Endring av regelverket 1. februar 2012

Avtalen mellom Norid og registrarene (registraravtalen) revideres, og i den forbindelse gjør vi noen oppdateringer i regelverket.

Harmonisering av regelverk og registraravtale

Betalingsbetingelser for registrarene, samt plikter og prosedyrer i forbindelse med avslag på søknad om registrering eller endring av opplysninger flyttes fra registraravtalen til regelverket. Krav om skriftlig godkjenning av sletting og bytte av abonnent bortfaller.

Punkt 8.3

Gammel tekst:
8.3 Et avslag fra Norid på søknad om domenenavn skal alltid begrunnes. Norids avgjørelse meddeles til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle avslaget til søker senest innen 14 kalenderdager.

Ny tekst:
8.3 Dersom Norid avslår en korrekt utfylt søknad om registrering av domenenavn eller endringsmelding, skal Norid orientere registraren per elektronisk melding om avslaget og begrunne dette. Registraren skal senest innen 14 kalenderdager orientere søkeren om avslaget og begrunnelsen, samt informere om klageadgangen.

Punkt 11.1

Gammel tekst:
11.1 Ved søknad om bytte av abonnent skal nåværende abonnent gi skriftlig godkjennelse. Bytte av abonnent er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Den som søker om å overta domenenavnet, må oppfylle alle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Dato for bytte av abonnent regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Ny tekst:
11.1 Ved søknad om bytte av abonnent skal nåværende abonnent godkjenne dette. Bytte av abonnent er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Den som søker om å overta domenenavnet, må oppfylle alle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Dato for bytte av abonnent regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Punkt 11.3

Gammel tekst:
11.3 Abonnenten kan kreve sletting av domenenavn. Ved melding om sletting skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra abonnenten. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer.

Ny tekst:
11.3 Abonnenten kan kreve sletting av domenenavn. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer. Domenet er utilgjengelig for nyregistrering i minimum 30 dager etter at det tas ut av DNS.

Vedlegg K: Avgifter og fakturarutiner

Gammel tekst:
3.1 Registraren får en samlefaktura fra Norid for alle domenene han har registrert og fornyet.

Fakturering for nye registreringer skjer per måned på etterskudd. Det vil si at faktura for nye domener vil bli tilsendt i starten av måneden etter registreringen ble gjort.

Årsavgiften betales på forskudd hvert år. Faktura for fornying vil bli tilsendt i starten av måneden etter at domenet er fornyet.

Begge avgiftene har forfall per 30 dager. Tiltak dersom faktura ikke betales er dekket i avtalen mellom Norid og den enkelte registrar.

Prisendringer varsles med to måneders frist.

Ny tekst:
3.1 Registraren får en samlefaktura fra Norid for alle domenene han har registrert og fornyet.

Fakturering for nye registreringer skjer per måned på etterskudd. Det vil si at faktura for nye domener vil bli tilsendt i starten av måneden etter registreringen ble gjort.

Årsavgiften betales på forskudd hvert år. Faktura for fornying vil bli tilsendt i starten av måneden etter at domenet er fornyet.

Begge avgiftene har forfall per 30 dager.

Dersom en faktura ikke blir betalt, kan registraren midlertidig miste adgangen til å bruke Norids registreringstjeneste. Varsel om dette blir sendt registraren per e-post 5 arbeidsdager før iverksetting. Registraren vil igjen få adgang til å bruke registreringstjenesten når utestående fakturaer og en åpningsavgift på 1000 kroner er betalt.

Prisendringer varsles med to måneders frist.

Mandat for domeneklagenemnda

I forkant av innføringen av private domenenavn, ble det lagt inn en fotnote i punkt 5 der grensen for hvor mange perioder et medlem av nemnda kan sitte ble midlertidig satt til side. Dette ble gjort fordi man ikke ønsket større utskiftninger i nemnda idet en ny gruppe abonnenter ble introdusert.

Ordningen med private domenenavn er nå i stabil drift, og begrensningen i antall perioder er nå gjeldende. De utskiftningene som sto i bero er utført.

Mer om endringen

Bakgrunnsstoff

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere