NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Veiledning til skjema
--------------------------------- Klipp her ---------------------------------


Domeneklagenemnda
c/o Norid AS
7465 Trondheim

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:
E-post:
Telefon/Faks:
Postadresse: 

Avgjørelsen det klages på: 


Hvilken omgjøring ønsker klager:


Begrunnelse:Jeg/vi erklærer med dette at jeg/vi aksepterer de rammer som
regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen. Informasjonen
gitt i denne klagen er etter min/vår viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov. Jeg/vi er kjent med at det å fremme klagen kan medføre at det innklagede domenenavnet sperres for registrering mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører tredjemann tap.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon og organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:


Liste over vedlegg:


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Klagen sendes til Norid på adressen klage@norid.no. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagen. Klagen sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png.

Betalingsinformasjon

Når klage er oversendt Norid, skal klager betale klagegebyr i henhold til Vedlegg I, pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at vi har mottatt klagen, vil vi anse klagen som trukket. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til Domeneklagenemnda er 5 860 kroner inkl. mva. Bankkonto for innbetaling Sparebank1 Midt-Norge Konto nr. 4200 49 88080 Innbetalingen merkes "Domeneklagenemnda" og henvisning til det domenenavnet det klages over. Kvittering på innbetalt avgift sendes til klage@norid.no. Merk kvitteringen med det domenenavnet det gjelder.
Publisert: 29. januar 2016
Sist oppdatert: 11. september 2020