var aktuelle, eller ved samtykke fra denne abonnenten, med mindre annet følger av lov eller rettslig beslutning.

16.4 Norid fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av den informasjon som offentliggjøres etter denne bestemmelse.

17. Klage

17.1 Klager innenfor dette regelverket behandles av Domeneklagenemnda, et selvstendig klageorgan som er opprettet for å gi et raskt, billig og enkelt alternativ til konfliktløsning i de mer åpenbare domenekonfliktene. For å oppfylle kravene om rask og billig behandling samtidig som rettsikkerheten ivaretas, er klageordningen begrenset til de ukompliserte domenekonfliktene, der den enkle saksbehandlingen nemnda kan foreta anses betryggende for å avgjøre resultatet. Domeneklagenemnda behandler ikke klager på selve regelverket for .no . Domeneklagenemndas mandat finnes i vedlegg M, som suppleres av nemndas saksbehandlingsregler i vedlegg N.

17.2 Norid administrerer sekretariatet for Domeneklagenemnda. Sekretariatet mottar klager og innhenter de øvrige sakspapirene i henhold til den relevante klageprosedyren. Norid gjennomfører domeneklagenemndas vedtak.

Klagetype Klager Motpart Klagefrist Klageprosedyre
A Tredjepart, Offentlige organ Abonnent 3 år Vedlegg H
B Søker, Abonnent Norid 30 dager Vedlegg I
C Norid, Post- og teletilsynet Abonnent 3 år Vedlegg J

17.3 Klagetype A: Innehavere av rettigheter til navn kan klage på grunnlag av at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. Offentlige organ kan også klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg H for detaljer og klageprosedyre.

17.4 Klagetype B: Avgjørelser tatt av Norid i henhold til regelverket for .no kan påklages av søker/abonnent. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i regelverket for .no. Motpart i klagesaker av denne typen er Norid. Klagefristen er 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er mottatt av søker/abonnent. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/abonnent senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til registraren. Se vedlegg I for detaljer og klageprosedyre. Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

17.5 Klagetype C: Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med gjeldende forskrift. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg J for detaljer og klageprosedyre.

17.6 For alle klager gjelder at klagefristen avbrytes når Domeneklagenemndas sekretariat mottar gyldig klage i henhold til de klageprosedyrene som gjelder. Dersom det kommer inn ytterligere en eller flere gyldige klager på samme registrering mens klageprosess pågår, ferdigbehandles den klagen som er mottatt først før den neste saken igangsettes. Ved flere klager igangsettes sakene i den rekkefølge de er mottatt av sekretariatet. Ny sak igangsettes kun dersom motparten fremdeles er den samme som da klagen ble inngitt.

17.7 Domeneklagenemnda skal avvise en sak dersom saken er så kompleks eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling i nemnda. Nemnda skal i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

18. Ikrafttredelse og endringer av regelverket

18.1 Dette regelverket trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere regelverk.

18.2 Alle innholdsmessige endringer i regelverket vil bli kunngjort på Norids hjemmesider og blir en del av gjeldende regelverket. Siste endring er av 1. desember 2017.

19. Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg  A Reserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-a.html
Vedlegg B Det geografiske navnetreet https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-b.html
Vedlegg C Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-c.html
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-d.html
Vedlegg E Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-e.html
Vedlegg F Tekniske krav for navnetjenere https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-f.html
Vedlegg G Egenerklæring for domenenavnssøknad https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-g.html
Vedlegg H Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-h.html
Vedlegg I Klage på Norids avgjørelser https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-i.html
Vedlegg J Klage på at domenenavn er registrert i strid med regelverk eller forskrift https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-j.html
Vedlegg K Avgifter og fakturarutiner https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-k.html
Vedlegg L Definisjoner https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-l.html
Vedlegg M Mandat for Domeneklagenemnda https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-m.html
Vedlegg N Saksbehandlingsrutiner for Domeneklagenemnda https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-n.html
Sist endret 1. desember 2017