Beslutninger knyttet til utvikling av nytt registreringssystem (2007-2010)

På denne siden presenterer vi de viktigste beslutningene som ble tatt i prosessen med utvikling av nytt registreringssystem (prosjektbetegnelse Draupne)

Alle beslutninger ble fattet etter nøye vurderinger av tekniske, juridiske og prosedyremessige forhold. Vi innhentet synspunkter fra registrarene gjennom samlinger og andre kanaler, samt at vi undersøkte hvilke løsninger andre registreringsenheter har valgt.

Beslutninger:

Ytterligere detaljer og underlag:

  • Jarle Greipslands presentasjon på registrarseminaret 21. november 2007

Modell for bytte av registrar

(2007-11-26)

En abonnent har alltid rett til å bytte registrar. Registrarbytte må skje på en sikker måte, både av hensyn til abonnenten selv, og for at det ikke skal oppstå tvil om når ansvaret går fra gammel til ny registrar. Samtidig må bytte av registrar kunne skje så raskt og enkelt som mulig.

Draupne vil tilby flere sikkerhetsnivåer. Den enkleste varianten er en videreføring av dagens løsning, hvor domener ikke er beskyttet og en ny registrar kan overføre et domene til seg etter ønske fra abonnenten. Abonnenter som ønsker å beskytte domenet sitt mot overføringer, kan be om at en autentiseringskode legges på domenet. Denne koden kalles AuthInfo-kode i EPP. For å få lov til å legge på en slik kode, må abonnenten være registrert med e-postadresse og mobiltelefonnummer. Avhengig av om domenet har en slik kode og om koden er tilgjengelig, kan overføring skje på tre måter:

Bytte av registrar for domener uten autentiseringskode

Etter ønske fra abonnenten kan en hvilken som helst registrar overføre domenet til en ny registrar ved å sende en EPP-forespørsel til Norid. Dette er samme overføringsmodell som i dagens system.

Bytte av registrar for domener med autentiseringskode

Abonnenten ber en registrar om å overføre domenet og gir ham autentiseringskoden. Registraren sender en EPP-forespørsel med koden til Norid.

Hvis registraren sender inn en forespørsel uten autentiseringskode på et slikt domene, for eksempel fordi abonnenten ikke finner koden, får abonnenten tilsendt en engangskode. Denne oversender han så til den nye registraren, som sender en ny EPP-forespørsel med engangskoden til Norid.

Bytte av registrar for domener som er låst

Abonnenter som sitter med domener som de anser som kritisk viktige, kan sikre seg ytterligere ved å be Norid om å låse domenet. Så lenge domenet er låst, vil alle forespørsler om overføring til ny registrar bli avvist.

Abonnenten må kontakte Norid direkte og bekrefte identitet og firmafullmakt for å låse og låse opp opp domenet.

Denne ordningen vil ha en kostnad, og det vil ta noe tid å få låst opp domenet og få det over til en ny registrar.


EPP erstatter e-post

(2007-11-21)

I Draupne vil kommunikasjonen mellom registrarene og Norid skje ved hjelp av EPP – Extensible Provisioning Protocol. Dette er en protokoll som er utformet spesielt for registry-/registrarkommunikasjon, og som gir langt bedre mulighet for automatisering i begge ender enn dagens e-postløsning gjør. Innføring av EPP øker muligheten for automatisering, men legger også et større ansvar på registrarene.

Beslutningen innebærer at e-post forsvinner som kommunikasjonskanal i registreringsprosessen.

Norids forutsetter primært at registrarene selv anskaffer programvare for EPP. I en overgangsperiode på ett år vil Norid likevel tilby en enkel web-basert EPP-klient. Kildekoden for denne vil bli publisert. Vi vil også tilby et programvarebibliotek (API) med kildekode. Registrarer som ønsker det kan bruke den publiserte koden i egen utvikling. Enkeltregistrarer bør vurdere om de kan samarbeide om vedlikehold og utvikling av programvare. Det finnes ellers en del mer eller mindre ferdig utviklet EPP-programvare i markedet.


Datamodellen og endringer i denne

(2007-11-21)

Datamodellen i Draupne ligner på den vi bruker i dagens system, der man vedlikeholder separate objekter for kontakt, navnetjener og domene. De viktigste endringene er:

  • registrarobjektet forsvinner, da dette ikke er støttet av EPP. Vedlikeholdet av registrarens egne data skjer via registrarweben, som gjøres interaktiv
  • kun landkoder, ikke navn på land
  • for- og etternavn på personer slåes sammen til ett navn
  • underliggende datamodell vil kunne håndtere flere typer registranter, ikke bare norske organisasjoner
  • multiple organisasjonstilknytninger for personer tillates
  • felt for mobiltelefon innføres
  • IP-adresse bare på .no-navnetjenere
  • støtte for IPv6-adresser
  • tech-c og zone-c slåes sammen til en felles tech-c

Interaktiv registrarweb

(2007-11-21)

Registrarweben blir mer sentral både for informasjon og kommunikasjon. Den oppdateres hyppigere og får interaktiv funksjonalitet. Registrarene vedlikeholder egne data her.

Sist endret i 2015 eller tidligere