Endring av navnepolitikken 3. januar 2003

Endring av punkt 10.1

Dagens navnepolitikk gir Norid muligheten til å slette et domenenavn uten innehavers samtykke og uten å være part i saken, dersom det foreligger en rettskraftig dom om dette. Dette bør også gjelde for de tilfellene der det foreligger en rettskraftig dom om overføring av domenenavnet. For å åpne for muligheten for en domsslutning som anses som bindende for Norid, uten at Norid selv er part i saken endres punkt 10.1 i navnepolitikken på følgende måte:

Gammel ordlyd:
10.1 Ved søknad om overføring skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Den organisasjon som er utpekt av innehaver til å overta domenenavnet må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering.

Ny ordlyd:
10.1 Ved søknad om overføring skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Den organisasjon som er utpekt av innehaver til å overta domenenavnet må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Overføring kan likevel skje uten skriftlig godkjennelse fra innehaver dersom det foreligger rettskraftig dom som går ut på at et domenenavn skal overføres fra innehaver til en annen organisasjon, og denne organisasjonen oppfyller de krav navnepolitikken stiller for å få navnet overført til seg

Endringen av 10.1 muliggjør blant annet følgende påstandsformulering ved en rettighetskonflikt om et domenenavn:

  1. <Innehaver> pålegges å slette domenenavnet <xx.no>
    eller
  2. <Innehaver> pålegges å overføre domenenavnet <xx.no> til <Ny Innehaver>

Endring av vedlegg A

I forbindelse med sammenslåing av to kommuner legges følgende navn til på listen over forbudte/reserverte domeneneavn:
re

Denne endringen trer i kraft fra og med varslingsdato den 16. desember 2002 og vil innlemmes i navnepolitikken den 3. januar 2003. Innlegging av nye navn på forbudt/reservert lista vil i henhold til vanlig prosedyre ikke skje med tilbakevirkende kraft. Det betyr at navn som allerede er registrert ikke vil fjernes selv om de blir plassert på lista, men dersom navnet slettes vil det være sperret fra nyregistrering. Overføring av navn regnes som nyregistrering i denne sammenhengen.

Endring av vedlegg B

I forbindelse med sammenslåing av to kommuner fjernes følgende to domener fra det geografiske navnetreet:
ramnes.no
vale.no

Det foreligger ingen registreringer av underdomener innenfor disse domenene. Domenene vil bli stående på vedlegg A, listen over forbudte/reserverte domeneneavn.

Verken Svalbard eller Jan Mayen er kommuner, fylker eller tettsteder. For å klargjøre hvem som er den lokale enheten som kan registrere underdomenet www.svalbard.no og www.jan-mayen.no legges følgende to punkter til under «Hvem kan søke?» i vedlegg B:

  • Underdomenet www.svalbard.no kan bare registreres av sysselmannen på Svalbard
  • Underdomenet www.jan-mayen.no kan bare registreres av fylkesmannen i Nordland

Endring av vedlegg E

Offentlige oppnevnte nemnder tillates å registrere domenenavn under .no

Følgende avsnitt adderes nederst i vedlegg E
Offentlige oppnevnte nemnder regnes som selvstendige organisasjoner som kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra overordnet myndighet om at denne organisasjonen har status som offentlig oppnevnt nemnd.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere