Endring av regelverket 21. februar 2017

Endringen gjelder følgende forhold i regelverket:

 • Justering av rutinen for beslag av domenenavn
 • Bokstaven ï (i med omlyd) legges til i listen over tillatte tegn
 • Ordningen med egen serie med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for ungdoms- og studentbedrifter opphører
 • Presisering av bestemmelsen om at domener ikke kan slettes mens klageprosessen pågår

Justering av rutinen for beslag av domenenavn

Norske domener kan beslaglegges i henhold til straffeprosessloven § 203 (HR-2009-01692-U). Det er domeneabonnementet som beslaglegges ved at politiet overtar råderetten over det til saken er avgjort. Norid er ikke en part i slike saker, men fordi vi driver det sentrale registeret for norske domener, må vi registrere at råderetten over abonnementet er flyttet.

Dette har tidligere vært implementert rent praktisk ved å registrere politiets kontaktperson som juridisk kontakt for de beslaglagte domenene. Denne løsningen fungerer imidlertid ikke for domener som er registrert av privatpersoner. I tillegg medfører den at Norid må orienteres om resultatet av en straffesak i ettertid i stedet for at dette kun er en sak mellom partene.

Regelverket endres slik at det gjøres tydelig at overdragelsen av råderett ved beslag implementeres ved at abonnementet flyttes til politiet. Dette gjør det også tydeligere at det er politiet som er ansvarlig for at domenet i sin tur kan leveres tilbake til den abonnenten som beslaget var rettet mot. Det opprettes et nytt punkt 12.3 b. Punkt 12.2 a slettes, da rutinen i 12.3 b gjør dette overflødig. Når beslaget er gjort, har påtalemyndigheten samme rettigheter og ansvar som en ordinær abonnent, og kan dermed be om suspensjon i tråd med vanlige regler.

De grunnleggende prinsippene for hvordan et beslag av domene foregår er uendret. Beslaget rettes fortsatt mot abonnenten, og kan enten komme i form av skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten.

Gammel tekst:

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid suspenderer et domenenavn:

 1. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten om at domenet skal beslaglegges etter straffeprosessloven § 205, 2. ledd. Mens domenet er beslaglagt står påtalemyndigheten ansvarlig for avgifter som påløper. Hvis domenet ikke fornyes i henhold til regelverket, vil Norid slette domenet. Norid regner da beslaget som frafalt og vil fjerne de sperringene som er lagt på navnet.

 2. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig forføyning. Suspensjon påvirker ikke abonnentens ansvar for betaling av avgifter.

 3. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke for bokstav a) og b)

12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid overfører domenenavnet til ny abonnent uten skriftlig godkjenning fra den tidligere abonnenten:

 1. Krav om overføring av domenet i samsvar med rettskraftig avgjørelse eller midlertidig forføyning som går ut på at et domenenavn skal flyttes fra abonnenten til en ny abonnent, forutsatt at den nye abonnenten oppfyller de kravene regelverket stiller for å få navnet registrert, herunder å ha signert egenerklæring. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

 2. Krav om tilbakeføring av domene som er overført på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker eller abonnent. Krav om tilbakeføring må fremsettes senest 1 år etter at overføringen har funnet sted. Dersom Norid får skriftlig varsel om den feilaktige overføringen innen 30 kalenderdager etter at den har funnet sted, gjøres det unntak fra krav om varsel etter 12.4. Da gis den nye abonnenten 15 kalenderdager til å uttale seg før overføringen blir utført.


Ny tekst:

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid suspenderer et domenenavn:

 1. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig forføyning. Suspensjon påvirker ikke abonnentens ansvar for betaling av avgifter.

 2. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter abonnent på et domenenavn uten skriftlig godkjennelse fra den avtroppende abonnenten:

 1. Krav om overføring av domenet i samsvar med rettskraftig avgjørelse eller midlertidig forføyning som går ut på at et domenenavn skal flyttes fra abonnenten til en ny abonnent, forutsatt at den nye abonnenten oppfyller de kravene regelverket stiller for å få navnet registrert, herunder å ha signert egenerklæring. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

 2. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten om at domenet skal beslaglegges etter straffeprosessloven § 205, 2. ledd. Mens domenet er beslaglagt står politi- og påtalemyndigheten ansvarlig for at abonnementet opprettholdes, slik at det i sin tur kan tilbakeføres, og de må betale for avgifter som måtte påløpe. Hvis domenet ikke fornyes i henhold til regelverket, vil Norid slette domenet og det blir tilgjengelig for andre.

 3. Krav om tilbakeføring av domene som er overført på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker eller abonnent. Krav om tilbakeføring må fremsettes senest 1 år etter overføringen har funnet sted. Dersom Norid får skriftlig varsel om den feilaktige overføringen innen 30 kalenderdager etter at den har funnet sted, gjøres det unntak fra krav om varsel etter 12.4. Da gis den nye abonnenten 15 kalenderdager til å uttale seg før overføringen blir utført.

Bokstaven ï (i med omlyd) legges til som tillatt tegn

Punkt 3.2
Bokstaven ï (i med omlyd) legges til i listen over tillatte tegn i norske domenenavn. Bokstaven brukes i sørsamisk.

Ordningen med egen serie med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for ungdoms- og studentbedrifter opphører

Vedlegg C
Ungdoms- og studentbedrifter har ikke lenger en egen serie med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Vedlegg C oppdateres i tråd med dette. Siste setning i punktet om uenorge.no slettes.

Presisering av bestemmelsen om at domener ikke kan slettes mens klageprosessen pågår

Vedlegg H
En domeneabonnent påtar seg ved registrering av et domenenavn alt ansvar for registreringen, herunder deltakelse i klageprosess dersom registreringen klages inn for Domeneklagenemnda. Å slette domenet etter at klageprosessen har startet avslutter ikke klageprosessen, og dermed heller ikke ansvaret. For å gjøre dette helt klart, oppdateres punkt 1.4 til å si at domenet også sperres for sletting mens klageprosessen pågår. 

Punkt 2.10 oppdateres for å gjøre det tydeligere når nemndas vedtak tidligst kan iverksettes.

Gammel tekst:
1.4 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår
Fra det tidspunkt sekretariatet oversender en klage til abonnenten i henhold til 2.4 og til klagebehandlingen avsluttes er domenenavnet sperret for overføring fra abonnenten, samt for nyregistrering, inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte. Sperringen opprettholdes inntil nemndas vedtak er implementert, jf. 2.11. Unntak gjelder dersom abonnenten ønsker å overføre navnet til klager.

Ny tekst:

1.4 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår
Fra det tidspunkt sekretariatet oversender en klage til abonnenten i henhold til 2.4 og til klagebehandlingen avsluttes, er domenenavnet sperret for sletting, overføring fra abonnenten og for nyregistrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte. Sperringen opprettholdes inntil nemndas vedtak er implementert, jf. 2.11. Unntak gjelder dersom abonnenten ønsker å overføre navnet til klager.

Gammel tekst:
2.10 Iverksettelse
Dersom Domeneklagenemnda bestemmer at et domenenavn skal slettes eller overføres til klager, vil Norid iverksette vedtaket ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavndatabasen 7 virkedager fra den dato vedtaket er oversendt partene. (…)

Ny tekst: 
2.10 Iverksettelse
Dersom Domeneklagenemnda bestemmer at et domenenavn skal slettes eller overføres til klager, vil Norid iverksette vedtaket ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavndatabasen. Endringene vil bli gjennomført etter at 7 virkedager er passert, regnet fra den dato vedtaket er oversendt partene. (…)

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret 20. februar 2017