2003-10-01 – 2004-02-09

Navnepolitikk for .no
(gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)

 1. Formål og rettslig status
 2. Virkeområde
 3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?
 4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener
 5. Krav til søkeren – hvem kan søke?
 6. Krav om navnetjener
 7. Krav til søknaden
 8. Generelle regler for saksbehandlingen
 9. Endringsmelding
 10. Overføring, suspensjon eller sletting
 11. Tvungen sletting av domenenavn
 12. Gebyrer
 13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn
 14. Søkers ansvar og plikter
 15. Bruk av registrert informasjon
 16. Klage
 17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken
 18. Vedlegg og referanser

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt i samsvar med FOR 2003-08-01 nr 990. Regelverket er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn). Norids virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. Norid har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no, .sj og .bv er delegert til Norid fra IANA i henhold til avtale. Norid har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no.

3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er:

 • små bokstaver fra a-z (ikke norske tegn)
 • siffer (0-9)
 • bindestrek

3.3 Domenenavnet må inneholde minst én bokstav eller bindestrek. Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn. Se Norids whois-database for oversikt over registrerte domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123 og RFC 1912.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 Norid administrerer underdomener for kommuner, fylker og alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrerer domenenavn for geografiske områder der søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet, samt tilleggsregler for registrering av det reserverte underdomenet www under de geografiske navnene (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener ( vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn Norid. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 15 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

5.3 Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn under noen av de domenene Norid forvalter. Privatpersoner kan imidlertid registrere domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres ikke domener med kun posthåndtering.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Krav til søknaden

7.1 Søknaden må sendes inn av en registrar som har avtale med Norid. Se oversikt over registrarer. Se også informasjon om registrarordningen.

7.2 Norids skjema skal benyttes. Se oversikt over Norids skjema og retningslinjer for disse.

7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En organisasjon som fyller vilkårene for registrering under flere domener kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før søknad inngis.

7.4 Innsending og utfylling av skjema skal skje i henhold til Norids retningslinjer. Registraren skal bistå søkeren med dette.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Deler av saksbehandlingen er automatisk. Se beskrivelse av saksbehandlingen.

8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette registraren automatisk per e-post. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.3 Et avslag fra Norid på søknad om domenenavn skal alltid begrunnes. Norids avgjørelse meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.4 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men vil normalt ikke omgjøre til skade for søker/innehaver.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til Norid (endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk informasjon og kontaktinformasjon.

9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet regnes ikke som en endring, men som en ny registrering. Det må dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet.

9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring pr e-post til innsender av endringsmeldingen, berørte ISPer og juridisk kontaktperson for domenet.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Overføring, suspensjon eller sletting

10.1 Ved søknad om overføring skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Den organisasjon som er utpekt av innehaver til å overta domenenavnet må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Overføring kan likevel skje uten skriftlig godkjennelse fra innehaver dersom det foreligger rettskraftig dom som går ut på at et domenenavn skal overføres fra innehaver til en annen organisasjon, og denne organisasjonen oppfyller de krav navnepolitikken stiller for å få navnet overført til seg, herunder signert egenerklæring.

10.2 Innehaver kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Innehaver kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor innehavers rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan innehaver kreve suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

10.3 Innehaver kan kreve sletting av domenenavn. Ved melding om sletting skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra innehaver. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer.

10.4 Ved overføring, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse per e-post til registrar og til juridisk kontaktperson for domenet.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

11. Tvungen sletting av domenenavn

11.1 Følgende forhold vil kunne medføre at registrering av et domenenavn slettes og at domenenavnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet. Krav om varsel etter 11.2 gjelder ikke.

 2. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker. Manglende undertegnet egenerklæring regnes som feilaktige opplysninger. Innehaver av domenenavnet skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.

 3. Innehaver av domenenavnet er ikke lenger registrert i Enhetsregisteret eller har opphørt å eksistere.

 4. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt.

 5. Domenet er ikke teknisk operativt, det vil si at de tekniske kravene i vedlegg F ikke er oppfylt.

 6. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos innehaver av domenenavnet.

 7. Ethvert forhold som innebærer mislighold av søkers ansvar eller plikter i henhold til navnepolitikken eller egenerklæringen.

11.2 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til innehaver av domenenavnet minst 60 dager før en omgjøring eller sletting blir gjennomført.

12. Gebyrer

12.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen opprettholdes. Se prisinformasjon.

12.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet.

12.3 Norid forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli varslet på Norids hjemmesider.

13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

13.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

13.2 Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

13.3 Registrerte domenenavn er knyttet til den organisasjon som har fått domenet registrert, og ikke til enkeltpersoner ved denne organisasjonen. Domenenavnet er også uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og innehaver av domenenavn kan fritt skifte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å skifte domenenavn.

13.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den organisasjon som overtar domenenavnet oppfyller kravene i navnepolitikken.

14. Søkers ansvar og plikter

14.1 Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

14.2Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html.

14.3 Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes.

14.4 Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

14.5 Søker plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller navnepolitikken på annen måte. Egenerklæringen overleveres til registraren, som plikter å oppbevare denne.

14.7 Dersom søkers registrering blir innklaget i henhold til de regler og prosedyrer som navnepolitikken setter for klager, samtykker søker i å delta i klageprosessen, samt å være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse.

15. Bruk av registrert informasjon

15.1 Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

15.2 Norid vil for øvrig ikke selge, overdra eller på annen måte utnytte informasjonen til kommersielle formål, herunder målrettet markedsføring og katalogtjenester.

15.3 Norid fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av den informasjon som offentliggjøres etter denne bestemmelse.

16. Klage

Klagetype Klager Motpart Klagefrist Klageprosedyre
A Tredjepart, Offentlige organ Innehaver 3 år Vedlegg H
B Søker, Innehaver Norid 30 dager Vedlegg I
C Norid, Post- og teletilsynet Innehaver 3 år Vedlegg J

16.1 Klage type A: For domenenavn registrert etter 1. oktober 2003 kan innehavere av rettigheter til navn klage på grunnlag av at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. Offentlige organ kan klage på at registreringen uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Motpart i klagesaker av denne typen er innehaver av det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg H for detaljer og klageprosedyre.

16.2 Klage type B: Avgjørelser tatt av Norid i henhold til navnepolitikken kan påklages av søker/innehaver. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i navnepolitikken. Motpart i klagesaker av denne typen er Norid. Klagefristen er 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er mottatt av søker/innehaver. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/innehaver senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til registraren. Se vedlegg I for detaljer og klageprosedyre. Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

16.3 Klage type C: For domenenavn registrert etter 1. oktober 2003 kan Norid klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen. Post- og teletilsynet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med gjeldende forskrift. Motpart i klagesaker av denne typen er innehaver av det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg J for detaljer og klageprosedyre.

16.4 For alle klager gjelder at klagefristen avbrytes når Norid mottar gyldig klage i henhold til de relevante klageprosedyrene. Norid opptrer som sekretariat og mottar klager og videreformidler svar mellom partene. Klagene behandles og avgjøres av den uavhengige domeneklagenemnda. Norid er forpliktet til å gjennomføre domeneklagenemndas avgjørelser.

16.5 Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda. Nemnda kan i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken

17.1 Denne navnepolitikken trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere navnepolitikk.

17.2 Vesentlige endringer i navnepolitikken vil bli kunngjort på Norids hjemmesider og blir en del av gjeldende navnepolitikk. Siste endring er av 1. oktober 2003.

18. Vedlegg og referanser

Dette kapitlet gir en oversikt over de dokumentene navnepolitikken henviser til. Adressene til de ulike referansene vil kunne bli oppdatert uten videre varsel.

Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg A Reserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-a.txt
Vedlegg B Det geografiske navnetreet http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-b.html
Vedlegg C Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-c.html
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-d.html
Vedlegg E Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-e.html
Vedlegg F Tekniske krav for navnetjenere http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-f.html
Vedlegg G Egenerklæring for domenenavnssøknad http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-g.html
Vedlegg H Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-h.html
Vedlegg I Klage på Norids avgjørelser http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-i.html
Vedlegg J Klage på at domenenavn er registrert i strid med regelverk eller forskrift http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/vedlegg-j.html

Henvisninger til andre Norid-dokumenter

Tittel URL
Forklaringer og definisjoner http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/forklaring.html
Liste over Registrarer http://www.norid.no/registrar/registrarliste.html
Norids skjema http://www.norid.no/registrar/skjema/
Avgifter og fakturarutiner http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/priser.html
Domeneklagemenda: klageorganet for .no-domenet http://www.norid.no/regelverk/2003-10-01/klagenemnda.html

Henvisninger til RFCer

RFC Tittel URL
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1591.txt
RFC 1034 Domain Names – Concepts and Facilities ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1034.txt
RFC 1035 Domain Names – Implementation and Specification ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1035.txt
RFC 1123 Requirements for Internet Hosts – Application and Support ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1123.txt
RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1912.txt

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Avgifter og fakturarutiner

Registreringsavgift

Denne avgiften faktureres registraren som sendte inn søknaden om domenenavnet, og dekker Norids arbeid i forbindelse med søknaden. I tillegg vil de fleste registrarer ta seg betalt for det arbeidet de har utført i forbindelse med registreringen, både teknisk og administrativt. Registraren står fritt i prising av formidling og videresending av domenesøknader.

Fakturering for nye registreringer vil skje pr måned på etterskudd. Det vil si at faktura for registrert domene vil bli tilsendt i slutten av den måneden registreringen ble gjort.

Den enkelte registrar vil motta en samlefaktura fra UNINETT FAS for de domenenavn som registreres gjennom denne.

Pris for registrering: NOK 250,-

Årsavgift

Årsavgiften går til å dekke utgifter innen følgende tre kategorier:

 • endringer av tidligere registreringer
 • vedlikehold av navnerommet
 • kvalitetskontroll av registrerte data

Dette er arbeidsoppgaver hvis kostnad ikke dekkes inn av registreringsavgiften.

En årsavgift pålegges alle registrerte domener. Denne avgiften faktureres via den oppgitte fakturakontakten for domenet. For å gjenspeile den fordel det er for UNINETT FAS (Norid) at organisasjoner benytter en felles fakturakontakt (f. eks. registraren) vil Norid fakturere et lavere beløp pr. domene der det kan sendes ut en samlefaktura for flere domener.

Årsavgiften betales på forskudd hvert år, untatt det første året hvor årsavgiften er dekket gjennom registreringsavgiften.

Prisen pr. domene pr. år avhenger av det antall domener som kan samles på samme faktura:

Antall domener Pris pr domene
1-10 NOK 100,-
11-50 NOK 95,-
51-250 NOK 90,-
251-1000 NOK 85,-
over 1000 NOK 80,-

Betalingsbetingelser

Registreringsavgift: forfall per 30 dager

Norid sender ut første gangs purring for registreringsavgift etter forfallsdato (30 dager fra fakturadato). Andre gangs purring sendes ut 14 dager etter første gangs purring (45 dager fra fakturadato).

Prosedyrer for fakturautsendelse og tiltak dersom faktura ikke betales er dekket i registraravtalen med den enkelte registrar.

Årsavgift: forfall per 14 dager

Norid sender ut første gangs purring på årsavgift etter forfallsdato (14 dager fra fakturadato). Andre gangs purring sendes ut 14 dager etter første gangs purring (28 dager fra fakturadato).

Det legges samtidig ved et brev med en siste frist, 14 dager, til å betale faktura. I tillegg varsles juridisk kontakt for domenet pr. epost om at domenet står i fare for å fases ut dersom faktura ikke betales. Overskrides 14-dagers fristen blir det aktuelle domenenavnet slettet.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Domeneklagenemnda

Mandat for domeneklagenemnda

 1. Domeneklagenemnda (heretter nemnda) er klageorgan for registreringer under toppdomenene og kategoridomenene som administreres av Norid, samt for avgjørelser truffet av Norid i henhold til navnepolitikken.

 2. Nemnda behandler kun klager som er fremsatt i henhold til de rammer som settes av navnepolitikken med tilhørende vedlegg. Dette innebærer at nemnda ikke behandler klager på eksisterende navnepolitikk med tilhørende vedlegg, og at nemnda ikke kan fatte avgjørelser som er i strid med gjeldende navnepolitikk eller vedlegg til navnepolitikken. Nemnda er ansvarlig for Nemndas avgjørelser.

 3. Nemnda skal være uavhengig av virksomheten i UNINETT Norid AS.

 4. Nemnda skal bestå av minst 3 medlemmer. Medlemmene velger selv leder for nemnda.

 5. Medlemmene utpekes av Norid. Medlemmene skal fortrinnsvis rekrutteres fra miljøer, organisasjoner og bransjer som anses å representere sentrale interesser eller kompetanseområder for forvaltningen av domenenavn. Minst et av medlemmene skal være jurist.

 6. Medlemmer utpekes for to år av gangen. Et medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende.

 7. Arbeidet godtgjøres etter satser fastsatt av Norid.

 8. 3 medlemmer skal delta ved behandlingen av hver sak. Leder av nemnda avgjør hvilke medlemmer som skal delta i behandlingen av en sak, med utgangspunkt i en rulleringsordning fastsatt av lederen. Spørsmål om fratreden på grunn av habilitetsspørsmål eller av andre grunner meddeles lederen, som avgjør om stedfortreder skal oppnevnes og utpeker stedfortreder.

 9. Et medlem skal fratre ved behandlingen av en sak dersom det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet i saken. Dette gjelder ikke dersom det er forhold som åpenbart ikke er egnet til å påvirke utfallet av saken. Medlemmet er likevel forpliktet til å melde fra til lederen om forhold som nevnt over. Spørsmålet om fratreden avgjøres av lederen, som kan forelegge spørsmålet for de øvrige medlemmer i nemnda.

 10. Klagebehandlingen skjer elektronisk via e-post (distribusjonsliste). Medlemmene må derfor ha tilgang til e-post. Fysiske møter arrangeres etter anmodning fra minst ett av medlemmene som deltar i behandlingen av saken.

 11. Norid fungerer som sekretariat for nemnda. Sekretariatet mottar klagen og innhenter de øvrige sakspapirene fra partene i henhold til den relevante klageprosedyren. Norid oversender sakspapirene elektronisk til distribusjonslisten for nemnda, og leder utpeker umiddelbart de medlemmene som skal delta i behandlingen av saken og varsler disse. Dersom nemnda ber partene om ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken skal sekretariatet medvirke til at dette fremskaffes uten unødig opphold.

 12. Lederen skal orientere Norid om hvilke medlemmer som skal behandle saken senest samtidig med at beskjed sendes medlemmene fra lederen, og skal umiddelbart varsle Norid dersom det skjer endringer.

 13. Nemndas avgjørelse skal normalt foreligge så snart som mulig og senest 15 virkedager etter at klagen er sendt nemnda fra Norid. Dersom megling pågår i 3 dager eller mer, forlenges fristen med inntil 10 dager. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 dager.

 14. Avstemning skjer ved oversendelse av medlemmenes vurdering av saken til distribusjonslisten innen den frist som settes i henhold til pkt 12 ovenfor. Lederen fastsetter arbeidsordning for klageorganet med hensyn til hvilket av de medlemmer som behandler saken som skal stå for utforming av avgjørelsen i saken.

 15. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal nemnda avvise klagen og sende saken tilbake til sekretariatet som underretter klager.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Domeneklagenemndas medlemmer

 • Eirik Djønne (leder)
  Har siden 1990 arbeidet som advokat. Har tidligere vært tilsatt i Sosialdepartementet, Prisdirektoratet og Datatilsynet. Arbeidsområder: Opphavsrett, kunstnerrett, fotografirett, medierett, arbeidsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, telekommunikasjonsrett og personvern.

 • Knut Andreas Bostad
  Utdannet jurist ved universitetet i Oslo 1999, med varemerke-, patent- og opphavsrett som valgfag. Har jobbet i Patentstyret siden 2000 og har bred erfaring fra saksbehandling og som rådgiver på varemerkeområdet. Jobber i dag som seksjonssjef i Designseksjonen i Patentstyret.

 • Håkon Styri
  Sivilingeniør (1985) med bred erfaring innen data og telekommunikasjon. Har arbeidet som forsker ved SINTEF i Trondheim, som systemdesigner på Norsk Data og som forsker i Telenor. Etablerte egen konsulentvirksomhet i 1999. Arbeidsområder har vært parallell og distribuert databehandling, sanntids databehandling, ekspertsystem, sikkerhet og tele- og datakommunikasjon. Hovedinteresser er Internett, elektronisk handel og multimedia. Han har også undervist innenfor fagområdene operativsystemer, datamaskinarkitektur, programmering og datakommunikasjon på universitets- og høgskolenivå.

 • Eugen Landeide
  Dr. ing. fra NTH (1967), signalbehandling. Arbeidet innen forskning (signalbehandling) i USA og Italia fra 1968 til 1974 og ved Televerkets utviklingsavdeling, Kjeller fra 1974 til 1987. Ansatt ved Statens teleforvaltning, senere Post- og teletilsynet, fra 1987 til 2002, bl.a som leder av faglig stab og leder av nettavdelingen. Var ansvarlig for internasjonal policy, med omfattende deltakelse i internasjonale samarbeidsorganisasjoner, bl.a. den internasjonale teleunionen. En kort periode medlem av Statens teleforvaltningsråd i 2003.

 • Solrun Dolva
  Cand. jur. (1995). Har siden 1995 jobbet i Patentstyrets design- og varemerkeavdeling, fra 1997 som seksjonssjef. Deltar på møter i Standing Commitee on Trademarks, Industrial designs and Geographical indications i WIPO, der bl.a. spørsmål vedrørende varemerker og domenenavn blir diskutert. Var i 2002-2003 med i en interdepartemental arbeidsgruppe som arbeidet med spørsmålet om forvaltningsmodell for .no-domenet, samt tvisteløsninger i forbindelse med tildeling av domener. Fra 2003 medlem i Norids rådgivende organ.

 • Georg Philip Krog
  Doktorgradsstipendiat ved Institutt for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Ordforklaring

ISP

Internet Service Provider – Internettleverandør

Domenenavnsystemet (DNS) er et distribuert system for oppslag av navn i et hierarkisk navnerom (såkalte «domenenavn»), samt informasjon som er assosiert med disse navnene, blant annet IP-adresser og posthåndterere. Merk at ethvert navn registrert i DNS er et domenenavn, inklusive navn til enkeltmaskiner.

En navnetjener er en maskin som implementerer protokollen som brukes i DNS, og som derfor kan tilby en slik navneoppslagstjeneste. Slike maskiner er normalt også registrert i DNS på lik linje med andre maskiner.

Ikke alle navnetjenere kjenner til alle domenenavn – en slik løsning ville ikke kunne skalere til å omfatte hele Internett. I stedet har hver navnetjener absolutt kunnskap (autoritet) bare om visse spesifikke biter av navnerommet.

Disse bitene av autoritativ informasjon bindes sammen ved delegering av autoritet i subtrær fra en felles rot i navnerommet. Roten betjenes av 13 maskiner spredt på nettet. Protokollen har mekanismer for å henvise til andre navnetjenere når fullstendig kunnskap ikke er tilgjengelig på den navnetjeneren som er spurt. Delegering av autoritet for navnerommet kan foregå på vilkårlige nivåer, og kan gjentas (for praktiske formål) vilkårlig mange ganger, men kan bare gjøres én gang for hvert nivå i navnetreet. Hvert nivå i navnerommet betjenes typisk av mange navnetjenere av robusthetsgrunner.

Det er viktig å merke seg at DNS ikke implementerer en katalogtjeneste, siden det ikke finnes noen søkefunksjon, og ingen «omtrentlig matching» ved oppslag: alle oppslag gjøres på basis av et fullt spesifisert eksakt navn.

Registrarer

En registrar har inngått en avtale med Norid om tilgangen til å sende inn søknader og endringsmeldinger til Norid. Registraren er opptrer som mellomledd mellom søkeren og Norid.

Registrarene skal bistå søkerne slik at de søknader som mottas av Norid vanligvis skal kunne godkjennes uten noen problemer. Registrarene forventes derfor å ha god kjennskap til de reglene som gjelder for registrering og opprettholdelse av domenenavn under .no, og tilstrekkelige tekniske ressurser til å bistå Norid og gi søkerne god service.

Det er ikke noe krav at en registrar også må være en internettleverandør, men registraren må forvisse seg om at de tjenester de knytter til seg holder tilstrekkelig kvalitet til å oppfylle vilkårene i registraravtalen.

Norids avgjørelser vedrørende de søknader Norid mottar meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager. Norid har ikke ansvar for at registraren overholder sin plikt til å formidle avslag innen den frist som er gitt.

Hvem som er registrarer for Norid fremgår av Norids registrarliste.

Gjeldende standardavtale for registrarer finnes på http://www.norid.no/registrar/regavtale.html. Dersom Norid finner at en registrar ikke oppfyller kravene i avtalen så kan registraren miste sin posisjon som registrar, hvilket innebærer at registraren ikke lengre kan søke om domenenavn under de domener Norid administrerer.

Saksbehandling

Her gis en skjematisk skisse av saksgangen i forbindelse med en søknad.

   auto-reg@norid.no
1. E-Post-automat 1a. Arkiv
2. Saksbehandlingskø
3. Saksbehandlingsverktøy
4. Navnepolitikk 4a. Brønnøysundregisteret
4b. Navnetjenere
5. Database Tilbakemelding
til registraren

1. Alle meldinger kommer først til e-post-automaten. Alt som ikke blir gjenkjent som et av Norids skjemaer får en feilmelding i retur. Dette gjelder for eksempel spam og skjemaer på feil format. Dersom skjemaet er på riktig format, men er feil utfylt, vil man få en feilmelding som viser hvilke feil e-post-automaten fant. Alle meldinger som kommer til e-post-automaten får også et saksnummer og blir arkivert (1a), slik at Norid har mulighet til å finne historien til en sak.

2. Meldinger som passerer e-post-automaten får et tidsstempel. Det blir sendt en kvittering tilbake til avsender om at Norid har mottatt meldingen, og meldingene blir deretter lagt i en kø.

3. Saksbehandlingsverktøyet går igjennom køen og plukker ut søknadene på bakgrunn av tidsstempelet. Verktøyet kontrollerer at meldingen er sendt inn av en registrar, det vil si at meldingen er signert med en av de PGP-nøklene registraren har lagt inn i Norids database. Straks en søknad om et domenenavn blir tatt under behandling låses domenenavnet slik at ikke andre søknader om samme domenenavn skal bli behandlet i mellomtiden.

4. Søknaden blir sjekket mot navnepolitikken for domenet det søkes om. Noen av kravene som navnepolitikken setter vil bli sjekket automatisk, andre vil kreve manuell behandling. Søknader med oppgitt organisasjonsnummer sjekkes mot en lokal kopi av Brønnøysundregisteret (4a). Hvis organisasjonen ikke finnes i registerkopien blir originalregisteret kontaktet manuelt. For alle søknader sjekkes det at navnetjenerene som er oppgitt i søknaden er korrekt satt opp (4b). Hvis det ikke oppnås kontakt med navnetjenerene prøves det igjen etter fastsatte intervaller. Ingen andre søknader om samme domenenavn vil bli behandlet i mellomtiden. Hvis organisasjonsnummeret er feil, det oppgitte navnet på søkerorganisasjonen ikke stemmer overens med det som står registrert i Brønnøysundregisteret eller navnetjenerene ikke er korrekt satt opp for domenet blir søknaden avslått. Dermed vil andre søknader om det samme domenenavnet kunne behandles.

5. Dersom søknaden oppfyller alle kravene som stilles i navnepolitikken vil domenet bli registrert i DNS, de aktuelle dataene lagt inn i Norids database og en bekreftelse bli sendt til registraren. I motsatt fall blir det sendt et begrunnet avslag til registraren. Registraren skal deretter gi videre beskjed til søkeren som beskrevet i registraravtalen.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg B: Det geografiske navnetreet

Fylkesdomener

Oslo oslo.no Østfold of.no
Akershus ah.no Hedmark hm.no
Oppland ol.no Buskerud bu.no
Vestfold vf.no Telemark tm.no
Aust-Agder aa.no Vest-Agder va.no
Rogaland rl.no Hordaland hl.no
Sogn og Fjordane sf.no Møre og Romsdal mr.no
Sør-Trøndelag st.no Nord-Trøndelag nt.no
Nordland nl.no Troms tr.no
Finnmark fm.no
Svalbard svalbard.no Jan Mayen jan-mayen.no


Tettsteder

A/Æ/Å
Åkrehamn akrehamn.no Ålgård/Figgjo algard.no
Arna arna.no
B
Brumunddal brumunddal.no Bryne bryne.no
D
Drøbak drobak.no
E
Egersund egersund.no
F
Fetsund fetsund.no Florø floro.no
Førde forde.no Fredrikstad fredrikstad.no
G
H
Hokksund hokksund.no Hønefoss honefoss.no
J
Jessheim jessheim.no Jørpeland jorpeland.no
K
Kopervik kopervik.no Krokstadelva krokstadelva.no
L
Langevåg langevag.no Leirvik leirvik.no
M
Mjøndalen mjondalen.no Mo i rana mo-i-rana.no
Mosjøen mosjoen.no
N
Nesoddtangen nesoddtangen.no
O/Ø
Orkanger orkanger.no Osøyro osoyro.no
P
R
Råholt raholt.no
S
Sandnessjøen sandnessjoen.no Skedsmokorset skedsmokorset.no
Slattum slattum.no Spjelkavik spjelkavik.no
Stathelle stathelle.no Stavern stavern.no
Stjørdalshalsen stjordalshalsen.no
T
Tananger tananger.no Tranby tranby.no
V
Vossevangen vossevangen.no

Kommuner

A/Æ/Å  
Åfjord afjord.no Agdenes agdenes.no
Ål al.no Ålesund alesund.no
Alstahaug alstahaug.no Alta/ Áltá/ Álaheadju alta.no/ alaheadju.no
Alvdal alvdal.no Åmli amli.no
Åmot amot.no Andebu andebu.no
Andøy/ Andasuolo andoy.no/ andasuolo.no Årdal ardal.no
Aremark aremark.no Arendal arendal.no
Åseral aseral.no Asker asker.no
Askim askim.no Askvoll askvoll.no
Askøy askoy.no Åsnes asnes.no
Audnedal audnedaln.no Aukra aukra.no
Aure aure.no
Aurdal aurdal.no Aurland aurland.no
Aurskog-høland aurskog-holand.no Austevoll austevoll.no
Austrheim austrheim.no Averøy averoy.no
B  
Balestrand balestrand.no Ballangen/ Bálát ballangen.no/ balat.no
Balsfjord/ Báhccavuotna balsfjord.no/ bahccavuotna.no Bamble bamble.no
Bardu/ Beardu bardu.no/ beardu.no Beiarn/ Bájddar/ Báidár beiarn.no/ bajddar.no/ baidar.no
Berg berg.no Bergen bergen.no
Berlevåg/ Bearalváhki berlevag.no/ bearalvahki.no Bindal bindal.no
Birkenes birkenes.no Bjarkøy bjarkoy.no
Bjerkreim bjerkreim.no Bjugn bjugn.no
Bodø/ Bådåddjå/ Budejju bodo.no/ badaddja.no/ budejju.no Bokn bokn.no
Borre borre.no Bremanger bremanger.no
Brønnøy bronnoy.no Bygland bygland.no
Bykle bykle.no Bærum barum.no
Bø (Telemark) bo.telemark.no Bø (Nordland)/ Bievát bo.nordland.no/ bievat.no
Bømlo bomlo.no Båtsfjord/ Báhcavuotna batsfjord.no/ bahcavuotna.no
D  
Dovre dovre.no Drammen drammen.no
Drangedal drangedal.no Dyrøy dyroy.no
Dønna donna.no
E  
Eid eid.no Eidfjord eidfjord.no
Eidsberg eidsberg.no Eidskog eidskog.no
Eidsvoll eidsvoll.no Eigersund eigersund.no
Elverum elverum.no Enebakk enebakk.no
Engerdal engerdal.no Etne etne.no
Etnedal etnedal.no Evenes/ Evenášši evenes.no/ evenassi.no
Evje-og-hornnes evje-og-hornnes.no
F  
Farsund farsund.no Fauske/ Fuossko/ Fuoisku fauske.no/ fuossko.no/ fuoisku.no
Fedje fedje.no Fet fet.no
Finnøy finnoy.no Fitjar fitjar.no
Fjaler fjaler.no Fjell fjell.no
Flakstad flakstad.no Flatanger flatanger.no
Flekkefjord flekkefjord.no Flesberg flesberg.no
Flora flora.no Flå fla.no
Folldal folldal.no Forsand forsand.no
Fosnes fosnes.no Fredrikstad fredrikstad.no
Frei frei.no Frogn frogn.no
Froland froland.no Frosta frosta.no
Fræna frana.no Frøya froya.no
Fusa fusa.no Fyresdal fyresdal.no
Førde forde.no
G  
Gamvik/ Gáŋgaviika gamvik.no/ gangaviika.no Gaular gaular.no
Gausdal gausdal.no Gildeskål gildeskal.no
Giske giske.no Gjemnes gjemnes.no
Gjerdrum gjerdrum.no Gjerstad gjerstad.no
Gjesdal gjesdal.no Gjøvik gjovik.no
Gloppen gloppen.no Gol gol.no
Gran gran.no Grane grane.no
Granvin granvin.no Gratangen gratangen.no
Grimstad grimstad.no Grong/ Kråanghke grong.no/ kraanghke.no
Grue grue.no Gulen gulen.no
H  
Hadsel hadsel.no Halden halden.no
Halsa halsa.no Hamar hamar.no
Hamarøy/ Hábmer/ Hápmir hamaroy.no/ habmer.no/ hapmir.no Hammerfest/ Hámmárfeasta hammerfest.no/ hammarfeasta.no
Haram haram.no Hareid hareid.no
Harstad harstad.no Hasvik/ Ákŋoluokta hasvik.no/ aknoluokta.no
Hattfjelldal/ Aarborte hattfjelldal.no/ aarborte.no Haugesund haugesund.no
Hemne hemne.no Hemnes hemnes.no
Hemsedal hemsedal.no Herøy (Møre og Romsdal) heroy.more-og-romsdal.no
Herøy (Nordland) heroy.nordland.no Hitra hitra.no
Hjartdal hjartdal.no Hjelmeland hjelmeland.no
Hobøl hobol.no Hof hof.no
Hol hol.no Hole hole.no
Holmestrand holmestrand.no Holtålen holtalen.no
Hornindal hornindal.no Horten horten.no
Hurdal hurdal.no Hurum hurum.no
Hvaler hvaler.no Hyllestad hyllestad.no
Hægebostad hagebostad.no Høyanger hoyanger.no
Høylandet hoylandet.no ha.no
I  
Ibestad ibestad.no Inderøy inderoy.no
Iveland iveland.no
J  
Jevnaker jevnaker.no Jondal jondal.no
Jølster jolster.no
K  
Karasjok/ Kárášjohka karasjok.no/ karasjohka.no Karlsøy/ Gálsá karlsoy.no/ galsa.no
Karmøy karmoy.no Kautokeino/ Guovdageaidnu kautokeino.no/ guovdageaidnu.no
Klepp klepp.no Klæbu klabu.no
Kongsberg kongsberg.no Kongsvinger kongsvinger.no
Kragerø kragero.no Kristiansand kristiansand.no
Kristiansund kristiansund.no Krødsherad krodsherad.no
Kvalsund/ Ráhkkerávju kvalsund.no/ rahkkeravju.no Kvam kvam.no
Kvinesdal kvinesdal.no Kvinnherad kvinnherad.no
Kviteseid kviteseid.no Kvitsøy kvitsoy.no
Kvæfjord/ Giehtavuoatna kvafjord.no/ giehtavuoatna.no Kvænangen/ Návuotna kvanangen.no/ navuotna.no
Kåfjord/ Gáivuotna kafjord.no/ gaivuotna.no
L  
Larvik larvik.no Lavangen/ Lavagis/ Loabát lavangen.no/ lavagis.no/ loabat.no
Lebesby/ Davvesiida lebesby.no/ davvesiida.no Leikanger leikanger.no
Leirfjord leirfjord.no Leka leka.no
Leksvik leksvik.no Lenvik/ Leaŋgaviika lenvik.no/ leangaviika.no
Lesja lesja.no Levanger levanger.no
Lier lier.no Lierne lierne.no
Lillehammer lillehammer.no Lillesand lillesand.no
Lindesnes lindesnes.no Lindås lindas.no
Lom lom.no Loppa/ Láhppi loppa.no/ lahppi.no
Lunner lunner.no Lurøy luroy.no
Luster luster.no Lyngdal lyngdal.no
Lyngen/ Ivgu lyngen.no/ ivgu.no Lardal lardal.no
Lærdal lerdal.no Lødingen lodingen.no
Lørenskog lorenskog.no Løten loten.no
M  
Malvik malvik.no Måsøy/ Muosát masoy.no/ muosat.no
Mandal mandal.no Marker marker.no
Marnardal marnardal.no Masfjorden masfjorden.no
Meland meland.no Meldal meldal.no
Melhus melhus.no Meløy meloy.no
Meråker/ Moåreke meraker.no/ moareke.no Midsund midsund.no
Midtre-gauldal midtre-gauldal.no Modalen modalen.no
Modum modum.no Molde molde.no
Moskenes moskenes.no Moss moss.no
Mosvik mosvik.no Målselv/ Málatvuopmi malselv.no/ malatvuopmi.no
N  
Namdalseid/ Aejrie namdalseid.no/ aejrie.no Namsos namsos.no
Namsskogan/ Nååmesjevuemie/ Laakesvuemie namsskogan.no/ naamesjevuemie.no/ laakesvuemie.no Nannestad nannestad.no
Narvik/ Narviika narvik.no/ narviika.no Naustdal naustdal.no
Nedre-eiker nedre-eiker.no Nes (Akershus) nes.akershus.no
Nes (Buskerud) nes.buskerud.no Nesna nesna.no
Nesodden nesodden.no Nesseby/ Unjárga nesseby.no/ unjarga.no
Nesset nesset.no Nissedal nissedal.no
Nittedal nittedal.no Nord-aurdal nord-aurdal.no
Nord-fron nord-fron.no Nord-odal nord-odal.no
Norddal norddal.no Nordkapp/ Davvenjárga nordkapp.no/ davvenjarga.no
Nordre-land nordre-land.no Nordreisa/ Ráisa nordreisa.no/ raisa.no
Nore-og-uvdal nore-og-uvdal.no Notodden notodden.no
Nærøy naroy.no Nøtterøy notteroy.no
O  
Odda odda.no Øksnes oksnes.no
Ølen olen.no Oppdal oppdal.no
Oppegård oppegard.no Orkdal orkdal.no
Ørland orland.no Ørskog orskog.no
Ørsta orsta.no Os (Hedmark) os.hedmark.no
Os (Hordaland) os.hordaland.no Osen osen.no
Osterøy osteroy.no Østre Toten ostre-toten.no
Overhalla overhalla.no Øvre Eiker ovre-eiker.no
Øyer oyer.no Øygarden oygarden.no
Øystre Slidre oystre-slidre.no
P  
Porsanger/ Porsáŋgu porsanger.no/ porsangu.no Porsgrunn porsgrunn.no
R  
Radøy radoy.no Rakkestad rakkestad.no
Rana/ Ruovat rana.no/ ruovat.no Randaberg randaberg.no
Rauma rauma.no Rendalen rendalen.no
Rennebu rennebu.no Rennesøy rennesoy.no
Rindal rindal.no Ringebu ringebu.no
Ringerike ringerike.no Ringsaker ringsaker.no
Rissa rissa.no Risør risor.no
Roan roan.no Rollag rollag.no
Rygge rygge.no Rælingen ralingen.no
Rødøy rodoy.no Rømskog romskog.no
Røros roros.no Røst rost.no
Røyken royken.no Røyrvik royrvik.no
Råde rade.no
S  
Salangen/ Siellak salangen.no/ Siellak.no Saltdal saltdal.no
Samnanger samnanger.no Sande (Møre og Romsdal) sande.more-og-romsdal.no
Sande (Vestfold) sande.vestfold.no Sandefjord sandefjord.no
Sandnes sandnes.no Sandøy sandoy.no
Sarpsborg sarpsborg.no Sauda sauda.no
Sauherad sauherad.no Sel sel.no
Selbu selbu.no Selje selje.no
Seljord seljord.no Sigdal sigdal.no
Siljan siljan.no Sirdal sirdal.no
Skaun skaun.no Skedsmo skedsmo.no
Ski ski.no Skien skien.no
Skiptvet skiptvet.no Skjerstad skjerstad.no
Skjervøy/ Skiervá skjervoy.no/ skierva.no Skjåk skjak.no
Skodje skodje.no Skånland/ Skánit skanland.no/ skanit.no
Smøla smola.no Snillfjord snillfjord.no
Snåsa/ Snoasa/ Snåase snasa.no/ snoasa.no/ snaase.no Sogndal sogndal.no
Sokndal sokndal.no Sola sola.no
Solund solund.no Songdalen songdalen.no
Sortland sortland.no Spydeberg spydeberg.no
Stange stange.no Stavanger stavanger.no
Steigen steigen.no Steinkjer steinkjer.no
Stjørdal stjordal.no Stokke stokke.no
Stor-elvdal stor-elvdal.no Stord stord.no
Stordal stordal.no Storfjord/ Omasvuotna storfjord.no/ omasvuotna.no
Strand strand.no Stranda stranda.no
Stryn stryn.no Sula sula.no
Suldal suldal.no Sund sund.no
Sunndal sunndal.no Surnadal surnadal.no
Sveio sveio.no Svelvik svelvik.no
Sykkylven sykkylven.no Søgne sogne.no
Sømna somna.no Søndre land sondre-land.no
Sør-aurdal sor-aurdal.no Sør-fron sor-fron.no
Sør-odal sor-odal.no Sør-varanger/ Mátta-várjjat sor-varanger.no/ matta-varjjat.no
Sørfold sorfold.no Sørreisa sorreisa.no
Sørum sorum.no
T  
Tana/ Deatnu tana.no/ deatnu.no Time time.no
Tingvoll tingvoll.no Tinn tinn.no
Tjeldsund/ Dielddanuorri tjeldsund.no/ dielddanuorri.no Tjøme tjome.no
Tokke tokke.no Tolga tolga.no
Torsken torsken.no Tranøy tranoy.no
Tromsø/ Tromsa/ Romsa tromso.no/ tromsa.no/ romsa.no Trondheim/ Troandin trondheim.no/ troandin.no
Trysil trysil.no Træna trana.no
Trøgstad trogstad.no Tustna tustna.no
Tvedestrand tvedestrand.no Tydal tydal.no
Tynset tynset.no Tysfjord/ Divtasvuodna/ Divttasvuotna tysfjord.no/ divtasvuodna.no/ divttasvuotna.no
Tysnes tysnes.no Tysvær tysvar.no
Tønsberg tonsberg.no
U  
Ullensaker ullensaker.no Ullensvang ullensvang.no
Ulvik ulvik.no Utsira utsira.no
V  
Vadsø/ čáhcesuolo vadso.no/ cahcesuolo.no Vaksdal vaksdal.no
Valle valle.no Vang vang.no
Vanylven vanylven.no Vardø/ Várggát vardo.no/ varggat.no
Vefsn/ Vaapste vefsn.no/ vaapste.no Vega vega.no
Vegårshei vegarshei.no Vennesla vennesla.no
Verdal verdal.no Verran verran.no
Vestby vestby.no Vestnes vestnes.no
Vestre-slidre vestre-slidre.no Vestre-toten vestre-toten.no
Vestvågøy vestvagoy.no Vevelstad vevelstad.no
Vik vik.no Vikna vikna.no
Vindafjord vindafjord.no Volda volda.no
Voss voss.no Værøy varoy.no
Vågan/ Voagat vagan.no/ voagat.no Vågsøy vagsoy.no
Vågå vaga.no Våler (Østfold) valer.ostfold.no
Våler (Hedmark) valer.hedmark.no

Registrering av det reserverte domenet www

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av det reserverte domenet www under det geografiske navnetreet. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også for disse domenene. Det reserverte domenenavnet beholder sin status som forbudt eller reservert også etter at det er registrert. Navnene kan derfor ikke overføres til en annen part.

Hvem kan søke?

Det reserverte underdomenet www kan registreres under et geografisk domene av en lokal enhet som representerer det geografiske området domenet navngir.

 • Underdomenet www.kommune.no kan bare registreres av den aktuelle kommunen.

 • Underdomenet www til eventuelle tettsteder eller byer kan bare registreres av den kommunen som stedet ligger i.

 • Underdomenet www.fylke.no kan bare registreres av den aktuelle fylkeskommunen. Fylkeskommuner der det geografiske navnetreet benytter en forkortelse for fylket kan registrere det reserverte underdomenet www.fylke.no for det fullstendige fylkesnavnet som gitt i tabellen under.

  Fylkesbetegnelser
  ostfold akershus hedmark
  oppland buskerud vestfold
  telemark aust-agder vest-agder
  rogaland hordaland sogn-og-fjordane
  more-og-romsdal sor-trondelag
  lulli-trondelaga
  nord-trondelag
  davvi-trondelaga
  nordland
  nordlanda
  troms finnmark
  finnmarku
 • Underdomenet www.svalbard.no kan bare registreres av sysselmannen på Svalbard.

 • Underdomenet www.jan-mayen.no kan bare registreres av fylkesmannen i Nordland.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg C: Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no, museum.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no og museum.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under disse domenene med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet «Hvem kan søke?» nedenfor.

Hensikten med disse domenene er å gi et tilbud til landets skoler, biblioteker og museer om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en institusjon av den aktuelle typen:

 • fhs.no: folkehøgskoler, vgs.no: videregående skoler, gs.[fylke].no: grunnskoler
 • fylkesbibl.no: fylkesbiblioteker, folkebibl.no: folkebiblioteker
 • museum.no: museer

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin institusjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for institusjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med institusjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom institusjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En institusjon kan registrere og inneha inntil 5 domenenavn under disse kategoridomenene.

idrett.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under idrett.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under dette domenet med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet «Hvem kan søke?» nedenfor.

Hensikten med dette domenet er å gi et tilbud til alle idrettsorganisasjoner i landet om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en idrettsorganisasjon i Norge. Det kreves at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret innen en av de tillatte kategoriene gitt i 5.1 i navnepolitikken, eller ved å oversende Norid kopier av vedtekter eller stiftelsesdokumenter.

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin organisasjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med organisasjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom organisasjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En organisasjon kan registrere og inneha opptil 5 domenenavn under dette kategoridomenet.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg D: Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid

Domene Bruksområde Forvaltes av
mil.no Det norske Forsvaret Forsvarets tele- og datatjeneste
stat.no Den norske stat Statens Forvaltningstjeneste
kommune.no Norske kommuner Kommunenes Sentralforbund
priv.no Private personer i Norge Eunet Norge AS

Norid forestår den tekniske registreringen ved kommune.no. Dette betyr at søknader om domenenavn under dette domenet skal sendes inn gjennom en av Norids registrarer. Det benyttes samme søknadsskjema og retningslinjer som for de øvrige søknadene Norid mottar. Norid vil deretter videresende søknaden til den institusjonen som forvalter domenet og vil videreformidle dennes svar. Dersom søknaden blir godkjent gjennomfører Norid registreringen.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg E: Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn

 • Ansvarlig selskap
 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Delt ansvar
 • Enkeltmannsforetak
 • Europeisk øk. foretaksgruppe
 • Forening/Lag/Innretning
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Fylkeskommune
 • Gjensidig forsikringselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Kirkelig fellesråd
 • Kommune
 • Kommandittselskap
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (tidl. Norsk avd. av utenlandsk foretak)
 • Organisasjonsledd
 • Partrederi
 • Statsforetak
 • Sparebank
 • Staten
 • Stiftelse
 • Verdipapirfond

Utenlandske staters diplomatiske representasjon i Norge (ambassader), har en spesiell status i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961. Som en følge av denne status, regnes ambassader som selvstendige organisasjoner og kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra ambassaden om at denne organisasjonen er det angjeldende lands offisielle ambassade i Norge.

Offentlige oppnevnte nemnder regnes som selvstendige organisasjoner som kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra overordnet myndighet om at denne organisasjonen har status som offentlig oppnevnt nemnd.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg F: Tekniske krav for navnetjenere

Dette dokumentet inneholder tekniske krav for DNS-registrering, med andre ord de krav som skal være oppfylt av domener som blir registrert av Norid. Det forutsettes at registrar har nødvendig teknisk kompetanse til å forstå disse kravene.

Norid vil utføre sjekking av et domene i henhold til disse kravene ved registrering og senere på jevnlig basis. Brudd på disse kravene vil kunne føre til at søknaden blir avslått eller domenet blir slettet.

Følgende krav stilles til domener som registreres av Norid:

 1. Minst to separate navnetjenere
  Ethvert domene skal betjenes av minst to separate navnetjenere, som kjører på fysisk separate maskiner.

 2. Konsistens mellom data i navnesøknad og svar fra navnetjenere
  Svar fra de oppgitte navnetjenerne for et domene skal inneholde de samme navnetjenerne som er oppgitt i søknaden. Merk at både navnene og antallet skal være likt.

 3. Autoritative navnetjenere
  Alle de oppgitte navnetjenerne for et domene skal svare autoritativt for domenet.

 4. Nåbare navnetjenere
  Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internettet, og skal ha permanent (fast) IP-adresse.

 5. Korrekt e-postinformasjon i SOA post
  SOA post for et domene skal inneholde fungerende e-postadresse til ansvarlig for driften av navnetjeneren.

 6. Konsistent serienummer i SOA post
  Serienummer i SOA post skal være likt for alle de oppgitte navnetjenerne.

 7. Kanonisk navn på høyre siden i NS og MX poster
  På høyre siden i en NS post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME).

  På høyre siden i en MX post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME). Kravet til kanonisk navn i MX post kan fravikes dersom de oppgitte kontaktpersoner for et domene har e-postadresser utenfor domenet.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg G: Egenerklæring

Denne erklæringen gjelder søknad om domenenavn(ene) ________________________________________ datert ___

Søkerorganisasjonen erklærer herved å være kjent med og akseptere de nedenstående punktene.

 • Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html

 • Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

 • Søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte, og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Søker samtykker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller navnepolitikken på annen måte.

 • Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes. Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid. Søker plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

 • En registrering vil bli slettet dersom søkeren ikke overholder sine plikter og ellers i de tilfeller som fremgår av navnepolitikken.

 • Dersom søkers registrering blir innklaget i henhold til de regler og prosedyrer som navnepolitikken setter for klager, samtykker søker i å delta i klageprosessen, samt å være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse.

 • Norid har intet erstatningsansvar overfor søkeren for noen direkte eller indirekte skade som følge av Registrarens håndtering av søknader om domenenavn.

 • Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

 • Søker har satt seg inn i navnepolitikken og de krav den setter for registrering og opprettholdelse av det aktuelle domenet.

Søkerorganisasjon (navn, organisasjonsnummer):

____________________________________________________________________

Ved (underskrift, dato)

____________________________________________________________________

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg H: Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneinnehaver må delta i klageprosessen dersom domenenavnet ble registrert etter 1.oktober 2003. Klager på navn som er registrert før 1. oktober 2003 vil bli avvist.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Klager må dokumentere at

 1. Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, og

 2. at innehavers registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

 3. Ond tro anses å foreligge dersom navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller registreringen er foretatt for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter eller for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag. Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at innehaver må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet og at domenenavnet er registrert eller brukt i ond tro, kan nemnda treffe avgjørelse om at navnet skal slettes eller overføres til klager. Domeneklagenemnda kan ikke treffe annen avgjørelse enn det som er krevd av klager.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre parter enn de to som er involvert i klagesaken.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

1.5 Overføring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Fra det tidspunkt Norid oversender en klage til innehaver i henhold til pkt 2.4 og til klagebehandlingen avsluttes er domenenavnet sperret for overføring fra innehaver. Dersom domeneklagenemndas avgjørelse innebærer en tvungen sletting eller overføring av domenenavnet til klager opprettholdes sperringen inntil nemndas avgjørelse er implementert. Unntak gjelder dersom innehaver ønsker å overføre navnet til klager.

Dersom innehaver sletter domenenavnet mens klagebehandlingen pågår vil Norid sperre domenenavnet for registrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte. Dersom domeneklagenemnda avgjør at domenenavnet skal overføres til klager vil Norid implementere avgjørelsen i henhold til klageprosedyren. Hvis ikke oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra innehaver sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til partene eller deres representanter skal skje ved A-post eller faks eller e-post, jf 2.3 b) og 2.5 b). Dersom en part ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette. Norid vil formidle klagen (jf pkt 2.3) til innehaver av det aktuelle domenenavnet på en av de følgende måtene: ved å sende klagen med A-post eller faks eller e-post til innehaver, til den kontaktinformasjonen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom kontaktinformasjon til innehaver oppgitt av klager (jf 2.3 g) avviker fra det som er registrert sendes klagen også til adresse som oppgis av klager.
 3. All kommunikasjon fra Norid til en part skal sendes med kopi til den andre parten.
 4. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 5. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. hvis sendt som faks, på dato for avsendelse
  2. hvis sendt som A-post, på den andre virkedagen etter poststempelet
  3. hvis sendt som e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagen må være Norid i hende innen klagefristen, som er 3 år etter dato for registreringen av domenet.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i i) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. opplyse om klager ønsker å delta i frivillig megling
 4. angi det domenenavnet som det klages på,
 5. inneholde begrunnelsen for klagen, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav, herunder dokumentasjon for de rettigheter klageren hevder å ha til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, samt dokumentasjon for at innehavers registrering eller bruk er foretatt i ond tro,
 6. spesifisere hvorvidt klageren søker domenenavnet overført eller slettet,
 7. opplyse det av innehavers kontaktinformasjon som er kjent av klageren,
 8. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som klager er kjent med,
 9. opplyse om eventuelle tidligere klager på samme domenenavn fra samme klager, og i så fall presisere hvilke endringer som har inntruffet siden domeneklagenemnda avgjorde saken sist,
 10. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører innehaver tap.
 11. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 12. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.
 13. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.13 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Dersom Norid finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til innehaver innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt kvittering for at klager har innbetalt gebyr i henhold til pkt 2.13.

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen vil Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere klager om de mangler ved klagen som er funnet. Hvis klager ikke sender ny korrigert klage innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Dersom domeneklagenemnda har funnet at klager har misbrukt klageadgangen (jf pkt 2.9 e) tre ganger i løpet av en periode på to år, vil Norid avvise alle klager fra vedkommende i en periode på to år.

2.5 Tilsvar fra innehaver

Innehaver må sende sitt tilsvar til klagen til Norid innen 20 virkedager etter den dato innehaver anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringen som anbefales i g) under og vedlegg),
 2. opplyse om innehaver ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes;
 3. opplyse om innehaver ønsker å delta i frivillig megling
 4. avsluttes med innehavers eller innehavers representants signatur,
 5. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.
 6. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som innehaver er kjent med,
 7. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Tilsvaret bør:

 1. inneholde innehavers begrunnelse for å avvise klagers krav, og være vedlagt de bevis innehaver vil føre for sin påstand,
 2. inneholde følgende erklæring:
  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter innehavers viten fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond tro.

Dersom tilsvar som inngis ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere innehaver om de mangler ved tilsvaret som er funnet. Hvis innehaver ikke sender nytt korrigert tilsvar innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes domeneklagenemnda.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas oversendes klagen til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at innehavers tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes domeneklagenemnda. Straks saken er oversendt til domeneklagenemnda vil Norid informere partene om dette og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7 Frivillig megling

Dersom partene har angitt ønske om det vil domeneklagenemnda starte megling innen 3 virkedager fra nemnda har mottatt klagen. Meglingen foretas av ett av nemndas medlemmer. Meglingen vil bli gjennomført på den måten domeneklagenemnda finner mest hensiktsmessig.

Meglingen skal ikke innvirke på domeneklagenemndas behandling av saken dersom partene ikke kommer til enighet.

Hvis partene ikke kommer til enighet gjennom megling innen 10 virkedager, vil domeneklagenemnda ta saken opp til behandling og avgjørelse. Megler kan delta i behandlingen av saken så fremt ikke en av partene motsetter seg dette og dette meddeles megler umiddelbart etter at meglingen er avsluttet.

Hver av partene kan på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsperioden gi domeneklagenemnda beskjed om at man ikke lengre ønsker å fortsette meglingen. Domeneklagenemnda vil da ta saken opp til behandling og avgjørelse.

2.8 Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere Norid straks dersom det reises sak for domstolene angående et domenenavn som er innklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet. Begge parter plikter å varsle Norid uten ugrunnet opphold når sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer Norid om dette. Dersom innehaver sender melding om overføring til klager vil Norid gjennomføre overføringen, og klagesaken avsluttes uten nærmere varsel.

2.9 Domeneklagenemndas avgjørelse

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til Norid innen 15 virkedager fra megling mellom partene er avsluttet.
 2. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 3. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.
 4. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.
 5. Dersom domeneklagenemnda finner at klagen fremstår som misbruk av klageadgangen, i et forsøk på å hindre innehaver midlertidig eller permanent bruk av domenenavnet, så skal det fremgå av avgjørelsen.

2.10 Informasjon om avgjørelsen og offentliggjøring

Innen 3 virkedager fra Norid har mottatt en avgjørelse fra domeneklagenemnda skal Norid videresende avgjørelsen til partene, og samtidig opplyse om datoen for iverksettelse av avgjørelsen.

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

En avgjørelse av domeneklagenemnda offentliggjøres selv om den ikke blir iverksatt fordi det reises sak for domstolene, partene inngår forlik eller innehaver frivillig overfører domenenavnet til klager.

2.11 Iverksettelse

Dersom domeneklagenemnda avgjør at et domenenavn skal slettes eller overføres til klager, vil Norid iverksette avgjørelsen ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavnsdatabasen 7 virkedager fra den dato avgjørelsen er oversendt partene. Dersom klager ikke gis medhold oppheves overføringssperringen på det innklagede domenenavnet innen en virkedag etter at Norid er gjort kjent med domeneklagenemndas avgjørelse.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en rettslig avgjørelse som krever at avgjørelsen ikke skal iverksettes. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

Dersom innehaver sender melding om overføring til klager vil Norid alltid gjennomføre overføringen, uavhengig av om tvisten er til behandling hos domeneklagenemnda eller domstolene.

2.12 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan Norid eller domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.13 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Gebyret kan ikke kreves refundert.

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.9 b) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av Norid i samråd med domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender klagen til innehaver innen 3 virkedager
Innehaver må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Klagenemnda starter megling innen 3 virkedager
Megling starter kan vare opptil 10 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid sender avgjørelsen til partene innen 3 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Veiledning for innehaver – Rettighetsklager

Svarskjema

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Svaret sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg, tiff eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Tilsvar:Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


Veiledning

Kontaktperson for innehaver (ikke påkrevd)
Oppgis dersom innehaver vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjonen til innehaver, eller til innehaverens representant der en slik benyttes. Samtlige skal oppgis.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller klager starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Ønskes frivillig megling (påkrevd)
Ønsker du at domeneklagenemnda skal forsøke å megle mellom deg og klager? Megling vil kun starte dersom både du og klager har svart ja til dette, og du kan be om å avbryte meglingen på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsprosessen.

Tilsvar (ikke påkrevd)
Selve tilsvaret, der innehaver kommer med sin begrunnelse for å avvise klagers krav. Denne må ikke overstige 2000 ord. Norid anbefaler at innklagede benytter seg av denne muligheten til å komme med et begrunnet tilsvar. Tilsvaret bør avsluttes med følgende erklæring: «Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter innehavers viten fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond tro.» Denne erklæringen teller ikke med i begrensningen på 2000 ord.

 • Mulige begrunnelser for at registrering eller bruk ikke er foretatt i ond tro
  Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste av faktorer som kan være bevis på at ond tro ikke foreligger. Norid gjør oppmerksom på at listen kun er ment som en veiledning; den er på ingen måte bindende.
  1. Før han var informert om at klager ville påklage registreringen av navnet har innehaver:
   1. brukt, eller gjort dokumenterbare forberedelser til å skulle bruke, domenenavnet eller et liknende domenenavn til å tilby varer eller tjenester, eller
   2. vært alminnelig kjent under navnet, eller tilknyttet navnet gjennom et merke som er identisk med eller liknende domenenavnet, eller
   3. gjort legitim ikke-kommersiell eller ikke urimelig bruk av navnet
  2. Domenenavnet er generisk eller beskrivende, og innehaver bruker eller planlegger å bruke det på rimelig måte
 • Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at innehaver må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som følger med tilsvaret. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i svarteksten.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Veiledning for klager – Rettighetsklager

Klageskjema

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Klagen, samt påfølgende svar fra innehaver og motsvar fra klager sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Klagen sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg, tiff eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet det klages på: 

Ønskes domenenavnet overført eller slettet:

Innehavers kontaktinformasjon:

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Tidligere klager på domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Begrunnelse:Jeg/vi erklærer med dette at jeg/vi aksepterer de rammer som
navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen. Informasjonen
gitt i denne klagen er etter min/vår viten fullstendig og
korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i
klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov. Jeg/vi
er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede
domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og
at klager er ansvarlig dersom dette påfører innehaver tap.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


Klage

Kontaktperson for klager (ikke påkrevd)
Oppgis dersom klageren vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjonen til klager, eller til klagerens representant der en slik benyttes. Samtlige skal oppgis.

Ønskes domenenavnet overført eller slettet (påkrevd)
Spesifiser et av valgene. Dersom domenenavnet slettes, vil det være fritt fram for alle interesserte å søke om navnet på vanlig måte. Ved overføring vil domenenavnet bli overført til klagerens organisasjon, så fremt denne tilfredsstiller kravene i navnepolitikken.

Innehavers kontaktinformasjon (påkrevd)
Oppgi det du/dere er kjent med av innehavers adresse, telefonnummer, o.l.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller innehaver starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Tidligere klager på domenenavnet (påkrevd)
Har du klaget på dette domenenavnet tidligere? Hvis ja, må du oppgi hvilke endringer som har skjedd siden domeneklagenemnda sist hadde saken oppe.

Ønskes frivillig megling (påkrevd)
Ønsker du at domeneklagenemnda skal forsøke å megle mellom deg og innehaver? Megling vil kun starte dersom både du og innehaver har svart ja til dette, og du kan be om å avbryte meglingen på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsprosessen.

Begrunnelse (påkrevd)
Selve klageteksten. Denne må ikke overstige 2000 ord.

 • Mulige begrunnelser for at registrering eller bruk er foretatt i ond tro
  Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste av faktorer som kan være bevis på at ond tro foreligger. Norid gjør oppmerksom på at listen kun er ment som en veiledning; den er på ingen måte bindende.
  1. Omstendigheter som indikerer at innehaver har registrert eller på annen måte anskaffet domenenavnet
   1. primært for å selge, leie ut eller på annen måte overføre domenenavnet til klager eller til en konkurrent av klager for en kompensasjon som overskrider innehavers dokumenterte kostnader direkte assosiert med anskaffelsen eller bruken av domenenavnet, eller
   2. som en blokkerende registrering av et navn eller merke hvor klager har rettigheter, eller
   3. primært for urettmessig å hindre eller vanskeliggjøre klagers virksomhet
  2. Omstendigheter som viser at innehaver bruker domenenavnet på en måte som har forledet personer eller virksomheter til å tro at domenenavnet er registrert av, drevet av eller autorisert av eller på annen måte tilknyttet klager.
  3. Klager kan demonstrere at i tillegg til andre omstendigheter som viser at det innklagede domenenavnet er registrert eller brukt i ond tro, så har innehaver andre registreringer som også er gjort i ond tro. Det at et domenenavn ikke er benyttet av innehaver til e-post eller en webside er i seg selv ikke bevis på at det foreligger ond tro.
 • Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at innehaver må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.
Erklæring og signatur (påkrevd)
Denne erklæringen skal være med i klagen, både i e-postformat og i brevformat.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som hører til klagen. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i klageteksten.

Betalingsinformasjon

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til Vedlegg H, pkt 2.13 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret = 2960 NOK

Gebyr innbetales på UNINETT Norids bankkonto:
Sparebank1 Midt-Norge Konto nr. 4200 49 88080

med følgeteksten «Domeneklagenemnda» og tydelig henvisning til det domenenavnet det klages over. Innbetalinger som ikke er merket med den påkrevde teksten vil anses som ugyldige.

Kvittering på innbetalt avgift fakses Norid på +47 73557999 eller sendes pr epost til klage@norid.no. Merk kvitteringen med det domenenavnet det gjelder.

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg I: Klage på Norids avgjørelser

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke avgjørelser som kan påklages

Avgjørelser tatt av Norid i henhold til navnepolitikken kan påklages av søker/innehaver. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Klager må dokumentere at avgjørelsen er i strid med navnepolitikken og hvilke punkter i navnepolitikken avgjørelsen strider mot.

Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at Norids avgjørelse var i strid med navnepolitikken som var gjeldende da avgjørelsen ble tatt, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan nemnda treffe avgjørelse om at Norids avgjørelse skal oppheves eller endres. Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse til skade for klager.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre søkere/innehavere.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

1.5 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering og domenenavnet fortsatt er ledig, vil Norid sperre for registrering av navnet som klagen gjelder mens klagebehandlingen pågår. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at Norid har mottatt gyldig klage og kvittering for at klagegebyr er betalt i henhold til klageprosedyren.

Sperringen opprettholdes så lenge klagebehandlingen pågår. Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til klager skal skje ved A-post eller faks eller e-post, jf. 2.3 b). Dersom klager ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til klager. All kommunikasjon mellom nemnda og klager skal sendes med kopi til Norid.
 4. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 5. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. hvis sendt som faks, på dato for avsendelse
  2. hvis sendt som A-post, på den andre virkedagen etter poststempelet
  3. hvis sendt som e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagen må være Norid i hende innen klagefristen, som er 30 dager etter den dato avgjørelsen er mottatt av søker/innehaver. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/innehaver senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til registraren.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den avgjørelsen det klages på, identifisert ved Norids saksnummer på avgjørelsen, eller ved en beskrivelse av avgjørelsen sammen med opplysning om dato den ble tatt,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i navnepolitikken avgjørelsen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. spesifisere hvilken omgjøring av avgjørelsen klager søker,
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen kan medføre at det innklagede domenenavnet sperres for registrering mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører tredjemann tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.
 9. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen vil Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere klager om de mangler ved klagen som er funnet. Hvis klager ikke sender ny korrigert klage innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Avvisning etter forrige avsnitt kan ankes til domeneklagenemnda. Anke må erklæres til Norid innen 10 virkedager etter melding om avvisning er motatt av klager. Anken må vedlegges kvittering for at klagegebyr er innbetalt, da dette er en forutsetning for at anken tas under behandling. Norid skal oversende anken, klagen og Norids informasjon om manglene ved klagen til domeneklagenemnda innen 3 virkedager etter at Norid mottok anken. Nemnda skal avgjøre anken innen 5 virkedager etter at anken er motatt fra Norid. Dersom nemnda avgjør at klagen er i henhold til gjeldende klageregler fortsetter klageprosessen. Svarfrist for Norid i henhold til pkt. 2.5 løper fra nemndas avgjørelse er mottatt av Norid.

2.5 Tilsvar fra Norid

Norid må sende sitt tilsvar til klagen til klager innen 10 virkedager etter den dato Norid anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert vedlegg),
 2. opplyse om Norid ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. inneholde Norids begrunnelse for avgjørelsen, og være vedlagt de bevis Norid vil føre for sin påstand,
 4. opplyse om navnet er registrert, og i tilfelle av hvem og når,
 5. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda samtidig som tilsvar oversendes klager. Klager informeres da om at saken er oversendt nemnda og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7 Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere domeneklagenemnda straks dersom klager reiser sak for domstolene angående avgjørelsen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer domeneklagenemnda om dette.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken.
 2. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 3. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.
 4. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Norid vil implementere avgjørelsen ved å gjøre de endringer i domenedatabasen som avgjørelsen gir anvisning på så snart som mulig og innen 3 virkedager etter den dagen avgjørelsen er mottatt av Norid.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Gebyret skal refunderes til klager dersom:
  • Norid omgjør sin avgjørelse i samsvar med klagers krav, eller
  • domeneklagenemnda avgjør saken i samsvar med klagers krav

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 b) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender svar til klager og oversender saken til domeneklagenemnda innen 10 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid implementerer avgjørelsen innen 3 virkedager

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Veiledning for innehaver – Svar til Norids/PTs klage

Svarskjema

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Svaret sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg, tiff eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:


Tilsvar:Er Norids klage i henhold til gjeldende klageregler: Ja/Nei 
(Tas kun med dersom Norid er klager)

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:Veiledning

Kontaktperson for innehaver (ikke påkrevd)
Oppgis dersom innehaver vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjonen til innehaver, eller til innehaverens representant der en slik benyttes. Samtlige skal oppgis.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller klager starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Tilsvar (ikke påkrevd)
Selve tilsvaret, der innehaver kommer med sin begrunnelse for å avvise klagers krav. Denne må ikke overstige 2000 ord. Norid anbefaler at innklagede benytter seg av denne muligheten til å komme med et begrunnet tilsvar. Tilsvaret bør avsluttes med følgende erklæring: «Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter innehavers viten fullstendig og korrekt.» Denne erklæringen teller ikke med i begrensningen på 2000 ord.

Er Norids klage i henhold til gjeldende klageregler (påkrevd dersom Norid er klager)
Dersom Norid er klager skal du som innehaver kontrollere at den klagen du har motatt er i henhold til klagereglene gitt i punkt 2.3 i vedlegg J, bl.a. at de korrekte erklæringene er tilstede og at klageteksten ikke overstiger det tillatte antall ord. (Dersom Post- og teletilsynet er klager har Norid kontrollert at klagen er korrekt i henhold til reglene.) Hvis du mener at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler og vil kreve at klagen avvises må du opplyse om dette ved å svare nei på dette punktet. Du må da spesifisere hvilke mangler som er funnet i eget skriftlig innlegg som sendes sammen med tilsvaret ditt innen samme frist. Norid kan korrigere klagen innen 3 virkedager. Avgjørelsen om hvorvidt klagen er i henhold til klagereglene tas av domeneklagenemnda. Se ellers punkt 2.4 i vedlegg J.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som hører til tilsvaret. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i svarteksten

Navnepolitikk for .no (gyldig 1. oktober 2003–9. februar 2004)
Vedlegg J: Klage på registrering i strid med egenerklæring og domeneforskriften

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneinnehaver må delta i klageprosessen dersom domenenavnet ble registrert etter 1.oktober 2003. Klager på navn som er registrert før 1. oktober 2003 vil bli avvist.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen.

Post- og teletilsynet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med domeneforskriften, forskrift 2003-08-01 nr 990.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at domenenavnet er registrert i strid med egenerklæringen slik den lød da navnet ble registrert, eller domeneforskriften som var gjeldende da navnet ble registrert, kan nemnda treffe avgjørelse om at navnet skal slettes.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre enn innehaver av det domenenavnet som klagen gjelder.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

1.5 Overføring av domenenavn mens klagebehandling pågår

Norid vil sperre for overføring av domenenavnet fra innehaver mens klagebehandlingen pågår. Sperringen iverksettes så snart som mulig og innen tre virkedager etter at Norid enten har mottatt gyldig klage fra Post- og teletilsynet eller Norid har sendt klage til innehaver. Dersom domeneklagenemndas avgjørelse innebærer en tvungen sletting av domenenavnet opprettholdes sperringen inntil nemndas avgjørelse er implementert. Hvis ikke oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

Dersom innehaver sletter domenenavnet mens klagebehandlingen pågår vil Norid sperre domenenavnet for registrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte.

Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra innehaver sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til partene eller deres representanter skal skje ved A-post eller faks eller e-post, jf 2.3 b) og 2.5 b). Dersom en part ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette. Norid vil formidle klagen (jf pkt 2.3) til innehaver av det aktuelle domenenavnet på en av de følgende måtene: ved å sende klagen med A-post eller faks eller e-post til innehaver, til den kontaktinformasjonen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom kontaktinformasjon til innehaver oppgitt av klager (jf 2.3 e) avviker fra det som er registrert sendes klagen også til adresse som oppgis av klager.
 3. All kommunikasjon fra Norid til en part skal sendes med kopi til den andre parten.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Klage fra Norid skal sendes fra Norid til innehaver av det aktuelle domenenavnet på en av de følgende måtene: ved å sende klagen med A-post eller faks eller e-post til innehaver, til den kontaktinformasjonen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom innehaver ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 2. Tilsvar fra innehaver sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til innehaver. All kommunikasjon mellom nemnda og innehaver skal sendes med kopi til Norid.

I begge tilfeller gjelder:

 1. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 2. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. hvis sendt som faks, på dato for avsendelse
  2. hvis sendt som A-post, på den andre virkedagen etter poststempelet
  3. hvis sendt som e-post på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagefristen er 3 år etter dato for registreringen av domenenavnet. Ved klage fra Post- og teletilsynet må klagen være Norid i hende innen klagefristens utløp. Ved klage fra Norid må klagen være innehaver i hende innen klagefristens utløp.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den registreringen som det klages på,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i domeneforskriften eller egenerklæringen registreringen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. opplyse det av innehavers kontaktinformasjon som er kjent av klageren
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører innehaver tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.

Når klage er oversendt Norid/innehaver skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

Dersom Norid finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til innehaver innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt kvittering for at klager har innbetalt gebyr i henhold til pkt 2.12.

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen vil Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere klager om de mangler ved klagen som er funnet. Hvis klager ikke sender ny korrigert klage innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Ved klage fra Norid gjelder:

Dersom innehaver mener at klagen fra Norid ikke er i henhold til gjeldende klageregler og vil kreve at klagen avvises, må innehaver opplyse om dette. Innehaver må spesifisere hvilke mangler som er funnet, i eget skriftlig innlegg, innen samme frist som gjelder for innehavers tilsvar. Slikt innlegg fra innehaver gir ikke forlenget frist for å sende tilsvar.

Norid kan korrigere klagen innen 3 virkedager fra Norid mottok tilsvaret fra innehaver. Dersom Norid ikke korrigerer klagen og domeneklagenemnda finner at klagen har mangler som påpekt av innehaver skal domeneklagenemnda avvise saken. Dette hindrer ikke Norid i å fremme ny klage.

2.5 Tilvar fra Innklagede

Innehaver må sende sitt tilsvar til klagen til Norid innen 20 virkedager etter den dato innehaver anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringen som anbefales i g) under og vedlegg),
 2. opplyse om innehaver ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes;
 3. avsluttes med innehavers eller innehavers representants signatur,
 4. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.
 5. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som innehaver er kjent med,
 6. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Tilsvaret bør:

 1. inneholde innehavers begrunnelse for å avvise klagers krav, og være vedlagt de bevis innehaver vil føre for sin påstand,
 2. inneholde følgende erklæring:
  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter innehavers viten fullstendig og korrekt.

Dersom tilsvar som inngis ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere innehaver om de mangler ved tilsvaret som er funnet. Hvis innehaver ikke sender nytt korrigert tilsvar innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes domeneklagenemnda.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas oversendes klagen til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at innehavers tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes domeneklagenemnda. Straks klagen er oversendt til domeneklagenemnda vil Norid informere partene om dette og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7. Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere domeneklagenemnda straks dersom det reises sak mellom partene for domstolene angående registreringen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer domeneklagenemnda om dette.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til Norid innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Innen 3 virkedager fra Norid har mottatt en avgjørelse fra domeneklagenemnda skal Norid videresende avgjørelsen til partene, og samtidig opplyse om datoen for iverksettelse av avgjørelsen.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken.

I begge tilfeller gjelder:

 1. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 2. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.
 3. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Dersom domeneklagenemnda avgjør at domenenavnet skal slettes, vil Norid iverksette avgjørelsen ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavnsdatabasen 7 virkedager fra den dato avgjørelsen er oversendt partene. Dersom klager ikke gis medhold oppheves overføringssperringen på det innklagede domenenavnet innen en virkedag etter at Norid er gjort kjent med domeneklagenemndas avgjørelse.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en rettslig avgjørelse som krever at avgjørelsen ikke skal iverksettes. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra Post- og teletilsynet innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Ved klage fra Norid skal gebyret betales innen saken oversendes til domeneklagenemnda. Kvittering på innbetaling skal sendes innehaver.
 4. Gebyret kan ikke kreves refundert.

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 c) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender klagen til innehaver innen 3 virkedager
Innehaver må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid sender avgjørelsen til partene innen 3 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager

Ved klage fra Norid gjelder:

Handling Tid
Norid sender innehaver en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Innehaver må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen innen 15 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager
Sist oppdatert: 9. februar 2004