Avgifter og fakturarutiner

Denne siden gir en oversikt over alle avgifter som faktureres registrarene og de betalingsbetingelsene som gjelder.

Administrasjonsavgift og depositum

 • Som ny registrar betaler du en administrasjonsavgift på 6 250 kroner inkl mva til dekning av kostnader med etablering og oppfølging av registraravtalen. I tillegg må vi ha et depositum på minst 10 000 kroner som sikkerhet for mulig mislighold. Depositumet regulerer hvor mange nyregistreringer, fornyinger og overføringer til ny abonnent du kan gjøre i løpet av en måned.

 • Øke depositumet

  Før å øke depositumet sender du en e-post til info@norid.no. Vi sender da ut en avtale per post sammen med en faktura. Avtalen er et tillegg til registraravtalen, siden denne bare dekker minimumsdepositumet. Avtalen må signeres og returneres til oss før kvoten kan utvides.

Betaling for domener

 • Det påløper avgift for nyregistreringer, for fornying av domener og for bytte av abonnent. Du finner en oversikt over alle utsendte fakturaer på registrarweben.

 • Nyregistrering og bytte av abonnent

  Dette er en engangsavgift som dekker våre kostnader med behandling av registreringen.

  Fakturering for nyregistreringer og bytte av abonnent skjer etterskuddsvis én gang i måneden. Det vil si at du får tilsendt faktura i begynnelsen av måneden etter at registreringen ble gjort.

 • Fornying av domener

  Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker Norids løpende kostnader med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Årsavgiften for det første året er betalt gjennom registreringsavgiften.

  Avgiften betales forskuddsvis og faktureres den registraren som fornyer domenet.

  Mer om fornying av domener

Avgift ved utsending av engangspassord

 • Hvis autentiseringskoden ikke er tilgjengelig når abonnenten ønsker å bytte registrar, kan bytte skje ved hjelp av et engangspassord. Hvis vi må oppdatere kontaktinformasjonen til abonnenten for å få sendt engangspassord, påløper det en kostnad på 250 kroner inkl mva. Avgiften må dekkes av den nye registraren. Beløpet faktureres utenom den vanlige månedsfakturaen.

  Mer om autentiseringskode og engangspassord

Betalingsbetingelser

 • Du får en samlefaktura for alle nyregistreringer, fornyinger og overføringer til ny abonnent én gang i måneden. Betalingsfristen er 30 dager regnet fra fakturadato.

  Hvis en faktura ikke er betalt ved forfall, kan du midlertidig miste tilgangen til registreringstjenesten. Varsel om dette sendes per e-post fem dager før iverksetting. Du får tilgang til registreringstjenesten igjen når alle forfalte fakturaer og en åpningsavgift på 1 250 kroner inkl mva er betalt.

  Prisendringer varsles med to måneders frist.

  Prisliste

Sist endret 5. september 2017