Endring av regelverket 30. mai 2011

Regelverket oppdateres for å reflektere politiets hjemmel til å beslaglegge domenenavn etter straffeprosessloven. Samtidig gjøres det enkelte andre presiseringer rundt tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent på domenenavn.

Beslag og inndragning av domenenavn

Høyesterett bekreftet i sin avgjørelse at politiet har hjemmel etter straffeprosessloven til å beslaglegge domenenavn. Regelverket oppdateres for å reflektere dette.

I tillegg innføres det egen ordlyd om midlertidige forføyninger. Dette er rettsavgjørelser som vanligvis er ment å kunne reverseres. Siden sletting av et domene normalt er et endelig tiltak setter Norid en frist for at motparten angriper en forføyning om sletting. Etter utløpet av denne fristen kan ikke Norid lengre sikre at en eventuell sletting kan reverseres.

Punkt 12.1

Gammel tekst:
12.1 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid sletter et domenenavn slik at navnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet. Krav om varsel etter 12.3 gjelder ikke.

Ny tekst:
12.1 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid sletter et domenenavn slik at navnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet.

Det innføres nye punkter b, c og j, og tidligere punkt b til g renummereres.

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om inndragning av domenenavn i straffesaker. Norid kan sette domenet i karantene en viss tid før det igjen gjøres tilgjengelig for andre søkere.

 2. Krav om sletting i samsvar med midlertidig forføyning. Navnet gjøres tilgjengelig for registrering av andre 60 dager etter sletting, dersom Norid ikke har mottatt rettslig avgjørelse eller forlik om en annen løsning. Navnet gjøres ikke tilgjengelig for andre i henhold til forrige setning dersom Norid innen 60 dager etter sletting mottar skriftlig dokumentasjon på at det pågår rettslig tvist mellom de samme parter om domenet.

 3. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke for bokstav a), b) og c)

Nytt punkt 12.2

Det innføres et nytt punkt 12.2 om tvungen suspensjon av domenenavn.

Gammel tekst:
12. Tvungen sletting eller tvunget bytte av abonnent

Ny tekst:
12. Tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid suspenderer et domenenavn (hold):

 1. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten om at domenet skal beslaglegges etter straffeprosessloven § 205, 2. ledd. Mens domenet er beslaglagt står påtalemyndigheten ansvarlig for avgifter som påløper. Hvis domenet ikke fornyes i henhold til regelverket, vil Norid slette domenet. Norid regner da beslaget som frafalt og vil fjerne de sperringene som er lagt på navnet.

 2. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig forføyning. Suspensjon påvirker ikke abonnentens ansvar for betaling av avgifter.

 3. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke for bokstav a) og b)

Punkt 12.2 og 12.3

Tidligere punkt 12.2 og 12.3 renummereres og teksten endres.

Gammel tekst:
12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter abonnent på et domenenavn:

 1. Abonnentbytte kan skje uten skriftlig godkjennelse fra den avtroppende abonnenten dersom det foreligger rettskraftig avgjørelse som går ut på at et domenenavn skal flyttes fra abonnenten til en annen organisasjon, og denne organisasjonen oppfyller de krav regelverket stiller for å få navnet registrert, herunder signert egenerklæring. Krav om varsel etter 12.3 gjelder ikke.

12.3 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til abonnenten minst 60 dager før en omgjøring eller sletting blir gjennomført.

Ny tekst:
12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter abonnent på et domenenavn uten skriftlig godkjennelse fra den avtroppende abonnenten:

 1. Krav om overføring av domenet i samsvar med rettskraftig avgjørelse eller midlertidig forføyning som går ut på at et domenenavn skal flyttes fra abonnenten til en annen abonnent, og denne oppfyller de krav regelverket stiller for å få navnet registrert, herunder signert egenerklæring. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

12.4 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til abonnenten minst 60 dager før gjennomføring av tiltaket.

Tidsperiode for tvungen tilbakeføring av domenenavn begrenses

Når Norid får beskjed om at et domenenavn er flyttet fra en abonnent til en annen basert på falske opplysninger kan vi i åpenbare tilfeller tilbakeføre domenet til den opprinnelige abonnenten. Fra 30. mai setter regelverket en øvre frist for når Norid kan vurdere en slik tilbakeføring.

Gammel tekst punkt 12.2:

 1. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker eller abonnent. Domeneabonnenten skal gis anledning til å uttale seg før abonnentbyttet skjer.

Ny tekst punkt 12.3:

 1. Krav om tilbakeføring av domene som er overført på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker eller abonnent. Krav om tilbakeføring må fremsettes senest 1 år etter abonnentbyttet har funnet sted. Dersom Norid får skriftlig varsel om den feilaktige overføringen innen 30 kalenderdager etter at den har funnet sted, gjøres det unntak fra krav om varsel etter 12.4. Da gis den nye abonnenten 15 kalenderdager til å uttale seg før overføringen blir utført.

Nytt punkt 12.5 om hvor krav om tvungne tiltak etter punkt 12 skal sendes

Ny tekst:
12.5 Krav om tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent fremsettes skriftlig til Norid per epost på info@norid.no eller per post til UNINETT Norid AS, NO-7465 Trondheim. Det samme gjelder svar fra abonnenten og dokumentasjon på at det pågår en rettslig tvist om domenet.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere