Endringer i registraravtalen

Dette dokumentet gir en oppsummering av de sentrale endringene i den reviderte registraravtalen, samt noe av bakgrunnen for endringene. Endringene er diskutert med Norids rådgivende organ, og i ett konkret tilfelle også lagt fram for Konkurransetilsynet. Norid har også bedt om tilbakemelding på den gamle avtalen fra alle registrarene, samt sendt utkastet til ny avtale til gjennomsyn hos en liten gruppe registrarer før endringene ble endelig fastsatt.

Minimumsaktivitet som registrar
Det innføres et krav om at registrarene skal ha en viss minimumsaktivitet for å beholde statusen som registrar. Dette er et virkemiddel som brukes av mange registreringsenheter for å luke ut «sovende» registrarer. Dermed kan Norid i større grad fokusere på å følge opp de aktive registrarene, og domeneabonnentene kan være trygge på at de registrarene som finnes på Norids lister er aktive.

Norid har valgt å legge kravet om minimumsaktivitet lavere enn det som er vanlig i andre land som bruker denne ordningen, da det ikke er et ønske om å fjerne de små registrarene. Denne endringen har blitt lagt frem for Konkurransetilsynet, som ikke hadde innvendinger mot ordningen så lenge kravet legges lavt. Konkurransetilsynet mener at tiltaket ville kunne virke kvalitetsfremmende for bransjen.

En registrar må i løpet av et år enten registrere minimum 40 domener eller være registrar for minimum 40 domener.

Ansvar for kontroll av søker/abonnent
Norid aksepterer alle meldinger fra en registrar med utgangspunkt i at meldingene sendes på vegne av søkeren eller abonnenten. I så måte anses registraren som ansvarlig for å sikre at han er i kontakt med en representant for søkeren/abonnenten, og Norid stoler på at registraren har gjort de nødvendige undersøkelsene for å kontrollere dette. Dette ansvarsforholdet har også vært dekket i den gamle avtalen, men gjøres tydeligere i den reviderte avtalen.

Ny fakturamodell
Den nye fakturamodellen reflekteres i avtalen gjennom at den månedlige kvoten en registrar har knyttes til både registreringsavgift og årsavgift. Beløpet for minimumskvoten økes til 10.000, da de fleste registrarene vil ha behov for en slik økning når også årsavgiften for domenene som fornyes den måneden teller mot kvoten.

Samtidig flyttes en del av detaljene knyttet til fakturering ut av avtalen, slik at de kun finnes i regelverket. For å sikre registrarene forutsigbarhet, opprettholdes fristene for varsling av økning av avgifter i avtalen, samt at det legges til et ekstra punkt som setter rammen for varsling av endring i betalingsbetingelser.

Innskjerping ved mislighold av kontrakten
I tråd med prinsippet om at registrarstatus skal være enkelt å få, men også enkelt å miste klargjøres det i den reviderte avtalen at mislighold av kontrakten også er knyttet til andre former for brudd på tillitsforholdet mellom Norid og registraren (for eksempel manglende egenerklæringer og misbruk av Norids database til å sende uønsket reklame).

I tillegg plasseres utgiftene knyttet til oppfølgingen av registrarer som ikke betaler regningene sine på de aktuelle registrarene, i stedet for å spre dem på alle registrarer. Det innføres en åpningsavgift på 1000 kroner for at registrarer som har blitt sperret på grunn av manglende betaling igjen skal få tilgang til registreringstjenesten.

Endringer og oppsigelse av avtalen
Den gamle avtalen har operert med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Dette er en frist som sikrer registraren en viss forutsigbarhet i forhold til endringer av avtalen fra Norids side, og har aldri blitt håndhevet når registraren er den som sier opp avtalen.

Den reviderte avtalen dekker ønsket om forutsigbarhet gjennom at vesentlige endringer i avtalen krever en oppsigelsesperiode på 6 måneder. Samtidig reduseres oppsigelsestiden når registraren velger å si opp fra 6 måneder til 1 måned, slik at registraren raskt kan avslutte et avtaleforhold dersom han ønsker det.

Detaljnivået i avtalen minskes
Registraravtalen er et dokument som det er krevende å skulle endre. Det er derfor viktig at avtalen i størst mulig grad legger rammene rundt registrarenes rolle uten å fastsette detaljer som senere kan bli uaktuelle.

Eksempler på dette er for eksempel at detaljene vedrørende bruk av Norids skjema er erstattet av en mer generell henvisning til regelverket og de tilhørende skjema og veiledninger, og at avtalen er oppdatert med en mer teknologinøytral beskrivelse av korrespondansen mellom Norid og registraren, som åpner for at man senere kan velge andre autentiseringsmekanismer enn PGP-signering.

Ingen renter på depositum
Den gamle registraravtalen ga ingen retningslinjer for hva som skulle gjøres med eventuelle renter på depositumet som registrarene betaler. Det medførte at registraren hadde krav på rentene, men ikke krav på noen bestemt renteprosent. Renter ble utbetalt ved avslutning av avtalen, med fratrekk av utgifter knyttet til forvaltning av beløpet og skatt som Norid betaler på grunn av renteinntektene. Beregning og behandling av rentene er en relativt ressurskrevende operasjon, og realiteten de siste årene har vært at det beløpet den enkelte registrar skal ha er relativt lite.

Etter å ha vurdert ulike løsninger, har Norid valgt å ikke utbetale renter på depositumet, en praksis som brukes av en rekke andre registreringsenheter. Samtidig holdes registraravgiften nede på samme lave nivå som i 1999. Registrarer som har et depositum av en slik størrelse at de tapte renteinntektene er signifikante, kan fremdeles velge å inngå en bankgaranti i stedet for å betale penger inn til Norid.

Registraren må kreve depositum tilbakebetalt
Det innføres et punkt om at registraren må kreve å få depositumet tilbakebetalt innen seks måneder etter at avtalen er oppsagt, ellers forfaller kravet. Dette er for å gjøre det mulig for Norid å avslutte behandlingen av gamle registraroppsigelser der det ikke er mulig å få tak i verken registraren eller konkursboet etter registraren.

Språkvask
Både en del begreper og enkelte avsnitt er oppdatert for å stemme overens med den ordlyden som brukes i andre dokumenter, blant annet den nåværende navnepolitikken og domeneforskriften. (Et eksempel på dette er beskrivelsen av Norids ansvar i forhold til registrarene, som nå er samkjørt med det som står i domeneforskriften.) Samtidig har det blitt foretatt en ren språkgjennomgang for å gjøre selve avtalen mer leselig.
Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere