Endring av regelverket 18. november 2008

I forbindelse med en gjennomgang av regelverket for .no, gjennomføres det en del mindre endringer.

18. november 2008 kl. 07.00 stenges søknadsmottaket hos Norid. Deretter tømmes systemet for søknader. Søknader mottatt før stengetidspunktet behandles etter gammelt regelverk. Søknadsmottaket åpnes igjen kl. 09.00 samme dag. Søknader mottatt etter dette tidspunkt behandles etter revidert regelverk. Alle søknader behandles etter først til mølla-prinsippet.

Endring av vedlegg A – Reserverte navn

Kommunen Tustna ble slått sammen med en annen kommune i 2006. Domenenavnet tustna.no ble da fjernet fra det geografiske navnetreet. Nå er det ikke lenger registrert underdomener under tustna.no, og domenet fjernes dermed fra vedlegg A og gjøres tilgjengelig for registrering.

Endring av vedlegg B – Geografiske navn

Domenenavnet ulstein.no er slettet fra den abonnenten som i sin tid registrerte det, og navnet tas nå i bruk i det geografiske navnetreet. Dette vil si at det åpnes for registrering av underdomener under ulstein.no.

Kommunene Frei og Kristiansund er slått sammen, og kommunenavnet Frei kommune eksisterer ikke lenger. Dette medfører følgende regelverksendringer:

Domenet frei.no fjernes fra vedlegg B. Dette betyr at det ikke lenger kan registreres underdomener under dette. frei.no har et underdomene registrert, og fjernes derfor ikke fra vedlegg A. Hvis underdomenet på et senere tidspunkt blir slettet av abonnenten, vil domenet også bli fjernet fra vedlegg A i henhold til vanlig prosedyre.

Endring av vedlegg E – Organisasjonsformer

I forbindelse med ny lov om samvirkeforetak, har Brønnøysundregistrene opprettet en ny organisasjonsform. Mange av de organisasjonene som i dag er av typen «selskap med begrenset ansvar», vil over tid bli gjort om til samvirkeforetak. Med bakgrunn i kravene som stilles til samvirkeforetak, vurderes dette som en organisasjonsform som skal kunne registrere domenenavn under .no. Vedlegg E endres i henhold til dette.

Offentliggjøring av avgjørelser fra domeneklagenemnda

Lovdata offentliggjør domeneklagenemndas avgjørelser i sitt informasjonssystem Lovdata Online. Regelverket endres for å reflektere dette.

Endring av vedlegg H, punkt 2.10, andre avsnitt

Gammel ordlyd:
Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

Ny ordlyd:
Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas informasjonssystem Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

Endring av vedlegg I, punkt 2.9

Gammel ordlyd:
Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

Ny ordlyd:
Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas informasjonssystem Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

Endring av vedlegg J, punkt 2.9

Gammel ordlyd:
Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

Ny ordlyd:
Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas informasjonssystem Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

Språklig oppdatering

Regelverkets punkt 4.2 oppdateres for å reflektere at et kategoridomene, priv.no, ikke er beregnet på organisasjoner.

Gammel ordlyd:
4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Ny ordlyd:
4.2 Kategoridomener brukes for å samle abonnentgrupper som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Regelverkets punkt 14.1 oppdateres for å samsvare språklig med 14.6 og egenerklæringen (vedlegg G).

Gammel ordlyd:
14.1 Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med regelverket, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

Ny ordlyd:
14.1 Før søknad inngis plikter søker å gjøre seg kjent med regelverket. Søker skal forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med regelverket eller med norsk lov eller tredjemanns rettigheter, og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

Fjerning av begrepet «profanitet» fra regelverket

Uttrykket profanitet som brukes enkelte steder i regelverket er et ord som skaper forvirring og vi omformulerer derfor de relevante avsnittene. I tillegg harmoniseres teksten i regelverket med teksten på egenerklæringen (vedlegg G).

Endring av 14.6

Gammel ordlyd:
14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte. Egenerklæringen overleveres til registraren, som plikter å oppbevare denne.

Ny ordlyd:
14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker blant annet innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte. Egenerklæringen signeres og sendes per faks, som skannet vedlegg til e-post eller ordinær post til en registrar som plikter å oppbevare denne. Hvis kopi sendes, må søkeren oppbevare originalen selv. Søkeren plikter å framlegge originalen på forespørsel fra Norid.

Endring av vedlegg A

Gammel ordlyd:
Navn som er forbudt som profaniteter
Det er enkelte profane uttrykk som ikke tillates registrert under .no. Navnene er forbudt fordi de utgjør pornografiske eller diskriminerende uttrykk som Norid mener ikke bør tillates registrert. Selv om det ikke er mulig å hindre alle slike registreringer og selv om valget av domenenavn er søkerens ansvar, er det ønskelig med en begrensning av enkelte uttrykk. Listen over disse navnene vil ikke bli publisert.

Ny ordlyd:
Særlige ord og uttrykk
Det er enkelte uttrykk som ikke tillates registrert under .no. Navnene er forbudt fordi de representerer pornografiske, injurierende eller diskriminerende uttrykk eller andre særlige ord og uttrykk som Norid mener ikke bør tillates registrert. Selv om det ikke er mulig å hindre alle slike registreringer og selv om valget av domenenavn er søkerens ansvar, er det ønskelig med en begrensning av enkelte uttrykk. Listen over disse navnene vil ikke bli publisert.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere