NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

 • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
 • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Den norske kirke (tidl. Kirkelig fellesråd)
 • Eierseksjonssameie
 • Enkeltpersonforetak
 • Europeisk øk. foretaksgruppe
 • Forening/Lag/Innretning
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Fylkeskommune
 • Gjensidig forsikringsselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Kommune
 • Kommandittselskap
 • Norskregistrert utenlandsk foretak
 • Organisasjonsledd
 • Partrederi
 • Pensjonskasser
 • Samvirkeforetak
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Statsforetak
 • Sparebank
 • Staten
 • Stiftelse
 • Verdipapirfond

Utenlandske staters diplomatiske representasjon i Norge (ambassader), har en spesiell status i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961. Som en følge av denne status, regnes ambassader som selvstendige organisasjoner og kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra ambassaden om at denne organisasjonen er det angjeldende lands offisielle ambassade i Norge.

Offentlige oppnevnte nemnder regnes som selvstendige organisasjoner som kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra overordnet myndighet om at denne organisasjonen har status som offentlig oppnevnt nemnd.

I tillegg kan Norid etter skriftlig søknad gjøre unntak fra listen for organisasjoner er registrert i kategorien "annen juridisk person", og som ikke kan registreres i noen annen kategori, og som:

 1. Norid finner er åpenbart selvstendige organisasjoner og som bevislig driver reell virksomhet og/eller har aktivitet og realitet i henhold til opplysninger gitt i Enhetsregisteret innenfor mandat gitt av stiftere/eiere. Organisasjonen må dokumentere skriftlig sin selvstendighet og virksomhet/aktivitet som nevnt overfor Norid, gjennom vedtekter, stiftelsesavtaler, utskrift av stiftelsesprotokoller og annet som organisasjonen anser tjenlig som dokumentasjon.
 2. samtidig fremlegger skriftlig dokumentasjon fra Enhetsregisteret som begrunner hvorfor organisasjonen ikke får registrere seg under noen annen kategori i Enhetsregisteret, og som bekrefter at den må registres under "annen juridisk person". Slik dokumentasjon kan ikke være datert tidligere enn seks måneder før søknaden mottas av Norid.

Norid har ikke plikt til å foreta selvstendige undersøkelser før søknaden avgjøres. Ny søknad fra organisasjon som Norid ikke finner kvalifiserer for å omfattes av dette unntaket vil ikke bli behandlet før ett år etter at Norid meddelte avslag på søknaden.

Publisert: 18. januar 2012
Sist oppdatert: 1. juli 2019