NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Dette er betingelsene som gjelder for å abonnere på norske domenenavn.

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt i samsvar med FOR 2003-08-01 nr 990. Regelverket er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn). Norids virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. Norid har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no.sj og .bv er delegert til Norid fra IANA i henhold til avtale. Norid har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

1.4 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett, ikke en eiendomsrett. Bruksretten opprettholdes så lenge abonnementet løper.

1.5 Norsk lov gjelder for alle registreringer under .no. Enhver uenighet knyttet til denne avtalen skal løses i henhold til norsk lov. Partene vedtar Trondheim tingrett som rett verneting for å fremme tvister.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no og alle kategoridomener og geografiske domener Norid administrerer.

3. Generelle krav til domenenavnet - hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er a-z, siffer (0-9), bindestrek, samt nasjonale tegn gitt i tabellen under.

Navn på bokstavBokstavUnicodeNavn på bokstavBokstavUnicode
a med akutt aksentá00E1o med akutt aksentó00F3
a med gravis-aksentà00E0o med gravis-aksentò00F2
a med omlydä00E4o med circumflex-aksentô00F4
c med caronč010Do med omlydö00F6
c med cedilleç00E7s med caronš0161
d med strekđ0111t med strekŧ0167
e med akutt aksenté00E9u med omlydü00FC
e med gravis-aksentè00E8z med caronž017E
e med circumflex-aksentê00EAææ00E6
i med omlydï00EFøø00F8
ENGŋ014Båå00E5
n med akutt aksentń0144
n med tildeñ00F1

3.3 Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034RFC 1035RFC 1123RFC 3490RFC 3491 og RFC 3492.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 Norid administrerer underdomener for kommuner, fylker og alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrerer domenenavn for geografiske områder der søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet, samt tilleggsregler for registrering av det reserverte underdomenet www under de geografiske navnene (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle abonnentgrupper som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomene (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid

DomeneInstitusjon
fhs.noFolkehøgskoler i Norge
vgs.noVideregående skoler i Norge
gs.[fylke].noGrunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.noFylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.noFolkebiblioteker i Norge
museum.noMuseer i Norge
idrett.noIdrettsorganisasjoner i Norge
herad.noKommuner og fylkeskommuner i Norge
kommune.noKommuner og fylkeskommuner i Norge
gielda.noKommuner og fylkeskommuner i Norge
suohkan.noKommuner og fylkeskommuner i Norge
tjielte.noKommuner og fylkeskommuner i Norge
uenorge.noUngdoms- og studentbedrifter i Norge
priv.noPrivatpersoner i Norge

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn Norid. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren - hvem kan søke?

Organisasjoner

5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må drive reell virksomhet og/eller ha aktivitet og realitet i henhold til opplysninger oppgitt i Enhetsregisteret, og må dokumentere sin reelle eksistens dersom Norid krever slik dokumentasjon. Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 100 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

Privatpersoner

5.3 Søker må være over 18 år, registrert i det norske Folkeregisteret med norsk fødselsnummer, samt ha norsk postadresse.

5.4 Hver privatperson kan til enhver tid inneha inntil 5 domenenavn direkte under .no. I tillegg kan en privatperson inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene vedkommende tilhører, samt inntil 5 domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres kun fullt delegerte domener.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Utfylling og innsending av søknad

7.1 Søknaden skal sendes inn av en domeneforhandler som har avtale med Norid.

7.2 Norids skjema skal benyttes. Domeneforhandleren skal påse at skjema er korrekt utfylt.

7.3 Det skal fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domenenavn søknaden gjelder.

7.4 Norids avgjørelse sendes til domeneforhandleren som sendte inn søknaden. Domeneforhandleren orienterer søkeren.

7.5 I tilfeller der Norid sender varsel til abonnenten i tillegg til domeneforhandleren, så sendes disse per e-post til abonnentens e-postadresse.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Norid har rett til å bruke automatiserte prosesser i sin saksbehandling.

8.2 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men vil normalt ikke omgjøre til skade for søker/abonnent.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til Norid (endringsmelding).

9.2 Skifte eller endring av domenenavn krever opprettelse av et nytt abonnement, og regnes ikke som endring.

9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring til domeneforhandleren. Hvis endringen har medført en oppdatering av abonnentens e-postadresse, sender Norid bekreftelse på utført endring til abonnenten per e-post.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Bytte av domeneforhandler

10.1 Abonnenten har rett til å bytte til en annen domeneforhandler og samtidig beholde det tildelte domenenavnet.

10.2 Norid skal sende bekreftelse på utført bytte av domeneforhandler til begge domeneforhandlerne, samt på e-post til abonnenten.

10.3 En domeneforhandler kan frasi seg ansvaret for å forvalte et domeneabonnement. Norid varsler abonnenten på e-post hvis et domeneabonnement ikke lengre er tilknyttet en domeneforhandler.

10.4 Ved bytte eller frafall av domeneforhandler gjelder reglene i punkt 7 tilsvarende.

11. Bytte av abonnent, suspensjon og sletting

11.1 Dersom to abonnenter har blitt enige om overføring av domenenavn seg imellom, forutsetter dette en avvikling av det eksisterende domeneabonnementet og opprettelse av et nytt domeneabonnement for den nye abonnenten.

11.2 Slik overføring av domenenavn forutsetter at

 1. ny abonnent oppfyller vilkårene i regelverket for opprettelse av et nytt domeneabonnement på domenenavnet,
 2. det eksisterende domeneabonnementet ikke er utløpt, og at
 3. den avgivende abonnenten aksepterer å gi fra seg domenenavnet til den nye abonnenten.

11.3 Det nye domeneabonnementet løper fra den datoen Norid tildeler domenenavnet til den nye abonnenten. Dette blir ny registreringsdato for domenenavnet og blir utgangspunkt for beregning av klagefrist i Domeneklagenemnda.

11.4 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet i inntil 6 måneder.

11.5 Abonnenten kan bestille sletting av domenenavnet. Domenenavnet er utilgjengelig for nyregistrering i minimum 30 dager etter at det tas ut av DNS.

11.6 Ved bytte av abonnent, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse til domeneforhandleren, samt på e-post til abonnenten.

11.7 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

12. Tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte av abonnent

12.1 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid sletter et domenenavn slik at navnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet.
 2. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om inndragning av domenenavn i straffesaker. Norid kan sette domenet i karantene en viss tid før det igjen gjøres tilgjengelig for andre søkere.
 3. Krav om sletting i samsvar med midlertidig forføyning. Navnet gjøres tilgjengelig for registrering av andre 60 dager etter sletting, dersom Norid ikke har mottatt rettslig avgjørelse eller forlik om en annen løsning. Navnet gjøres ikke tilgjengelig
  for andre i henhold til forrige setning dersom Norid innen 60 dager etter sletting mottar skriftlig dokumentasjon på at det pågår rettslig tvist mellom de samme parter om domenet.
 4. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker. Manglende undertegnet egenerklæring regnes som feilaktige opplysninger. Domeneabonnenten skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.
 5. Domeneabonnenten finnes ikke lenger. For organisasjoner betyr dette at de er slettet i Enhetsregisteret, for personer at de er avgått ved døden.
 6. Domeneabonnementet er utløpt, det vil si at det har passert utløpsdatoen uten å bli forlenget.
 7. Domenet er ikke teknisk operativt, det vil si at de tekniske kravene i vedlegg F ikke er oppfylt.
 8. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos domeneabonnenten.
 9. Ethvert forhold som innebærer mislighold av søkers ansvar eller plikter i henhold til regelverket eller egenerklæringen.
 10. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke for bokstav a), b) og c)

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid suspenderer et domenenavn:

 1. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig forføyning.
 2. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.

12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter abonnent på et domenenavn uten skriftlig godkjennelse fra den avtroppende abonnenten:

 1. Krav om overføring av domenet i samsvar med rettskraftig avgjørelse eller midlertidig forføyning som går ut på at et domenenavn skal flyttes fra abonnenten til en ny abonnent, forutsatt at den nye abonnenten oppfyller de kravene regelverket stiller for å få navnet registrert, herunder å ha signert egenerklæring. Krav om varsel etter 12.4 gjelder ikke.
 2. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten om at domenet skal beslaglegges etter straffeprosessloven § 205, 2. ledd. Mens domenet er beslaglagt står politi- og påtalemyndigheten ansvarlig for at abonnementet opprettholdes, slik at det i sin tur kan tilbakeføres, og de må sørge for at det bestilles forlengelse av abonnementet hvis det er i ferd med å utløpe. Hvis abonnementet utløper vil domenenavnet bli tilgjengelig for andre bli tilgjengelig for andre.
 3. Krav om tilbakeføring av domene som er overført på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker eller abonnent. Krav om tilbakeføring må fremsettes senest 1 år etter overføringen har funnet sted. Dersom Norid får skriftlig varsel om den feilaktige overføringen innen 30 kalenderdager etter at den har funnet sted, gjøres det unntak fra krav om varsel etter 12.4. Da gis den nye abonnenten 15 kalenderdager til å uttale seg før overføringen blir utført.

12.4 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til abonnenten minst 60 dager før gjennomføring av tiltaket.

12.5 Henvendelser vedrørende punkt 12 fremsettes skriftlig til Norid per epost på info@norid.no eller per post til Norid AS, Postboks 4769 Torgarden, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder svar fra abonnenten og dokumentasjon på at det pågår en rettslig tvist om domenet.

13. Gebyrer

13.1 For hvert domeneabonnement som Norid tildeler eller forlenger på bakgrunn av en domeneforhandlers bestillinger, skal domeneforhandleren betale en abonnementsavgift til Norid, se Vedlegg K.

13.2 Norid skal ikke motta betaling direkte fra abonnenten.

14. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

14.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

14.2 Registrering av et domenenavn gir kun en bruksrett. Det gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

14.3 Domeneabonnenten er identifisert gjennom en unik identifikator, organisasjonsnummer for organisasjoner og fødselsnummer for personer. Identifikatoren angir hvem som har bruksretten til domenet.

14.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den nye abonnenten oppfyller kravene i regelverket.

15. Ansvar og plikter for søker og abonnent

15.1 Før søknad inngis plikter søker å

 1. gjøre seg kjent med regelverket
 2. å avgi en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker blant annet innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, ikke er i strid med norsk rett og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Søker samtykker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller regelverket på annen måte.

Egenerklæringen signeres elektronisk og sendes inn via en domeneforhandler.

15.2 Det er søkers ansvar å forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med regelverket, norsk rett eller tredjemanns rettigheter. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

15.3 Abonnenten plikter å følge regelverket som gjelder til enhver tid, og holde seg oppdatert om endringer av regelverket. Regelverket er tilgjengelig på www.norid.no/no/om-domenenavn/regelverk-for-no/

15.4 Et domeneabonnement løper fra den datoen domenenavnet registreres i Norids register (registreringsdato). Abonnementet varer ett år fra registreringsdatoen og løper videre hvis abonnenten velger å forlenge det. Ved å bestille forlengelse gjennom en domeneforhandler, aksepterer abonnenten den abonnementsavtalen og det Regelverket for norske domenenavn som til enhver tid gjelder.

15.5 Abonnenten plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes. Abonnenten plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Abonnenten plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

15.6 Abonnenten plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

15.7 Klager på abonnentens registrering kan behandles av Domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som regelverket setter. Abonnenten blir bundet av Domeneklagenemndas vedtak, og må dekke klagegebyret hvis klager får medhold.

16. Norids bruk av registrert informasjon

16.1 Norid samler inn og behandler opplysninger om domeneabonnementene, for å kunne

 1. sørge for at privatpersoner og organisasjoner kan abonnere på norske domenenavn, og vedlikeholde og overføre abonnementet innenfor rammene av gjeldende regelverk
 2. forvalte det norske toppdomenet på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur

16.2 Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domene og få informasjon om abonnementet, abonnenten, teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er domeneforhandler. Tjenesten gir ut ulik mengde informasjon om abonnenten avhengig av om dette er en organisasjon, et enkeltpersonforetak eller en privatperson.

Formålet med tjenesten er å

 1. bidra til at tekniske problemer, der enkeltdomener skader funksjonalitet, sikkerhet eller stabilitet til andre domener eller internett som infrastruktur, kan løses
 2. gi publikum mulighet til å kontakte den som abonnerer på domenenavnet

16.3 Historisk informasjon om abonnementene lagres for forskning og statistisk analyse. Slik informasjon gjøres ikke tilgjengelig for andre enn den som var abonnent da opplysningene var aktuelle, eller ved samtykke fra denne abonnenten, med mindre annet følger av lov eller rettslig beslutning.

16.4 Deler av informasjonen Norid behandler, er opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, og som regnes som personopplysninger. Dette er nærmere beskrevet i Norids dokumenter om personvern.

17. Klage

17.1 Klager innenfor dette regelverket behandles av Domeneklagenemnda, et selvstendig klageorgan som er opprettet for å gi et raskt, billig og enkelt alternativ til konfliktløsning i de mer åpenbare domenekonfliktene. For å oppfylle kravene om rask og billig behandling samtidig som rettsikkerheten ivaretas, er klageordningen begrenset til de ukompliserte domenekonfliktene, der den enkle saksbehandlingen nemnda kan foreta anses betryggende for å avgjøre resultatet. Domeneklagenemnda behandler ikke klager på selve regelverket for .no . Domeneklagenemndas mandat finnes i vedlegg M, som suppleres av nemndas saksbehandlingsregler i vedlegg N.

17.2 Norid administrerer sekretariatet for Domeneklagenemnda. Sekretariatet mottar klager og innhenter de øvrige sakspapirene i henhold til den relevante klageprosedyren. Norid gjennomfører domeneklagenemndas vedtak.

KlagetypeKlagerMotpartKlagefristKlageprosedyre
ATredjepart, Offentlige organAbonnent3 årVedlegg H
BSøker, AbonnentNorid30 dagerVedlegg I
CNorid, NkomAbonnent3 årVedlegg J

17.3 Klagetype A: Innehavere av rettigheter til navn kan klage på grunnlag av at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. Offentlige organ kan også klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Den klagende parten kan kun være ett rettssubjekt. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg H for detaljer og klageprosedyre.

17.4 Klagetype B: Avgjørelser tatt av Norid i henhold til regelverket for .no kan påklages av søker/abonnent. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i regelverket for .no. Motpart i klagesaker av denne typen er Norid. Klagefristen er 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er mottatt av søker/abonnent. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/abonnent senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til domeneforhandleren. Se vedlegg I for detaljer og klageprosedyre. Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

17.5 Klagetype C: Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med gjeldende forskrift. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg J for detaljer og klageprosedyre.

17.6 For alle klager gjelder at klagefristen avbrytes når Domeneklagenemndas sekretariat mottar gyldig klage i henhold til de klageprosedyrene som gjelder. Dersom det kommer inn ytterligere en eller flere gyldige klager på samme registrering mens klageprosess pågår, ferdigbehandles den klagen som er mottatt først før den neste saken igangsettes. Ved flere klager igangsettes sakene i den rekkefølge de er mottatt av sekretariatet. Ny sak igangsettes kun dersom motparten fremdeles er den samme som da klagen ble inngitt.

17.7 Domeneklagenemnda skal avvise en sak dersom saken er så kompleks eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling i nemnda. Nemnda skal i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

18. Avgrensing av ansvar

18.1 Norid kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av domeneforhandlerens håndtering av søknader om domenenavn. Norid er ikke ansvarlig for domeneforhandlerens handlinger eller unnlatelser overfor abonnenten, for eksempel at domeneforhandleren ikke bestiller forlengelse av et abonnement. Dette gjelder selv om abonnenten har betalt forhandleren for tjenesten.

18.2 Norid kan ikke holdes ansvarlig overfor abonnenten for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Norid når det inntrufne skyldes forhold eller omstendigheter som Norid ikke kontrollerer.

19. Ikrafttredelse og endringer av regelverket

19.1 Dette regelverket trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere regelverk.

19.2 Alle innholdsmessige endringer i regelverket vil bli kunngjort på Norids hjemmesider og blir en del av gjeldende regelverket. Siste endring er av 31. oktober 2023.

20. Vedlegg

Vedlegg AReserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter
Vedlegg BDet geografiske navnetreet
Vedlegg CKategoridomener som forvaltes av Norid
Vedlegg DKategoridomener som forvaltes av andre enn Norid
Vedlegg EOrganisasjonsformer som kan søke om domenenavn
Vedlegg FTekniske krav for navnetjenere
Vedlegg GEgenerklæring ved bestilling av domenenavn
Vedlegg HKlage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører
inngrep i klagers rettigheter eller uberettiget gir inntrykk av å angå
offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse
Vedlegg IKlage på Norids avgjørelser
Vedlegg JKlage på registrering i strid med egenerklæring og domeneforskriften
Vedlegg KAbonnementsavgift
Vedlegg LDefinisjoner
Vedlegg MMandat for Domeneklagenemnda
Vedlegg NSaksbehandlingsrutiner for Domeneklagenemnda