NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Mandatet er fastsatt av Norid med hjemmel i domeneforskriftens § 7.

 1. Innledende bestemmelser
  1. Domeneklagenemnda (heretter nemnda) er et selvstendig klageorgan uavhengig av virksomheten i Norid AS. Nemnda behandler klager som beskrevet i domeneforskriftens § 7, annet ledd, på registreringer under .no og kategoridomenene som administreres av Norid, samt på avgjørelser truffet av Norid i henhold til regelverket for .no.
  2. Nemnda er opprettet for å gi et raskt, billig og enkelt alternativ til konfliktløsning i de mer åpenbare domenekonfliktene. For å oppfylle kravene om rask og billig behandling samtidig som rettsikkerheten ivaretas, er klageordningen begrenset til de ukompliserte domenekonfliktene, der den enkle saksbehandlingen nemnda kan foreta anses betryggende for å avgjøre resultatet
  3. Nemnda behandler ikke klager på selve regelverket for .no.
 2. Kompetanse
  1. Nemnda behandler klager som fremmes i henhold til gjeldende regelverk med vedlegg. Nemnda er bundet av dette regelverket, og vedtak skal ikke være i strid med dette.
  2. Domeneklagenemnda kan ikke treffe vedtak om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.
  3. Domeneklagenemndas vedtak kan ikke medføre rettighetstap for andre parter enn de to som er involvert i klagesaken.
  4. Domeneklagenemnda skal avvise en sak dersom saken er så kompleks eller dårlig opplyst at den ikke egner seg for behandling i nemnda. Nemnda skal i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.
 3. Habilitet og taushetsplikt
  1. Et medlem skal fratre ved behandlingen av en sak dersom det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets habilitet i saken. Medlemmet er forpliktet til å melde fra til lederen om forhold som kan føre til inhabilitet eller til at tilliten til nemnda svekkes. Spørsmålet om fratreden avgjøres av lederen.
  2. Medlemmene skal undertegne en taushetserklæring gitt av Norid.
 4. Sammensetning
  1. Nemndas medlemmer utpekes av Norid etter at synspunkter er innhentet fra myndighetene og brukernes representanter, jf. domeneforskriften § 7, 8. ledd. Det enkelte medlem sitter i kraft av sin erfaring og kompetanse, og representerer ikke arbeidsgiver eller andre interesser.
  2. Norid utpeker leder og nestleder blant nemndas medlemmer. Dette skjer etter en søknadsprosess fastsatt av Norid. Vervet kan maksimalt innehas i to perioder à to år. Norid kan i særskilte situasjoner forlenge sittetiden til nemndas leder og nestleder med mer enn to perioder.
  3. Leder og nestleder for nemnda skal være jurister med bred erfaringsbakgrunn.

   Leder skal blant annet ivareta følgende oppgaver:

   • opptre som nemndas kontaktperson overfor Norid
   • opptre som nemndas kontaktperson overfor pressen
   • arbeide for en ensartet praksis i nemndas avgjørelser, blant annet ved å være en faglig ressursperson som medlemmene kan konferere med
   • identifisere prinsipielle spørsmål som oppstår i forbindelse med nemndas behandling av enkeltsaker, og sørge for at disse blir håndtert på et overordnet nivå, jf. Vedlegg N, pkt. 5
   • fordele saker i nemnda
   • håndtere spørsmål om habilitet
   • vedlikeholde intern dokumentasjon av nemndas erfaring og praksis
   • skrive nemndas årsmelding
   • ha løpende dialog med sekretariatet om praktiske forhold knyttet til gjennomføringen av klagebehandlingen

    Nestleder skal:

   • bistå leder ved behov
   • være stedfortreder for leder ved leders fravær eller inhabilitet
  4. Nemnda skal bestå av minst 9 medlemmer. Flertallet av nemndas medlemmer skal være jurister.
  5. Medlemmene utpekes for to år av gangen. Et medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende. Unntak gjelder dersom et sittende medlem blir valgt eller gjenvalgt som leder eller nestleder. Norid kan i særskilte situasjoner forlenge sittetiden til nemndas medlemmer med mer enn tre perioder. 
 5. Øvrige bestemmelser
  1. Nemnda er ansvarlig for nemndas vedtak.
  2. Etter at et vedtak er fattet og publisert kan Norid tilkjennegi sitt syn på regelverkets anvendelse, herunder hvilket resultat Norid måtte mene er riktig i en enkelt sak. Dette endrer ikke vedtaket. Norids uttalelse skal være offentlig tilgjengelig.
Publisert: 3. september 2015
Sist oppdatert: 25. august 2021