Evaluering av registrarmodellen

Mye har skjedd innen domeneverdenen siden Norid innførte registrarordningen i 1999. Det at Internett har blitt allemannseie, betyr at dagens domeneabonnenter utgjør en større og mer variert gruppe enn det som var tilfellet i oppstartfasen. Dette setter større krav til alle parter som er involvert i en domeneregistrering.

For å sørge for at abonnentene får dekket sine behov benytter Norid seg av registrarer. Registrarene er mellomleddet mellom Norid og domeneabonnentene. Mens vi har et ansvar for å administrere .no sentralt, er det registrarene som er i direkte kontakt med kundene. Norid har en spesiell rolle i markedet, og vi ser det dermed som et viktig prinsipp at de oppgavene som kan settes ut til konkurranse skal legges til registrarene. Norid selv skal bare ta hånd om de oppgavene som utføres sentralt.

Det er et viktig mål for Norid å ha et godt og profesjonelt forhold til registrarene sine. Samtidig må registrarenes behov veies mot behovene til internettsamfunnet for øvrig. Det siste året har det kommet en domeneforskrift som legger noen formelle rammer rundt registreringssystemet og registrarene. Dette er derfor et naturlig tidspunkt for å evaluere registrarmodellen og se hvordan den fungerer i forhold til å dekke brukernes behov.

Som et ledd i evalueringen har Norid rådført seg med sitt rådgivende organ, Norpol, der det blant annet sitter representanter fra myndighetene, brukerorganisasjoner og Forbrukerrådet. Både Norid og rådet mener at registrarmodellen i det store og hele fungerer etter hensikten, og at det dermed ikke er behov for å endre prinsippene i modellen.

Det er likevel hensiktsmessig å gjøre noen mindre justeringer. Registrarbransjen har modnet i løpet av de fem årene den har eksistert. Rregistrarene som gruppe ser ut til å kunne ta større ansvar for alle aktiviteter i forhold til abonnenten. Norid ønsker dermed å fjerne en del av det «sikkerhetsnettet» som har ligget i at Norid har hatt direkte kontakt med abonnentene, og i størst mulig grad overlate dette til registrarene. Dette reflekteres først og fremst gjennom den nye fakturamodellen, men også gjennom enkelte endringer i avtalen Norid har med registrarene.

Når registrarene som gruppe får mer ansvar, blir det samtidig viktigere at det føres en viss kontroll med at den enkelte registrar klarer å oppfylle rollen sin. Norid skal ha meget gode grunner for å nekte noen å bli registrar, og har derfor lagt seg på et prinsipp om at terskelen for å få registrarstatus er relativt lav, men at statusen også er enkel å miste dersom registraren ikke møter kravene som Norid setter. Dette prinsippet opprettholdes, men Norid skjerper konsekvensene overfor de som bryter avtalen.

Endringene i registraravtalen trer i kraft først 1. mai 2005. Vi varslet oppsigelse av de gamle avtalene fra 1. november 2004, og vil operere med en overgangsordning i de seks månedene som er påkrevet før den reviderte avtalen trer i kraft. Deler av den nye fakturamodellen krever ikke endringer i registraravtalen, og innføres derfor allerede fra årsskiftet.

Registrarer som ønsker å gå over fra den gamle registraravtalen til den reviderte vil ikke bli avkrevet en ny registraravgift.

Mer om endringen

Bakgrunnsstoff

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere