Oppdatering av regelverket ved overgang til nytt registreringssystem

Nye krav for kategoridomenene

Søkere under kategoridomenene har til nå måttet dokumentere rettigheter til domenenavn de ønsker å registrere. Til gjengjeld har de ikke blitt avkrevd organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Nå harmoniseres reglene for kategoridomenene med det øvrige regelverket.

Fra 4. oktober kreves det at søkere under kategoridomenene oppgir organisasjonsnummer på lik linje med andre søkere, og de trenger ikke lenger å dokumentere rettigheter til navnet de søker om.

Organisasjoner som hører hjemme i disse kategoriene er ofte underenheter og ikke selvstendige organisasjoner. Underenheter tillates dermed å registrere domenenavn under de relevante kategoridomenene, selv om de ellers ikke kan registrere domenenavn under .no.

Gammelt vedlegg C
Nytt vedlegg C

IPv6 ikke lenger en prøveordning

Med innføring av det nye registreringssystemet settes registrering av navnetjenere som også har IPv6-adresser i normal drift. Vedlegg F oppdateres.

Gammel tekst:
Nåbare navnetjenere
Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internettet, og skal ha permanent (fast) IPv4-adresse. Som en forsøksordning vil Norid tillate at navnetjenere kan ha IPv6-adresser i tillegg, dersom de følger retningslinjene for ordningen.

Ny tekst:
Nåbare navnetjenere
Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internett, og skal ha permanent IPv4-adresse. Navnetjenere kan i tillegg også ha IPv6-adresse, og også denne skal være permanent tilsvarende som for IPv4. Navnetjenere skal være tilkoblet en stabil og pålitelig infrastruktur.

Nytt punkt 10 om bytte av registrar

I det nye registreringssystemet får registraren mer handlefrihet på kundene. Det betyr at det blir viktigere for domeneabonnenten å styre prosessen med å flytte fra en registrar til en annen. Det innføres et nytt punkt i regelverket om denne prosessen:

10. Bytte av registrar

10.1 Domenenavnet er uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og abonnenten kan fritt bytte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å bytte domenenavn. Abonnenten kan velge å be registraren om å sette en autentiseringskode på domenet. Denne koden må i så fall oppgis ved et senere registrarbytte.

10.2 Ved bytte av registrar er den avtroppende registraren pliktig å gi abonnenten autentiseringskoden innen 5 arbeidsdager.

10.3 Norid sender bekreftelse på utført bytte av registrar til begge registrarene, samt på e-post til juridisk kontaktperson for domenet.

10.4 Hvis en registrar sier fra seg ansvaret for et domene, flyttes det til en «tom» registrar. Norid varsler juridisk kontaktperson for domenet på e-post og autentiseringskoden slettes. Det samme skjer for alle domener tilknyttet en registrar hvis registrarforholdet opphører.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

Andre endringer

Begrepet overføring erstattes med bytte av abonnent/abonnentbytte for å unngå sammenblanding.

Det nye registreringssystemet kommuniserer ikke med registrarene ved e-post, og det må derfor gjøres noen oppdateringer i regelverket for å reflektere dette.

Registreringsavgift for abonnentbytte innføres som varslet den 2. august. Informasjon som også finnes i registraravtalen fjernes fra regelverket, og prisdokumentet blir eget vedlegg (vedlegg K) i regelverket.

Regelverket som gjelder fra 4. oktober 2010
Gammelt prisdokument
Revidert prisdokument (vedlegg K) Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft

Sist endret i 2015 eller tidligere