Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Veiledning til skjema


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Avgjørelsen det klages på: 


Hvilken omgjøring ønsker klager:


Begrunnelse:Jeg/vi erklærer med dette at jeg/vi aksepterer de rammer som
regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen. Informasjonen
gitt i denne klagen er etter min/vår viten fullstendig og
korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i
klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov. Jeg/vi
er kjent med at det å fremme klagen kan medføre at det innklagede
domenenavnet sperres for registrering mens klagebehandlingen pågår, og
at klager er ansvarlig dersom dette påfører tredjemann tap.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Klagen, samt påfølgende svar fra klager sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Klagen sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.

Betalingsinformasjon

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til Vedlegg I, pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret = 4196 NOK

Gebyr innbetales på UNINETT Norids bankkonto:
Sparebank1 Midt-Norge Konto nr. 4200 49 88080

med følgeteksten «Domeneklagenemnda» og tydelig henvisning til det domenenavnet det klages over. Innbetalinger som ikke er merket med den påkrevde teksten vil anses som ugyldige.

Kvittering på innbetalt avgift sendes på epost til klage@norid.no. Merk kvitteringen med det domenenavnet det gjelder.

Publisert: 29. januar 2016
Sist oppdatert: 4. januar 2017