Mislighold av registraravtalen

Hvis du ikke oppfyller dine forpliktelser i henhold til registraravtalen, vil du få beskjed om å rette opp forholdet. Hvis forholdet ikke blir ordnet, kan det føre til at vi sier opp avtalen.

I noen tilfeller er misligholdet så alvorlig at vi har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Dette betegnes som «vesentlig mislighold» i registraravtalen, og er tilfeller der tillitsforholdet til Norid er brutt. Noen eksempler på vesentlig mislighold:

  • Misbruk av våre systemer eller av databasen, for eksempel ved å bryte med våre regler for akseptabel bruk av registreringssystemet eller kopirettigheter.
  • Dokumentfalsk, for eksempel å tilbakedatere egenerklæringer.
  • Systematiske forsøk på å hindre abonnenten i å bytte registrar, for eksempel ved å sette abonnentens kontaktinformasjon til å være registrarens kontaktinformasjon, nekte å gi abonnenten autentiseringskoden for domenet innen tidsfristen, eller sette autentiseringskode uten at abonnenten har bedt om det.

Hvis en avtale blir sagt opp på grunn av mislighold, vil en søknad om ny registraravtale automatisk bli avslått i 12 måneder etter oppsigelsen. Hvis du søker på nytt etter dette, vil vi gjøre en ny vurdering av om vi mener du oppfyller kravene for å bli registrar.

Sist endret i 2015 eller tidligere