Endring av regelverket 8. mars 2010

Oversikten over hvilke organisasjoner som tillates å registrere domenenavn under .no (vedlegg E) oppdateres.

Pensjonskasser
Pensjonskasser er selvstendige organisasjoner i tråd med de kravene som settes i regelverket for .no. Dette innebærer at organisasjonsformen «pensjonskasse» legges til i vedlegg E.

Unntak for enkeltorganisasjoner
Det dukker av og til opp organisasjoner som åpenbart fyller Norids krav til selvstendighet, men som ikke tillates av Brønnøysundregistrene å registrere seg som noe annet enn annen juridisk person. Når dette dreier seg som en gruppe, slik som ambassadene eller offentlig oppnevnte nemnder, er løsningen at det lages et spesifikt unntak for disse.

For å håndtere de organisasjonene som ikke enkelt kan sorteres inn i en slik gruppe opprettes et unntak der organisasjonen tillates å registrere domenenavn forutsatt at følgende to vilkår er oppfylt:

  1. Organisasjonen oppfyller Norids krav til realitet og selvstendighet og kan dokumentere dette, og
  2. Organisasjonen har prøvd å registrere seg som noe annet enn annen juridisk person, men har av Brønnøysundregistrene fått beskjed om at de ikke kan komme inn i noen annen kategori, og kan dokumentere dette.

Følgende tekst legges til nederst i vedlegg E:

I tillegg kan Norid etter skriftlig søknad gjøre unntak fra listen for organisasjoner er registrert i kategorien «annen juridisk person», og som ikke kan registreres i noen annen kategori, og som:

  1. Norid finner er åpenbart selvstendige organisasjoner og som bevislig driver reell virksomhet og/eller har aktivitet og realitet i henhold til opplysninger gitt i Enhetsregisteret innenfor mandat gitt av stiftere/eiere. Organisasjonen må dokumentere skriftlig sin selvstendighet og virksomhet/aktivitet som nevnt overfor Norid, gjennom vedtekter, stiftelsesavtaler, utskrift av stiftelsesprotokoller og annet som organisasjonen anser tjenlig som dokumentasjon.

  2. samtidig fremlegger skriftlig dokumentasjon fra Enhetsregisteret som begrunner hvorfor organisasjonen ikke får registrere seg under noen annen kategori i Enhetsregisteret, og som bekrefter at den må registres under «annen juridisk person». Slik dokumentasjon kan ikke være datert tidligere enn seks måneder før søknaden mottas av Norid.

Norid har ikke plikt til å foreta selvstendige undersøkelser før søknaden avgjøres. Ny søknad fra organisasjon som Norid ikke finner kvalifiserer for å omfattes av dette unntaket vil ikke bli behandlet før ett år etter at Norid meddelte avslag på søknaden.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere