Endring av regelverket 1. januar 2015

I forbindelse med digitaliseringen av egenerklæringen, har vi sett på flere mulige løsninger for egenerklæringene på papir som er arkivert ute hos registrarene.

Etter en grundig juridisk vurdering vil vi gjøre en endring i regelverket som innebærer at abonnenten ved fornying av et domene, samtidig fornyer sitt samtykke av gjeldende egenerklæring. Det innføres nye punkt 15.7 og 15.8 som dekker dette. Nåværende punkt 15.7 renummereres til 15.9.

Endringer i punkt 15

Ordlyden i 15.1 og 15.6 harmoniseres med ordlyden i domeneforskriften, slik at «norsk lov» blir «norsk rett». Nye punkt 15.7 og 15.8 om egenerklæring og arkivering legges til.

Gammel tekst
15.1 Før søknad inngis plikter søker å gjøre seg kjent med regelverket. Søker skal forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med regelverket eller med norsk lov eller tredjemanns rettigheter, og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

Ny tekst
15.1 Før søknad inngis plikter søker å gjøre seg kjent med regelverket. Søker skal forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med regelverket eller med norsk rett eller tredjemanns rettigheter, og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

Gammel tekst
15.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker blant annet innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte. Egenerklæringen signeres og sendes per faks, som skannet vedlegg til e-post eller ordinær post til en registrar som plikter å oppbevare denne. Hvis kopi sendes, må søkeren oppbevare originalen selv. Søkeren plikter å framlegge originalen på forespørsel fra Norid.

Ny tekst
15.6 Før søknad inngis plikter søker å avgi en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker blant annet innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, ikke er i strid med norsk rett og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte.

Ny tekst.
15.7 Egenerklæringen signeres elektronisk og sendes inn via en registrar. For søkere som har avgitt egenerklæring på papir gjelder at ved første fornyelse av abonnementet etter 01.01.2015 anses søker å ha avgitt en elektronisk egenerklæring som erstatter den opprinnelige papirerklæringen.

15.8 Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale årsavgiften godtar søker den til enhver tid gjeldende egenerklæringen, jf pkt 15.2.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere