Evaluering av ordningen med domeneklagenemnd

Domeneklagenemnda ble opprettet for å gi et raskt, billig og enkelt alternativ til rettslig behandling av domenekonflikter. For å oppfylle disse kravene, har nemnda et avgrenset mandat, og mer komplekse domenekonflikter må dermed fremdeles behandles av rettsvesenet.

Nemnda ble opprettet 1. oktober 2003 med hjemmel i domeneforskriften, som trådte i kraft samtidig. Det ble samtidig bestemt at klageordningen skulle evalueres etter at nemnda hadde vært i virksomhet i minst to år. Denne evalueringen er nå gjennomført. De grunnleggene prinsippene for nemnda ble evaluert gjennom en offentlig høring. I tillegg har Norid, Post- og teletilsynet (PT) og domeneklagenemnda selv hatt en gjennomgang av de praktiske erfaringene med ordningen.

I løpet av perioden siden nemnda ble opprettet er det registrert rundt 90 000 nye domenenavn. I den samme perioden er det kommet inn 51 klager. En så lav andel klager bekrefter at det er mer rasjonelt å behandle konfliktene i ettertid i stedet for å kontrollere søkernes rettigheter på forhånd.

Såvidt Norid kjenner til er det i denne perioden ikke reist noen saker om domenenavn for rettsvesenet. Dette tyder på at nemnda er enkel nok å bruke til at tredjeparter som får overtrådt sine rettigheter benytter den i stedet for å fremme søksmål. Det er heller ingen av de sakene som nemnda så langt har behandlet som er fremmet for retten i ettertid, noe som viser at samfunnet har tillit til den ordningen som er etablert.

Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at målet om en rask, effektiv og rimelig tvisteløsningordning er innfridd, og at ordningen bør videreføres. Ved høringen ble det reist spørsmål om klagenemndas virkeområde skulle utvides, noe PT så nærmere på i 2006.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere