Endring av regelverket 13. juli 2009

I forbindelse med en gjennomgang av regelverket for .no, gjennomføres det en del mindre endringer.

Presisering av bruksrett

I likhet med telefonnummer gir tildeling av domenenavn kun en bruksrett til navnet. Dette presiseres nå med større tydelighet i regelverket.

Det innføres et nytt punkt 1.4, samt en presisering i punkt 13.2:
1.4 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett, ikke en eiendomsrett. Bruksretten opprettholdes så lenge abonnementet løper.

13.2 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett. Det gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

Endring av vedlegg A – Reserverte og forbudte domenenavn

Mulige fremtidige kategoridomener
Domenet co.no reserveres som et fremtidig kategoridomene på lik linje med com.no.

Innlegging av nye navn på forbudt-/reservertlista vil ikke skje med tilbakevirkende kraft. Det betyr at navn som allerede er registrert ikke vil bli fjernet selv om de kommer inn på lista. Hvis navnet senere blir slettet, vil det imidlertid være sperret for ny registrering. Slike navn kan heller ikke overføres til en ny abonnent. Dette vil gjelde for co.no.

Endring av vedlegg F – Tekniske krav for navnetjenere

For å støtte opp under innføring av IPv6 i Norge har Norid satt opp tre av navnetjenerne for .no til å være tilgjengelig via IPv6 i tillegg til IPv4. Vi setter også opp en prøveordning der domeneabonnenter kan ha navnetjenere for sine domener tilgjengelig over IPv6.

Gammel ordlyd

 1. Nåbare navnetjenere
  Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internettet, og skal ha permanent (fast) IP-adresse.

Ny ordlyd

 1. Nåbare navnetjenere
  Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internettet, og skal ha permanent (fast) IPv4-adresse. Som en forsøksordning vil Norid tillate at navnetjenere kan ha IPv6-adresser i tillegg, dersom de følger retningslinjene for ordningen.

Norid har i omlag 10 år kun tillatt registrering av fullt delegerte domenenavn under .no og krav til MX-poster utgår derfor fra regelverket.

Gammel ordlyd

 1. Kanonisk navn på høyre siden i NS og MX poster
  På høyre siden i en NS post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME).

  På høyre siden i en MX post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME). Kravet til kanonisk navn i MX post kan fravikes dersom de oppgitte kontaktpersoner for et domene har e-postadresser utenfor domenet.

Ny ordlyd:

 1. Kanonisk navn på høyre siden i NS-poster
  På høyre siden i en NS-post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME).

Mandat for domeneklagenemnda

For å minske konsekvensene for domeneklagenemnda dersom leder skulle falle fra eller være utilgjengelig over lengre perioder, innføres krav om nestleder for nemnda. I tillegg gis det et midlertidig unntak for krav om rullering av medlemmene inntil ordningen for private domenenavn er på plass og i stabil drift.

Gammel ordlyd:

 1. Medlemmene velger selv leder for nemnda. Leder skal være jurist med bred erfaringsbakgrunn. Leder opptrer som nemndas kontaktperson overfor pressen.

Ny ordlyd:

 1. Medlemmene velger selv leder og nestleder for nemnda. Begge skal være jurister med bred erfaringsbakgrunn. Av uavhengighetshensyn kan medlemmene som representerer NHO og Patentstyret ikke velges. Leder opptrer som nemndas kontaktperson overfor pressen. Nestleder er stedfortreder for leder ved leders sykdom eller andre fravær eller hvis leder en inhabil.

Følgende fotnote legges til sist i punkt 5:
I henhold til råd fra Norpol vil grensen for antall perioder utgå midlertidig, inntil ordningen for private domenenavn er på plass og i stabil drift.

Mindre presiseringer og språkvask

Endring av punkt 16.1

Det presiseres at offentlige organ kan klage dersom registrering eller bruk av et domenenavn gir uberettiget inntrykk av å være offentlig virksomhet. Siden det er er gått mer enn 3 år siden domeneklagenemnda ble opprettet, fjernes alle henvisninger til oprettelsestidspunktet da dette ikke lenger er relevant for klagefristen.

Ny ordlyd:

16.1 Klage type A: Innehavere av rettigheter til navn kan klage på grunnlag av at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. Offentlige organ kan klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg H for detaljer og klageprosedyre.

16.3 Klage type C: Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen. Post- og teletilsynet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med gjeldende forskrift. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg J for detaljer og klageprosedyre.

I tillegg gjøres det en mindre språkvask i vedlegg A.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere