Norid https://www.norid.no Driver registeret for norske domenenavn Tue, 16 Feb 2021 13:44:08 +0000 nb-NO hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 Klart for påmelding til Internettforum 2021 https://www.norid.no/no/aktuelt/klart-for-pamelding-til-internettforum-2021/ Tue, 16 Feb 2021 13:43:00 +0000 https://www.norid.no/?p=16599 Internettforum arrangeres digitalt onsdag 21. april kl. 10.00-14.00. Her er en presentasjon av foredragsholderne. Detaljert program blir klart i løpet av mars. 

Følg oss på Facebook for oppdateringer.

Meld deg på Internettforum 2021.

]]>
2020 – et år for digitale sjumilssteg https://www.norid.no/no/aktuelt/2020-et-ar-for-digitale-sjumilssteg/ Wed, 13 Jan 2021 13:58:27 +0000 /?p=16451 2020 har vært et år preget av nedstenging og usikkerhet, men også av tilpasning og nytenking. Vi kan trygt si at samfunnets digitale grunnmur har vært gjennom en grundig stresstest. Det er tydelig for alle hvor verdifullt det er å være til stede på nettet, og internett står fram som en helt sentral arena for samhandling og kommunikasjon.  

Norge har lenge vært langt fremme når det gjelder å tilby tjenester digitalt. Når store deler av norsk arbeidsliv skulle drives hjemmefra, ble likevel tjenester og infrastruktur testet som aldri før. Heldigvis kunne Nasjonal kommunikasjonsmyndighet konkludere med at den digitale grunnmuren besto testen – denne gangen 1.

Vi må slå fast at Norge har en digital grunnmur som har levert solid dekning og kvalitet, også under "ekspressdigitaliseringen" vi har opplevd i 2020. Nær sagt alle samfunnsfunksjoner måtte over natten ta i bruk digitale plattformer og videobaserte tjenester som eneste kommunikasjonsform,  og alt dette over internett. Med denne kraftige økningen i trafikk og de endrede brukermønstrene vi opplevde både nasjonalt og internasjonalt, er det all grunn til å peke på og anerkjenne den motstandsdyktigheten som ligger i den digitale infrastrukturen, også på DNS og internett. Eiere av infrastruktur og øvrige markedsaktører har fått vist både beredskap og omstillingsevne. Det ble altså ingen ekomkrise i 2020. Bevisstheten og fokuset på kritikaliteten av robust og sikker elektronisk kommunikasjon  er imidlertid blitt skjerpet i hele samfunnet,  og det skal vi bruke til å jobbe videre med å bevare og bygge tillitten til de digitale tjenestene vi alle er avhengig av.

Elise Knutssøn Lindeberg, sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

For Norid som driver viktig nasjonal internettinfrastruktur, var fokuset de første månedene å holde stabil drift. Det var vi ikke alene om. Tjenester på internett er et resultat av et komplekst samspill mellom mange aktører og systemer i en digital verdikjede, og samspillet er helt avhengig av at alle delene av infrastrukturen fungerer.

Vekst i norske domenenavn

Den økte aktiviteten på nettet dette året har ikke bare ført til økt trafikk. I perioden mars–august 2020 så Norid en markant økning i antall norske domenenavn sammenlignet med 2019 og 2018. Det ble registrert 63 000 nye domenenavn fra mars til august i 2020, som er det høyeste vi har hatt i tilsvarende periode siden 2012.

Veksten i nyregistreringer har også gitt en økning i det totale antallet domenenavn. Per 31. desember noterte vi totalt 805 539 norske domenenavn, som betyr en nettoøkning på om lag 23 000 domenenavn. Til sammenligning var årlig vekst på rundt 17 000 både i 2018 og 2019 2. Det er nærliggende å tro at den kraftige økningen har en sammenheng med nedstengingen av samfunnet og det påfølgende behovet for omstilling som pandemien utløste både for virksomheter og arbeidstakere.

Viktigere enn noen gang å være til stede på nettet

Nedstengingen har utvilsomt ført til at flere virksomheter har sett verdien av å være til stede på nettet. For eksempel har koronatiltakene gjennom 2020 helt klart påvirket nordmenns handlemønster. Tall fra SSB viser en tydelig økning i netthandel 3. Mange virksomheter har kunnet opprettholde og også videreutvikle driften takket være nettet, og det økte behovet for digital tilstedeværelse kan være bakgrunnen for noe av veksten vi ser i nye domenenavn. 

Det er mange måter å være til stede på nettet på, og valg av kanal og profil på innholdet påvirker identiteten du skaper for deg og din virksomhet. Mer om hva du bør tenke gjennom når det gjelder å være til stede på nettet.

Samtidig har nedstengningen hatt store negative konsekvenser for norsk næringsliv. Den varslede konkursbølgen har foreløpig latt vente på seg. Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det har vært signifikant færre konkurser i Norge i 2020 enn i 2019 4. Konkursene hadde imidlertid rammet om lag 18 300 ansatte per 8. desember 2020, 2 300 flere enn på samme tid i 2019. Det var altså større foretak som gikk konkurs i 2020 sammenlignet med 2019 5. I tillegg var støtteordningene som ble iverksatt mot slutten av året mindre generelle og mer restriktive enn de første ordningene som ble innført. Ifølge Finansavisen 6 kan det hende vi må vente til våren 2021 før vi ser den reelle effekten av koronakrisen for norsk næringsliv.

Usikkerheten om fremtiden til virksomheter og arbeidsplasser betyr at permitterte og oppsagte arbeidstakere har måttet se etter andre muligheter, og noen valgte kanskje å forsøke å realisere en gründerdrøm. Tall fra SSB viser at det ble registrert 17 746 nye foretak i 3. kvartal 2020, hele 19 prosent flere enn i 2. kvartal, og 16 prosent flere enn i 3. kvartal 2019 7.  

Veien fra idé til ferdig registrert foretak kan ta litt tid, så for flere av de nye foretakene kan domenenavnet ha blitt registrert først og oppføringen i Foretaksregisteret etterpå. Dette bekreftes av Ståle Schumacher hos Domeneshop AS, som er en av de domeneforhandlerne vi har avtale med. Domeneshop opplevde generelt økt aktivitet med domeneregistrering i perioden mars–august, og sier de merket seg en tendens med at mange privatpersoner bestilte domenenavn, gjerne med en kommentar om at de skulle overføre domenenavnet til nytt firma når de fikk organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. – Det er tydelig at det er mange forretningsideer som er på et tidlig stadium, og da ønsker man å sikre seg domenenavnet først og så ordne resten av formalitetene etterpå. Det første man trenger når man skal starte ny virksomhet i 2020, er selvfølgelig et domenenavn og en e-postadresse, sa Schumacher.  

Har du en forretningsidé, kan det være lurt å starte med å sikre seg domenenavnet. Mer om registeringsrekkefølge for å sikre egne rettigheter.

Digital hverdag gir nye utfordringer

En ny jobbhverdag med bruk av hjemmekontor gjør det mulig for mange å opprettholde virksomheten selv om de ansatte ikke kan møtes fysisk på arbeidsplassen. Bruken av hjemmekontor har imidlertid noen sikkerhetsutfordringer, blant annet kan vanlige hjemmenettverk i mange tilfeller ha svakere sikkerhet enn bedriftens eget nettverk. Nasjonal sikkerhetsmyndighet var tidlig ute med anbefalinger om at virksomheter vurderer om den nye situasjonen betyr at det er behov for endringer i egne sikkerhetsrutiner 8.

Netthandel er en mye brukt mulighet for svindlere. Når flere enn normalt velger å handle på nettet, er risikoen for å bli lurt av falske nettbutikker større enn noen gang. Du bør alltid være skeptisk før du handler med ukjente nettbutikker, og du bør spesielt være kritisk dersom du ikke finner noen kontaktinformasjon til selskapet.

Er du usikker, er vårt råd å sjekke hvem som har registrert domenenavnet. For norske domenenavn kan du gjøre dette i vårt domeneoppslag. Under det norske toppdomenet må alle som vil registrere et domenenavn, identifisere hvem de er ved enten et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret eller et fødselsnummer i Folkeregisteret. Kravet, som for øvrig har solid støtte blant norske virksomheter og i befolkningen generelt 9 , betyr at det er en reell, ansvarlig virksomhet eller person bak alle norske domenenavn. 

Vi møtes på nettet

Anbefalinger om å holde avstand har satt en stopper for mange fysiske arrangementer. På flere arenaer ser vi imidlertid at folk finner alternative løsninger på nettet. Bedrifter og organisasjoner kjører felles digital lunsj, digital skole ble på en liten uke vanlig rutine for elever over hele landet, og stadig flere artister og band tilbyr digitale konserter. Også Norid har måttet finne alternative måter å gjennomføre seminarer og arrangementer på. Internettforum med tittelen Krise åpner nye muligheter var opprinnelig planlagt som fysisk arrangement i november 2020, men er nå utsatt til april 2021, og konferansen vil bli avviklet digitalt uavhengig av hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg de nærmeste månedene. En klar fordel med å gjennomføre et arrangement digitalt er at terskelen for å delta blir lavere, så vi håper på tidenes oppslutning på Internettforum 2021! 

Kilder

]]>
Norid overføres til ny eier https://www.norid.no/no/aktuelt/norid-overfores-til-ny-eier/ Wed, 06 Jan 2021 11:47:07 +0000 /?p=16407 I 2021 blir Norid et direkte eid selskap under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet har særskilt fagkompetanse innenfor elektronisk kommunikasjon og domenenavnforvaltning, noe som vil være en styrke i den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.

Norid har vært en del av Uninett-konsernet i mer enn 25 år, først som prosjekt og senere som eget datterselskap. Uninett utvikler og driver den digitale grunnmuren for utdanning og forskning i Norge, og det var naturlig at ansvaret for å drive registeret for norske domenenavn ble lagt til dette kompetansemiljøet i internetts spede begynnelse.

I de mer enn 30 årene som har gått siden .no ble etablert som norsk toppdomene, har internett og elektronisk kommunikasjon utviklet seg til noe som gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og domenenavnsystemet er en grunnleggende funksjon for internettinfrastrukturen. I 2020 ble det vedtatt at eierskapet til Norid skulle overføres fra Uninett AS som sorterer under Kunnskapsdepartementet, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for området elektronisk kommunikasjon i Norge. På den måten styrker staten den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.

– Vi ser frem til å få gjennomført eierskiftet og gleder oss til å arbeide sammen med ny eier, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid. – Vi takker for et mangeårig fellesskap med Uninett. Samlokaliseringen i Teknobyen i Trondheim videreføres, og vi vil også videreføre et faglig samarbeid med Uninett til glede for begge parter.

Illustrasjon: Norid

Overføringsprosessen er i gang. Fra 31.12 2020 er eierskapet til Norid overført til staten ved Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), derfra overføres eierskapet videre til KMD. Eierskiftet fører ikke til endringer i selskapsstrukturen eller avtaler Norid har med samarbeidspartnere eller leverandører.

– Vi i Uninett AS er veldig stolte av å ha bidratt til å skape en viktig del av dagens internett gjennom vårt datterselskap Norid sin utvikling og drift av det norske toppdomenet. Tidene forandrer seg, og basert på Norid sitt samfunnsoppdrag er det naturlig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå blir ny eier av selskapet. Vi ser frem til videre samarbeid både med Norid og selskapets nye eier, sier administrerende direktør i Uninett AS, Tom Røtting.

Om Norid
Vedtekter

]]>
Internettforum 2020 er utsatt til 21. april 2021 https://www.norid.no/no/aktuelt/internettforum-2020-er-utsatt/ Wed, 04 Nov 2020 09:12:30 +0000 /?p=16228 I lys av situasjonen når det gjelder koronasmitte og nye smittevernregler, har vi besluttet at vi utsetter årets Internettforum til 21. april 2021.

Uavhengig av hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg i månedene som kommer, kommer arrangementet til å bli heldigitalt. Når vi velger å utsette avviklingen, er det fordi vi ikke ønsker å utsette verken egne ansatte eller samarbeidspartnere for unødig risiko i forbindelse med reising og produksjon nå. Vi tar sikte på å kunne gjennomføre det utsatte arrangementet med de foredragsholderne vi har på programmet.

Følg med på videre oppdateringer framover.

]]>
Ekom-rapport: Den digitale grunnmuren besto testen https://www.norid.no/no/aktuelt/ekom-rapport-den-digitale-grunnmuren-besto-testen/ Fri, 16 Oct 2020 12:39:44 +0000 /?p=16059 Selv med voldsom trafikkøkning og akutt behov for intern omstilling av egen drift, viser Nkoms gjennomgang at ekom-aktørene har greid å opprettholde stabil drift og kapasitet gjennom koronastengingen. Samtidig peker Nkom på at tilliten til nett og tjenester stadig utfordres på ulike måter.

Rapporten EkomROS skal bidra til å skape forståelse for risikobildet i den digitale grunnmuren i Norge. Målgruppe for rapporten er både aktører i ekom-sektoren og i andre sektorer der elektronisk kommunikasjon har betydning for eget sikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Nkoms omtale av rapporten

Rapporten EkomROS 2020 (PDF)

Rapporten EkomROS 2020 (bladbar versjon)

]]>
Internettforum 2021 onsdag 21. aprilKrise åpner nye muligheter https://www.norid.no/no/aktuelt/internettforum-program/ Fri, 16 Oct 2020 08:09:32 +0000 /?p=16021 Årets Internettforum med tittelen Krise åpner nye muligheter var opprinnelig planlagt som fysisk arrangement i november 2020 i den tro at vi da kunne ta et tilbakeblikk på koronakrisen og oppsummere hva vi hadde lært. Nå vet vi at temaet er like aktuelt i 2021.

Konferansen gjennomføres med opprinnelig program onsdag 21. april 2021 og avvikles digitalt via YouTube.

Illustrasjon av hjemmekontor der laptopen har en videokonferanse åpen med en forsker som studerer virus i mikroskop. En barnetegning av viruset henger på veggen. En kaffekopp står ved siden av laptopen.

Maria Strømme fra Svolvær er fysiker og professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet. Hun har en omfattende bakgrunn som forsker og entreprenør og står bak en rekke oppfinnelser og patenter.

Jørgen Tharaldsen er mangeårig spillgründer og driver nå selskapet Megapop. Han mener det er på tide å redefinere begrepet gamification og få øynene opp for de utallige mulighetene som ligger i dette.

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor med doktorgrad fra Oxford University. Hun har bred bakgrunn fra teknologi- og forretningsutvikling og brenner for digitalisering og teknologisk omstilling. Hør Silvija Seres og Jørgen Tharaldsen: https://lorn.tech/lorn-pod/130-en-ny-definisjon-av-gamification/.

NAV opplevde rekordpågang da koronakrisen traff Norge og måtte tilpasse og utvikle IT-systemene til nye statlige ordninger i fart. IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe forteller hvordan de taklet utfordringene og spør samtidig om det er mulig å være forberedt på en pandemi og nye sjokk.

Mímir Kristjánsson er journalist, forfatter og politiker. Han sitter i Stavanger bystyre for Rødt og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten. På Internettforum vil han snakke om hjemmekontorets forbannelser. Hvem er det som tjener og hvem er det som taper når kontorarbeiderne tar med seg jobben hjem?

Forfatter og filosof Joakim Hammerlin fra Nansenskolen er igjen på programmet. Nå spør han om vi er rammet av det han kaller digital dysfori. Da koronakrisen rammet søkte vi ly i digitale tilfluktsrom: Skole og jobbmøter på Teams. Forelesninger og fredagspils på Zoom. Mens noen fant ro i en ny og vidunderlig virtuell verden, ble andre rammet av fremskreden analog nostalgi. Hva har vi vunnet, og hva kan gå tapt med den digital-sosiale revolusjonen? Joakim Hammerlin stiller de helt grunnleggende spørsmålene, og han gjør det garantert uten digitale hjelpemidler.

Gøril Forbord er konferansier og vil lede oss gjennom dagen.

Programmet vil gå fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Detaljert program blir satt opp i slutten av mars.

Meld deg på Internettforum 2021

]]>
Nordmenn registrerer domenenavn som aldri før https://www.norid.no/no/aktuelt/nordmenn-registrerer-domenenavn-som-aldri-for/ Mon, 07 Sep 2020 10:50:52 +0000 /?p=15755 I perioden mars–august i år har vi registrert en markant økning i antall nye domenenavn sammenlignet med 2019 og 2018. Det er mye som tyder på at veksten kan tilskrives koronasituasjonen, noe som bekreftes av våre samarbeidspartnere.

Det ble registrert 63 000 nye domenenavn fra mars til august i år, som er det høyeste vi har hatt i tilsvarende periode siden 2012. Selv om et betydelig antall domenenavn er avviklet i perioden, ser vi likevel en markant netto økning. Ved utgangen av august noterte vi totalt 795 000 norske domenenavn, mens tallet på samme tidspunkt i fjor var i overkant av 774 000. Økningen er på nesten 21 000 domenenavn, mens årlig økning var på rundt 17 000 både i 2018 og 2019.

Dobling fra privatpersoner

En av fire nyregistreringer er fra privatpersoner, mens bedrifter og andre virksomheter står for det resterende. Ståle Schumacher hos Domeneshop AS, som er en av de domeneforhandlerne Norid har avtale med, bekrefter generelt økt aktivitet med domeneregistrering, og også de har merket seg en tendens med at det er spesielt mange privatpersoner som bestiller domenenavn, gjerne med en kommentar om at de skal overføre domenenavnet til nytt firma når de får organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. – Det er tydelig at det er mange forretningsideer som er på et tidlig stadium, og da ønsker man å sikre seg domenenavnet først og så ordne resten av formalitetene etterpå. Det første man trenger når man skal starte ny virksomhet i 2020, er selvfølgelig et domenenavn og en e-postadresse, sier Schumacher.

Krisepakken kan ha hatt betydning

Økningen i antall nyregistreringer kan ha vært påvirket av regjeringens krisepakke for gründere og vekstbedrifter. Fra midten av april kunne et koronarammet norsk næringsliv søke om støtte fra Innovasjon Norges ekstrapott, som da var på nærmere fem milliarder kroner. Ifølge nrk.no (31. august) er årets ramme til lån og tilskudd fra Innovasjon Norge nå økt til i alt 14 milliarder, hvorav 2,17 milliarder er bevilget så langt i år, som er mer enn tre ganger så mye som på samme tid i fjor.

Brønnøysundregistrene bekrefter økt pågang på veiledningstjenesten ved avdeling Narvik mot de som skal starte og drive bedrift etter at de nye statlige ordningene ble etablert etter nedstengingen i mars. De melder for øvrig at de har hatt særlig økt pågang i sommer sammenlignet med normal sommeraktivitet. Så langt har de ikke registrert markante endringer i antall nyregistrerte foretak eller virksomheter i år sammenlignet med 2018 og 2019.

Mer domenestatistikk

]]>
Internettforum 17. november: Programmet tar form https://www.norid.no/no/aktuelt/internettforum-17-november-programmet-tar-form/ Tue, 30 Jun 2020 11:19:51 +0000 /?p=15682 Årets Internettforum går av stabelen tirsdag 17. november under tittelen Krise åpner nye muligheter. Konferansen avvikles i år som digitalt arrangement. Vi tar sikte på å samle en del av foredragsholderne på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo og strømme innleggene derfra.

Vi har sikret oss flere svært spennende foredragsholdere.

Maria Strømme fra Svolvær er fysiker og professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet. Hun har en omfattende bakgrunn som forsker og entreprenør og står bak en rekke oppfinnelser og patenter.

Jørgen Tharaldsen er mangeårig spillgründer og driver nå selskapet Megapop. Han mener det er på tide å redefinere begrepet gamification og få øynene opp for de utallige mulighetene som ligger i dette.

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor med doktorgrad fra Oxford University. Hun har bred bakgrunn fra teknologi- og forretningsutvikling og brenner for digitalisering og teknologisk omstilling. Hør Silvija Seres og Jørgen Tharaldsen: https://lorn.tech/lorn-pod/130-en-ny-definisjon-av-gamification/.

NAV opplevde rekordpågang da koronakrisen traff Norge, og måtte tilpasse og utvikle IT-systemene til nye statlige ordninger i fart. IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe forteller hvordan de taklet utfordringene og spør samtidig om det er mulig å være forberedt på en pandemi og nye sjokk.

Mímir Kristjánsson er journalist, forfatter og politiker. Han sitter i Stavanger bystyre for Rødt og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten. På Internettforum vil han snakke om hjemmekontorets forbannelser. Hvem er det som tjener og hvem er det som taper når kontorarbeiderne tar med seg jobben hjem?

Forfatter og filosof Joakim Hammerlin fra Nansenskolen er igjen på programmet. Nå spør han om vi er rammet av det han kaller digital dysfori. Da koronakrisen rammet søkte vi ly i digitale tilfluktsrom: Skole og jobbmøter på Teams. Forelesninger og fredagspils på Zoom. Mens noen fant ro i en ny og vidunderlig virtuell verden, ble andre rammet av fremskreden analog nostalgi. Hva har vi vunnet, og hva kan gå tapt med den digital-sosiale revolusjonen?

Joakim Hammerlin stiller de helt grunnleggende spørsmålene, og han gjør det garantert uten digitale hjelpemidler.

Magnus Ødegaard, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap, er konferansier.

Vi ser fram til en veldig spennende konferanse. Vi åpner for påmelding i september/oktober.

]]>
Domenesvindlere prøver seg igjen https://www.norid.no/no/aktuelt/domenesvindlere-prover-seg-igjen/ Mon, 08 Jun 2020 13:13:11 +0000 /?p=15653 Metoden er den samme gamle: Tilbud om å kjøpe et domenenavn som virker relevant for bedriften og som det angivelig er veldig rift om slik at det haster med å bestemme seg. Vårt råd: Sjekk hvem som står bak henvendelsen og tenk gjennom hva du mener du har behov for når det gjelder domenenavn. Deretter kan du kontakte domeneforhandleren din.

Framgangsmåten er velkjent. Abonnenten blir kontaktet av en selger som tilbyr bedriftens domenenavn under andre toppdomener enn det norske. Det kan være en bedrift med domenenavnet bedriftenmin.no som får tilbud om å kjøpe bedriftenmin.com eller bedriftenmin.shop. Selgeren forteller gjerne at han har flere som er interessert i akkurat disse domenenavnene og skremmer med dystre konsekvenser for bedriften hvis du ikke sikrer deg disse selv umiddelbart. Enden på visa er en skyhøy regning for en tjeneste du ikke trenger.

Tegneserieillustrasjon av en skurk som jubler mens penger flyr ut av laptopskjermen hans.

Denne typen svindelforsøk dukker opp med ujevne mellomrom, og det er ikke overraskende at det skjer nå når Norge og verden for øvrig fortsatt er sterkt preget av koronakrisen. I en slik situasjon kan mange bli mindre påpasselige enn de vanligvis er, og svindlere vet å utnytte slike svakheter.

Kan det likevel være smart å kjøpe domenenavn under flere toppdomener? Det finnes i dag om lag 1500 ulike toppdomener i verden, enten landkoder som .no eller .se, de tradisjonelle generiske toppdomenene, som .com eller .net, og den nye typen generiske, som .shop og .gay. De aller fleste norske virksomheter velger det norske toppdomenet for sitt primære domenenavn. Avhengig av nedslagsfelt og hvilket marked bedriften opererer i, kan det være aktuelt å registrere firmanavn og varemerker under andre eller flere toppdomener enn det norske. Dette er imidlertid en større vurdering og ikke noe som en tilfeldig og pågående selger bør kunne påvirke. Vi anbefaler at du diskuterer dette med den domeneforhandleren du har kontakt med.

]]>
Normal drift og normal belastning https://www.norid.no/no/aktuelt/normal-drift-og-normal-belastning/ Wed, 03 Jun 2020 12:49:56 +0000 /?p=15635 Det normale er vanligvis ingen nyhet, men med den situasjonen vi har hatt i Norge og verden for øvrig de siste månedene, er en rapport om det normale en viktig og gledelig nyhet.

Norge har lenge vært langt fremme når det gjelder å tilby tjenester digitalt. Når store deler av samfunnet skulle jobbe hjemmefra, ble likevel tjenester og infrastruktur testet som aldri før.

Norid driver navnetjenesten for det norske toppdomenet, som er en del av den grunnleggende internettinfrastrukturen. Tjenesten er helt nødvendig for at norske domenenavn skal virke rent teknisk. I en krisesituasjon er det ikke ukjent at svindlere ser sitt snitt til å utnytte en sårbar situasjon, så vi har hatt særlig overvåking av tjenesten de siste månedene. Heldigvis har vi ikke registrert noen form for unormal belastning. Antall oppslag av norske domenenavn gjennom navnetjenesten er vanligvis på rundt 700 millioner per døgn, og dette nivået har holdt seg stabilt de siste månedene.

Stabil aktivitet i antall domeneregistreringer

Flere av de europeiske toppdomenene har opplevd en vekst i nye domenenavn under koronakrisen. Bransjeorganisasjonen Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) rapporterer en vekst i nye domenenavn i april 2020 på 20 prosent sammenlignet med i fjor[1]. De mener at veksten antagelig kan knyttes til at mange små virksomheter nå har vært nødt til å etablere seg på nettet for å kunne fortsette virksomheten når den fysiske butikken er stengt.

I Norge har aktiviteten med registrering av domenenavn vært på vanlig nivå de siste månedene, selv om store deler av næringslivet har vært nedstengt og aktiviteten har vært på null i mange uker. Vi noterer også at våre samarbeidspartnere Patentstyret og Brønnøysundregistrene/Altinn opplever stor pågang. Folk med forretningsidéer sitter åpenbart ikke med hendene i fanget og venter på bedre tider. Dette bekreftes også av at vi de siste ukene har hatt flere henvendelser enn vanlig fra bedrifter som ønsker å starte som forhandler for norske domenenavn.

Søylediagram som sammenligner registreringstall for januar-mai i henholdsvis 2019 og 2020. Grafen viser at antall registreringer er større i april og mai 2020 enn i april og mai 2019.
Grafen sammenlikner registreringstall for perioden 1. januar til 31. mai i henholdsvis 2019 og 2020.

[1] https://centr.org/news/blog/is-the-lockdown-driving-domain-registrations.html

]]>