Endring i navnepolitikken 1. juni 2001

I samråd med Post- og teletilsynet innfører NORID 1. juni en mindre endring av navnepolitikken. Dette innebefatter blant annet at ambassader gis tilgang til å registrere domenenavn under .no samt at enkelte domenenavn legges til på listen over forbudte/reserverte navn.

Endring av vedlegg A

Følgende navn legges til på listen over forbudte/reserverte domeneneavn:

regjeringa
dronninga
prinsessa
kronprinsessa
departementa

Denne endringen trer i kraft fra og med varslingsdato den 25. mai og vil innlemmes i navnepolitikken den 1. juni.

Innlegging av nye navn på forbudt/reservert lista vil i henhold til vanlig prosedyre ikke skje med tilbakevirkende kraft. Det betyr at navn som allerede er registrert ikke vil fjernes selv om de blir plassert på lista, men dersom navnet slettes vil det være sperret fra nyregistrering. Overføring av navn regnes som nyregistrering i denne sammenhengen.

Endring av vedlegg E

Ambassader tillates å registrere domenenavn under .no

Følgende avsnitt adderes nederst i vedlegg E:
Utenlandske staters diplomatiske representasjon i Norge (ambassader), har en spesiell status i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961. Som en følge av denne status, regnes ambassader som selvstendige organisasjoner og kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor NORID ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra ambassaden om at denne organisasjonen er det angjeldende lands offisielle ambassade i Norge.

Endring av punkt 3.3

Gammel ordlyd:
3.3 Domenenavnet må inneholde minst én bokstav. Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

Ny ordlyd:
3.3 Domenenavnet må inneholde minst én bokstav eller bindestrek. Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

Endring av punkt 10.2

Gammel ordlyd:
10.2 Innehaver kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Innehaver kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor innehavers rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan det kreves suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

Ny ordlyd:
10.2 Innehaver kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Innehaver kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor innehavers rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan innehaver kreve suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere