Endring av regelverket 1. desember 2017

Dagens betalingsmodell med månedlig fakturering blir erstattet av en modell der hver enkelt registrar har sin egen brukskonto hos Norid. Overgang til ny betalingsmodell krever endring av registraravtalen og regelverket. Endringene i regelverkets vedlegg K er beskrevet i dette dokumentet.

Den nåværende modellen med månedlig fakturering erstattes av en modell der registreringsavgift og årsavgift trekkes fortløpende fra registrarens konto. Registrarer blir ikke lenger utestengt fra registreringssystemet dersom det ikke er dekning på kontoen. Transaksjoner som koster penger, dvs. registrering, overføring og fornying av domener, vil imidlertid ikke kunne gjennomføres hvis det ikke er dekning på kontoen. Registraren betaler inn på kontoen etter behov.

I tillegg til de faktiske endringene, er det gjort mindre språklige justeringer i teksten i vedlegget.

Gammel tekst:

3. Betalingsbetingelser

3.1 Registraren får en samlefaktura fra Norid for alle domenene han har registrert og fornyet.

Fakturering for nye registreringer skjer per måned på etterskudd. Det vil si at faktura for nye domener vil bli tilsendt i starten av måneden etter registreringen ble gjort.

Årsavgiften betales på forskudd hvert år. Faktura for fornying vil bli tilsendt i starten av måneden etter at domenet er fornyet.

Begge avgiftene har forfall per 30 dager.

Dersom en faktura ikke blir betalt, kan registraren midlertidig miste adgangen til å bruke Norids registreringstjeneste. Varsel om dette blir sendt registraren per e-post 5 arbeidsdager før iverksetting. Registraren vil igjen få adgang til å bruke registreringstjenesten når utestående fakturaer og en åpningsavgift på 1250 kroner inkl mva er betalt.

Prisendringer varsles med to måneders frist.

3.2 Det er registrarens oppgave å viderefakturere til hver enkelt abonnent. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere.

Ny tekst:

3. Betalingsbetingelser

3.1 Registraren forhåndsbetaler et valgfritt beløp til Norid. Registraren kan til enhver tid følge med på egen saldo og fylle på med nye forhåndsbetalinger ved behov. Norid utbetaler ikke renter på det forhåndsbetalte beløpet.

3.2 Hver gang registraren bruker Norids registreringstjeneste til å utføre en oppgave som er belagt med avgift (registrering eller fornying av domener), trekkes saldoen for de relevante avgiftene, inklusive mva. Hvis det ikke er dekning på saldoen for oppgaven registraren forsøker å utføre, blir den avvist.

3.3 På slutten av måneden vil alle registrarer som har brukt av saldoen sin motta en kontantfaktura som viser hvor mye som er brukt og hvor mye som gjenstår av saldoen.

3.4 Prisendringer varsles med to måneders frist.

3.5 Det er registrarens oppgave å viderefakturere til hver enkelt abonnent. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere.

 

 

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret 29. september 2017