NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

 • Om domenenavn / 
 • Regelverk for norske domenenavn / 
 • Vedlegg H: Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter eller uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Frist for å klage til Domeneklagenemnda

Klagen må være sekretariatet i hende innen klagefristen, som er 3 år etter dato for registreringen av domenet. En overføring er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Dato for overføring regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Klager som kommer inn etter at klagefristen er utgått vil bli avvist.

1.2 Gebyr

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til Domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret.

Sekretariatet refunderer gebyret til klager dersom Domeneklagenemnda avgjør saken i samsvar med klagers krav. Abonnenten plikter da å betale klagegebyret. Sekretariatet sender krav til abonnenten etter iverksettelse av vedtaket. Hvis klager ikke medvirker til at domenet overføres iht. 2.11, første ledd, refunderes ikke gebyret til klager.

Gebyret kan for øvrig ikke kreves refundert.

1.3 Krav til begrunnelsen for klagen

1.3.1 Klage over at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter

Klager må dokumentere at

 1. Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet, og
 2. at abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

Rettigheter kan omfatte både registrerte og innarbeidede rettigheter, men rettigheten må gjelde på tidspunktet klagen sendes sekretariatet. For registrerte rettigheter betyr dette at rettigheten må være innvilget senest på dette tidspunktet.

Noen eksempler på dokumentasjon av rettigheter er:

 • kopi av varemerkeregistrering fra Patentstyret eller tilsvarende attest fra andre myndigheter
 • kopi av firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • kopi av legitimasjon som viser personnavn
 • kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt

Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter.

Noen eksempler på momenter som kan være relevante er:

 • at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed
 • at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter
 • at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet
 • at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter
 • at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro
 • at klagemotparten har handlet i strid med markedsføringsloven

1.3.2 Klage over at registreringen eller bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Klageadgang etter dette punkt er forbeholdt offentlige organ. Klager må dokumentere at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller egnet til å forveksles med domenenavnet.

Dersom domenenavnet er forvekselbart med navn på klager eller klagers myndighetsutøvelse eller er egnet til å villede publikum til å tro at det angår klager eller klagers myndighetsutøvelse, anses vilkåret om ond tro å være innfridd.

1.4 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Fra det tidspunkt sekretariatet oversender en klage til abonnenten i henhold til 2.4 og til klagebehandlingen avsluttes, er domenenavnet sperret for sletting, overføring fra abonnenten og for nyregistrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte. Sperringen opprettholdes inntil nemndas vedtak er implementert, jf. 2.11. Unntak gjelder dersom abonnenten ønsker å overføre navnet til klager.

1.5 Domeneklagenemndas vedtak

Dersom Domeneklagenemnda finner at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet og at domenenavnet er registrert eller brukt i ond tro, kan nemnda bestemme at navnet skal slettes eller overføres til klager eller den klager peker ut. Domeneklagenemnda kan ikke treffe annet vedtak enn det som er krevd av klager.

Nemnda behandler for øvrig saker i tråd med sitt mandat (Vedlegg M) og saksbehandlingsrutiner (Vedlegg N) i tillegg til reglene gitt i dette vedlegget.

Domeneklagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. Vedtaket er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.6 Ansvar

Den enkelte part i en klagesak bærer selv ansvaret for:

 1. å belyse sin sak overfor Domeneklagenemnda, og
 2. overholde de bestemmelser som gjelder for klageprosedyren.

Verken Norid, Norids ansatte eller sekretariatets ansatte, og heller ikke Domeneklagenemnda eller medlemmer av Domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingen eller unnlatelsen er grovt uaktsom eller forsettlig.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten sendes til sekretariatet på følgende e-postadresse: klage@norid.no. Vedlegg skal også sendes elektronisk.
 2. Sekretariatet formidler klagen på e-post til abonnenten for det aktuelle domenenavnet.
 3. All kommunikasjon fra sekretariatet til partene eller deres representanter skjer per e-post. Sekretariatet benytter følgende adresser:
  1. Til klager: den e-postadresse klager har oppgitt, jf. pkt 2.3.d
  2. Til abonnent: den e-postadressen som er oppgitt i whois-databasen, eventuelt også til annen e-postadresse oppgitt av klager
 4. Kommunikasjon fra sekretariatet sendes med kopi til begge parter.
 5. All kommunikasjon til og fra sekretariatet skal skje skriftlig og foregår på norsk.
 6. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene, skal all kommunikasjon anses som mottatt på dato for overføring av e-post.

2.2 Klagen

Klagen skal:

 1. inngis på Norids skjema
 2. angi det domenenavnet som det klages på
 3. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i j) under og vedlegg), og skal inneholde begrunnelsen for klagen (klagers rettigheter og ond tro hos motparten, jf. 1.3.1).
 4. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen og telefonnummeret som skal brukes,
 5. opplyse om frivillig megling ønskes
 6. spesifisere hvorvidt klageren søker domenenavnet overført eller slettet,
 7. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som klager er kjent med,
 8. opplyse om eventuelle tidligere klager på samme domenenavn fra samme klager, og i så fall presisere hvilke endringer som har inntruffet siden Domeneklagenemnda avgjorde saken sist,
 9. inneholde følgende erklæringer:
  1. Klager erklærer at han aksepterer de rammer som regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen. Kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  2. Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt.
  3. Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring og nyregistrering mens klagebehandlingen pågår, og at klager kan være ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.
 10. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.

Klagen bør:

 1. være vedlagt de bevis klager vil føre, herunder dokumentasjon for de rettigheter klageren hevder å ha til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, samt dokumentasjon for at abonnentens registrering eller bruk er foretatt i ond tro.
 2. opplyse det av abonnentens kontaktinformasjon som er kjent av klageren.

Anførsler og begrunnelser i vedlegg i stedet for i selve klageskjemaet, kan nemnda se bort fra.

2.3 Innledning av klagebehandlingen

Sekretariatet oversender faktura på gebyr når klagen er mottatt. Saksbehandlingen starter ikke før gebyret er betalt og sekretariatet har mottatt kvittering. Hvis gebyret ikke er betalt innen forfall, kan klagen bli ansett som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage innenfor klagefristen.

Når klagegebyret er betalt og sekretariatet har mottatt kvittering, sjekker sekretariatet om de formelle kravene til en klage er oppfylt. Dersom sekretariatet finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til abonnenten innen 5 virkedager.

Hvis sekretariatet finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal klager straks informeres om de formelle manglene. Klager gis en frist på 5 virkedager for å rette feilene. Det gis kun anledning til å korrigere klagen én gang. Hvis klager ikke sender korrekt klage innen fristen avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

2.4 Tilsvar fra abonnenten

Abonnenten må sende sitt tilsvar til klagen til sekretariatet innen 20 virkedager etter den dato abonnenten anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning
 2. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som anbefales i i) under og vedlegg), og skal inneholde begrunnelsen for å avvise klagers påstand
 3. opplyse om abonnenten ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen og telefonnummeret som skal brukes
 4. opplyse om frivillig megling ønskes
 5. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som abonnenten er kjent med
 6. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.

Tilsvaret bør:

 1. være vedlagt de bevis abonnenten vil føre, herunder dokumentasjon for de rettigheter abonnenten hevder å ha til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, samt dokumentasjon for at abonnentens registrering eller bruk ikke er foretatt i ond tro. Rettigheter kan omfatte både registrerte og innarbeidede rettigheter, men rettigheten må gjelde på tidspunktet tilsvaret sendes sekretariatet. For registrerte rettigheter betyr dette at rettigheten må være innvilget senest på dette tidspunktet, jf. 1.3.1.
 2. inneholde følgende erklæring:

  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond tro.

Anførsler og begrunnelser i vedlegg i stedet for i selve klageskjemaet, kan nemnda se bort fra.

Hvis sekretariatet finner at tilsvaret ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal abonnenten straks informeres om de formelle manglene. Abonnenten gis en frist på 5 virkedager for å rette feilene. Det gis kun anledning til å korrigere tilsvaret én gang. Hvis abonnenten ikke sender korrekt tilsvar innen fristen, anses tilsvaret som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes Domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda vil kunne legge vekt på manglende tilsvar som et selvstendig argument ved behandlingen av saken.

2.5 Oversendelse til Domeneklagenemnda

Sekretariatet oversender klage og tilsvar til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas innen fristen oversendes klagen til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at abonnentens tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes Domeneklagenemnda.

Straks saken er oversendt til Domeneklagenemnda vil sekretariatet informere partene om dette og om datoen et vedtak normalt vil foreligge. Nemndas frist for å avgjøre en sak er 15 virkedager, forutsatt at 2.7 eller 2.8 ikke inntreffer.

2.6 Frivillig megling

Dersom begge parter har angitt ønske om det vil Domeneklagenemnda starte megling innen 5 virkedager fra nemnda har mottatt klagen. Hver av partene kan be om stans når som helst i løpet av meglingen. Hvis en av partene ber om stans i meglingen eller partene ikke kommer til enighet gjennom megling innen 10 virkedager, vil Domeneklagenemnda ta saken opp til behandling og avgjørelse.

2.7 Innhenting av tilleggsinformasjon fra partene

Nemnda kan i særskilte tilfeller be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via sekretariatet. For slike tilfeller gjelder følgende:

 1. Innlegget skal begrenses til svar på nemndas konkrete spørsmål.
 2. Sekretariatet videreformidler svaret til den andre parten, som får anledning til å gi en kommentar til dette
 3. Ingen av innleggene skal overskride 1000 ord
 4. Hver av partene får en svarfrist på 5 virkedager
 5. Sekretariatets frist for å videreformidle svar mellom partene er 5 virkedager
 6. Sekretariatet oversender svar og eventuelle kommentarer til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager

2.8 Stansing og avslutning av klagebehandlingen uten vedtak

Begge parter plikter å informere sekretariatet straks dersom det reises sak for domstolene angående et domenenavn som er innklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet. Begge parter plikter å varsle sekretariatet uten ugrunnet opphold når sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten vedtak dersom partene kommer til enighet og begge parter informerer sekretariatet skriftlig om dette. Dette gjelder også dersom partene kommer til enighet ved frivillig megling og megler informerer Norid om dette.

Klager har mulighet til å trekke klagen helt frem til nemnda har fattet sitt endelige vedtak. Klagegebyret blir ikke refundert selv om klagen trekkes. Etter at vedtaket er fattet, kan klagen ikke lenger trekkes.

2.9 Informasjon til partene om vedtaket

Innen 5 virkedager fra sekretariatet har mottatt et vedtak fra Domeneklagenemnda skal vedtaket videresendes til partene. Samtidig skal det opplyses om datoen for iverksettelse av vedtaket.

2.10 Iverksettelse

Dersom Domeneklagenemnda bestemmer at et domenenavn skal slettes eller overføres til klager, vil Norid iverksette vedtaket ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavndatabasen. Endringene vil bli gjennomført etter at 7 virkedager er passert, regnet
fra den dato vedtaket er oversendt partene. Dersom nemnda bestemmer at navnet skal overføres, kan klager velge at navnet skal overføres til en annen abonnent enn klager. Klager skal sørge for at han eller den han har utpekt som navnet skal overføres til tilfredsstiller alle krav regelverket stiller til nyregistreringer. Dersom klager ikke medvirker slik at overføringen er gjennomført innen 15 virkedager fra vedtaket er oversendt partene, faller vedtaket bort.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en skriftlig bekreftelse på at det er iverksatt rettslige skritt mot Domeneklagenemndas vedtak. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring og nyregistrering av domenenavnet, jf. 1.4, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil i så fall gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer.

Dersom Domeneklagenemnda avviser klagen eller ikke gir klager medhold, oppheves sperringen på det innklagede domenenavnet uten nærmere varsel.

2.11 Offentliggjøring

Alle vedtak vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas abonnentdatabase Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, kan opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår unntas. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg, det vil si i klagen, henholdsvis i tilsvaret. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas vedtak skal unntas fra offentliggjøring.

Et vedtak av Domeneklagenemnda offentliggjøres selv om den ikke blir iverksatt fordi det reises sak for domstolene, partene inngår forlik eller abonnenten frivillig overfører domenenavnet til klager, eller fristen for medvirkning (jf. 2.11 første ledd, siste setning) oversittes.

Publisert: 3. september 2015
Sist oppdatert: 21. juni 2019