Registraravtale

NB!! Avtaleteksten er kun lagt ut for informasjon.
Organisasjoner som ønsker å opptre som registrar kan gi beskjed om dette til info@norid.no. To eksemplarer av avtalen vil i så fall bli oversendt. De undertegnede avtalene sendes til UNINETT Norid AS, og blir å betrakte som en søknad om å bli registrar. Det er ikke anledning til å benytte andre utgaver av Registraravtalen enn de originalene som sendes i posten fra Norid.

AVTALE

mellom

UNINETT Norid AS
(heretter kalt Norid)

og
(heretter kalt Registrar)

Bakgrunn

Norid er registreringsenheten for .no-domenet, og administrerer registreringen av domenenavn under toppnivådomenet .no, samt diverse kategoridomener og geografiske domener. Norid har forpliktet seg til å forvalte toppdomenet i internettfellesskapets interesser og i samsvar med det regelverket som til en hver tid gjelder for .no-domenet. Regelverket er offentlig tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html.

En søknad om registrering av domenenavn under de domener Norid forvalter sendes inn av en registrar på vegne av en søker. En søker er den som i henhold til regelverket kan søke om domenenavn under .no, og som ønsker å benytte domenenavnet på egne vegne. Som abonnent anses den søkeren som har fått registrert et domenenavn under et av de domener Norid forvalter.

Registraren skal være et mellomledd mellom Norid og søkerne/abonnentene, og skal bidra til at registrering og drift av domenenavnsystemet foregår på en hensiktsmessig og effektiv måte og i tråd med regelverket. Registrarens rolle er å assistere ved søknad om registrering av domenenavn og ved senere endringer av registrerte opplysninger knyttet til et domenenavn. Registraren skal opptre på vegne av en søker eller abonnent. Registraren skal også informere søker om vedkommendes rettigheter og plikter og om gjeldende regler for et domenenavn under de domener Norid forvalter. Registrarens rolle er nærmere beskrevet i resten av dette dokumentet.

Krav til registraren

Registraren skal være et foretak eller en organisasjon som Norid til enhver tid anser har tilstrekkelige tekniske og administrative ressurser til å bistå Norid og til å gi god service til søkere og abonnenter.

Registraren skal oppfylle følgende grunnleggende krav:

 • være en juridisk enhet med ansvarlig styre/ledelse
 • ha eget domene
 • ha e-postkontakt med Norid
 • ha kontaktpersoner og oppdatert kontaktinformasjon som beskrevet i pkt. 3.1
 • ha en viss årlig minimumsaktivitet som registrar, som fastsatt i regelverket

____________________________________________________
(Organisasjonsnavn)
____________________________________________________
(Organisasjonsnummer)
_____________________________________________________
(Adresse)
_____________________________________________________
(Adresse)
_____________________________________________________
(Telefonnummer)
_____________________________________________________
(Faksnummer)
_____________________________________________________
(E-postadresse)

under kalt registraren, oppfyller Norids krav til registrarer. Denne avtalen regulerer forholdet mellom Norid og registraren ved søknader om registrering av domenenavn og endring av registrert informasjon.

1. Avtalens omfang

Avtalen gir registraren rett til å sende inn søknader om registrering av domenenavn på vegne av søkeren. Videre gir avtalen registraren rett til å sende inn meldinger om endring av registrert informasjon på vegne av en som abonnerer på et domene registrert hos Norid. Avtalen innebærer ikke at Norid overlater eller oppgir noe av sin rett til å håndtere registrering og forvaltning av domenenavn til registraren.

Avtalen innebærer ikke samarbeid på annen måte eller på andre felter enn det avtalen uttrykkelig angir. Avtalen innebærer dermed ikke etablering av noe felleskap eller samarbeids- eller selskapskonstruksjon.

Avtalen gir ikke rettigheter til noen ansatt, eier eller andre personer eller selskaper som på noen måte er relatert til en av partene, idet det kun er den juridiske person som opptrer som part og som uttrykkelig er nevnt i avtalen som part som har rettigheter etter avtalen.

Avtalen gir registraren rett til på vegne av søkere å registrere og fornye inntil et antall domenenavn tilsvarende en samlet registrerings- og årsavgift på 10.000 kroner per måned. Dersom registraren ønsker å heve denne grensen midlertidig eller permanent, må det inngås en egen avtale om dette.

Den rett og de plikter registraren har i henhold til avtalen kan ikke overføres til andre.

2. Depositum

Registraren forplikter seg ved inngåelse av denne avtalen til å betale inn en engangsavgift på 5.000 kroner til Norid, samt et depositum på 10.000 kroner.

Norid kan ta dekning i depositumet når en faktura ikke er betalt innen forfallsdato. Registraren må betale inn det beløp som da er nødvendig for at innestående depositum igjen blir på 10.000 kroner. Ved opphør av avtalen, fungerer depositumet som sikkerhet for utgifter som følge av eventuelle manglende egenerklæringer og ubetalte fakturaer. Etter at eventuelle ubetalte fakturaer er betalt og utgiftene ved innhenting av manglende egenerklæringer er dekket, skal det beløpet som gjenstår tilbakebetales registraren. Norid utbetaler ikke renter på depositumet.

Engangsavgiften tilbakebetales ikke.

3. Registrarens plikter

3.1 Kontaktpersoner

Registraren skal ha en juridisk kontaktperson, en fakturaansvarlig og en teknisk kontaktperson. Dersom det er ønskelig kan det oppgis en rolle eller funksjon (for eksempel hostmaster) i stedet for en person som fakturaansvarlig og teknisk kontakt. Registraren plikter å sørge for at den tilhørende kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert.

3.2 Korrespondanse

Alle meldinger til Norids automatiske saksbehandlingssystem skal autentiseres av registraren ved bruk av avtalte nøkler eller passord. Registraren er selv ansvarlig for at signeringsnøkkel eller passord ikke blir kompromittert. Omkostningene ved å etablere og bytte signeringsnøkkel eller passord må dekkes av registraren.

3.3 Saksbehandling

Registraren forplikter seg til å følge det regelverket som gjelder til enhver tid, samt de veiledninger og rutiner som Norid har gitt på sine websider. All kommunikasjon mot Norids saksbehandlingssystem skal foregå på Norids skjema.

Ved endring av skjema plikter Norid å informere registraren om dette senest 1 måned før endringen settes i verk.

Egenerklæring

Før elektronisk søknad sendes inn til Norid, skal registraren kontrollere at søkeren har undertegnet et korrekt utfylt eksemplar av den gjeldende egenerklæringen.

Egenerklæringen regulerer forholdet mellom søker (senere abonnent) og Norid. Egenerklæringen skal arkiveres av registraren, som selv kan velge arkiverings- og signeringsmetode så lenge metoden er å anse som juridisk gyldig.

Registraren plikter å sende en kopi av egenerklæringen til Norid på forespørsel. Registraren skal også oversende Norid hele eller deler av egenerklæringsarkivet i original dersom Norid ber om dette. Norid skal gi registraren en frist på minst 5 arbeidsdager for innsending av egenerklæringer. Gjentatte tilfeller av manglende eller mangelfulle svar på slike forespørsler eller feil i de egenerklæringer registraren har ansvar for kan føre til oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning. Norid skal varsle registraren om hvilke feil som noteres.

Søknader

Registraren skal assistere søkeren med utfylling av søknader om registrering av domenenavn. Registraren forplikter seg til å informere søkeren om regelverket før en søknad sendes inn. Registraren skal informere søker om dennes plikter i henhold til regelverket, og understreke at søker har selvstendige plikter i forhold til Norid, herunder plikt til å holde kontaktinformasjon oppdatert.

Registraren er pliktig til å etter beste evne kontrollere at søkeren er representert ved den personen som har kontaktet registraren, og at denne kontaktpersonen har de nødvendige fullmakter.

Før elektronisk søknad sendes inn til Norid skal registraren kontrollere at den er korrekt utfylt, og at søkeren har undertegnet et korrekt utfylt eksemplar av den gjeldende egenerklæringen.

Registraren skal også kontrollere at de tekniske kravene som er satt i regelverket er oppfylt.

Når domenenavnet er registrert plikter registraren å informere søker om dette senest innen 10 arbeidsdager.

Hvis Norid avslår en korrekt utfylt søknad om registrering av domenenavn, skal Norid orientere registraren per elektronisk melding om avslaget og begrunne dette. Registraren skal senest innen 10 arbeidsdager orientere søkeren om avslaget og begrunnelsen, samt informere om klageadgangen.

Endringer

Registraren er pliktig til å ta imot og videreformidle til Norid opplysninger om endring av informasjon som er registrert på de domenene registraren har et registraransvar for. Registraren er også pliktig til å undersøke at meldingene kommer fra en person som representerer abonnenten, og at denne kontaktpersonen har de nødvendige fullmakter. Videreformidlingen av disse opplysningene skal gjøres uten vederlag fra Norid.

Hvis Norid avslår en korrekt utfylt melding om endring av opplysninger, skal Norid orientere registraren per elektronisk melding om avslaget og begrunne dette. Registraren skal senest innen 10 arbeidsdager orientere abonnenten om avslaget og begrunnelsen, samt informere om klageadgangen.

3.4 Registreringsavgift og årsavgift

For hver søknad om registrering av domenenavn som blir godkjent, skal registraren betale registreringsavgift. Registraren er også pliktig til å betale årsavgift for de domener registraren har et registraransvar for når avgiften forfaller. Størrelsen på avgiftene og betalingsbetingelsene er gitt i regelverket.

Norid skal underrette registraren om en økning av registreringsavgift eller årsavgift eller en endring i betalingsbetingelser senest 2 måneder før endringen settes i verk.

Dersom en faktura ikke blir betalt i henhold til gjeldende betalingsbetingelser, kan registraren midlertidig miste adgangen til å bruke Norids registreringstjeneste, slik at søknader og endringsmeldinger ikke kan sendes inn til Norid. Varsel om dette blir sendt registraren per e-post 5 arbeidsdager før iverksetting. Registraren vil igjen få adgang til å bruke registreringstjenesten når utestående fakturaer og en åpningsavgift på 1000 kroner er betalt, jf. likevel nedenfor.

Dersom en faktura ikke blir betalt innen 14 dager etter at registraren har mistet adgangen til registreringstjenesten, kan registraren miste sin status som registrar. Avtalen kan da sies opp med øyeblikkelig virkning. Utestående beløp tillagt lovens morarente vil bli inndekket ved hjelp av depositumet som registraren har innbetalt.

Dersom registraren har mistet adgang til registreringstjenesten på grunn av for sen betaling mer enn tre ganger, kan Norid si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

4. Norids plikter

Norid skal informere registraren om regelverket som til enhver tid gjelder for de domener Norid forvalter. Norid skal også informere registraren om rutiner for domenenavnregistrering og for endring av informasjon knyttet til domenenavn. Denne informasjonen vil bli publisert på Norids websider. Norid skal i tillegg varsle registraren per epost om endringer som direkte berører registrarens behandling av søknader og endringsmeldinger for domener.

Norid skal gi en tilbakemelding på søknad om registrering av domenenavn til registraren innen 10 arbeidsdager. Dette innebærer ikke at søknaden er ferdigbehandlet, da Norid i enkelte tilfeller må avvente dokumentasjon eller svar fra eksterne organisasjoner. Dersom Norid ikke overholder fristen for å gi tilbakemelding, innrømmes det et avslag på registreringsavgiften. Avslaget utgjør 5% av registreringsavgiften per arbeidsdag etter utløp av svarfristen, begrenset til 30% av registreringsavgiften. Avslag gis kun etter krav fra registraren og må fremmes per ordinær post til Norid innen utløpet av betalingsfristen for angjeldende registrering.

Norid har rett og plikt til å publisere registrarens organisasjonsnavn, postadresse og e-postadresse på Norids oversikt over registrarer.

Dersom en registraravtale opphører, plikter Norid å informere abonnenter til domener knyttet til registraren om at de må finne en ny registrar.

5. Norids ansvar

Norid skal overlate deler av registreringsprosessen, herunder formidling av søknader og endringsmeldinger på vegne av søkere og abonnenter, til registrarer, og skal fremme konkurranse mellom disse ved å gi samme vilkår til alle registrarer.

Norid har intet erstatningsansvar overfor registraren for noen direkte eller indirekte skade som følge av registrarens håndtering av søknader om domenenavn.

Norid involverer seg ikke i forholdet mellom registrar og søker/abonnent utover det som uttrykkelig framgår av denne avtalen.

6. Endringer av avtalen

Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Slike endringer skal alltid gjøres skriftlig.

Ved vesentlige endringer som omfatter alle registraravtalene, sender Norid skriftlig forespørsel om aksept av endringen til alle registrarene. Registrarer som ikke aksepterer de nye vilkårene vil bli sagt opp. Registraren kan i så fall tre ut av registrarforholdet med øyeblikkelig virkning, men kan kreve at avtalen løper videre i inntil 6 måneder fra skriftlig forespørsel ble sendt før det gamle avtaleforholdet opphører.

Dersom norsk eller internasjonal lovgivning forutsetter endringer i avtaleforholdet, aksepteres det uten forbehold at de nødvendige endringer anses som automatisk inkorporert.

7. Force majeure

Dersom det inntrer uventede eller ekstraordinære forhold utenfor partenes herredømme, for eksempel knyttet til naturforhold, streik, offentlige myndigheters pålegg eller inngrep som medfører at avtalen blir særlig byrdefull å oppfylle, suspenderes avtalen for det tidsrommet forholdet varer. Dersom varigheten overstiger 3 måneder, kan avtalen annulleres av begge parter med 14 dagers skriftlig varsel.

8. Avtaleperiode og oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft når den er undertegnet av begge parter og innbetaling i henhold til punkt 2 er mottatt, og gjelder til den blir sagt opp av en av partene.

Registraren har rett til skriftlig å si opp avtalen, med en oppsigelsestid på 1 måned regnet fra mottakelsen av oppsigelsen. Registraren plikter å drive registrartjenesten i oppsigelsesperioden, samt å assistere abonnentene med å finne seg en ny registrar.

Dersom registraren ikke lengre oppfyller de grunnleggende kravene for å være registrar slik det er beskrevet i denne avtalen, og dette ikke retter seg innen 30 dager etter at registraren har mottatt skriftlig varsel om dette, har Norid rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning.

Om registraren vesentlig misholder sine plikter i henhold til denne avtalen, har Norid rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold anses blant annet gjentatte tilfeller av betalingsmislighold, og tilfeller der registraren har brutt med det tillitsforholdet mellom Norid og registraren som avtalen forutsetter, for eksempel ved misbruk av Norids systemer eller database eller innsending av falsk dokumentasjon.

Dersom registraren søker gjeldsforhandlinger eller går konkurs, kan Norid si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Særskilte bestemmelser om oppsigelse i avtalen gjelder i tillegg til det som framgår her.

Når en registraravtale er sagt opp skal arkivet med egenerklæringer overføres vederlagsfritt til Norid. Depositumet tilbakebetales til registraren etter at arkivet er mottatt på et format Norid kan nyttiggjøre seg, og eventuelle ubetalte fakturaer og utgifter knyttet til innhenting av manglende egenerklæringer er dekket. Registraren må kreve depositumet tilbakebetalt og oppgi kontonummer for overføring innen 6 måneder etter at avtalen er oppsagt. Dersom depositum ikke kreves innen denne fristen bortfaller kravet.

Dersom registraren mister sin posisjon som registrar på grunn av mislighold av avtalen, vil søknader om ny avtale bli avslått for en periode på 12 måneder etter oppsigelsen.

9. Tvist; verneting og lovvalg

Uenighet knyttet til denne avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, vedtar partene Trondheim tingrett som rett verneting for å fremme tvister. Enhver uenighet knyttet til denne avtalen skal løses i henhold til norsk lov.

Trondheim, den _________________________ den ________________        ____________________   _____________________
         UNINETT Norid AS        Registrar

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere