Større rom for å klage på domeneavgjørelser

1. oktober 2003 ble regelverket for .no-domenet endret til å omfatte en egen klagenemnd. I tillegg til å behandle klager på saksbehandlingen hos Norid, kan nemnda blant annet behandle klager på at et domenenavn strider mot rettighetene til en tredjepart. Den nye ordningen gjelder domener som er registrert etter 1. oktober 2003.

Den nye nemnda behandler klager som gjelder saksbehandlingen hos Norid, slik Norids klageorgan (NOK) gjorde tidligere. I tillegg behandler den klager på at et registrert domenenavn strider mot tredjeparts rettigheter, mot norsk rett eller feilaktig gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

Klageområdene som ikke angår Norids saksgang var tidligere overlatt til behandling i rettssystemet, men ble lagt til domeneklagenemnda for å avlaste rettssystemet og gi raskere og billigere behandling. En avgjørelse i nemnda kan likevel ankes inn for domstolene.

Domeneklagenemnda fungerer som et eget, ansvarlig organ, uavhengig av Norid. Klager sendes via Norid, som sørger for at nemnda får tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon i saken. Norid er bundet av nemndas avgjørelser.

 

Mer om klageadgang på
domeneavgjørelser

Prinsipper for nemnda
Forslag til regler og prosedyrer for domeneklagenemnda (1. oktober 2003)
Foreslått forvaltningsmodell for .no

Bakgrunnsstoff om domeneforskriften av 1. oktober 2003

Rapport fra arbeidsgruppe om domenenavn
Post- og teletilsynets høring
Brev til Samferdselsdepartementet
Forslag til ny forskrift
Innspill til forskriften
Den vedtatte domeneforskriften

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere