NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke avgjørelser som kan påklages

Avgjørelser tatt av Norid i henhold til regelverket for .no kan påklages av søker/abonnent. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Klager må dokumentere at avgjørelsen er i strid med regelverket og hvilke punkter i regelverket avgjørelsen strider mot.

Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom Domeneklagenemnda finner at Norids avgjørelse var i strid med regelverket som var gjeldende da avgjørelsen ble tatt, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan nemnda treffe avgjørelse om at Norids avgjørelse skal oppheves eller endres. Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse til skade for klager.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks, tvilsom eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse i Domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre søkere/abonnenter.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke Domeneklagenemnda eller medlemmer av Domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

Den enkelte part i en klagesak bærer selv ansvaret for å belyse sin sak overfor Domeneklagenemnda.

1.5 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering og domenenavnet fortsatt er ledig, vil Norid sperre for registrering av navnet som klagen gjelder mens klagebehandlingen pågår. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at Norid har mottatt gyldig klage og kvittering for at klagegebyr er betalt i henhold til klageprosedyren.

Sperringen opprettholdes så lenge klagebehandlingen pågår. Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o Norid AS, Postboks 4769 Torgarden, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til klager skal skje per brev og e-post, jf. 2.3 b). Dersom klager ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til klager. All kommunikasjon mellom nemnda og klager skal sendes med kopi til Norid.
 4. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 5. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller Domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. for brev, på den andre virkedagen etter poststempelets dato
  2. for e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagen må være Norid i hende innen klagefristen, som er 30 dager etter den dato avgjørelsen er mottatt av søker/abonnent. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/abonnent senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til domeneforhandleren.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den avgjørelsen det klages på, identifisert ved Norids saksnummer på avgjørelsen, eller ved en beskrivelse av avgjørelsen sammen med opplysning om dato den ble tatt,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i regelverket for .no avgjørelsen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. spesifisere hvilken omgjøring av avgjørelsen klager søker,
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som regelverket med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen kan medføre at det innklagede domenenavnet sperres for registrering mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører tredjemann tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.
 9. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen kan Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal Norid straks informere klager om de mangler som er funnet ved klagen. Den korrigerte klagen skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun anledning til å korrigere klagen én gang. Hvis klager ikke sender korrekt klage innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Avvisning etter forrige avsnitt kan ankes til Domeneklagenemnda. Anke må erklæres til Norid innen 10 virkedager etter melding om avvisning er motatt av klager. Anken må vedlegges kvittering for at klagegebyr er innbetalt, da dette er en forutsetning for at anken tas under behandling. Norid skal oversende anken, klagen og Norids informasjon om manglene ved klagen til Domeneklagenemnda innen 3 virkedager etter at Norid mottok anken. Nemnda skal avgjøre anken innen 5 virkedager etter at anken er motatt fra Norid. Dersom nemnda avgjør at klagen er i henhold til gjeldende klageregler fortsetter klageprosessen. Svarfrist for Norid i henhold til pkt. 2.5 løper fra nemndas avgjørelse er mottatt av Norid.

2.5 Tilsvar fra Norid

Norid må sende sitt tilsvar til klagen til klager innen 10 virkedager etter den dato Norid anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert vedlegg),
 2. opplyse om Norid ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. inneholde Norids begrunnelse for avgjørelsen, og være vedlagt de bevis Norid vil føre for sin påstand,
 4. opplyse om navnet er registrert, og i tilfelle av hvem og når,
 5. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.

Hvis Domeneklagenemnda finner at tilsvaret ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal nemnda straks informere Norid om de mangler som er funnet ved tilsvaret. Det korrigerte tilsvaret skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun én anledning til å korrigere tilsvaret. Hvis Norid ikke sender korrekt tilsvar innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen tas opp til behandling i Domeneklagenemnda. Domeneklagenemnda vil kunne legge vekt på manglende tilsvar som et selvstendig argument ved behandlingen av saken.

2.6 Oversendelse til Domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda samtidig som tilsvar oversendes klager. Klager informeres da om at saken er oversendt nemnda og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7 Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere Domeneklagenemnda straks dersom klager reiser sak for domstolene angående avgjørelsen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer Domeneklagenemnda om dette.

Klager har mulighet til å trekke klagen helt frem til nemnda har fattet sin endelige avgjørelse. Klagegebyret blir ikke refundert selv om klagen trekkes. Etter at avgjørelsen er fattet, kan klagen ikke lenger trekkes.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter så snart som mulig og senest 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen for nemnda bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 virkedager.
 2. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 3. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via Norid. Den forespurte parten må svare i henhold til frist gitt under. Svaret videreformidles til den andre parten, som får anledning til å kommentere svaret.

  For begge innlegg gjelder at de skal:

  1. ha et omfang som ikke overstiger 1000 ord (vedlegg ikke medregnet)
  2. omfatte bare rene saksopplysninger og/eller dokumentasjon, ikke være et nytt saksinnlegg
  3. sendes til Norid innen 5 virkedager etter at forespørselen anses som mottatt i henhold til 2.1

   Norids frist for å videreformidle svar mellom partene er 3 virkedager. Norid oversender svar og eventuelle kommentarer til Domeneklagenemnda innen 3 virkedager. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.

 4. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas informasjonssystem Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Norid vil implementere avgjørelsen ved å gjøre de endringer i domenedatabasen som avgjørelsen gir anvisning på så snart som mulig og innen 3 virkedager etter den dagen avgjørelsen er mottatt av Norid.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan Domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Gebyret skal refunderes til klager dersom:
  • Norid omgjør sin avgjørelse i samsvar med klagers krav, eller
  • Domeneklagenemnda avgjør saken i samsvar med klagers krav

Dersom Domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 b) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av Domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

HandlingTid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyrenDag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 Rinnen 10 virkedager
Norid sender svar til klager og oversender saken til domeneklagenemndainnen 10 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelseinnen 15 virkedager
Norid implementerer avgjørelseninnen 3 virkedager
Publisert: 2. februar 2015
Sist oppdatert: 25. august 2021