Endring av regelverket 1. mars 2007

I forbindelse med en gjennomgang av regelverket for .no, gjennomføres det en del mindre endringer.

Endring av vedlegg G

1. desember 2006 åpnet Norid for at registrarer kan registrere og overføre domener på bakgrunn av en egenerklæring mottatt per faks. I etterkant har vi mottatt en del tilbakemeldinger og spørsmål om hvorvidt innskannende kopier av egenerklæringen kan aksepteres på linje med fakskopier.

Begrunnelsen for ikke å akseptere andre typer kopier i første omgang, var knyttet til at Norid ville ta ett steg om gangen og vurdere konsekvenser og behov før eventuelle ytterligere unntak ble akseptert. Etter en ny juridisk vurdering, konkluderer vi nå med at innskannede egenerklæringer kan aksepteres på linje med fakskopier.

Fra 1. mars 2007 aksepteres innskannede egenerklæringer i følgende fire formater, i foretrukket rekkefølge:

  • png
  • pdf
  • tif
  • jpeg

Dette innebærer ikke noen endring når det gjelder grunnvilkårene og ansvaret for at erklæringen faktisk finnes og er avgitt av rette vedkommende. På samme måte som registraren må ha et øye på faksnummer og lignende, må han ved e-post også utvise aktsomhet i forhold til avsenders e-postadresse. I begge tilfeller må det kunne dokumenteres når erklæringen er mottatt, og i begge tilfeller må originalutgaven av egenerklæringen være oppbevart enten hos abonnenten eller registraren.

Avklaring av Norids ansvar

Følgende avsnitt legges til etter siste avsnitt i egenerklæringen:

Søkerorganisasjonen aksepterer herved at Norid ikke kan holdes ansvarlig overfor søkeren for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Norid som er forårsaket av forhold eller omstendigheter som Norid ikke kontrollerer.

Ny egenerklæring gjelder fra 1. mars 2007.

Presisering av 10.1

Gammel ordlyd:
10.1 Ved søknad om overføring skal abonnenten samtidig gi skriftlig godkjennelse. Den organisasjon som er utpekt av abonnenten til å overta domenenavnet, må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering.

Ny ordlyd:
10.1 Ved søknad om overføring skal abonnenten samtidig gi skriftlig godkjennelse. En overføring er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Den organisasjonen som er utpekt av abonnenten til å overta domenenavnet, må oppfylle alle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Dato for overføring regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Samtidig legges følgende linje til etter andre avsnitt i dokumentet «Avgifter og fakturarutiner»:

Dersom domenet har vært overført fra en abonnent til en annen, følger fornyingsdatoen av den opprinnelige registreringsdatoen.
Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere