Innføring av private domenenavn

6. juni 2011 relanserte Norid priv.no. Her finner du bakgrunnen for avgjørelsen.

Spørsmålet om hvilket tilbud privatpersoner skulle få om domenenavn ble sendt ut på høring våren 2010. Norpol var delt i sitt syn på hvor i navnetreet private domenenavn burde plasseres, direkte under .no eller under kategoridomenet priv.no. Rådet samlet seg likevel om en anbefaling bygget på flertallets mening, og anbefalte at ordningen med priv.no som eget kategoridomene for privatpersoner skulle videreføres, og at privatpersoner ikke skulle få registrere domenenavn direkte under .no.

Høringen viste at samfunnet var delt i dette spørsmålet. Hovedtyngden av høringssvarene pekte likevel i samme retning som Norpols anbefaling. Norid valgte derfor å videreføre priv.no som kategoridomene for privatpersoner, mens registreringer direkte under .no fortsatt reserveres for bedrifter og andre organisasjoner.

Høringsresultatet ga for øvrig et klart signal om at det ikke burde kreves at privatpersoner skulle dokumentere rettigheter til navnene de søkte om, og at det burde finnes en kvoteordning under priv.no på fem domener per abonnent. I tillegg støttet høringsresultatet at overgangen til nytt regelverk skulle skje ved loddtrekning hvis flere søkte om samme domenenavn. Vi valgte å følge rådet fra høringen i alle disse spørsmålene.

Vi mottok 4729 søknader om 3295 unike domenenavn i løpet av overgangsperioden.

Mer om innføringen

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere