Fortsatt fornøyde brukere

Denne undersøkelsen måler tilfredshet blant registrarer og abonnenter, og ble gjennomført av Synovate i september 2011. Hovedkonklusjonen sammenlignet med tidligere undersøkelser er at både registrarer og abonnenter i store trekk er fornøyd med Norid og de tjenestene vi tilbyr.

Sammenligningene i denne oppsummeringen gjøres hovedsakelig mot en tilsvarende undersøkelse i 2008.

Flere små registrarer

Kun 6 prosent av registrarene oppgir at registrarvirksomheten utgjør mer enn 25 prosent av totalomsetningen. Andelen registrarer med færre enn 500 domeneabonnenter er større nå enn i 2008. Vi ser også en økning av andelen registrarer som har vært med i mer enn 4 år.

Lett å finne en registrar

Andelen domeneabonnenter som vet hva en registrar er, har gått ned sammenlignet med 2008. Jo flere domenenavn abonnenten har, jo mer sannsynlig at abonnenten vet hva en registrar er. For øvrig synes 68 prosent av abonnentene at det var lett å finne fram til en registrar, og 73 prosent synes det var lett å få registrert et domenenavn. Dette er en framgang siden 2008, og tyder på at det er en forholdsvis enkel og oversiktlig prosess å få registrert et domenenavn, og at prosessen er blitt enklere.

Positivt inntrykk av Norid

77 prosent av abonnentene har hørt om Norid, og de abonnentene som har et inntrykk av Norid, er stort sett positive. Kun 2 prosent har et negativt inntrykk. Hele 67 prosent har ikke noe bestemt inntrykk, og begrunner det med at Norid ikke er spesielt synlig.

Fornøyd med tjenester fra Norid

Registrarene er alt i alt fornøyd med de tjenestene Norid leverer. Både kvaliteten på DNS-tjenesten, kvaliteten på registreringssystemet og behandlingstid for søknader skårer høyt. Unntaket er spørsmålet om hvor brukervennlig registrarene opplever registreringssystemet. Systemet, som er basert på protokollen EPP, ble innført i 2010, og registrarene var mer fornøyde i 2011 enn før det nye systemet ble innført. Vi hadde imidlertid forventet høyere skår enn vi fikk. Dette er et område vi jobber med å forbedre.

Informasjonskanalene fungerer

Ni av ti registrarer får den informasjonen de trenger fra Norid for å oppfylle kravene til veiledning og informasjon overfor sine kunder.

Vi ser at registrarene oppfatter registrarweben som viktig. Ingen av tjenestene på registrarweben oppfattes som unyttige, noe som tyder på at vi har truffet godt. Det er imidlertid en større andel som sier at kanalen er viktig enn andelen som er fornøyd, noe som tyder på at disse sidene har forbedringspotensial.

Nettsidene til Norid vurderes også som viktige, men andelen som mener at de er svært viktige har gått ned med 30 prosent siden 2004. Dette kan tyde på at mange av registrarene har vært med over lang tid, og ikke lenger har like stort behov for den informasjonen som ligger på nettsidene.

Halvparten av abonnentene som har besøkt nettsidene synes det var enkelt å finne det de lette etter. En like stor andel var fornøyd med nettsidene.

Godt skussmål til kundetjenesten

Som i 2008 er både registrarer og abonnenter godt fornøyd med kundetjenesten. Begge gruppene er fortsatt i større grad fornøyd med svarene de får per e-post enn svarene per telefon.

71 prosent av abonnentene er mer fornøyd enn misfornøyd med service og imøtekommenhet fra kundetjenesten.

Norids EPP-klient er populær

9 av 10 registrarer bruker den EPP-klienten som Norid tilbyr. Samme andel ønsker at vi skal opprettholde EPP-klienten framover.

Les hele rapporten: Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2011 (PDF-fil, 1,8 MB)
Tidligere undersøkelser

Sist endret i 2015 eller tidligere