Endring av regelverket 6. juni 2011

Innføring av domenenavn for privatpersoner

Innføringen av domenenavn for privatpersoner medfører en rekke endringer i regelverket for .no. Det gjøres også noen presiseringer av uklarheter i eksisterende regelverk. Endringene er beskrevet nedenfor.

Presisering av rettslig status

Nytt punkt 1.5
1.5 Norsk lov gjelder for alle registreringer under .no. Enhver uenighet knyttet til denne avtalen skal løses i henhold til norsk lov. Partene vedtar Trondheim tingrett som rett verneting for å fremme tvister.

Presisering av virkeområde

Gammel ordlyd:
Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no.

Ny ordlyd:
Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no og alle kategoridomener og geografiske domener Norid administrerer.

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

Da vi nå får to distinkte søkergrupper, deles kapittel 5 i to deler. En for organisasjoner, og en for privatpersoner. Punkt 5.1 og 5.2 forblir uendret, men får overskriften «Organisasjoner». Punkt 5.3 revideres og det legges til et nytt punkt 5.4. Disse får overskriften «Privatpersoner».

Gammel ordlyd:
5.3 Privatpersoner kan kun registrere domenenavn under kategoridomenet priv.no. For tiden er det imidlertid ikke mulig å registrere nye domenenavn under priv.no, se vedlegg C.

Ny ordlyd:
5.3 Privatpersoner kan kun registrere domenenavn under kategoridomenet priv.no, se vedlegg C. For å registrere domenenavn under priv.no, må privatpersonen være over 18 år, registrert i det norske Folkeregisteret med norsk fødselsnummer, samt være bosatt i Norge. Privatpersonen må ha norsk postadresse.

5.4 Hver privatperson kan til enhver tid inneha inntil 5 domenenavn under priv.no.

Varsel ved endringer på registreringen

Norid strammer inn på varsling om endringer i registrert informasjon. Det varsles fortsatt til abonnenten ved irreversible endringer og ved bytte av registrar. Ut over dette varsles bare abonnenten ved endringer i den kontaktinformasjonen Norid bruker til e-postvarsling. I tillegg klargjøres det hvem det varsles til for privatpersoner og organisasjoner.

Gammel ordlyd:
9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring til registraren, samt på e-post til juridisk kontaktperson for domenet. Ved bytte av navnetjenere eller teknisk kontakt får også teknisk kontaktperson bekreftelse på e-post.

10.3 Norid sender bekreftelse på utført bytte av registrar til begge registrarene, samt på e-post til juridisk kontaktperson for domenet.

10.4 Hvis en registrar sier fra seg ansvaret for et domene, flyttes det til en «tom» registrar. Norid varsler juridisk kontaktperson for domenet på e-post og autentiseringskoden slettes. Det samme skjer for alle domener tilknyttet en registrar hvis registrarstatus opphører.

11.4 Ved bytte av abonnent, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse til registraren, samt på e-post til juridisk kontaktperson for domenet.

Ny ordlyd:

Nytt punkt 8.4 om e-postvarsel til abonnentene legges til. Tidligere punkt 8.4 renummereres til 8.5.

8.4 I tilfeller der Norid sender varsel til abonnenten direkte så sendes disse per e-post til abonnentens e-postadresse hvis denne er en privatperson, og til e-postadressen til juridisk kontakt for domenet hvis abonnenten er en organisasjon.

9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring til registraren. Norid sender også bekreftelse på utført endring til abonnenten per e-post hvis endringen har medført et bytte av juridisk kontaktperson eller en oppdatering av abonnentens eller juridisk kontaktpersons e-postadresser.

10.3 Norid sender bekreftelse på utført bytte av registrar til begge registrarene, samt på e-post til abonnenten.

10.4 Hvis en registrar sier fra seg ansvaret for et domene, flyttes det til en «tom» registrar. Norid varsler abonnenten på e-post og autentiseringskoden slettes. Det samme skjer for alle domener tilknyttet en registrar hvis registrarstatus opphører.

11.4 Ved bytte av abonnent, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse til registraren, samt på e-post til abonnenten.

Oppdatering av kriterier for tvungen sletting

Gammel ordlyd:
12.1.
c. Domeneabonnenten er ikke lenger registrert i Enhetsregisteret eller har opphørt å eksistere.

Ny ordlyd:
12.1.
c. Domeneabonnenten finnes ikke lenger. For organisasjoner betyr dette at de er slettet i Enhetsregisteret, for personer at de er avgått ved døden.

Presisering av bruksrett

Gammel ordlyd:
14.3 Registrerte domenenavn er knyttet til den organisasjon som har fått domenet registrert, og ikke til enkeltpersoner ved denne organisasjonen.

Ny ordlyd:
14.3 Domeneabonnenten er identifisert gjennom en unik identifikator, organisasjonsnummer for organisasjoner og fødselsnummer for personer. Identifikatoren angir hvem som har bruksretten til domenet.

Endring i vedlegg C – Kategoridomener som forvaltes av Norid

Vedlegget oppdateres med de nye reglene som gjelder for private domenenavn. Samtidig språkvaskes teksten.

Gammelt vedlegg C
Nytt vedlegg C

16. Bruk av registrert informasjon

Punkt 16.1 utvides med en ekstra setning etter siste punktum: «Fødselsnummer for privatpersoner er ikke en del av kontaktinformasjonen og vil ikke bli gjort offentlig tilgjengelig.

Endring i vedlegg G (egenerklæringen)

Det opprettes to versjoner av egenerklæringen, én for privatpersoner og én for organisasjoner. Innholdet i erklæringen er det samme for begge, men signaturfeltene er forskjellige.

Gammelt vedlegg G
Nytt vedlegg G (organisasjoner)
Nytt vedlegg G (privatpersoner)

Andre endringer

Endring i vedlegg H

Vedlegg H oppdateres slik at det blir enda tydeligere hvilke rettigheter offentlige myndigheter har i henhold til klagereglene. Samtidig legges det inn en del eksempler på hva som utgjør ond tro.

Gammel ordlyd
Vedlegg H: Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Klager må dokumentere at

 1. Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet, og

 2. at abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

  Ond tro anses å foreligge dersom navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller registreringen er foretatt for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter eller for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag.

  Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at abonnenten må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.

Ny ordlyd
Vedlegg H: Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter eller uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

1.2.1 Klage over at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter

Klager må dokumentere at

 1. Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet, og

 2. at abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

  Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter.

  Noen eksempler på momenter som kan være relevante er:

  • at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed
  • at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter
  • at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet
  • at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter
  • at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro
  • at klagemotparten har handlet i strid med markedsføringsloven

1.2.2 Klage over at registreringen eller bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

Klageadgang etter dette punkt er forbeholdt offentlige organ. Klager må dokumentere at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller egnet til å forveksles med domenenavnet.

Dersom domenenavnet er forvekselbart med navn på klager eller klagers myndighetsutøvelse eller er egnet til å villede publikum til å tro at det angår klager eller klagers myndighetsutøvelse, anses vilkåret om ond tro å være innfridd.

2.11 Iverksettelse

Presisering av når iverksettelse av domeneklagenemndas avgjørelse kan utsettes.

Gammel tekst:

(…)

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en rettslig avgjørelse som krever at avgjørelsen ikke skal iverksettes. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

Ny tekst:

(…)

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en skriftlig bekreftelse på at det er iverksatt rettslige skritt mot domeneklagenemndas avgjørelse. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

Endring i vedlegg J

Presisering av når iverksettelse av domeneklagenemndas avgjørelse kan utsettes.

Gammel tekst

2.10 Iverksettelse

(…)

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en rettslig avgjørelse som krever at avgjørelsen ikke skal iverksettes. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

Ny tekst

2.10 Iverksettelse

(…)

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en skriftlig bekreftelse på at det er iverksatt rettslige skritt mot domeneklagenemndas avgjørelse. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

Språklige oppdateringer

Ordet «organisasjon» er fjernet eller byttet ut med et nøytralt uttrykk som «søker» eller «abonnent» på de punktene i regelverket som gjelder likt for begge abonnentgruppene.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere