NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneabonnent må delta i klageprosessen dersom klagen kommer innenfor klagefristen. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. En overføring er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Dato for overføring regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Klager som kommer inn etter at klagefristen er utgått vil bli avvist.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (tidl. Post- og teletilsynet) kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med domeneforskriften, forskrift 2003-08-01 nr 990.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom Domeneklagenemnda finner at domenenavnet er registrert i strid med egenerklæringen slik den lød da navnet ble registrert, eller domeneforskriften som var gjeldende da navnet ble registrert, kan nemnda treffe avgjørelse om at navnet skal slettes.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks, tvilsom eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse i Domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre enn abonnenten av det domenenavnet som klagen gjelder.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke Domeneklagenemnda eller medlemmer av Domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

Den enkelte part i en klagesak bærer selv ansvaret for å belyse sin sak overfor Domeneklagenemnda.

1.5 Overføring av domenenavn mens klagebehandling pågår

Norid vil sperre for overføring av domenenavnet fra abonnenten mens klagebehandlingen pågår. Sperringen iverksettes så snart som mulig og innen tre virkedager etter at Norid enten har mottatt gyldig klage fra Nkom eller Norid har sendt klage til abonnenten. Dersom Domeneklagenemndas avgjørelse innebærer en tvungen sletting av domenenavnet opprettholdes sperringen inntil nemndas avgjørelse er implementert. Hvis ikke oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

Dersom abonnenten sletter domenenavnet mens klagebehandlingen pågår vil Norid sperre domenenavnet for registrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte.

Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

Ved klage fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjelder:

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o Norid AS, Postboks 4769 Torgarden, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til partene eller deres representanter skal skje per brev og e-post, jf. 2.3 b) og 2.5 b). Dersom en part ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
  Norid vil formidle klagen (jf. pkt 2.3) til abonnenten for det aktuelle domenenavnet ved å sende klagen per brev og e-post til abonnenten. Som kontaktadresse brukes data som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom klager har oppgitt annen kontaktadresse til abonnenten (jf. 2.3 e) enn det som er registrert, sendes klagen også til den adressen som klager har oppgitt.
 3. All kommunikasjon fra Norid til en part skal sendes med kopi til den andre parten.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Klage fra Norid skal sendes fra Norid til abonnenten for det aktuelle domenenavnet per brev og e-post til den kontaktadressen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom abonnenten ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 2. Tilsvar fra abonnenten sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o Norid AS, Postboks 4769 Torgarden, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til abonnenten. All kommunikasjon mellom nemnda og abonnenten skal sendes med kopi til Norid.

I begge tilfeller gjelder:

 1. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 2. Hvis ikke annet framgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller Domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. for brev, på den andre virkedagen etter poststempelets dato
  2. for e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagefristen er 3 år etter dato for registreringen av domenenavnet. Ved klage fra Nkom må klagen være Norid i hende innen klagefristens utløp. Ved klage fra Norid må klagen være abonnenten i hende innen klagefristens utløp.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den registreringen som det klages på,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i domeneforskriften eller egenerklæringen registreringen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. opplyse det av abonnentens kontaktinformasjon som er kjent av klageren
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.

Når klage er oversendt Norid/abonnenten skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Ved klage fra Nkom gjelder:

Dersom Norid finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til abonnenten innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt kvittering for at klager har innbetalt gebyr i henhold til pkt 2.12.

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen kan Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal Norid straks informere klager om de mangler som er funnet ved klagen. Den korrigerte klagen skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun anledning til å korrigere klagen én gang. Hvis klager ikke sender korrekt klage innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Ved klage fra Norid gjelder:

Dersom abonnenten mener at klagen fra Norid ikke er i henhold til gjeldende klageregler og vil kreve at klagen avvises, må abonnenten opplyse om dette. Abonnenten må spesifisere hvilke mangler som er funnet, i eget skriftlig innlegg, innen samme frist som gjelder for abonnentens tilsvar. Slikt innlegg fra abonnenten gir ikke forlenget frist for å sende tilsvar.

Norid kan korrigere klagen innen 3 virkedager fra Norid mottok tilsvaret fra abonnenten. Dersom Norid ikke korrigerer klagen og Domeneklagenemnda finner at klagen har mangler som påpekt av abonnenten skal Domeneklagenemnda avvise saken. Dette hindrer ikke Norid i å fremme ny klage.

2.5 Tilvar fra Innklagede

Abonnenten må sende sitt tilsvar til klagen til Norid innen 20 virkedager etter den dato abonnenten anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringen som anbefales i h) under og vedlegg),
 2. opplyse om abonnenten ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes;
 3. avsluttes med abonnentens eller abonnentens representants signatur,
 4. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.
 5. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som abonnenten er kjent med,
 6. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Tilsvaret bør:

 1. inneholde abonnentens begrunnelse for å avvise klagers krav, og være vedlagt de bevis abonnenten vil føre for sin påstand,
 2. inneholde følgende erklæring:

  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt.

Dersom tilsvar som inngis ikke er i henhold til gjeldende klageregler, skal Norid straks informere abonnenten om de mangler som er funnet ved tilsvaret. Det korrigerte tilsvaret skal tilfredsstille alle de formelle kravene. Det gis kun en anledning til å korrigere tilsvaret. Hvis abonnenten ikke sender korrekt tilsvar innen 5 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes Domeneklagenemnda. Domeneklagenemnda vil kunne legge vekt på manglende tilsvar som et selvstendig argument ved behandlingen av saken.

2.6 Oversendelse til Domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas oversendes klagen til Domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at abonnentens tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes Domeneklagenemnda. Straks klagen er oversendt til Domeneklagenemnda vil Norid informere partene om dette og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7. Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere Domeneklagenemnda straks dersom det reises sak mellom partene for domstolene angående registreringen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer Domeneklagenemnda om dette.

Klager har mulighet til å trekke klagen helt frem til nemnda har fattet sin endelige avgjørelse. Klagegebyret blir ikke refundert selv om klagen trekkes. Etter at avgjørelsen er fattet, kan klagen ikke lenger trekkes.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

Ved klage fra Nkom gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til Norid så snart som mulig og senest innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen for nemnda bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 virkedager. Innen 3 virkedager fra Norid har mottatt en avgjørelse fra Domeneklagenemnda, skal Norid videresende avgjørelsen til partene og samtidig opplyse om datoen for iverksettelse av avgjørelsen.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter så snart som mulig og senest innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen for nemnda bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 virkedager.

I begge tilfeller gjelder:

 1. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 2. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via Norid. Den forespurte parten må svare i henhold til frist gitt under. Svaret videreformidles til den andre parten, som får anledning til å kommentere svaret.

  For begge innlegg gjelder at de skal:

  1. ha et omfang som ikke overstiger 1000 ord (vedlegg ikke medregnet)
  2. omfatte bare rene saksopplysninger og/eller dokumentasjon, ikke være et nytt saksinnlegg
  3. sendes til Norid innen 5 virkedager etter at forespørselen anses som mottatt i henhold til 2.1

   Norids frist for å videreformidle svar mellom partene er 3 virkedager. Norid oversender svar og eventuelle kommentarer til Domeneklagenemnda innen 3 virkedager. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.

 3. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider og i Lovdatas informasjonssystem Lovdata Online. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Dersom domeneklagenemnda avgjør at domenenavnet skal slettes, vil Norid iverksette avgjørelsen ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavnsdatabasen 7 virkedager fra den dato avgjørelsen er oversendt partene. Dersom klager ikke gis medhold oppheves overføringssperringen på det innklagede domenenavnet innen en virkedag etter at Norid er gjort kjent med Domeneklagenemndas avgjørelse.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en skriftlig bekreftelse på at det er iverksatt rettslige skritt mot Domeneklagenemndas avgjørelse. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf. pkt. 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan Domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra Nkom innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Ved klage fra Norid skal gebyret betales innen saken oversendes til Domeneklagenemnda. Kvittering på innbetaling skal sendes abonnenten.
 4. Gebyret kan ikke kreves refundert.

Dersom Domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 c) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av Domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Ved klage fra Nkom gjelder:

HandlingTid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyrenDag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 Rinnen 10 virkedager
Norid sender klagen til abonnenteninnen 3 virkedager
Abonnenten må svareinnen 20 virkedager
Norid oversender saken til Domeneklagenemndainnen 5 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelseinnen 15 virkedager
Norid sender avgjørelsen til parteneinnen 3 virkedager
Avgjørelsen implementeresetter 7 virkedager

Ved klage fra Norid gjelder:

HandlingTid
Norid sender abonnenten en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren. Klagegebyret skal betales innen saken oversendes til Domeneklagenemnda.Dag 1
Abonnenten må svareinnen 20 virkedager
Norid oversender saken til Domeneklagenemndainnen 5 virkedager
Domeneklagenemnda sender sin avgjørelse til parteneinnen 15 virkedager
Avgjørelsen implementeresetter 7 virkedager
Publisert: 2. februar 2015
Sist oppdatert: 25. august 2021