Avgifter og fakturarutiner

Denne siden gir en oversikt over alle avgifter som faktureres registrarene og de betalingsbetingelsene som gjelder.

Administrasjonsavgift for nye registrarer

Som ny registrar betaler du en administrasjonsavgift på 6 250 kroner inkl mva til dekning av kostnader med etablering og oppfølging av registraravtalen.

Betaling for domener

Det påløper avgift for nyregistreringer, for fornying av domener og for bytte av abonnent. Hver gang registraren bruker Norids registreringstjeneste til å utføre en oppgave som er belagt med avgift, trekkes de relevante avgiftene inklusive mva fra beløpet som er forhåndsbetalt av registraren. Hvis det ikke er dekning på saldoen for oppgaven registraren forsøker å utføre, blir den avvist.

  • Nyregistrering og bytte av abonnent

    Dette er en engangsavgift som dekker våre kostnader med behandling av registreringen.

  • Fornying av domener

    Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker Norids løpende kostnader med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Årsavgiften for det første året er betalt gjennom registreringsavgiften.

    Avgiften betales forskuddsvis av den registraren som fornyer domenet.

    Mer om fornying av domener

Registraren kan til enhver tid følge med på egen saldo og fylle på med nye forhåndsbetalinger ved behov. Norid utbetaler ikke renter på det forhåndsbetalte beløpet.

Mer informasjon om forhåndsbetaling for registrering og fornying av domener

Betalingsbetingelser for domener registrert og fornyet før 1. desember 2017

Du får en samlefaktura for alle nyregistreringer, fornyinger og overføringer til ny abonnent én gang i måneden. Betalingsfristen er 30 dager regnet fra fakturadato.

Hvis en faktura ikke er betalt ved forfall, kan du midlertidig miste tilgangen til registreringstjenesten. Varsel om dette sendes per e-post fem dager før iverksetting. Du får tilgang til registreringstjenesten igjen når alle forfalte fakturaer og en åpningsavgift på 1 250 kroner inkl mva er betalt.

Avgift ved utsending av engangspassord

Hvis autentiseringskoden ikke er tilgjengelig når abonnenten ønsker å bytte registrar, kan bytte skje ved hjelp av et engangspassord. Hvis vi må oppdatere kontaktinformasjonen til abonnenten for å få sendt engangspassord, påløper det en kostnad på 250 kroner inkl mva. Avgiften må dekkes av den nye registraren. Beløpet faktureres utenom den vanlige månedsfakturaen.

Mer om autentiseringskode og engangspassord

Prisendringer

Prisendringer varsles med to måneders frist.

Prisliste

Sist endret 1. desember 2017