Endring av regelverket 22. mai 2018

I 2018 kommer det nye og strengere regler for behandling av personopplysninger. Vi oppdaterer regelverket for .no for å gjøre det tydeligere hva som er formålet med Norids behandling av opplysninger om domeneabonnenter.

Punkt 16 i regelverket – Norids bruk av registrert informasjon – oppdateres slik at det går tydelig frem hvilke formål Norid har med behandlingene. Egenerklæringen, som er der søker samtykker til Norids betingelser for registrering og bruk av domenenavn, oppdateres tilsvarende.

I tillegg gjøres det en del mindre språklige endringer:

 • Punkt 15 oppdateres slik at det skilles mellom plikter for søker og for abonnent
 • Avgrensningen av Norids ansvar tas ut av egenerklæringen og legges inn i et nytt punkt 18. Dagens punkt 18 og 19 blir da punkt 19 og 20
 • Begrepet registrar byttes ut med domeneforhandler, og språket i egenerklæringen forenkles

Nytt punkt 15: Ansvar og plikter for søker og abonnent

15.1 Før søknad inngis plikter søker å

 1. gjøre seg kjent med regelverket
 2. å avgi en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker blant annet innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, ikke er i strid med norsk rett og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Søker samtykker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte.

  Egenerklæringen signeres elektronisk og sendes inn via en domeneforhandler.

15.2 Det er søkers ansvar å forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med regelverket, norsk rett eller tredjemanns rettigheter. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

15.3 Abonnenten plikter å følge regelverket som gjelder til enhver tid, og holde seg oppdatert om endringer av regelverket. Regelverket er tilgjengelig på www.norid.no/no/regelverk/navnepolitikk/

15.4 Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale årsavgiften godtar abonnenten det regelverket som gjelder.

15.5 Abonnenten plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes. Abonnenten plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Abonnenten plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

15.6 Abonnenten plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

15.7 Klager på abonnentens registrering kan behandles av Domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som regelverket setter. Abonnenten blir bundet av Domeneklagenemndas vedtak, og må dekke klagegebyret hvis klager får medhold.

Nytt punkt 16: Norids bruk av registrert informasjon

16.1 Norid samler inn og behandler opplysninger om domeneabonnementene, for å kunne

 1. sørge for at privatpersoner og organisasjoner kan abonnere på norske domenenavn, og vedlikeholde og overføre abonnementet innenfor rammene av gjeldende regelverk
 2. forvalte det norske toppdomenet på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur

16.2 Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domene og få informasjon om abonnementet, abonnenten, teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er domeneforhandler. Tjenesten gir ut ulik mengde informasjon om abonnenten avhengig av om dette er en organisasjon, et enkeltpersonforetak eller en privatperson.

Formålet med tjenesten er å

 1. bidra til at tekniske problemer, der enkeltdomener skader funksjonalitet, sikkerhet eller stabilitet til andre domener eller internett som infrastruktur, kan løses
 2. gi publikum mulighet til å kontakte den som abonnerer på domenenavnet

16.3 Historisk informasjon om abonnementene lagres for forskning og statistisk analyse. Slik informasjon gjøres ikke tilgjengelig for andre enn den som var abonnent da opplysningene var aktuelle, eller ved samtykke fra denne abonnenten, med mindre annet følger av lov eller rettslig beslutning.

16.4 Deler av informasjonen Norid behandler, er opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, og som regnes som personopplysninger. Dette er nærmere beskrevet i Norids dokumenter om personvern.

Nytt punkt 18: Avgrensing av ansvar

18.1 Norid kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av domeneforhandlerens håndtering av søknader om domenenavn.

18.2 Norid kan ikke holdes ansvarlig overfor abonnenten for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Norid når det inntrufne skyldes forhold eller omstendigheter som Norid ikke kontrollerer.

Nytt vedlegg G: Egenerklæring

Dagens egenerklæring

Ny egenerklæring 

 

 

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret 19. april 2018