Seriøs, profesjonell og ryddig

Både registrarer og domeneabonnenter gir Norid godt skussmål som en seriøs og profesjonell aktør som fokuserer på kjerneoppgavene. Samtidig gir de klare innspill til endring av tungvinte systemer og rutiner.

Denne undersøkelsen måler kundetilfredshet blant registrarer og abonnenter og ble gjennomført av TNS Gallup i november 2008. Den bygger på undersøkelser blant registrarene gjennomført i hhv. 2004 og 2007 og en undersøkelse blant abonnentene fra 2005.

Færre og større registrarer

For det store flertallet av .no-registrarer utgjør oppdragene for Norid under 10 prosent av totalomsetningen. Samtidig blir hver registrar jevnt over større målt etter antall domener. Andelen med ansvar for mer enn 500 domener utgjør nå en tredel, mot rundt 25 prosent i 2004 og i 2007. Totalt er det færre registrarer og langt flere domener. Noen registrarer har altså tatt over en større del av markedet.

Åtte av ti har vært registrarer for Norid i fire år eller mer.

Mer positive jo lengre erfaring

To av tre registrarer har et generelt positivt inntrykk av Norid, og det er en tendens til at registrarene blir mer positive jo lengre erfaring de har. De trekker fram service og selve leveransen fra Norid som de viktigste årsakene, samtidig som de oppfatter Norid som seriøs, profesjonell og ryddig.

16 prosent sier at de har et negativt inntrykk av Norid og peker på tungvinte og tidkrevende rutiner, problemer med å få kontakt, og at de oppfatter Norid som lite fleksibel i tolkning av regelverket. Når det gjelder spesifikke tjenester, er det langt flere som er fornøyde enn misfornøyde. Unntaket er brukervennlighet for dagens registreringssystem, noe vi er klar over og allerede jobber på høyt gir for å forbedre.

Websidene er viktige og får god skår

Registrarene er like fornøyde med informasjonen fra Norid nå som tidligere. En økende andel – ni av ti – mener de får den informasjonen de trenger for å kunne veilede egne kunder.

Igjen rangeres e-postkontakt med kundetjenesten og Norids websider som de viktigste kontakt- og informasjonskanalene, tett fulgt av registrarweben. Disse skårer høyt også på tilfredshet. Likevel er det et mål at enda flere skal si seg fornøyde.

EPP-kunnskapen øker

Mer enn halvparten av registrarene sier de kjenner til EPP, og fire av ti bruker EPP i dag. Nesten halvparten av registrarene er fortsatt usikre på hvilken EPP-løsning de vil velge for det nye registreringssystemet som blir ferdig til høsten, så det et klart behov for opplæring knyttet til EPP.

Enklere å registrere domener

Det er færre abonnenter som vet hva en domeneregistrar er i 2008 enn i 2005. Dette er overraskende tatt i betraktning at domenenavn blir stadig mer vanlig, og bekrefter at Norids satsing på informasjon og kunnskapsformidling er nødvendig og riktig.

Samtidig er det blitt enklere å finne en registrar og å finne informasjon om framgangsmåten ved registrering av domene.

Tre av fire abonnenter har hørt om Norid. Blant disse har en firedel et positivt inntrykk, mens hele 70 prosent ikke har noe bestemt inntrykk. Vi kan altså bli mer synlige. Blant de negative tilbakemeldingene mener noen at servicen er dårlig, mens andre peker på tungvinte rutiner og byråkrati.

Nesten halvparten av abonnentene har besøkt Norids websider, og et flertall mener det er enkelt å finne fram og enkelt å forstå informasjonen. På tross av positive tall, jobber vi for tiden med en større satsing på bedre tilrettelegging av websidene og utvikling av nye tjenester.

Registrarweben brukes mer aktivt

Den lukkede delen av registrarweben vurderes som stadig viktigere. Samtidig som registrarene mener informasjonen er nyttig, sier de imidlertid at de ikke er helt tilfredse. Vi tolker dette slik at det er tjenester de savner, og håper at noe av dette vil komme på plass når den nye registrarwebløsning blir lansert til høsten.

Gode tilbakemeldinger på kundetjenesten

Både registrarer og abonnenter er i større grad fornøyde med svarene per e-post enn svarene per telefon. Registrarene er noe mer fornøyde med kvaliteten på svar enn abonnentene er.

Registrarene er generelt mer fornøyde med kundetjenesten nå enn de var i 2007, noe som er svært positivt tatt i betraktning at vi skiftet leverandør for tjenesten så sent som i april 2008. Responsen tyder på overgangen har gått knirkefritt.

Les hele rapporten: Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 (PDF-fil, 6,1 MB)
Tidligere undersøkelser

Sist endret i 2015 eller tidligere