Endring av regelverket 7. mai 2013

Norid utfører en liten vårrengjøring i regelverket den 7. mai. Blant annet vil et nytt domene åpnes i det geografiske navnetreet, mens et par andre fjernes på grunn av sammenslåing av kommuner. Disse domenene blir frigitt for nyregistrering.

Tidspunkt

Det nye regelverket gjelder fra og med 7. mai klokken 10.00 norsk tid, og fra da av er det mulig å registrere de frigitte domenene.

Vedlegg A

Selv om nummerdomener ikke har noen spesiell tilknytning til telefonnummer vurderes det slik at telefonnummer som brukes som nasjonale nødnummer eller tilsvarende utgjør et spesialtilfelle der samfunnet vil ha en sterk interesse av å unngå forvirring og misbruk med påfølgende konsekvenser for liv og helse.

I forbindelse med innføring av nummerdomener i 2008 ble seks domener satt inn i vedlegg A og de ansvarlige institusjonene fikk en frist på fem år på å registrere domenene. Domenene var:

110	
112	
113	
141	
1412	
02800

Reservasjonsfristen er nå omme, alle domenene er registrert og de fjernes nå fra vedlegg A.

I juni 2009 ble ytterligere to domener reservert. På grunn av uklarheter rundt hvem som skulle ha domenene, har disse ikke blitt publisert i regelverket. Dette er nå avklart, og domenene legges inn i vedlegg A:

116000 Post- og teletilsynet
116123 Mental Helse

De ansvarlige institusjonene har frist frem til 30. oktober 2014 til å registrere domenenavnene.

Mosvik kommune er slått sammen med Inderø kommune 1. januar 2012. Bjarkøy kommune ble slått sammen med Harstad kommune 1. januar 2013. Det er ikke registrert noen underdomener på disse, dermed frigis følgende domener for nyregistrering:

bjarkoy.no
bjarkoey.no
bjarkøy.no
mosvik.no

Vedlegg B

Domenenavnet re.no ble lagt på forbudtlisten i vedlegg A i 2002, etter sammenslåing av to kommuner. Innlegging av nye navn på forbudt/reservert lista skjer ikke med tilbakevirkende kraft. Det betyr at navn som allerede er registrert ikke fjernes selv om de blir plassert på lista, men dersom navnet slettes vil det være sperret fra nyregistrering. Slike domener kan heller ikke overføres til en ny abonnent.

Domenet re.no var registrert da det ble lagt til forbudtlista, men har nylig blitt slettet. Domenet legges dermed til i det geografiske navnetreet i vedlegg B, og åpnes for bruk.

Domenene bjarkoy.no, bjarkøy.no og mosvik.no er stengt for nye registreringer, og fjernes fra vedlegget ved frislippet som beskrevet over.

Nytt vedlegg L

Dokumentet «Forklaringer og definisjoner», som inneholder definisjoner på sentrale begrep i regelverket opprettes som et formelt vedlegg til regelverket for .no, Vedlegg L.

Punkt 7 Krav til søknaden

Punkt 7.2 og 7.4 er slått sammen til et revidert punkt 7.2. Lenke til Norids skjema er fjernet, da dette kun er relevant for registrarene.

Punkt 3.4

Siste setning er ikke relevant og fjernes.

Punkt 11.2 Midlertidig suspensjon

Teksten forenkles slik at kjernen i regelen kommer bedre frem. Selve fremgangsmåten og andre detaljer ivaretas i Norids interne prosedyrer.

Gammel tekst:
11.2 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Abonnenten kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor abonnentens rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan abonnenten kreve suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

Ny tekst:
11.2 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet i inntil 6 måneder. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

Diverse

Tabellene nederst i regelverket, med lenker til diverse RFCer og hjelpedokumenter, fjernes.

Endringer i mandat for domeneklagenemnda

Antall medlemmer

I løpet av årene domeneklagenemnda har vært i virksomhet, har antall saker økt jevnt og trutt. Det fører til stadig større belastning på nemndas medlemmer, og det er derfor viktig at nemnda til en hver tid er stor nok til å ta unna sakene innenfor de fristene som er gitt i regelverket. Norid øker derfor minimumstallet for antall medlemmer i domeneklagenemnda fra 4 til 9.

Gammel tekst:
4. Nemnda skal bestå av minst 4 medlemmer. (…)

Ny tekst:
4. Nemnda skal bestå av minst 9 medlemmer. (…)

Sittetid for leder

Erfaringen har vist at en dyktig leder med kunnskap om domenesystemet og om hvordan regelverket fungerer har vært essensielt for domeneklagenemndas suksess. Dette ønsker vi å sikre for fremtiden. Det er naturlig at leder blir valgt blant nemndas medlemmer. Vedkommende vil da ha den nødvendige fartstid og bakgrunn for å kunne fungere etter intensjonen.

For å unngå tilfeller der et erfarent medlem av DOK ikke kan velges som leder fordi perioden er på vei til å gå ut, endres mandatets punkt 5 og 6 for å styrke kontinuiteten.

Punkt 7 i mandatet gir en mulighet for leder å bestemme at en spesielt vanskelig sak skal kunne behandles i plenum. Dette er for omfattende nå når nemnda har 12 medlemmer. I stedet opprettes muligheten til å utvide et team med 2 ekstra medlemmer, slik at spesielle saker kan behandles av 5 medlemmer i stedet for de vanlige 3. Muligheten for å behandle en sak i plenum beholdes likevel for de spesielle tilfellene der de som behandler saken ønsker å avvike fra tidligere praksis.

Gammel tekst:
5. Medlemmene utpekes for to år av gangen. Et medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende. For å sikre at nemnda får en jevn overføring av kompetanse fra gamle til nye medlemmer, vil Norid foreta en gradvis rullering av medlemmene etterhvert som periodene går ut. For å lette rullering kan Norid utpeke et medlem for kortere periode enn to år, og forlenge perioden for et medlem med inntil ett år ut over nevnte tre perioder.

6. Medlemmene velger selv leder og nestleder for nemnda. Begge skal være jurister med bred erfaringsbakgrunn. Av uavhengighetshensyn kan medlemmene som representerer NHO og Patentstyret ikke velges. Leder opptrer som nemndas kontaktperson overfor pressen. Nestleder er stedfortreder for leder ved leders sykdom eller andre fravær eller hvis leder en inhabil.

7. Tre medlemmer skal delta i behandlingen av hver sak. Nemndsleder avgjør hvilke medlemmer som skal delta i behandlingen av en sak, med utgangspunkt i en rulleringsordning fastsatt av lederen. Minst én av deltakerne skal være jurist. Spørsmål om fratreden på grunn inhabilitet eller av andre grunner meddeles lederen, som avgjør om stedfortreder skal oppnevnes og utpeker stedfortreder. Dersom leder finner at en sak reiser prinsipielle spørsmål som ikke er avgjort av nemnda tidligere kan leder beslutte at saken skal behandles i plenum. Det samme gjelder dersom det viser seg at to eller flere medlemmer som deltar i behandlingen av en sak vil avgjøre den på en måte som avviker fra den praksis nemnda tidligere har fulgt. Medlemmene skal medvirke til at leder blir klar over at en slik situasjon foreligger.

Ny tekst:
5. Medlemmene utpekes for to år av gangen. Et medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende. Unntak gjelder dersom et sittende medlem blir valgt eller gjenvalgt som leder. For å sikre at nemnda får en jevn overføring av kompetanse fra gamle til nye medlemmer, vil Norid foreta en gradvis rullering av medlemmene etter hvert som periodene går ut. For å lette rullering kan Norid utpeke et medlem for kortere periode enn to år, og forlenge perioden for et medlem med inntil ett år ut over nevnte tre perioder.

6. Medlemmene velger selv leder og nestleder for nemnda. Begge skal være jurister med bred erfaringsbakgrunn. Av uavhengighetshensyn kan medlemmene som representerer NHO og Patentstyret ikke velges. Leder opptrer som nemndas kontaktperson overfor pressen. Nestleder er stedfortreder for leder ved leders sykdom eller andre fravær eller hvis leder en inhabil. Ledervervet kan maksimalt innehas i til sammen fire år.

7. Tre medlemmer skal delta i behandlingen av hver sak. Nemndsleder avgjør hvilke medlemmer som skal delta i behandlingen av en sak, med utgangspunkt i en rulleringsordning fastsatt av lederen. Minst én av deltakerne skal være jurist. Spørsmål om fratreden på grunn av inhabilitet eller av andre grunner meddeles lederen, som avgjør om stedfortreder skal oppnevnes og utpeker stedfortreder. Dersom leder finner at en sak reiser prinsipielle spørsmål som ikke er avgjort av nemnda tidligere kan leder beslutte at fem medlemmer skal delta i behandlingen av saken. Dersom det viser seg at to eller flere medlemmer som deltar i behandlingen av en sak vil avgjøre den på en måte som avviker fra den praksis nemnda tidligere har fulgt, kan leder beslutte at saken skal behandles i plenum. Medlemmene skal medvirke til at leder blir klar over at en slik situasjon foreligger.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere