Endring av regelverket 9. februar 2004

Innføring av domenenavn med nasjonale tegn

Innføringen av domenenavn med nasjonale tegn medfører en rekke endringer i regelverket for .no. Endringene er beskrevet nedenfor, det fullstendige regelverket slik det vil se ut fra 9. februar finnes på http://www.norid.no/regelverk/forslag/idn-2003/navnepolitikk.html

Endring av definisjonen på et domenenavn

Innføringen av domenenavn med nasjonale tegn medfører at noen domenenavn vil finnes i «to versjoner», en versjon som av domeneabonnenten vil oppfattes som domenenavnet og en versjon som er den faktiske tekststrengen som registreres i DNS. For å få en mest mulig ryddig tolkning av begrepet domenenavn i regelverket legges dermed følgende definisjon inn i det tilhørende definisjonsdokumentet:

Domenenavn
Alle datamaskiner på Internett har en egen IP-adresse, som består av tall. For at brukerne skal slippe å huske en lang rekke med tall, knytter domenenavnsystemet (DNS) unike domenenavn til IP-adressene. Domenenavn består av et varierende antall ledd, men har i Norge oftest formen firmanavn.no. De brukes blant annet i webadresser (http://www.firmanavn.no) og i e-postadresser (fornavn.etternavn@firmanavn.no).

I DNS kan det bare registreres navn som består av bokstavene a-z, tallene 0-9 og bindestrek. IDN er en teknikk som gjør det mulig å bruke nasjonale tegn (f.eks. æøå) i domenenavnene ved at de oversettes til en versjon kalt ACE-form, som bare bruker de opprinnelige tegnene. Det er denne versjonen som registreres i DNS. Domenenavn med standardtegn har forsåvidt også en ACE-form, men denne er identisk med domenenavnet.

Eksempel: Domenenavnet blåbærsyltetøy.no vil registreres i DNS i ACE-formen xn--blbrsyltety-y8ao3x.no.

Når begrepet domenenavn benyttes i regelverket for .no-domenet menes både formen med nasjonale tegn og ACE-formen. Begge versjonene må dermed oppfylle alle krav i regelverket. Konverteringen til ACE-formen skjer i henhold til RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

ACE-formen kan brukes både av programmer som støtter IDN og av eldre programmer som ikke gjør det. Programmer som støtter IDN vil kunne oversette mellom de to versjonene, slik at brukeren vil se og kunne skrive inn domenenavn med nasjonale tegn i tillegg til ACE-formen. Som nevnt er det ACE-formen som registreres i DNS, og Norid har ingen kontroll over hvorvidt programmer på den enkelte brukers maskin håndterer oversettelsen til formen med nasjonale tegn korrekt. Dette må søkere og andre brukere selv orientere seg om.

Endring av 3.2 og 3.6

Gammel ordlyd:
3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er:

  • små bokstaver fra a-z (ikke norske tegn)
  • siffer (0-9)
  • bindestrek

Ny ordlyd:
3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er a-z, siffer (0-9), bindestrek, samt nasjonale tegn gitt i tabellen under.

Navn på bokstav Grafisk
representasjon
Unicode Navn på bokstav Grafisk
representasjon
Unicode
a med akutt aksent á 00E1 O med akutt aksent ó 00F3
A med gravis-aksent à 00E0 O med gravis-aksent ò 00F2
A med omlyd ä 00E4 O med circumflex-aksent ô 00F4
C med caron č 010D O med omlyd ö 00F6
C med cedille ç 00E7 S med caron š 0161
D med strek đ 0111 T med strek ŧ 0167
E med akutt aksent é 00E9 U med omlyd ü 00FC
E med gravis-aksent è 00E8 Z med caron ž 017E
E med circumflex-aksent ê 00EA Æ æ 00E6
ENG ŋ 014B Ø ø 00F8
N med akutt aksent ń 0144 Å å 00E5
N med tilde ñ 00F1

Gammel ordlyd:
3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123 og RFC 1912.

Ny ordlyd:
3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123, RFC 1912, RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

Endring av antall domenenavn en organisasjon kan registrere

Gammel ordlyd:
5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 15 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

Ny ordlyd:
5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 20 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

Endring av vedlegg A

I forbindelse med innføringen av nasjonale tegn oppdateres forbudtlista med den korrekt stavete versjonen av de begrepene som allerede er forbudt/reservert (f.eks. vil både evenášši.no, evenassi.no og evenes.no være reservert).

Endring av vedlegg B

De geografiske stedene som allerede er en del av det geografiske navnetreet, og som har en stavemåte som benytter nasjonale tegn legges inn med to versjoner i navnetreet, en translitterert versjon og en korrekt stavet versjon (eksempel: gjøvik.no og gjovik.no).

Endring av vedlegg F

Det legges til et punkt 8:

  1. Kun domenenavn med standardtegn i hostadressen
    Hostadresser som inneholder domenenavn med nasjonale tegn eller den tilhørende ACE-formen er ikke tillatt registrert i Norids system.

Endring av vedlegg G og andre skjema

Egenerklæringen, samt skjema for registrering, sletting og overføring av domenenavn, og skjema for klager på domenenavn endres slik at begge versjoner av domenenavnet (formen med nasjonale tegn og ACE-formen) skal oppgis på skjemaet dersom disse ikke er identiske.

Andre endringer

Presisering av punkt 6.1

Gammel ordlyd:
6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres ikke domener med kun posthåndtering.

Ny ordlyd:
6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres kun fullt delegerte domener.

Endring av vedlegg A

Etter en opprydding på lista over forbudt/reserverte navn vil følgende navn bli fristilt for registrering:

Kommuner som har blitt slått sammen og/eller har skiftet navn:
ramnes.no
vale.no
vaale.no
borre.no

Alternative navn på byer:
beitostolen.no
beitostoelen.no
bjoergvin.no
bjorgvin.no
christiania.no
kristiania.no
nidaros.no
porsgrund.no
trondhjem.no
tunsberg.no

Regioner:
hallingdal.no
hardanger.no
ofoten.no
lofoten.no
vesteralen.no
vesteraalen.no

Andre landområder:
hardangervidda.no
rondane.no
sylane.no
jotunheimen.no
trollheimen.no
haalogaland.no
halogaland.no

Deler av navn som er reservert i tillegg til det fullstendige geografiske navnet:
aurdal.no
mo.no
midtre.no
nedre.no
nordre.no
nore.no
sondre.no
soendre.no
vestre.no
toten.no
ostre.no
oestre.no
ovre.no
oevre.no
oystre.no
oeystre.no
agder.no
sogn.no
fjordane.no
more.no
moere.no
romsdal.no

Navnene fjernes i samråd med Norids rådgivende organ, da det er overveiende lite sannsynlig at de ville blitt benyttet i det geografiske navnetreet. Navnene fjernes ved samme overgangsmekanisme som benyttes ved innføringen av domenenavn med nasjonale tegn, nemlig loddtrekning, og fjernes i samme perioden som overgangen til domenenavn med nasjonale tegn.

NB! Domenenavnene jotunheimen.no, rondane.no, nordre.no og ovre.no ble registrert før forbudtlista fikk sin nåværende form. De har dermed vært blokkert for nyregistrering og overføring etter at de havnet på forbudtlista. Den planlagte endringen vil medføre at de heretter fritt kan overføres, eller registreres på nytt dersom de slettes, men vil ikke fjerne de eksisterende registreringene.

Endring av vedlegg B

Domenenavnet lund.no har blitt slettet av den som i sin tid registrerte det, og navnet tas nå i bruk i det geografiske navnetreet. Domenene aurdal.no og borre.no fjernes fra det geografiske navnetreet da dette ikke lengre er kommunenavn, og de to tettstedene som heter Borre og Aurdal er for små til å falle inn under tettsteder i det geografiske navnetreet. Navnene fristilles samtidig for registrering (se punktet over). Domenene bronnoysund.no/brønnøysund.no og kirkenes.no legges inn i det geografiske navnetreet etter anbefaling fra Norids rådgivende organ, da disse er signifikante tettsteder i sin landsdel.

Endring av vedlegg E

Sokn og eierseksjonssameier tillates å registrere domenenavn under .no

Følgende avsnitt adderes nederst i vedlegg E:
Sokn regnes som selvstendige organisasjoner som kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra menighetsrådet om at denne organisasjonen har status som sokn.

I tillegg legges eierseksjonssameier til på listen over organisasjonsformer som kan søke om domenenavn.

Endring av vedlegg G

Søkeren er og har alltid vært bundet av regelverket som helhet. For å gjøre egenerklæringen mer lesbar, samtidig som den overholder kravene som settes i domeneforskriften blir teksten endret slik at kun de viktigste punktene søkeren må kjenne til nevnes eksplisitt og det ellers henvises til regelverket.

Andre endringer

Begrepet innehaver byttes ut med domeneabonnent/abonnent gjennomgående i regelverket, for å bedre reflektere at det er en bruksrett og ikke en eiendomsrett som knyttes til det å ha registrert et domenenavn under .no. I tillegg legges følgende definisjon inn i det tilhørende definisjonsdokumentet:

Domeneabonnent/Abonnent
En organisasjon som har registrert ett eller flere domenenavn under de domenene Norid forvalter, i tråd med med kravene i navnepolitikken for .no-domenet.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere