2005-05-01 – 2006-01-01

Navnepolitikk for .no
(gyldig 1. mai 2005–9. september 2005)

 1. Formål og rettslig status
 2. Virkeområde
 3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?
 4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener
 5. Krav til søkeren – hvem kan søke?
 6. Krav om navnetjener
 7. Krav til søknaden
 8. Generelle regler for saksbehandlingen
 9. Endringsmelding
 10. Overføring, suspensjon eller sletting
 11. Tvungen sletting av domenenavn
 12. Gebyrer
 13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn
 14. Søkers ansvar og plikter
 15. Bruk av registrert informasjon
 16. Klage
 17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken
 18. Vedlegg og referanser

1. Formål og rettslig status

1.1 Formålet med dette regelverket er å sikre at administrasjon og tildeling av domenenavn under .no skjer til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter.

1.2 Regelverket har tatt utgangspunkt i RFC 1591 og er fastsatt i samsvar med FOR 2003-08-01 nr 990. Regelverket er fastsatt og håndheves av Norid (Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn). Norids virksomhet er ikke en del av den offentlig forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. Norid har som uttalt målsetning å drive sin virksomhet i forståelse med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner som arbeider med spørsmål i tilknytning til domenenavn.

1.3 Den tekniske autoritet til å administrere toppdomenene .no, .sj og .bv er delegert til Norid fra IANA i henhold til avtale. Norid har forpliktet seg til å forvalte toppdomenene i internettfellesskapets interesser og i samsvar med dette regelverket.

2. Virkeområde

Regelverket gjelder for det geografiske toppdomenet .no.

3. Generelle krav til domenenavnet – hva kan det søkes om?

3.1 Et domenenavn må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn.

3.2 Tillatte tegn i domenenavnet er a-z, siffer (0-9), bindestrek, samt nasjonale tegn gitt i tabellen under.

Navn på bokstav Unicode   Navn på bokstav Unicode
a med akutt aksent á 00E1 O med akutt aksent ó 00F3
A med gravis-aksent à 00E0 O med gravis-aksent ò 00F2
A med omlyd ä 00E4 O med circumflex-aksent ô 00F4
C med caron č 010D O med omlyd ö 00F6
C med cedille ç 00E7 S med caron š 0161
D med strek đ 0111 T med strek ŧ 0167
E med akutt aksent é 00E9 U med omlyd ü 00FC
E med gravis-aksent è 00E8 Z med caron ž 017E
E med circumflex-aksent ê 00EA Æ æ 00E6
ENG ŋ 014B Ø ø 00F8
N med akutt aksent ń 0144 Å å 00E5
N med tilde ñ 00F1

3.3 Domenenavnet må inneholde minst én bokstav eller bindestrek. Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.

3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn. Se Norids whois-database for oversikt over registrerte domenenavn.

3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres (vedlegg A).

3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123, RFC 1912, RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

4. Tilleggskrav for det geografiske navnetreet og kategoridomener

4.1 Norid administrerer underdomener for kommuner, fylker og alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Innen det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søker selv mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrerer domenenavn for geografiske områder der søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet, samt tilleggsregler for registrering av det reserverte underdomenet www under de geografiske navnene (vedlegg B).

4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

4.3 Det er opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn Norid. Se egen oversikt over disse (vedlegg D).

5. Krav til søkeren – hvem kan søke?

5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må ha norsk postadresse.

5.2 Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 20 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

5.3 Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn under noen av de domenene Norid forvalter. Privatpersoner kan imidlertid registrere domenenavn under priv.no.

6. Krav om navnetjener

6.1 For at registrering skal skje må det oppgis minst to navnetjenere. Alle oppgitte navnetjenere skal være korrekt satt opp for det domenet som det søkes om, og skal fungere på det tidspunktet søknaden kommer inn til Norid. Det registreres kun fullt delegerte domener.

6.2 Navnetjenerne for domenet skal være identifisert med domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal visse tekniske krav være oppfylt. Se tekniske krav for navnetjenere (vedlegg F).

6.3 Det stilles ikke krav om at søker selv driver navnetjenerne.

7. Krav til søknaden

7.1 Søknaden må sendes inn av en registrar som har avtale med Norid. Se oversikt over registrarer. Se også informasjon om registrarordningen.

7.2 Norids skjema skal benyttes. Se oversikt over Norids skjema og retningslinjer for disse.

7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En organisasjon som fyller vilkårene for registrering under flere domener kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før søknad inngis.

7.4 Innsending og utfylling av skjema skal skje i henhold til Norids retningslinjer. Registraren skal bistå søkeren med dette.

8. Generelle regler for saksbehandlingen

8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Deler av saksbehandlingen er automatisk. Se beskrivelse av saksbehandlingen.

8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette registraren automatisk per e-post. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.3 Et avslag fra Norid på søknad om domenenavn skal alltid begrunnes. Norids avgjørelse meddeles pr. e-post til registraren som har formidlet søknaden. Registraren er forpliktet til å videreformidle meldingen til søker senest innen 14 kalenderdager.

8.4 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men vil normalt ikke omgjøre til skade for søker/abonnent.

9. Endringsmelding

9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til Norid (endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk informasjon og kontaktinformasjon.

9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet regnes ikke som en endring, men som en ny registrering. Det må dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet.

9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring pr e-post til innsender av endringsmeldingen, berørte ISPer og juridisk kontaktperson for domenet.

9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger.

10. Overføring, suspensjon eller sletting

10.1 Ved søknad om overføring skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra abonnenten. Den organisasjon som er utpekt av abonnenten til å overta domenenavnet må oppfylle de krav som gjelder til søkere ved nyregistrering. Overføring kan likevel skje uten skriftlig godkjennelse fra abonnenten dersom det foreligger rettskraftig dom som går ut på at et domenenavn skal overføres fra abonnenten til en annen organisasjon, og denne organisasjonen oppfyller de krav navnepolitikken stiller for å få navnet overført til seg, herunder signert egenerklæring.

10.2 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av domenenavnet (hold). Det betyr ikke at registreringen endres eller tapes. I den perioden navnet er suspendert, vil det ikke fungere, men det vil heller ikke kunne registreres av andre. Suspensjon kan kreves for inntil 6 måneder. Abonnenten kan når som helst kreve at suspensjonen skal oppheves. Suspensjon kan ikke kreves igjen før det har gått minimum 2 år fra opphevelsen. Dersom det reises rettslig tvist, hvor abonnentens rett til å inneha eller bruke navnet bestrides, kan abonnenten kreve suspensjon uavhengig av eventuelle tidligere suspensjoner, og gjeldende inntil rettskraftig avgjørelse forligger. Suspensjon får ingen betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer.

10.3 Abonnenten kan kreve sletting av domenenavn. Ved melding om sletting skal det samtidig inngis skriftlig godkjennelse fra abonnenten. Sletting medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer.

10.4 Ved overføring, suspensjon eller sletting sender Norid bekreftelse per e-post til registrar og til juridisk kontaktperson for domenet.

10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende.

11. Tvungen sletting av domenenavn

11.1 Følgende forhold vil kunne medføre at registrering av et domenenavn slettes og at domenenavnet gjøres tilgjengelig for andre:

 1. Krav om sletting i samsvar med rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet. Krav om varsel etter 11.2 gjelder ikke.

 2. Registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger gitt av eller på vegne av søker. Manglende undertegnet egenerklæring regnes som feilaktige opplysninger. Domeneabonnenten skal gis anledning til å uttale seg før sletting skjer.

 3. Domeneabonnenten er ikke lenger registrert i Enhetsregisteret eller har opphørt å eksistere.

 4. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt.

 5. Domenet er ikke teknisk operativt, det vil si at de tekniske kravene i vedlegg F ikke er oppfylt.

 6. Det kan ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos domeneabonnenten.

 7. Ethvert forhold som innebærer mislighold av søkers ansvar eller plikter i henhold til navnepolitikken eller egenerklæringen.

11.2 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til abonnenten minst 60 dager før en omgjøring eller sletting blir gjennomført.

12. Gebyrer

12.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen opprettholdes. Se prisinformasjon.

12.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet.

12.3 Norid forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli varslet på Norids hjemmesider.

13. Søkers rettigheter til registrerte domenenavn

13.1 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes.

13.2 Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

13.3 Registrerte domenenavn er knyttet til den organisasjon som har fått domenet registrert, og ikke til enkeltpersoner ved denne organisasjonen. Domenenavnet er også uavhengig av registrar eller annen tjenestetilbyder, og abonnenten kan fritt skifte registrar eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å skifte domenenavn.

13.4 Et domenenavn kan fritt overdras, dersom den organisasjon som overtar domenenavnet oppfyller kravene i navnepolitikken.

14. Søkers ansvar og plikter

14.1 Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Norid foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

14.2Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html.

14.3 Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes.

14.4 Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid.

14.5 Søker plikter å etterkomme forespørsler fra Norid om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

14.6 Før søknad inngis plikter søker å undertegne på en egenerklæring (vedlegg G) hvor søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurierende, pornografisk eller ulovlig på annen måte og ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. I egenerklæringen samtykker søker til at registreringsenheten skal kunne trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt eller navnepolitikken på annen måte. Egenerklæringen overleveres til registraren, som plikter å oppbevare denne.

14.7 Dersom søkers registrering blir innklaget i henhold til de regler og prosedyrer som navnepolitikken setter for klager, samtykker søker i å delta i klageprosessen, samt å være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse.

15. Bruk av registrert informasjon

15.1 Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

15.2 Norid vil for øvrig ikke selge, overdra eller på annen måte utnytte informasjonen til kommersielle formål, herunder målrettet markedsføring og katalogtjenester.

15.3 Norid fraskriver seg ethvert ansvar for misbruk av den informasjon som offentliggjøres etter denne bestemmelse.

16. Klage

Klagetype Klager Motpart Klagefrist Klageprosedyre
A Tredjepart, Offentlige organ Abonnent 3 år Vedlegg H
B Søker, Abonnent Norid 30 dager Vedlegg I
C Norid, Post- og teletilsynet Abonnent 3 år Vedlegg J

16.1 Klage type A: For domenenavn registrert etter 1. oktober 2003 kan innehavere av rettigheter til navn klage på grunnlag av at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. Offentlige organ kan klage på at registreringen uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg H for detaljer og klageprosedyre.

16.2 Klage type B: Avgjørelser tatt av Norid i henhold til navnepolitikken kan påklages av søker/abonnent. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i navnepolitikken. Motpart i klagesaker av denne typen er Norid. Klagefristen er 30 kalenderdager fra den dag melding om avgjørelsen er mottatt av søker/abonnent. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/abonnent senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til registraren. Se vedlegg I for detaljer og klageprosedyre. Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

16.3 Klage type C: For domenenavn registrert etter 1. oktober 2003 kan Norid klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen. Post- og teletilsynet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med gjeldende forskrift. Motpart i klagesaker av denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg J for detaljer og klageprosedyre.

16.4 For alle klager gjelder at klagefristen avbrytes når Norid mottar gyldig klage i henhold til de relevante klageprosedyrene. Norid opptrer som sekretariat og mottar klager og videreformidler svar mellom partene. Klagene behandles og avgjøres av den uavhengige domeneklagenemnda. Norid er forpliktet til å gjennomføre domeneklagenemndas avgjørelser.

16.5 Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda. Nemnda kan i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

17. Ikrafttredelse og endringer av navnepolitikken

17.1 Denne navnepolitikken trer i kraft fra 19. februar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere navnepolitikk.

17.2 Vesentlige endringer i navnepolitikken vil bli kunngjort på Norids hjemmesider og blir en del av gjeldende navnepolitikk. Siste endring er av 1. januar 2005.

18. Vedlegg og referanser

Dette kapitlet gir en oversikt over de dokumentene navnepolitikken henviser til. Adressene til de ulike referansene vil kunne bli oppdatert uten videre varsel.

Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg A Reserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-a.html
Vedlegg B Det geografiske navnetreet http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-b.html
Vedlegg C Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-c.html
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-d.html
Vedlegg E Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-e.html
Vedlegg F Tekniske krav for navnetjenere http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-f.html
Vedlegg G Egenerklæring for domenenavnssøknad http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-g.html
Vedlegg H Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-h.html
Vedlegg I Klage på Norids avgjørelser http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-i.html
Vedlegg J Klage på at domenenavn er registrert i strid med regelverk eller forskrift http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/vedlegg-j.html

Henvisninger til andre Norid-dokumenter

Tittel URL
Forklaringer og definisjoner http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/forklaring.html
Liste over Registrarer http://www.norid.no/domeneregistrering/registrarliste.php
Norids skjema http://www.norid.no/registrar/skjema/
Avgifter og fakturarutiner http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/priser.html
Mandat for domeneklagemenda http://www.norid.no/regelverk/2005-05-01/klagenemnda.html

Henvisninger til RFCer

RFC Tittel URL
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1591.txt
RFC 1034 Domain Names – Concepts and Facilities ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1034.txt
RFC 1035 Domain Names – Implementation and Specification ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1035.txt
RFC 1123 Requirements for Internet Hosts – Application and Support ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1123.txt
RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1912.txt

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Avgifter og fakturarutiner

Det skal betales registreringsavgift og årsavgift for hvert domenenavn. Registraren får en samlefaktura fra UNINETT Norid for alle domenenavnene han har ansvaret for. Det er registrarens oppgave å viderefakturere til hver enkelt abonnent.

Avgift og depositum for nye registrarer

Nye registrarer må betale et gebyr på 5 000 kroner til dekning av kostnader knyttet til etablering og videre administrasjon av registraravtalen. I tillegg må Norid ha et depositum på minst 10 000 kroner som en sikkerhet for mulig økonomisk mislighold. Når pengene er innbetalt sender vi ut et papirbasert avtaledokument for signering.

En registrar må i løpet av et år enten registrere minimum 40 domener eller være registrar for minimum 40 domener.

Registreringsavgift

Dette er en engangsavgift som dekker våre kostnader i forbindelse med domenesøknaden. I tillegg vil registraren ta seg betalt for sitt arbeid med søknaden og med å få domenet teknisk operativt. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domenesøkerne skal betale vil variere. Registreringsavgiften til Norid er 200 kroner.

Årsavgift

Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker våre løpende kostnader i forbindelse med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Avgiften faktureres den registraren som fornyer domeneabonnementet på vegne av abonnenten. De fleste registrarer vil i tillegg ta seg betalt for det arbeidet de har utført i forbindelse med vedlikehold av registrert informasjon knyttet til domenet. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere. Årsavgiften til Norid er 50 kroner.

Årsavgiften for det første året dekkes gjennom registreringsavgiften.

Betalingsbetingelser

Fakturering for nye registreringer skjer per måned på etterskudd. Det vil si at faktura for nye domener vil bli tilsendt i starten av måneden etter registreringen ble gjort.

Årsavgiften betales på forskudd hvert år. Den faktureres samme måned som domenet opprinnelig ble registrert.

Begge avgiftene har forfall per 30 dager. Tiltak dersom faktura ikke betales er dekket i registraravtalen med den enkelte registrar.

For domener der abonnementet forfaller uten at det blir fornyet av en registrar varsles juridisk kontakt for domenet per epost om at han må finne en registrar som kan fornye abonnementet innen 60 dager. Etter denne fristen slettes domenet. Norid er ikke ansvarlig hvis registraren ikke fornyer et domene (selv om abonnenten har betalt til registraren) og domenet blir slettet.

Prisendringer varsles med to måneders frist.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Mandat for domeneklagenemnda

 1. Domeneklagenemnda (heretter nemnda) er klageorgan for registreringer under toppdomenene og kategoridomenene som administreres av Norid, samt for avgjørelser truffet av Norid i henhold til navnepolitikken.

 2. Nemnda behandler kun klager som er fremsatt i henhold til de rammer som settes av navnepolitikken med tilhørende vedlegg. Dette innebærer at nemnda ikke behandler klager på eksisterende navnepolitikk med tilhørende vedlegg, og at nemnda ikke kan fatte avgjørelser som er i strid med gjeldende navnepolitikk eller vedlegg til navnepolitikken. Nemnda er ansvarlig for Nemndas avgjørelser.

 3. Nemnda skal være uavhengig av virksomheten i UNINETT Norid AS.

 4. Nemnda skal bestå av minst 3 medlemmer. Medlemmene velger selv leder for nemnda.

 5. Medlemmene utpekes av Norid. Medlemmene skal fortrinnsvis rekrutteres fra miljøer, organisasjoner og bransjer som anses å representere sentrale interesser eller kompetanseområder for forvaltningen av domenenavn. Minst et av medlemmene skal være jurist.

 6. Medlemmer utpekes for to år av gangen. Et medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende.

 7. Arbeidet godtgjøres etter satser fastsatt av Norid.

 8. 3 medlemmer skal delta ved behandlingen av hver sak. Leder av nemnda avgjør hvilke medlemmer som skal delta i behandlingen av en sak, med utgangspunkt i en rulleringsordning fastsatt av lederen. Spørsmål om fratreden på grunn av habilitetsspørsmål eller av andre grunner meddeles lederen, som avgjør om stedfortreder skal oppnevnes og utpeker stedfortreder.

 9. Et medlem skal fratre ved behandlingen av en sak dersom det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet i saken. Dette gjelder ikke dersom det er forhold som åpenbart ikke er egnet til å påvirke utfallet av saken. Medlemmet er likevel forpliktet til å melde fra til lederen om forhold som nevnt over. Spørsmålet om fratreden avgjøres av lederen, som kan forelegge spørsmålet for de øvrige medlemmer i nemnda.

 10. Klagebehandlingen skjer elektronisk via e-post (distribusjonsliste). Medlemmene må derfor ha tilgang til e-post. Fysiske møter arrangeres etter anmodning fra minst ett av medlemmene som deltar i behandlingen av saken.

 11. Norid fungerer som sekretariat for nemnda. Sekretariatet mottar klagen og innhenter de øvrige sakspapirene fra partene i henhold til den relevante klageprosedyren. Norid oversender sakspapirene elektronisk til distribusjonslisten for nemnda, og leder utpeker umiddelbart de medlemmene som skal delta i behandlingen av saken og varsler disse. Dersom nemnda ber partene om ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken skal sekretariatet medvirke til at dette fremskaffes uten unødig opphold.

 12. Lederen skal orientere Norid om hvilke medlemmer som skal behandle saken senest samtidig med at beskjed sendes medlemmene fra lederen, og skal umiddelbart varsle Norid dersom det skjer endringer.

 13. Nemndas avgjørelse skal normalt foreligge så snart som mulig og senest 15 virkedager etter at klagen er sendt nemnda fra Norid. Dersom megling pågår i 3 dager eller mer, forlenges fristen med inntil 10 dager. Dersom det arrangeres fysisk møte eller nemnda har bedt partene om tilleggsopplysninger, kan lederen bestemme at fristen skal forlenges med inntil 10 dager.

 14. Avstemning skjer ved oversendelse av medlemmenes vurdering av saken til distribusjonslisten innen den frist som settes i henhold til pkt 12 ovenfor. Lederen fastsetter arbeidsordning for klageorganet med hensyn til hvilket av de medlemmer som behandler saken som skal stå for utforming av avgjørelsen i saken.

 15. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal nemnda avvise klagen og sende saken tilbake til sekretariatet som underretter klager.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Domeneklagenemndas medlemmer

 • Eirik Djønne (leder)
  Har siden 1990 arbeidet som advokat. Har tidligere vært tilsatt i Sosialdepartementet, Prisdirektoratet og Datatilsynet. Arbeidsområder: Opphavsrett, kunstnerrett, fotografirett, medierett, arbeidsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, telekommunikasjonsrett og personvern.

 • Knut Andreas Bostad
  Utdannet jurist ved universitetet i Oslo 1999, med varemerke-, patent- og opphavsrett som valgfag. Har jobbet i Patentstyret siden 2000 og har bred erfaring fra saksbehandling og som rådgiver på varemerkeområdet. Jobber i dag som seksjonssjef i Designseksjonen i Patentstyret.

 • Håkon Styri
  Sivilingeniør (1985) med bred erfaring innen data og telekommunikasjon. Har arbeidet som forsker ved SINTEF i Trondheim, som systemdesigner på Norsk Data og som forsker i Telenor. Etablerte egen konsulentvirksomhet i 1999. Arbeidsområder har vært parallell og distribuert databehandling, sanntids databehandling, ekspertsystem, sikkerhet og tele- og datakommunikasjon. Hovedinteresser er Internett, elektronisk handel og multimedia. Han har også undervist innenfor fagområdene operativsystemer, datamaskinarkitektur, programmering og datakommunikasjon på universitets- og høgskolenivå.

 • Eugen Landeide
  Dr. ing. fra NTH (1967), signalbehandling. Arbeidet innen forskning (signalbehandling) i USA og Italia fra 1968 til 1974 og ved Televerkets utviklingsavdeling, Kjeller fra 1974 til 1987. Ansatt ved Statens teleforvaltning, senere Post- og teletilsynet, fra 1987 til 2002, bl.a som leder av faglig stab og leder av nettavdelingen. Var ansvarlig for internasjonal policy, med omfattende deltakelse i internasjonale samarbeidsorganisasjoner, bl.a. den internasjonale teleunionen. En kort periode medlem av Statens teleforvaltningsråd i 2003.

 • Solrun Dolva
  Cand. jur. (1995). Har siden 1995 jobbet i Patentstyrets design- og varemerkeavdeling, fra 1997 som seksjonssjef. Deltar på møter i Standing Commitee on Trademarks, Industrial designs and Geographical indications i WIPO, der bl.a. spørsmål vedrørende varemerker og domenenavn blir diskutert. Var i 2002-2003 med i en interdepartemental arbeidsgruppe som arbeidet med spørsmålet om forvaltningsmodell for .no-domenet, samt tvisteløsninger i forbindelse med tildeling av domener. Fra 2003 medlem i Norids rådgivende organ.

 • Inger Elise Mey
  Cand. jur. (1995) Har siden 1996 jobbet som juridisk rådgiver i TONO med ansvar for opphavsrett og nye medier. Har bakgrunn fra Institutt for rettsinformatikk og har tidligere jobbet med både telekom-rett og personvern. Har bred erfaring fra IKT- området og var bl.a medforfatter til boken «Lov og rett på Internett» (IT-rett/Kommuneforlaget 2001). Har skrevet artikler om emnet, samt holder en rekke foredrag og seminarer om opphavsrett i digitale medier. Har vært prosjektleder for CLARA, en informasjonssentral for klarering av rettigheter, og sitter i dag som nestleder i styret for CLARA. Er medlem av CISACs internasjonale arbeidsgruppe som utreder praktiske løsninger for «crossborder licensing and distribution online» av innhold på nettet. Er i dag styreleder for Norsk Forening for Jus og EDB.

 • Lars Jakob Blanck
  Cand. jur. (1975). Har jobbet som advokat siden 1982, tilknyttet DLA Nordic fra 2004. Har bred erfaring innen IT- og telekom-rett, opphavsrett og markedsføringsrett. Han har også omfattende erfaring innen kontraktsforhandlinger og tvister. Blanck var stipendiat og universitetslektor ved Institutt for privatrett 1975-1980, og dommerfullmektig i Tromsø 1981-82. Han var i flere år medlem i og leder for Den Norske Advokatforenings lovutvalg for IKT-rett, og dessuten medlem av foreningens lovutvalg for åndsrett. Han er i dag medlem av bl.a. Den Norske Dataforening, Norsk Forening for Jus og EDB og Norsk Forening for Opphavsrett.

 • Espen Ødegaard
  Cand.jur. 1985, med jus og EDB som spesialfag. Har også grunnleggende utdanning i informatikk. Han har flere års erfaring fra offentlig forvaltning og fra politiet. Jobbet i syv år som advokat i Norsk Hydros juridiske avdeling, og senere i tre år som advokat og knowledge manager i frittstående advokatfirmaer. I en periode har hand også arbeidet som seniorkonsulent i databransjen med internett- og intranettløsninger. I 2003 begynte han i Næringsjuridisk avdeling i NHO med ansvar for saker knyttet til immaterialrett, IT-rett og markedsføring.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Ordforklaring

Denne siden gir forklaring på en del uttrykk som brukes i regelverket for .no-domenet.

Domeneabonnent, abonnent

En organisasjon som har registrert ett eller flere domenenavn under de domenene Norid forvalter.

Domenenavn

Alle datamaskiner på Internett har en egen IP-adresse, som består av tall. For at brukerne skal slippe å huske en lang rekke med tall, knytter domenenavnsystemet (DNS) unike domenenavn til IP-adressene. Domenenavn består av et varierende antall ledd, men har i Norge oftest formen firmanavn.no. De brukes blant annet i webadresser (http://www.firmanavn.no) og i e-postadresser (fornavn.etternavn@firmanavn.no).

I DNS kan det bare registreres navn som består av bokstavene a-z, tallene 0-9 og bindestrek. IDN er en teknikk som gjør det mulig å bruke nasjonale tegn, for eksempel æ, ø og å, i domenenavnene. IDN oversetter tegnene til en versjon kalt ACE-form, som bare bruker de opprinnelige standardtegnene. Det er denne versjonen som registreres i DNS. Domenenavn med standardtegn har en ACE-form som er identisk med domenenavnet.

Eksempel: Domenenavnet blåbærsyltetøy.no vil registreres i DNS i ACE-formen xn--blbrsyltety-y8ao3x.no.

Når begrepet domenenavn benyttes i regelverket for .no-domenet, menes både formen med nasjonale tegn og ACE-formen. Begge versjonene må dermed oppfylle alle krav i regelverket. Konverteringen til ACE-formen skjer i henhold til RFC 3490, RFC 3491 og RFC 3492.

ACE-formen kan brukes både av programmer som støtter IDN og av eldre programmer som ikke gjør det. Programmer som støtter IDN vil kunne oversette mellom de to versjonene, slik at brukeren vil kunne se og skrive inn domenenavn med nasjonale tegn i tillegg til ACE-formen. Det er ACE-formen som registreres i DNS. Søkere og andre brukere må selv orientere seg om hvorvidt programmer på den enkelte brukers maskin håndterer oversettelsen til formen med nasjonale tegn på en korrekt måte.

ISP

Internet Service Provider – internettleverandør

Domenenavnsystemet (DNS) er et distribuert system for oppslag av navn i et hierarkisk navnerom – såkalte «domenenavn» – samt informasjon som er assosiert med disse navnene, blant annet IP-adresser og posthåndterere. Merk at alle navn som er registrert i DNS er domenenavn, også navn på enkeltmaskiner.

En navnetjener er en maskin som implementerer protokollen som brukes i DNS, og som derfor kan tilby en slik navneoppslagstjeneste. Slike maskiner er normalt også registrert i DNS på linje med andre maskiner.

Ikke alle navnetjenere kjenner til alle domenenavn, siden en slik løsning ikke ville kunne skalere til å omfatte hele Internett. I stedet har hver navnetjener absolutt kunnskap (autoritet) bare om visse spesifikke deler av navnerommet.

Disse delene av autoritativ informasjon bindes sammen ved delegering av autoritet i subtrær fra en felles rot i navnerommet. Roten betjenes av 13 maskiner spredt på nettet. Protokollen har mekanismer for å henvise til andre navnetjenere når fullstendig kunnskap ikke er tilgjengelig på den navnetjeneren som er spurt. Delegering av autoritet for navnerommet kan foregå på vilkårlige nivåer, og kan gjentas vilkårlig mange ganger, men kan bare gjøres én gang for hvert nivå i navnetreet. For å sikre robusthet betjenes hvert nivå i navnerommet av mange navnetjenere.

Det er viktig å merke seg at DNS ikke implementerer en katalogtjeneste, siden det ikke finnes noen søkefunksjon, og ingen «omtrentlig matching» ved oppslag. Alle oppslag gjøres på basis av et fullt spesifisert og eksakt navn.

Registrarer

Alle søknader om domenenavn eller endringer i informasjon om et domene skal gjøres via en registrar. En registrar har inngått en avtale med Norid om tilgangen til å sende inn søknader og endringsmeldinger til Norid og opptrer som mellomledd mellom søkeren og Norid.

Hvem som er registrarer for Norid fremgår av Norids registrarliste.

Mer informasjon om registrarens rolle.

Saksbehandling

Skjematisk skisse av saksgangen i forbindelse med en søknad:

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Registraravtale

NB!! Denne avtalen er under oppsigelse, og vil opphøre den 1. mai 2005.

AVTALE

mellom

UNINETT Norid AS
(heretter kalt Norid)

og
(heretter kalt Registrar)

Bakgrunn

Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn (Norid) er en tjeneste som drives av UNINETT Norid AS. Norid administrerer registreringen av domenenavn under toppnivådomenet .no, samt diverse kategoridomener og geografiske domener. Norid har også en rolle som verge for .no-domenet, og håndhever den til en hver tid gjeldende navnepolitikken i forståelse med det norske Post- og teletilsynet.

En søknad om registrering av domenenavn under de domener Norid forvalter sendes inn av en Registrar på vegne av en Søker. Som Søker anses den organisasjonen som ønsker å benytte domenenavnet på egne vegne. Som Innehaver anses den organisasjonen som har fått registrert et domenenavn under et av de domener Norid forvalter.

Registrarens rolle er å assistere Søker ved søknad om registrering av domenenavn og Innehaver ved senere endringer av registrerte opplysninger knyttet til et domenenavn. I sin rolle som Registrar skal Registraren opptre på Søkers/Innehavers vegne og sende inn søknader og endringsopplysninger for disse. Registraren skal også informere Søker om dennes rettigheter og plikter og om gjeldende regler for et domenenavn under de domener Norid forvalter. Registrarens rolle er nærmere beskrevet i resten av dette dokumentet.

Krav til Registraren

Registraren skal være et foretak eller en organisasjon som Norid bedømmer å ha tilstrekkelige tekniske og administrative ressurser til å bistå Norid og til å gi god service til Søkere og Innehavere.

Registraren skal oppfylle følgende grunnleggende krav:

 • Registraren skal være en juridisk enhet med ansvarlig styre/ledelse
 • Registraren skal ha eget domene
 • Registraren skal ha epostkontakt med Norid
-----------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------
(navn, adresse, epost, telefonnummer, faxnummer, organisasjonsnummer), 

under kalt Registraren, oppfyller Norids overnevnte krav til Registrarer. Denne avtalen regulerer forholdet mellom Norid og Registraren ved søknader om registrering av domenenavn og endring av registrert informasjon.

1. Avtalens omfang

Gjennom denne avtalen får Registraren rett til å sende inn søknader om registrering av domenenavn på vegne av Søkeren. Avtalen gir Registraren rett til å sende inn meldinger om endring av registrert informasjon på vegne av Innehaver av et domene registrert hos Norid. Avtalen innebærer ikke at Norid overlater eller oppgir noe av sin rett til å håndtere registrering og forvaltning av domenenavn til Registraren.

Avtalen innebærer ikke samarbeid på annen måte eller på andre felter enn det avtalen uttrykkelig angir. Avtalen innebærer således ikke etablering av noe felleskap, eller samarbeids- eller selskapskonstruksjon på noen måte.

Avtalen gir ikke rettigheter til noen ansatt, eier eller andre personer eller selskaper som på noen måte er relatert til en av partene, i det det kun er den juridiske person som opptrer som part og som uttrykkelig er nevnt i avtalen som part, som har rettigheter etter avtalen.

Denne avtalen gir Registraren rett til å få registrert inntil et antall domenenavn tilsvarende en samlet registreringsavgift på NOK 5.000,- pr måned. Dersom Registraren ønsker midlertidig eller permanent å heve denne grensen må det inngås en egen avtale med Norid.

Den rett og de plikter Registraren har i henhold til avtalen kan ikke overføres til andre.

2. Depositum

Registraren forplikter seg ved inngåelse av denne avtalen til å betale inn en engangsavgift pålydende NOK 5.000,- til Norid, samt et depositum, fastsatt til NOK 5.000,-.

Depositumet vil fungere som en sikkerhet for eventuelle ubetalte fakturaer når avtalen opphører. Etter at eventuelle ubetalte fakturaer er betalt, skal det beløpet som gjenstår i sin helhet tilbakebetales Registraren.

Noen tilbakebetaling av engangsavgiften foretas ikke.

3. Registrarens plikter

3.1 Kontaktpersoner

Registraren skal ha en juridisk kontaktperson, en fakturaansvarlig og en teknisk kontaktperson. Dersom det er ønskelig kan det oppgis en rolle eller funksjon (f.eks. hostmaster) i stedet for en person som fakturaansvarlig og teknisk kontakt. Registraren plikter å sørge for at den tilhørende kontaktinformasjon til en hver tid er oppdatert.

3.2 Korrespondanse

All e-post til Norids automatiske saksbehandlingssystem skal foregå via digitalt signert e-post i henhold til avtalte nøkler. Registraren er selv ansvarlig for at dennes signeringsnøkkel ikke blir kompromittert. Omkostningene ved å bytte signeringsnøkkel må dekkes av Registraren. For tiden benyttes PGP til digital signering.

3.3 Bruk av skjema

Alle søknader om registrering av domenenavn skal gjøres på Norids søknadsskjema, eller på annet elektronisk formular som tilsvarer søknadsskjemaet og godkjennes av Norid.

Ved andre operasjoner enn registrering skal Registrar formidle den nødvendige informasjon ved hjelp av Norids skjema, der et slikt skjema eksisterer.

Norid forbeholder seg retten til å endre skjema når de finner det nødvendig. Ved endring av skjema plikter Norid å informere Registraren om dette senest 1 måned før endringen settes i verk.

3.4 Saksbehandling

Registraren skal assistere og være Søkeren behjelpelig med utfylling av søknader om registrering av domenenavn. Registraren forplikter seg til å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk.

Registraren forplikter seg til å informere Søkeren om reglene for registrering av domenenavn i Norge, før en søknad sendes inn. Registraren plikter også å informere Søker om dennes plikter, spesielt juridisk kontakts plikter, i henhold til den gjeldende navnepolitikk.

Norid anbefaler at Registraren kontrollerer at Søkeren er representert ved kontaktpersonen, og at kontaktpersonen har de nødvendige fullmakter.

Registraren skal før elektronisk søknad sendes inn til Norid kontrollere at den er korrekt utfylt, og at Søkeren har undertegnet et eksemplar av egenerklæringen. Egenerklæringen regulerer forholdet mellom Søker, senere Innehaver, og Norid. Egenerklæringen skal arkiveres av Registraren, og Registraren plikter å oversende Norid kopi av denne på forespørsel. Registraren kan selv velge arkiverings- og signeringsmetode så lenge metoden er å anse som juridisk gyldig.

Registraren skal før søknaden sendes inn til Norid kontrollere at de tekniske kravene som er satt i navnepolitikken er oppfylt for domenet.

Dersom Norid registrerer domenenavnet Søkeren ønsker, er Registraren pliktig å informere Søker om dette senest innen 10 arbeidsdager.

I det tilfelle at Norid avslår en korrekt utfylt søknad om registrering av domenenavn, skal Norid orientere Registraren per e-post om avslaget og begrunnelsen for dette. Registraren skal senest innen 10 arbeidsdager orientere Søkeren om avslaget med begrunnelse, samt informere om klageadgangen.

Registraren er også pliktig til å ta i mot og videreformidle meldinger til Norid om endring av informasjon som er registrert på de domener som Registraren er Registrar for. Registraren er også pliktig til å etter beste evne undersøke at meldingene kommer fra en person som representerer Innehaveren av domenet. Videreformidlingen av disse opplysningene skal gjøres uten å motta vederlag fra Norid.

Dersom en korrekt utfylt melding om endring av opplysninger avvises av Norid, skal Norid orientere Registraren per e-post om dette samt begrunne avvisningen. Registraren skal senest innen 10 arbeidsdager etter at slik melding fra Norid er mottatt, orientere Innehaveren om at endringen ble avvist samt med hvilken begrunnelse.

Ved innsending av et av Norids skjema forplikter Registraren seg til å bruke et av formatene spesifisert av Norid i veiledningen til det relevante skjemaet.

4. Registreringsavgift/årsavgift

For hver søknad om registrering av domenenavn som blir godkjent, skal Registraren betale den registreringsavgift som er gitt i Norids prisinformasjon. Registraren er også pliktig til å betale den gjeldende årsavgiften for de domener der Registraren er oppført som fakturaansvarlig.

Norid skal ved avslutningen av hver kalendermåned utarbeide faktura på de domener Registraren har registrert i løpet av måneden. Forfallsdato skal være 30 dager fra fakturaens dato. Årsavgift for et domene faktureres på forskudd på registreringsdatoen hvert år.

Dersom betalingsfristen overskrides vil det utgå purring med en betalingsfrist på 30 dager. Dersom denne fristen overskrides vil fakturaen vil gå til inkasso. Dersom faktura ikke er betalt etter at fristen for første purring er utgått kan Registraren midlertidig miste sin adgang til å bruke Norids registreringstjeneste, slik at søknader ikke kan sendes inn til Norid. Varsel om dette vil sendes Registraren per e-post 2 arbeidsdager før Registraren mister sin adgang. Registraren vil igjen få adgang til å bruke registreringstjenesten når utestående faktura har blitt betalt, jfr. dog nedenfor.

Dersom faktura ikke blir betalt innen 14 dager etter inkassovarsel kan Registraren miste sin status som Registrar. Avtalen kan da sies opp med øyeblikkelig virkning (se også punkt 9). Utestående beløp vil bli inndekket i det depositumet som er innbetalt av Registraren.

Dersom Registraren har mistet adgang til registreringstjenesten på grunn av for sen betaling, mer enn tre ganger kan Registraren miste sin status som Registrar (se også punkt 9).

Norid skal underrette Registraren om en økning av registreringsavgift/årsavgift senest 2 måneder før økningen finner sted.

5. Norids plikter

Norid skal informere Registraren om den til en hver tid gjeldende navnepolitikk for de domener Norid forvalter. Norid skal også informere Registraren om rutiner knyttet til domenenavnsregistrering og endring av informasjon knyttet til domenenavn. Denne informasjonen vil bli publisert på Norids websider.

Norid skal gi en tilbakemelding på søknad om registrering av domenenavn til Registraren innen 10 arbeidsdager. Dette innebærer ikke at søknaden er ferdigbehandlet, da Norid i enkelte tilfeller må avvente dokumentasjon, eller svar fra eksterne organisasjoner. Dersom Norid ikke overholder fristen for å gi tilbakemelding innrømmes det et avslag på registreringsavgiften. Avslaget utgjør 5% av registreringsavgiften pr arbeidsdag som går etter utløp av svarfristen, dog begrenset oppad til 30% av registreringsavgiften. Avslag gis kun etter klage fra Registraren på fristoversittelsen, med krav om avgiftsreduksjon.

Norid har plikt og rett til å publisere Registrarens organisasjonsnavn samt addresseopplysninger og e-postadresse på Norids Registrarliste. Intensjonen bak dette er å gjøre det mulig for Søkere og Innehavere å komme i kontakt med Registrarer.

Dersom en Registraravtale opphører plikter Norid å informere innehaverne av domener knyttet til den tidligere Registraren om at de må finne en ny Registrar.

6. Norids ansvar

Norid plikter å utføre en tilfredstillende jobb i å operere og drive DNS navnetjenesten for domenene den administrerer. Dette innebærer blant annet at administrasjonen av det å tildele domenenavn, delegering av subdomener og det å drive navnetjenere må utføres av personer med teknisk innsikt. Dette innebærer også å holde de sentrale Internet Registreringstjenester informert om statusen til domenet, og å drive databasen med nøyaktighet, robusthet og feiltoleranse.

Norid har intet erstatningsansvar overfor Registraren for noen direkte eller indirekte skade som følge av Registrarens håndtering av søknader om domenenavn.

Norid involverer seg ikke i forholdet mellom Registrar og Søker/Innehaver utover det som uttrykkelig fremgår av denne avtalen.

7. Endringer

Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Slike endringer skal alltid gjøres skriftlig.

Dersom norsk eller internasjonal lovgivning forutsetter endringer i avtaleforholdet aksepteres det uten forbehold at de nødvendige endringer anses som automatisk inkorporert.

8. Force Majeure

Dersom det inntrer uventede eller ekstraordinære forhold utenfor partenes herredømme, som for eksempel naturforhold, streik, offentlige myndigheters pålegg eller inngrep som medfører at avtalen blir særlig byrdefull å oppfylle, suspenderes avtalen for det tidsrommet forholdet varer. Dersom varigheten overstiger 3 måneder, kan avtalen annulleres av begge parter med 14 dagers skriftlig varsel.

9. Avtaleperiode og oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft når den er undertegnet av begge parter og innbetaling i henhold til punkt 2 er mottatt, og gjelder inntil videre. Hver av partene har rett til skriftlig å si opp avtalen, med en oppsigelsestid på 6 måneder regnet fra mottakelsen av oppsigelsen. Oppsigelse skal sendes rekommandert. Oppsigelse fra Norid skal være begrunnet.

Om Registraren vesentlig misholder sine plikter i henhold til denne avtalen, og om dette ikke retter seg innen 30 dager etter at Registraren har mottatt skriftlig varsel om dette, har Norid rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning. Gjentatte tilfeller av overskridelse av fristen angitt i punkt 3.4 anses som vesentlig mislighold.

Dersom Registraren søker gjeldsforhandlinger eller går konkurs, kan Norid si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom en Registraravtale har blitt sagt opp av en av de to partene, skal arkivet med Egenerklæringer overføres vederlagsfritt fra Registraren til Norid. Depositumet skal tilbakebetales til Registraren etter at arkivet er mottatt på et format Norid kan nyttegjøre seg og eventuelle ubetalte fakturaer er dekket.

Dersom registraren mister sin posisjon som registrar på grunn av mislighold av avtalen vil videre søknader mottatt før det har gått tolv måneder etter oppsigelsen bli avslått.

10. Tvist: verneting og lovvalg

Uenighet i forbindelse med, eller som et resultat av denne avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram vedtar partene Trondheim Byrett som rett verneting for å fremme tvister. Enhver uenighet i forbindelse med, eller som et resultat av denne avtalen skal løses i henhold til norsk lov.

Trondheim den _________________________ den ________________        ____________________   _____________________
         UNINETT Norid AS        RegistrarJuridisk kontakt hos Registraren: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

              phone: ___________________________

             fax-no: ___________________________

             e-mail: ___________________________


Teknisk kontakt hos Registraren: ___________________________
 
             address: ___________________________
 
             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

              phone: ___________________________

             fax-no: ___________________________

             e-mail: ___________________________Fakturaansvarlig hos Registraren: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

             address: ___________________________

              phone: ___________________________

             fax-no: ___________________________

             e-mail: ___________________________


Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg A: Reserverte og forbudte domenenavn under domener Norid forvalter

Det vil være enkelte profane uttrykk som ikke tillates registrert under .no. En liste over disse vil ikke bli publisert.

Kombinasjonen <bokstav><bokstav><bindestrek><bindestrek><domenenavn> er forbudt registrert annet enn som en korrekt ACE-form tilhørende et domenenavn med nasjonale tegn.

To- og tre-bokstavers domener

no  # Benyttes som test-sone for DNSSEC etc.
da
ans
as
asa
org
com
edu
ftp
gov
int
kom
net
nic
sex
www

Diverse

internet
internett
localhost
whois
porno
herad
herred
kongen
dronningen
dronninga
kronprinsen
prinsessen
prinsessa
kronprinsessen
kronprinsessa
prinsen
kongefamilien
royalcourt
hoffet
royalfamily
odelsting
odelstinget
lagting
lagtinget
storting
stortingspresidenten
stortingspresident
statsminister
statsministeren
departement
departementet
departementene
departementa
statsraad
statsråd
statsraaden
statsråden
statsraadene
statsrådene
minister
ministeren
ministerene
regjering
regjeringen
regjeringa
staten

Landsdeler

dronningmaudsland
dronningmaudland
dronningmauds-land
dronningmaud-land
dronning-maudsland
dronning-maudland
dronning-mauds-land
dronning-maud-land
norge # (Registrert av den norske Regjering)
noreg # (Registrert av den norske Regjering)
norway
norwegen # (Registrert av den norske Regjering)
norvege
norga
norvec
noorwegen
norveska
norweig
norwig
norra
noriway
noorwaye
norja
norvigia
norwegia
norvezh
norbhuaidh
noregur
norweg
noruee
nerweeg
nouwei
norvegija
norouij
norwige
nou-wei
nar-vay
noruwei
norvegiya
nord-norge
nord-noreg
nordnorge
nordnoreg
troendelag
trondelag
trøndelag
midt-norge
midt-noreg
midtnorge
midtnoreg
sapmi
sápmi
sunnmore
sunnmoere
sunnmøre
sunn-more
sunn-moere
sunn-møre
nord-more
nord-moere
nord-møre
nordmore
nordmoere
nordmøre
soer-norge
sor-norge
sør-norge
soer-noreg
sor-noreg
sør-noreg
soernorge
sornorge
sørnorge
soernoreg
sornoreg
sørnoreg
sorlandet
soerlandet
sørlandet
vest-norge
vest-noreg
vestnorge
vestnoreg
vestlandet
oest-norge
ost-norge
øst-norge
oestnorge
ostnorge
østnorge
oestlandet
ostlandet
østlandet
aust-norge
aust-noreg
austnorge
austnoreg
austlandet
janmayen
jan-mayen
bjoernoeya
bjoernoya
bjornoeya
bjornoya
bjørnøya
barentsburg
longyearbyen

Byer og tettsteder

akrehamn
aakrehamn
åkrehamn
algard
aalgaard
algaard
aalgard
ålgård
arna
broennoeysund
broennoysund
bronnoeysund
bronnoysund
brønnøysund
brumunddal
brummunddal
bryne
drobak
droebak
drøbak
egersund
fetsund
floro
floroe
florø
hokksund
honefoss
hoenefoss
jessheim
jorpeland           
joerpeland
jørpeland
kirkenes
kopervik
krokstadelva
langevag
langevaag
langevåg
leirvik
mjondalen
mjoendalen
mjøndalen
mo-i-rana
moirana
mosjoen
mosjoeen
mosjøen
nesoddtangen
orkanger
osoyro
osoeyro
osøyro
raholt
raaholt
råholt
sandnessjoen
sandnessjoeen
sandnessjøen
skedsmokorset
slattum
spjelkavik
stathelle
stavern
stjordalshalsen
stjoerdalshalsen
stjørdalshalsen
tananger
tranby
vossevangen

Øyer

mageroey
mageroy
magerøy
bouvetoeya
bouvetoya
bouvetøya
peter1soey
peter1soy
peter1søy
peter-1soey
peter-1soy
peter-1søy
peter1s-oey
peter1s-oy
peter1s-øy
peter-1s-oey
peter-1s-oy
peter-1s-øy
hinnoeya
hinnoya
hinnøya
senja
langoeya
langoya
langøya
soeroeya
soeroya
soroeya
soroya
sørøya
kvaloey
kvaloy
kvaløy
ringvassoey
ringvassoy
ringvassøy
seiland
austvaagoey
austvagoey
austvaagoy
austvagoy
austvågøy
andoeya
andoya
andøya
nordaustlandet
nordaust-landet
nord-aust-landet
barentsoeya
barentsoya
barentsøya
edgeoeya
edgeoya
edgeøya
kong-karls-land
kongkarlsland
hopen
prins-karls-forland
prins-karlsforland
prinskarls-forland
prinskarlsforland
spitsbergen

Kommuner

agdenes
alstahaug
alta
áltá
alaheadju
álaheadju
alvdal
andebu
andoy
andoey
andøy
andasuolo
aremark
arendal
asker
askim
askvoll
askoy
askoey
askøy
audnedal
aukra
aure
aurland
aurskog-holand
aurskog-hoeland
aurskog-høland
aurskoghoeland
aurskogholand
aurskoghøland
austevoll
austrheim
averoy
averoey
averøy
balestrand
ballangen
balat
bálát
balsfjord
bahccavuotna
báhccavuotna
bamble
bardu
beardu
beiarn
bajddar
bájddar
baidar
báidár
berg
bergen
berlevag
berlevaag
berlevåg
bearalvahki
bearalváhki
bindal
birkenes
bjarkoy
bjarkoey
bjarkøy
bjerkreim
bjugn
bodo
bodoe
bodø
baadaaddjaa
badaddja
bådåddjå
budejju
bokn
bremanger
bronnoy
bronnoey
broennoey
broennoy
brønnøy
bygland
bykle
barum
berum
baerum
bærum
bievat
bievát
bomlo
boemlo
bømlo
bo
boe
bø
batsfjord
baatsfjord
båtsfjord
bahcavuotna
báhcavuotna
dovre
drammen
drangedal
dyroy
dyroey
dyrøy
donna
doenna
dønna
eid
eide
eidfjord
eidsberg
eidskog
eidsvoll
eigersund
elverum
enebakk
engerdal
etne
etnedal
evenes
evenassi
evenášši
evje
evjeoghornnes
evje-og-hornnes
farsund
fauske
fuossko
fuoisku
fedje
fet
finnoy
finnoey
finnøy
fitjar
fjaler
fjell
flakstad
flatanger
flekkefjord
flesberg
flora
fla
flaa
flå
folldal
forsand
fosnes
fredrikstad
frei
frogn
froland
frosta
frana
frena
fraena
fræna
froya
froeya
frøya
fusa
fyresdal
forde
foerde
førde
gamvik
gangaviika
gáŋgaviika
gaular
gausdal
gildeskal
gildeskaal
gildeskål
giske
gjemnes
gjerdrum
gjerstad
gjesdal
gjovik
gjoevik
gjøvik
gloppen
gol
gran
grane
granvin
gratangen
grimstad
grong
kraaanghke
kraanghke
kråanghke
grue
gulen
hadsel
halden
halsa
hamar
hamaroy
hamaroey
hamarøy
habmer
hábmer
hapmir
hápmir
hammerfest
hammarfeasta
hámmárfeasta
haram
hareid
harstad
hasvik
aknoluokta
ákŋoluokta
hattfjelldal
aarborte
haugesund
hemne
hemnes
hemsedal
heroy
heroey
herøy
hitra
hjartdal
hjelmeland
hobol
hoboel
hobøl
hof
hol
hole
holmestrand
holtalen
holtaalen
holtålen
hornindal
horten
hurdal
hurum
hvaler
hyllestad
hagebostad
hegebostad
haegebostad
hægebostad
hoyanger
hoeyanger
høyanger
hoylandet
hoeylandet
høylandet
ha
haa
hå
ibestad
inderoy
inderoey
inderøy
iveland
jevnaker
jondal
jolster
joelster
jølster
karasjohka
kárášjohka
karasjok
karlsoy
karlsoey
karlsøy
galsa
gálsá   
karmoy
karmoey
karmøy  
kautokeino
guovdageaidnu
klepp
klabu
klebu
klaebu
klæbu   
kongsberg
kongsvinger
kragero
krageroe
kragerø
kristiansand
kristiansund
krodsherad
kroedsherad
krødsherad
kvalsund
rahkkeravju
ráhkkerávju
kvam
kvinesdal
kvinnherad
kviteseid
kvitsoy
kvitsoey
kvitsøy
kvafjord
kvefjord
kvaefjord
kvæfjord
giehtavuoatna
kvanangen
kvenangen
kvaenangen
kvænangen
navuotna
návuotna 
kafjord
kaafjord
kåfjord 
gaivuotna
gáivuotna
larvik
lavangen
lavagis
loabat
loabát     
lebesby
davvesiida
leikanger
leirfjord
leka
leksvik
lenvik
leaŋgaviika
lesja
levanger
lier
lierne
lillehammer
lillesand
lindesnes
lindas
lindaas
lindås
lom
loppa
lahppi
láhppi
lund
lunner
luroy
luroey
lurøy 
luster
lyngdal
lyngen
ivgu
lardal
lerdal
laerdal
lærdal
lodingen
loedingen
lødingen
lorenskog
loerenskog
lørenskog
loten
loeten
løten
malvik
malsoy
maalsoey
mandal
marker
marnardal
masfjorden
meland
meldal
melhus
meloy
meloey
meløy
meraker
meraaker
meråker
moaareke
moareke
moåreke
midsund
midtre-gauldal
midtregauldal
modalen
modum
molde
moskenes
moss
mosvik
malselv
maalselv
målselv
malatvuopmi
málatvuopmi
masoy
maasoey
maasoy
masoey
måsøy
muosat
muosát
namdalseid
aejrie
namsos
namsskogan
naaaamesjevuemie
naamesjevuemie
nååmesjevuemie
laakesvuemie
nannestad
narvik
narviika
naustdal
nedreeiker
nedre-eiker
nes
nesna
nesodden
nesseby
unjarga
unjárga
nesset
nissedal
nittedal
nome
nord-aurdal
nordaurdal
nord-fron
nordfron
nord-odal
nordodal
norddal
nordkapp
davvenjarga
davvenjárga
nordreland
nordre-land
nordreisa
raisa
ráisa
noreoguvdal
nore-og-uvdal
notodden
naroy
neroy
naeroey
naroey
neroey
naeroy
nærøy
notteroy
noetteroey
noetteroy
notteroey
nøtterøy
odda
oppdal
oppegard
oppegaard
oppegård
orkdal
os
osen
osteroy
osteroey
osterøy
overhalla
porsanger
porsangu
porsáŋgu  
porsgrunn
radoy
radoey
radøy
rakkestad
rana
ruovat
randaberg
rauma
re
rendalen
rennebu
rennesoy
rennesoey
rennesøy
rindal
ringebu
ringerike
ringsaker
rissa
risor
risoer
risør
roan
rollag
rygge
ralingen
relingen
raelingen
rælingen
rodoy
roedoey
rodoey
roedoy
rødøy
romskog
roemskog
rømskog
roros
roeros
røros
rost
roest
røst
royken
roeyken
røyken
royrvik
roeyrvik
røyrvik
rade
raade
råde
salangen
siellak
saltdal
salat
sálát  
sálat
samnanger
sande
sandefjord
sandnes
sandoy
sandoey
sandøy
sarpsborg
sauda
sauherad
sel
selbu
selje
seljord
sigdal
siljan
sirdal
skaun
skedsmo
ski
skien
skiptvet
skjerstad
skjervoy
skjervoey
skjervøy
skierva
skiervá 
skjak
skjaak
skjåk
skodje
skanland
skaanland
skånland 
skanit
skánit
smola
smoela
smøla
snillfjord
snasa
snaasa
snåsa
snoasa
snaaase
snaase
snåase
sogndal
sokndal
sola
solund
songdalen
sortland
spydeberg
stange
stavanger
steigen
steinkjer
stjordal
stjoerdal
stjørdal
stokke
stor-elvdal
storelvdal
stord
stordal
storfjord
omasvuotna
strand
stranda
stryn
sula
suldal
sund
sunndal
surnadal
sveio
svelvik
sykkylven
sogne
soegne
søgne 
somna
soemna
sømna 
sondreland
sondre-land
soendreland
soendre-land
søndreland
søndre-land
sor-aurdal
soraurdal
soeraurdal
soer-aurdal
søraurdal
sør-aurdal
sor-fron
sorfron
soerfron
soer-fron
sørfron
sør-fron 
sor-odal
sorodal
soerodal
soer-odal
sørodal 
sør-odal 
sor-varanger
sorvaranger
soervaranger
soer-varanger
sørvaranger
sør-varanger
sydvaranger
syd-varanger
matta-varjjat
mátta-várjjat
sorfold
soerfold
sørfold 
sorreisa
soerreisa
sørreisa 
sorum
soerum
sørum  
tana
deatnu
time
tingvoll
tinn
tjeldsund
dielddanuorri
tjome
tjoeme
tjøme
tokke
tolga
torsken
tranoy
tranoey
tranøy 
tromso
tromsoe
tromsø
tromsa
romsa
trondheim
troandin
trysil
trana
trena
traena
træna  
trogstad
troegstad
trøgstad 
tustna
tvedestrand
tydal
tynset
tysfjord
divtasvuodna
divttasvuotna
tysnes
tysvar
tysver
tysvaer
tysvær
tonsberg
toensberg
tønsberg
ullensaker
ullensvang
ulstein
ulvik
utsira
vadso
vadsoe
vadsø
cahcesuolo
čáhcesuolo 
vaksdal
valle
vang
vanylven
vardo
vardoe
vardø
varggat
várggát
vefsn
vaapste
vega
vegarshei
vegaarshei
vegårshei
vennesla
verdal
verran
vestby
vestnes
vestreslidre
vestre-slidre
vestretoten
vestre-toten
vestvagoy
vestvaagoey
vestvaagoy
vestvagoey
vestvågøy
vevelstad
vik
vikna
vindafjord
vinje
volda
voss
varoy
veroy
vaeroy
varoey
veroey
vaeroey
værøy
vagan
vaagan
vågan
voagat
vagsoy
vaagsoey
vagsoey
vaagsoy
vaågsøy
vaga
vaagaa
vaaga
vagaa
vågå
valer
vaaler
våler
oksnes
oeksnes
øksnes
olen
oelen
ølen 
orland
oerland
ørland
orskog
oerskog
ørskog
orsta
oersta
ørsta
ostretoten
ostre-toten
oestre-toten
oestretoten
østre-toten
østretoten
ovreeiker
ovre-eiker
oevre-eiker
oevreeiker
øvre-eiker
øvreeiker
oyer
oeyer
øyer
oygarden
oeygarden
øygarden
oeystreslidre
oeystre-slidre
oystre-slidre
oystreslidre
øystreslidre
øystre-slidre
afjord
aafjord
åfjord
al
aal
ål
alesund
aalesund
ålesund
amli
aamli
åmli  
amot
aamot
åmot  
ardal
aardal
årdal 
aas
ås   
aseral
aaseral
åseral 
asnes
aasnes
åsnes 

Fylker

ostfold
oestfold
østfold
akershus
hedmark
oppland
buskerud
vestfold
telemark
aust-agder
austagder
vest-agder
vestagder
rogaland
hordaland
sogn-og-fjordane
sognogfjordane
more-og-romsdal
moreogromsdal
moere-og-romsdal
moereogromsdal
møre-og-romsdal
møreogromsdal 
sor-trondelag
soer-troendelag
sor-troendelag
soer-trondelag
sør-trøndelag
lulli-troendelaga
lulli-trondelaga
lulli-trøndelága
nord-trondelag
nordtrondelag
nord-troendelag
nordtroendelag
nord-trøndelag 
nordtrøndelag 
davvi-troendelaga
davvi-trondelaga
davvi-trøndelága
nordland
nordlanda
nordlánda
troms
tromsa
romsa
finnmark
finnmarku
finnmárku

Domener Norid forvalter

Kategoridomener

vgs
fhs
museum
fylkesbibl
folkebibl
idrett

Det geografiske navnetreet

oslo
of
ah
hm
ol
bu
vf
tm
aa
va
rl
hl
sf
mr
st
nt
nl
tr
fm
svalbard

Norid administrerer underdomener for fylker, kommuner og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Disse tettstedene er listet under kategoriene de hører inn under (byer, kommuner, etc.) En fullstendig oversikt finnes i vedlegg B.

Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid

mil
stat
dep
kommune
priv

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg B: Det geografiske navnetreet

Fylkesdomener

Oslo oslo.no Østfold of.no
Akershus ah.no Hedmark hm.no
Oppland ol.no Buskerud bu.no
Vestfold vf.no Telemark tm.no
Aust-Agder aa.no Vest-Agder va.no
Rogaland rl.no Hordaland hl.no
Sogn og Fjordane sf.no Møre og Romsdal mr.no
Sør-Trøndelag st.no Nord-Trøndelag nt.no
Nordland nl.no Troms tr.no
Finnmark fm.no
Svalbard svalbard.no Jan Mayen jan-mayen.no


Tettsteder

A/Æ/Å
Åkrehamn akrehamn.no/ åkrehamn.no Ålgård/Figgjo algard.no/ ålgård.no
Arna arna.no
B
Brumunddal brumunddal.no Bryne bryne.no
Brønnøysund bronnoysund.no/brønnøysund.no
D
Drøbak drobak.no/ drøbak.no
E
Egersund egersund.no
F
Fetsund fetsund.no Florø floro.no/ florø.no
Fredrikstad fredrikstad.no
H
Hokksund hokksund.no Hønefoss honefoss.no/ hønefoss.no
J
Jessheim jessheim.no Jørpeland jorpeland.no/ jørpeland.no
K
Kirkenes kirkenes.no Kopervik kopervik.no
Krokstadelva krokstadelva.no
L
Langevåg langevag.no/ langevåg.no Leirvik leirvik.no
M
Mjøndalen mjondalen.no/ mjøndalen.no Mo i rana mo-i-rana.no
Mosjøen mosjoen.no/ mosjøen.no
N
Nesoddtangen nesoddtangen.no
O/Ø
Orkanger orkanger.no Osøyro osoyro.no/ osøyro.no
R
Råholt raholt.no/ råholt.no
S
Sandnessjøen sandnessjoen.no/ sandnessjøen.no Skedsmokorset skedsmokorset.no
Slattum slattum.no Spjelkavik spjelkavik.no
Stathelle stathelle.no Stavern stavern.no
Stjørdalshalsen stjordalshalsen.no/ stjørdalshalsen.no
T
Tananger tananger.no Tranby tranby.no
V
Vossevangen vossevangen.no

Kommuner

A/Æ/Å  
Åfjord afjord.no/ åfjord.no Agdenes agdenes.no
Ål al.no/ ål.no Ålesund alesund.no/ ålesund.no
Alstahaug alstahaug.no Alta/ Áltá/ Álaheadju alta.no/ áltá.no/ alaheadju.no/ álaheadju.no
Alvdal alvdal.no Åmli amli.no/ åmli.no
Åmot amot.no/ åmot.no Andebu andebu.no
Andøy/ Andasuolo andoy.no/ andøy.no/ andasuolo.no Årdal ardal.no/ årdal.no
Aremark aremark.no Arendal arendal.no
Ås ås.no Åseral aseral.no/ åseral.no
Asker asker.no Askim askim.no
Askvoll askvoll.no Askøy askoy.no/ askøy.no
Åsnes asnes.no/ åsnes.no Audnedal audnedaln.no
Aukra aukra.no Aure aure.no
Aurland aurland.no Aurskog-høland aurskog-holand.no/ aurskog-høland.no
Austevoll austevoll.no Austrheim austrheim.no
Averøy averoy.no/ averøy.no
B  
Balestrand balestrand.no Ballangen/ Bálát ballangen.no/ balat.no/ bálát.no
Balsfjord/ Báhccavuotna balsfjord.no/ bahccavuotna.no/ báhccavuotna.no Bamble bamble.no
Bardu/ Beardu bardu.no/ beardu.no Beiarn/ Bájddar/ Báidár beiarn.no/ bajddar.no/ bájddar.no/ baidar.no/ báidár.no
Berg berg.no Bergen bergen.no
Berlevåg/ Bearalváhki berlevag.no/ berlevåg.no/ bearalvahki.no/ bearalváhki.no Bindal bindal.no
Birkenes birkenes.no Bjarkøy bjarkoy.no/ bjarkøy.no
Bjerkreim bjerkreim.no Bjugn bjugn.no
Bodø/ Bådåddjå/ Budejju bodo.no/ bodø.no/ badaddja.no/ bådåddjå.no/ budejju.no Bokn bokn.no
Bremanger bremanger.no Brønnøy bronnoy.no/ brønnøy.no
Bygland bygland.no Bykle bykle.no
Bærum barum.no/ bærum.no Bø (Telemark) bo.telemark.no/ bø.telemark.no
Bø (Nordland)/ Bievát bo.nordland.no/ bø.nordland.no/ bievat.no/ bievát.no Bømlo bomlo.no/ bømlo.no
Båtsfjord/ Báhcavuotna batsfjord.no/ båtsfjord.no/ bahcavuotna.no/ báhcavuotna.no
D  
Dovre dovre.no Drammen drammen.no
Drangedal drangedal.no Dyrøy dyroy.no/ dyrøy.no
Dønna donna.no/ dønna.no
E  
Eid eid.no Eidfjord eidfjord.no
Eidsberg eidsberg.no Eidskog eidskog.no
Eidsvoll eidsvoll.no Eigersund eigersund.no
Elverum elverum.no Enebakk enebakk.no
Engerdal engerdal.no Etne etne.no
Etnedal etnedal.no Evenes/ Evenášši evenes.no/ evenassi.no/ evenášši.no
Evje-og-hornnes evje-og-hornnes.no
F  
Farsund farsund.no Fauske/ Fuossko/ Fuoisku fauske.no/ fuossko.no/ fuoisku.no
Fedje fedje.no Fet fet.no
Finnøy finnoy.no/ finnøy.no Fitjar fitjar.no
Fjaler fjaler.no Fjell fjell.no
Flakstad flakstad.no Flatanger flatanger.no
Flekkefjord flekkefjord.no Flesberg flesberg.no
Flora flora.no Flå fla.no/ flå.no
Folldal folldal.no Forsand forsand.no
Fosnes fosnes.no Fredrikstad fredrikstad.no
Frei frei.no Frogn frogn.no
Froland froland.no Frosta frosta.no
Fræna frana.no/ fræna.no Frøya froya.no/ frøya.no
Fusa fusa.no Fyresdal fyresdal.no
Førde forde.no/ førde.no
G  
Gamvik/ Gáŋgaviika gamvik.no/ gangaviika.no/ gáŋgaviika.no Gaular gaular.no
Gausdal gausdal.no Gildeskål gildeskal.no/ gildeskål.no
Giske giske.no Gjemnes gjemnes.no
Gjerdrum gjerdrum.no Gjerstad gjerstad.no
Gjesdal gjesdal.no Gjøvik gjovik.no/ gjøvik.no
Gloppen gloppen.no Gol gol.no
Gran gran.no Grane grane.no
Granvin granvin.no Gratangen gratangen.no
Grimstad grimstad.no Grong/ Kråanghke grong.no/ kraanghke.no/ kråanghke.no
Grue grue.no Gulen gulen.no
H  
Hadsel hadsel.no Halden halden.no
Halsa halsa.no Hamar hamar.no
Hamarøy/ Hábmer/ Hápmir hamaroy.no/ habmer.no/ hábmer.no/ hapmir.no/ hápmir.no Hammerfest/ Hámmárfeasta hammerfest.no/ hammarfeasta.no/ hámmárfeasta.no
Haram haram.no Hareid hareid.no
Harstad harstad.no Hasvik/ Ákŋoluokta hasvik.no/ aknoluokta.no/ ákŋoluokta.no
Hattfjelldal/ Aarborte hattfjelldal.no/ aarborte.no Haugesund haugesund.no
Hemne hemne.no Hemnes hemnes.no
Hemsedal hemsedal.no Herøy (Møre og Romsdal) heroy.more-og-romsdal.no/ herøy.møre-og-romsdal.no
Herøy (Nordland) heroy.nordland.no/ herøy.nordland.no Hitra hitra.no
Hjartdal hjartdal.no Hjelmeland hjelmeland.no
Hobøl hobol.no/ hobøl.no Hof hof.no
Hol hol.no Hole hole.no
Holmestrand holmestrand.no Holtålen holtalen.no/ holtålen.no
Hornindal hornindal.no Horten horten.no
Hurdal hurdal.no Hurum hurum.no
Hvaler hvaler.no Hyllestad hyllestad.no
Hægebostad hagebostad.no/ hægebostad.no Høyanger hoyanger.no/ høyanger.no
Høylandet hoylandet.no/ høylandet.no ha.no/ hå.no
I  
Ibestad ibestad.no Inderøy inderoy.no/ inderøy.no
Iveland iveland.no
J  
Jevnaker jevnaker.no Jondal jondal.no
Jølster jolster.no/ jølster.no
K  
Karasjok/ Kárášjohka karasjok.no/ karasjohka.no/ kárášjohka.no Karlsøy/ Gálsá karlsoy.no/ galsa.no/ gálsá.no
Karmøy karmoy.no/ karmøy.no Kautokeino/ Guovdageaidnu kautokeino.no/ guovdageaidnu.no
Klepp klepp.no Klæbu klabu.no/ klæbu.no
Kongsberg kongsberg.no Kongsvinger kongsvinger.no
Kragerø kragero.no/ kragerø.no Kristiansand kristiansand.no
Kristiansund kristiansund.no Krødsherad krodsherad.no/ krødsherad.no
Kvalsund/ Ráhkkerávju kvalsund.no/ rahkkeravju.no/ ráhkkerávju.no Kvam kvam.no
Kvinesdal kvinesdal.no Kvinnherad kvinnherad.no
Kviteseid kviteseid.no Kvitsøy kvitsoy.no/ kvitsøy.no
Kvæfjord/ Giehtavuoatna kvafjord.no/ kvæfjord.no/ giehtavuoatna.no Kvænangen/ Návuotna kvanangen.no/ kvænangen.no/ navuotna.no/ návuotna.no
Kåfjord/ Gáivuotna kafjord.no/ kåfjord.no/ gaivuotna.no/ gáivuotna.no
L  
Larvik larvik.no Lavangen/ Lavagis/ Loabát lavangen.no/ lavagis.no/ loabat.no/ loabát.no
Lebesby/ Davvesiida lebesby.no/ davvesiida.no Leikanger leikanger.no
Leirfjord leirfjord.no Leka leka.no
Leksvik leksvik.no Lenvik/ Leaŋgaviika lenvik.no/ leangaviika.no/ leaŋgaviika.no
Lesja lesja.no Levanger levanger.no
Lier lier.no Lierne lierne.no
Lillehammer lillehammer.no Lillesand lillesand.no
Lindesnes lindesnes.no Lindås lindas.no/ lindås.no
Lom lom.no Loppa/ Láhppi loppa.no/ lahppi.no/ láhppi.no
Lund lund.no Lunner lunner.no
Lurøy luroy.no/ lurøy.no Luster luster.no
Lyngdal lyngdal.no Lyngen/ Ivgu lyngen.no/ ivgu.no
Lardal lardal.no Lærdal lerdal.no/ lærdal.no
Lødingen lodingen.no/ lødingen.no Lørenskog lorenskog.no/ lørenskog.no
Løten loten.no/ løten.no
M  
Malvik malvik.no Måsøy/ Muosát masoy.no/ måsøy.no/ muosat.no/ muosát.no
Mandal mandal.no Marker marker.no
Marnardal marnardal.no Masfjorden masfjorden.no
Meland meland.no Meldal meldal.no
Melhus melhus.no Meløy meloy.no/ meløy.no
Meråker/ Moåreke meraker.no/ meråker.no/ moareke.no/ moåreke.no Midsund midsund.no
Midtre-gauldal midtre-gauldal.no Modalen modalen.no
Modum modum.no Molde molde.no
Moskenes moskenes.no Moss moss.no
Mosvik mosvik.no Målselv/ Málatvuopmi malselv.no/ målselv.no/ malatvuopmi.no/ málatvuopmi.no
N  
Namdalseid/ Aejrie namdalseid.no/ aejrie.no Namsos namsos.no
Namsskogan/ Nååmesjevuemie/ Laakesvuemie namsskogan.no/ naamesjevuemie.no/ nååmesjevuemie.no/ laakesvuemie.no Nannestad nannestad.no
Narvik/ Narviika narvik.no/ narviika.no Naustdal naustdal.no
Nedre-eiker nedre-eiker.no Nes (Akershus) nes.akershus.no
Nes (Buskerud) nes.buskerud.no Nesna nesna.no
Nesodden nesodden.no Nesseby/ Unjárga nesseby.no/ unjarga.no/ unjárga.no
Nesset nesset.no Nissedal nissedal.no
Nittedal nittedal.no Nord-aurdal nord-aurdal.no
Nord-fron nord-fron.no Nord-odal nord-odal.no
Norddal norddal.no Nordkapp/ Davvenjárga nordkapp.no/ davvenjarga.no/ davvenjárga.no
Nordre-land nordre-land.no Nordreisa/ Ráisa nordreisa.no/ raisa.no/ ráisa.no
Nore-og-uvdal nore-og-uvdal.no Notodden notodden.no
Nærøy naroy.no/ nærøy.no Nøtterøy notteroy.no/ nøtterøy.no
O  
Odda odda.no Øksnes oksnes.no/øksnes.no
Ølen olen.no/ølen.no Oppdal oppdal.no
Oppegård oppegard.no/ oppegård.no Orkdal orkdal.no
Ørland orland.no/ ørland.no Ørskog orskog.no/ ørskog.no
Ørsta orsta.no/ ørsta.no Os (Hedmark) os.hedmark.no
Os (Hordaland) os.hordaland.no Osen osen.no
Osterøy osteroy.no/ osterøy.no Østre Toten ostre-toten.no/ østre-toten.no
Overhalla overhalla.no Øvre Eiker ovre-eiker.no/ øvre-eiker.no
Øyer oyer.no/ øyer.no Øygarden oygarden.no/ øygarden.no
Øystre Slidre oystre-slidre.no/ øystre-slidre.no
P  
Porsanger/ Porsáŋgu porsanger.no/ porsangu.no/ porsáŋgu.no Porsgrunn porsgrunn.no
R  
Radøy radoy.no/ radøy.no Rakkestad rakkestad.no
Rana/ Ruovat rana.no/ ruovat.no Randaberg randaberg.no
Rauma rauma.no Rendalen rendalen.no
Rennebu rennebu.no Rennesøy rennesoy.no/ rennesøy.no
Rindal rindal.no Ringebu ringebu.no
Ringerike ringerike.no Ringsaker ringsaker.no
Rissa rissa.no Risør risor.no/ risør.no
Roan roan.no Rollag rollag.no
Rygge rygge.no Rælingen ralingen.no/ rælingen.no
Rødøy rodoy.no/ rødøy.no Rømskog romskog.no/ rømskog.no
Røros roros.no/ røros.no Røst rost.no/ røst.no
Røyken royken.no/ røyken.no Røyrvik royrvik.no/ røyrvik.no
Råde rade.no/ råde.no
S  
Salangen/ Siellak salangen.no/ siellak.no Saltdal/ Sálát/ Sálat saltdal.no/ sálát.no/ sálat.no
Samnanger samnanger.no Sande (Møre og Romsdal) sande.more-og-romsdal.no/ sande.møre-og-romsdal.no
Sande (Vestfold) sande.vestfold.no Sandefjord sandefjord.no
Sandnes sandnes.no Sandøy sandoy.no/ sandøy.no
Sarpsborg sarpsborg.no Sauda sauda.no
Sauherad sauherad.no Sel sel.no
Selbu selbu.no Selje selje.no
Seljord seljord.no Sigdal sigdal.no
Siljan siljan.no Sirdal sirdal.no
Skaun skaun.no Skedsmo skedsmo.no
Ski ski.no Skien skien.no
Skiptvet skiptvet.no Skjerstad skjerstad.no
Skjervøy/ Skiervá skjervoy.no/ skjervøy.no/ skierva.no/ skiervá.no Skjåk skjak.no/ skjåk.no
Skodje skodje.no Skånland/ Skánit skanland.no/ skånland.no/ skanit.no/ skánit.no
Smøla smola.no/ smøla.no Snillfjord snillfjord.no
Snåsa/ Snoasa/ Snåase snasa.no/ snåsa.no/ snoasa.no/ snaase.no/ snåase.no Sogndal sogndal.no
Sokndal sokndal.no Sola sola.no
Solund solund.no Songdalen songdalen.no
Sortland sortland.no Spydeberg spydeberg.no
Stange stange.no Stavanger stavanger.no
Steigen steigen.no Steinkjer steinkjer.no
Stjørdal stjordal.no/ stjørdal.no Stokke stokke.no
Stor-elvdal stor-elvdal.no Stord stord.no
Stordal stordal.no Storfjord/ Omasvuotna storfjord.no/ omasvuotna.no
Strand strand.no Stranda stranda.no
Stryn stryn.no Sula sula.no
Suldal suldal.no Sund sund.no
Sunndal sunndal.no Surnadal surnadal.no
Sveio sveio.no Svelvik svelvik.no
Sykkylven sykkylven.no Søgne sogne.no/ søgne.no
Sømna somna.no/ sømna.no Søndre land sondre-land.no/ søndre-land.no
Sør-aurdal sor-aurdal.no/ sør-aurdal.no Sør-fron sor-fron.no/ sør-fron.no
Sør-odal sor-odal.no/ sør-odal.no Sør-varanger/ Mátta-várjjat sor-varanger.no/ sør-varanger.no/ matta-varjjat.no/ mátta-várjjat.no
Sørfold sorfold.no/ sørfold.no Sørreisa sorreisa.no/ sørreisa.no
Sørum sorum.no/ sørum.no
T  
Tana/ Deatnu tana.no/ deatnu.no Time time.no
Tingvoll tingvoll.no Tinn tinn.no
Tjeldsund/ Dielddanuorri tjeldsund.no/ dielddanuorri.no Tjøme tjome.no/ tjøme.no
Tokke tokke.no Tolga tolga.no
Torsken torsken.no Tranøy tranoy.no/ tranøy.no
Tromsø/ Tromsa/ Romsa tromso.no/ tromsø.no/ tromsa.no/ romsa.no Trondheim/ Troandin trondheim.no/ troandin.no
Trysil trysil.no Træna trana.no/ træna.no
Trøgstad trogstad.no/ trøgstad.no Tustna tustna.no
Tvedestrand tvedestrand.no Tydal tydal.no
Tynset tynset.no Tysfjord/ Divtasvuodna/ Divttasvuotna tysfjord.no/ divtasvuodna.no/ divttasvuotna.no
Tysnes tysnes.no Tysvær tysvar.no/ tysvær.no
Tønsberg tonsberg.no/ tønsberg.no
U  
Ullensaker ullensaker.no Ullensvang ullensvang.no
Ulvik ulvik.no Utsira utsira.no
V  
Vadsø/ čáhcesuolo vadso.no/ vadsø.no/ cahcesuolo.no/ čáhcesuolo.no Vaksdal vaksdal.no
Valle valle.no Vang vang.no
Vanylven vanylven.no Vardø/ Várggát vardo.no/ vardø.no/ varggat.no/ várggát.no
Vefsn/ Vaapste vefsn.no/ vaapste.no Vega vega.no
Vegårshei vegarshei.no/ vegårshei.no Vennesla vennesla.no
Verdal verdal.no Verran verran.no
Vestby vestby.no Vestnes vestnes.no
Vestre-slidre vestre-slidre.no Vestre-toten vestre-toten.no
Vestvågøy vestvagoy.no/ vestvågøy.no Vevelstad vevelstad.no
Vik vik.no Vikna vikna.no
Vindafjord vindafjord.no Volda volda.no
Voss voss.no Værøy varoy.no/ værøy.no
Vågan/ Voagat vagan.no/ vågan.no/ voagat.no Vågsøy vagsoy.no/ vågsøy.no
Vågå vaga.no/ vågå.no Våler (Østfold) valer.ostfold.no/ våler.østfold.no
Våler (Hedmark) valer.hedmark.no/ våler.hedmark.no

Registrering av det reserverte domenet www

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av det reserverte domenet www under det geografiske navnetreet. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også for disse domenene. Det reserverte domenenavnet beholder sin status som forbudt eller reservert også etter at det er registrert. Navnene kan derfor ikke overføres til en annen part.

Hvem kan søke?

Det reserverte underdomenet www kan registreres under et geografisk domene av en lokal enhet som representerer det geografiske området domenet navngir.

 • Underdomenet www.kommune.no/www.kommune.fylke.no kan bare registreres av den aktuelle kommunen.

 • Underdomenet www til eventuelle tettsteder eller byer kan bare registreres av den kommunen som stedet ligger i.

 • Underdomenet www.fylke.no kan bare registreres av den aktuelle fylkeskommunen. Fylkeskommuner der det geografiske navnetreet benytter en forkortelse for fylket kan registrere det reserverte underdomenet www.fylke.no for det fullstendige fylkesnavnet som gitt i tabellen under.

  Fylkesbetegnelser
  ostfold
  østfold
  akershus hedmark
  oppland buskerud vestfold
  telemark aust-agder vest-agder
  rogaland hordaland sogn-og-fjordane
  more-og-romsdal
  møre-og-romsdal
  sor-trondelag
  sør-trøndelag
  lulli-trondelaga
  lulli-trøndelága
  nord-trondelag
  nord-trøndelag
  davvi-trondelaga
  davvi-trøndelága
  nordland
  nordlanda
  nordlánda
  troms finnmark
  finnmarku
  finnmárku
 • Underdomenet www.svalbard.no kan bare registreres av sysselmannen på Svalbard.

 • Underdomenet www.jan-mayen.no kan bare registreres av fylkesmannen i Nordland.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg C: Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no, museum.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no og museum.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under disse domenene med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet «Hvem kan søke?» nedenfor.

Hensikten med disse domenene er å gi et tilbud til landets skoler, biblioteker og museer om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en institusjon av den aktuelle typen:

 • fhs.no: folkehøgskoler, vgs.no: videregående skoler, gs.[fylke].no: grunnskoler
 • fylkesbibl.no: fylkesbiblioteker, folkebibl.no: folkebiblioteker
 • museum.no: museer

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin institusjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for institusjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med institusjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom institusjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En institusjon kan registrere og inneha inntil 5 domenenavn under disse kategoridomenene.

idrett.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under idrett.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under dette domenet med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet «Hvem kan søke?» nedenfor.

Hensikten med dette domenet er å gi et tilbud til alle idrettsorganisasjoner i landet om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en idrettsorganisasjon i Norge. Det kreves at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret innen en av de tillatte kategoriene gitt i 5.1 i navnepolitikken, eller ved å oversende Norid kopier av vedtekter eller stiftelsesdokumenter.

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin organisasjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med organisasjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom organisasjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En organisasjon kan registrere og inneha opptil 5 domenenavn under dette kategoridomenet.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg D: Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid

Domene Bruksområde Forvaltes av
mil.no Det norske Forsvaret Forsvarets tele- og datatjeneste
stat.no Den norske stat Statens Forvaltningstjeneste
kommune.no Norske kommuner Kommunenes Sentralforbund
herad.no Norske herredskommuner Kommunenes Sentralforbund
priv.no Private personer i Norge Eunet Norge AS

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg E: Organisasjonsformer som kan søke om domenenavn

 • Ansvarlig selskap
 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Annet foretak iflg. særskilt lov
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Delt ansvar
 • Eierseksjonssameie
 • Enkeltpersonforetak
 • Europeisk øk. foretaksgruppe
 • Forening/Lag/Innretning
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Fylkeskommune
 • Gjensidig forsikringselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Kirkelig fellesråd
 • Kommune
 • Kommandittselskap
 • Norskregistrert utenlandsk foretak
 • Organisasjonsledd
 • Partrederi
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Statsforetak
 • Sparebank
 • Staten
 • Stiftelse
 • Verdipapirfond

Utenlandske staters diplomatiske representasjon i Norge (ambassader), har en spesiell status i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961. Som en følge av denne status, regnes ambassader som selvstendige organisasjoner og kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra ambassaden om at denne organisasjonen er det angjeldende lands offisielle ambassade i Norge.

Offentlige oppnevnte nemnder regnes som selvstendige organisasjoner som kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra overordnet myndighet om at denne organisasjonen har status som offentlig oppnevnt nemnd.

Sokn regnes som selvstendige organisasjoner som kan registrere domenenavn under .no til tross for at de ikke tilhører en av de ovenstående organisasjonsformer. Det kreves likevel at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret samt en skriftlig bekreftelse fra menighetsrådet om at denne organisasjonen har status som sokn.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg F: Tekniske krav for navnetjenere

Dette dokumentet inneholder tekniske krav for DNS-registrering, med andre ord de krav som skal være oppfylt av domener som blir registrert av Norid. Det forutsettes at registrar har nødvendig teknisk kompetanse til å forstå disse kravene.

Norid vil utføre sjekking av et domene i henhold til disse kravene ved registrering og senere på jevnlig basis. Brudd på disse kravene vil kunne føre til at søknaden blir avslått eller domenet blir slettet.

Følgende krav stilles til domener som registreres av Norid:

 1. Minst to separate navnetjenere
  Ethvert domene skal betjenes av minst to separate navnetjenere, som kjører på fysisk separate maskiner.

 2. Konsistens mellom data i navnesøknad og svar fra navnetjenere
  Svar fra de oppgitte navnetjenerne for et domene skal inneholde de samme navnetjenerne som er oppgitt i søknaden. Merk at både navnene og antallet skal være likt.

 3. Autoritative navnetjenere
  Alle de oppgitte navnetjenerne for et domene skal svare autoritativt for domenet.

 4. Nåbare navnetjenere
  Navnetjenere skal være permanent tilkoblet Internettet, og skal ha permanent (fast) IP-adresse.

 5. Korrekt e-postinformasjon i SOA post
  SOA post for et domene skal inneholde fungerende e-postadresse til ansvarlig for driften av navnetjeneren.

 6. Konsistent serienummer i SOA post
  Serienummer i SOA post skal være likt for alle de oppgitte navnetjenerne.

 7. Kanonisk navn på høyre siden i NS og MX poster
  På høyre siden i en NS post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME).

  På høyre siden i en MX post skal det alltid brukes kanonisk navn, og ikke et alias (CNAME). Kravet til kanonisk navn i MX post kan fravikes dersom de oppgitte kontaktpersoner for et domene har e-postadresser utenfor domenet.

 8. Kun domenenavn med standardtegn i hostadressen
  Hostadresser som inneholder domenenavn med nasjonale tegn eller den tilhørende ACE-formen er ikke tillatt registrert i Norids system.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg G: Egenerklæring

Denne erklæringen gjelder søknad om domenenavn(ene):
Normalform:_________________________________
ACE-form:___________________________________

For å finne ACE-form av et domenenavn som inneholder nasjonale tegn brukes konverteringsverktøyet som ligger på http://www.norid.no/domenenavnbaser/ace/

Søkerorganisasjonen erklærer herved at registrering og/eller bruk av navnet/-ene som søkes registrert

 • ikke er i strid med gjeldende navnepolitikk. Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html
 • etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet.
 • ikke er i strid med norsk eller internasjonal rett.
 • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

Søkerorganisasjonen gir herved sitt samtykke til at

 • klager på søkers registrering kan behandles av domeneklagenemnda, i henhold til de regler og prosedyrer som følger av navnepolitikken, og til å delta i klageprosessen, samt å være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse.
 • registreringsenheten kan trekke tilbake et tildelt domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne egenerklæringen eller navnepolitikken på annen måte.
 • kontaktinformasjon og registreringstidspunkt for domenet gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom Norids whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

Søkerorganisasjonen har satt seg inn i navnepolitikken og de krav den setter for registrering og opprettholdelse av det aktuelle domenet, og er derved kjent med sine plikter og rettigheter som søker og som domeneabonnent. Norid har intet ansvar overfor søkeren for noen direkte eller indirekte skade som følge av Registrarens håndtering av søknader om domenenavn.

Søkerorganisasjon (navn, organisasjonsnummer):

____________________________________________________________________

Ved (underskrift, dato)

____________________________________________________________________


Dette dokumentet er vedlegg G til navnepolitikk for .no

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg H: Klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i klagers rettigheter

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneabonnent må delta i klageprosessen dersom domenenavnet ble registrert etter 1.oktober 2003. Klager på navn som er registrert før 1. oktober 2003 vil bli avvist.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Klager må dokumentere at

 1. Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, og

 2. at abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.

 3. Ond tro anses å foreligge dersom navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller registreringen er foretatt for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter eller for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag. Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at abonnenten må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet og at domenenavnet er registrert eller brukt i ond tro, kan nemnda treffe avgjørelse om at navnet skal slettes eller overføres til klager. Domeneklagenemnda kan ikke treffe annen avgjørelse enn det som er krevd av klager.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre parter enn de to som er involvert i klagesaken.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

1.5 Overføring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Fra det tidspunkt Norid oversender en klage til abonnenten i henhold til pkt 2.4 og til klagebehandlingen avsluttes er domenenavnet sperret for overføring fra abonnenten. Dersom domeneklagenemndas avgjørelse innebærer en tvungen sletting eller overføring av domenenavnet til klager opprettholdes sperringen inntil nemndas avgjørelse er implementert. Unntak gjelder dersom abonnenten ønsker å overføre navnet til klager.

Dersom abonnenten sletter domenenavnet mens klagebehandlingen pågår vil Norid sperre domenenavnet for registrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte. Dersom domeneklagenemnda avgjør at domenenavnet skal overføres til klager vil Norid implementere avgjørelsen i henhold til klageprosedyren. Hvis ikke oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til partene eller deres representanter skal skje ved A-post eller faks eller e-post, jf 2.3 b) og 2.5 b). Dersom en part ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette. Norid vil formidle klagen (jf pkt 2.3) til abonnenten av det aktuelle domenenavnet på en av de følgende måtene: ved å sende klagen med A-post eller faks eller e-post til abonnenten, til den kontaktinformasjonen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom kontaktinformasjon til abonnenten oppgitt av klager (jf 2.3 g) avviker fra det som er registrert sendes klagen også til adresse som oppgis av klager.
 3. All kommunikasjon fra Norid til en part skal sendes med kopi til den andre parten.
 4. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 5. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. hvis sendt som faks, på dato for avsendelse
  2. hvis sendt som A-post, på den andre virkedagen etter poststempelet
  3. hvis sendt som e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagen må være Norid i hende innen klagefristen, som er 3 år etter dato for registreringen av domenet.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i j) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. opplyse om klager ønsker å delta i frivillig megling
 4. angi det domenenavnet som det klages på,
 5. inneholde begrunnelsen for klagen, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav, herunder dokumentasjon for de rettigheter klageren hevder å ha til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, samt dokumentasjon for at abonnentens registrering eller bruk er foretatt i ond tro,
 6. spesifisere hvorvidt klageren søker domenenavnet overført eller slettet,
 7. opplyse det av abonnentens kontaktinformasjon som er kjent av klageren,
 8. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som klager er kjent med,
 9. opplyse om eventuelle tidligere klager på samme domenenavn fra samme klager, og i så fall presisere hvilke endringer som har inntruffet siden domeneklagenemnda avgjorde saken sist,
 10. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.
 11. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 12. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.
 13. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.13 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Dersom Norid finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til abonnenten innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt kvittering for at klager har innbetalt gebyr i henhold til pkt 2.13.

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen vil Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere klager om de mangler ved klagen som er funnet. Hvis klager ikke sender ny korrigert klage innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Dersom domeneklagenemnda har funnet at klager har misbrukt klageadgangen (jf pkt 2.9 e) tre ganger i løpet av en periode på to år, vil Norid avvise alle klager fra vedkommende i en periode på to år.

2.5 Tilsvar fra abonnenten

Abonnenten må sende sitt tilsvar til klagen til Norid innen 20 virkedager etter den dato abonnenten anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringen som anbefales i i) under og vedlegg),
 2. opplyse om abonnenten ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes;
 3. opplyse om abonnenten ønsker å delta i frivillig megling
 4. avsluttes med abonnentens eller abonnentens representants signatur,
 5. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.
 6. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som abonnenten er kjent med,
 7. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Tilsvaret bør:

 1. inneholde abonnentens begrunnelse for å avvise klagers krav, og være vedlagt de bevis abonnenten vil føre for sin påstand,
 2. inneholde følgende erklæring:
  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond tro.

Dersom tilsvar som inngis ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere abonnenten om de mangler ved tilsvaret som er funnet. Hvis abonnenten ikke sender nytt korrigert tilsvar innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes domeneklagenemnda.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas oversendes klagen til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at abonnentens tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes domeneklagenemnda. Straks saken er oversendt til domeneklagenemnda vil Norid informere partene om dette og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7 Frivillig megling

Dersom partene har angitt ønske om det vil domeneklagenemnda starte megling innen 3 virkedager fra nemnda har mottatt klagen. Meglingen foretas av ett av nemndas medlemmer. Meglingen vil bli gjennomført på den måten domeneklagenemnda finner mest hensiktsmessig.

Meglingen skal ikke innvirke på domeneklagenemndas behandling av saken dersom partene ikke kommer til enighet.

Hvis partene ikke kommer til enighet gjennom megling innen 10 virkedager, vil domeneklagenemnda ta saken opp til behandling og avgjørelse. Megler kan delta i behandlingen av saken så fremt ikke en av partene motsetter seg dette og dette meddeles megler umiddelbart etter at meglingen er avsluttet.

Hver av partene kan på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsperioden gi domeneklagenemnda beskjed om at man ikke lengre ønsker å fortsette meglingen. Domeneklagenemnda vil da ta saken opp til behandling og avgjørelse.

2.8 Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere Norid straks dersom det reises sak for domstolene angående et domenenavn som er innklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet. Begge parter plikter å varsle Norid uten ugrunnet opphold når sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer Norid om dette. Dersom abonnenten sender melding om overføring til klager vil Norid gjennomføre overføringen, og klagesaken avsluttes uten nærmere varsel.

2.9 Domeneklagenemndas avgjørelse

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til Norid innen 15 virkedager fra megling mellom partene er avsluttet.
 2. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 3. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.
 4. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.
 5. Dersom domeneklagenemnda finner at klagen fremstår som misbruk av klageadgangen, i et forsøk på å hindre abonnenten midlertidig eller permanent bruk av domenenavnet, så skal det fremgå av avgjørelsen.

2.10 Informasjon om avgjørelsen og offentliggjøring

Innen 3 virkedager fra Norid har mottatt en avgjørelse fra domeneklagenemnda skal Norid videresende avgjørelsen til partene, og samtidig opplyse om datoen for iverksettelse av avgjørelsen.

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

En avgjørelse av domeneklagenemnda offentliggjøres selv om den ikke blir iverksatt fordi det reises sak for domstolene, partene inngår forlik eller abonnenten frivillig overfører domenenavnet til klager.

2.11 Iverksettelse

Dersom domeneklagenemnda avgjør at et domenenavn skal slettes eller overføres til klager, vil Norid iverksette avgjørelsen ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavnsdatabasen 7 virkedager fra den dato avgjørelsen er oversendt partene. Dersom klager ikke gis medhold oppheves overføringssperringen på det innklagede domenenavnet innen en virkedag etter at Norid er gjort kjent med domeneklagenemndas avgjørelse.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en rettslig avgjørelse som krever at avgjørelsen ikke skal iverksettes. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

Dersom abonnenten sender melding om overføring til klager vil Norid alltid gjennomføre overføringen, uavhengig av om tvisten er til behandling hos domeneklagenemnda eller domstolene.

2.12 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan Norid eller domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.13 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Gebyret kan ikke kreves refundert.

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.9 b) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av Norid i samråd med domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender klagen til abonnenten innen 3 virkedager
Abonnenten må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Klagenemnda starter megling innen 3 virkedager
Megling starter kan vare opptil 10 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid sender avgjørelsen til partene innen 3 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Veiledning for domeneabonnenten – Rettighetsklager

Svarskjema

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Svaret sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Tilsvar:Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


Veiledning

Kontaktperson for abonnenten (ikke påkrevd)
Oppgis dersom abonnenten vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjonen til abonnenten, eller til abonnentens representant der en slik benyttes. Samtlige skal oppgis.

Domenenavnet saken gjelder (påkrevd)
Dersom domenenavnet saken gjelder inneholder et av tegnene i denne tabellen finnes det to versjoner av domenenavnet, en versjon med nasjonale tegn, og en ACE-versjon (se definisjonen av et domenenavn). Begge versjonene skal oppgis på skjemaet. Bruk oversettelsesverktøyet for å oversette domenenavnet til ACE-versjonen.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller klager starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Ønskes frivillig megling (påkrevd)
Ønsker du at domeneklagenemnda skal forsøke å megle mellom deg og klager? Megling vil kun starte dersom både du og klager har svart ja til dette, og du kan be om å avbryte meglingen på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsprosessen.

Tilsvar (ikke påkrevd)
Selve tilsvaret, der abonnenten kommer med sin begrunnelse for å avvise klagers krav. Denne må ikke overstige 2000 ord. Norid anbefaler at innklagede benytter seg av denne muligheten til å komme med et begrunnet tilsvar. Tilsvaret bør avsluttes med følgende erklæring: «Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond tro.» Denne erklæringen teller ikke med i begrensningen på 2000 ord.

 • Mulige begrunnelser for at registrering eller bruk ikke er foretatt i ond tro
  Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste av faktorer som kan være bevis på at ond tro ikke foreligger. Norid gjør oppmerksom på at listen kun er ment som en veiledning; den er på ingen måte bindende.
  1. Før han var informert om at klager ville påklage registreringen av navnet har abonnenten:
   1. brukt, eller gjort dokumenterbare forberedelser til å skulle bruke, domenenavnet eller et liknende domenenavn til å tilby varer eller tjenester, eller
   2. vært alminnelig kjent under navnet, eller tilknyttet navnet gjennom et merke som er identisk med eller liknende domenenavnet, eller
   3. gjort legitim ikke-kommersiell eller ikke urimelig bruk av navnet
  2. Domenenavnet er generisk eller beskrivende, og abonnenten bruker eller planlegger å bruke det på rimelig måte
 • Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at abonnenten må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som følger med tilsvaret. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i svarteksten.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Veiledning for innehaver – Rettighetsklager

Svarskjema

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Svaret sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg, tiff eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Tilsvar:Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


Veiledning

Kontaktperson for innehaver (ikke påkrevd)
Oppgis dersom innehaver vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjonen til innehaver, eller til innehaverens representant der en slik benyttes. Samtlige skal oppgis.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller klager starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Ønskes frivillig megling (påkrevd)
Ønsker du at domeneklagenemnda skal forsøke å megle mellom deg og klager? Megling vil kun starte dersom både du og klager har svart ja til dette, og du kan be om å avbryte meglingen på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsprosessen.

Tilsvar (ikke påkrevd)
Selve tilsvaret, der innehaver kommer med sin begrunnelse for å avvise klagers krav. Denne må ikke overstige 2000 ord. Norid anbefaler at innklagede benytter seg av denne muligheten til å komme med et begrunnet tilsvar. Tilsvaret bør avsluttes med følgende erklæring: «Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter innehavers viten fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond tro.» Denne erklæringen teller ikke med i begrensningen på 2000 ord.

 • Mulige begrunnelser for at registrering eller bruk ikke er foretatt i ond tro
  Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste av faktorer som kan være bevis på at ond tro ikke foreligger. Norid gjør oppmerksom på at listen kun er ment som en veiledning; den er på ingen måte bindende.
  1. Før han var informert om at klager ville påklage registreringen av navnet har innehaver:
   1. brukt, eller gjort dokumenterbare forberedelser til å skulle bruke, domenenavnet eller et liknende domenenavn til å tilby varer eller tjenester, eller
   2. vært alminnelig kjent under navnet, eller tilknyttet navnet gjennom et merke som er identisk med eller liknende domenenavnet, eller
   3. gjort legitim ikke-kommersiell eller ikke urimelig bruk av navnet
  2. Domenenavnet er generisk eller beskrivende, og innehaver bruker eller planlegger å bruke det på rimelig måte
 • Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at innehaver må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som følger med tilsvaret. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i svarteksten.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Veiledning for klager – Rettighetsklager

Klageskjema

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten og motsvar fra klager sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Klagen sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet det klages på: 

Ønskes domenenavnet overført eller slettet:

Abonnentens kontaktinformasjon:

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Tidligere klager på domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Begrunnelse:Jeg/vi erklærer med dette at jeg/vi aksepterer de rammer som
navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen. Informasjonen
gitt i denne klagen er etter min/vår viten fullstendig og
korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i
klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov. Jeg/vi
er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede
domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og
at klager er ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:


Klage

Kontaktperson for klager (ikke påkrevd)
Oppgis dersom klageren vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjonen til klager, eller til klagerens representant der en slik benyttes. Samtlige skal oppgis.

Domenenavnet saken gjelder (påkrevd)
Dersom domenenavnet saken gjelder inneholder et av tegnene i denne tabellen finnes det to versjoner av domenenavnet, en versjon med nasjonale tegn, og en ACE-versjon (se definisjonen av et domenenavn). Begge versjonene skal oppgis på skjemaet. Bruk oversettelsesverktøyet for å oversette domenenavnet til ACE-versjonen.

Ønskes domenenavnet overført eller slettet (påkrevd)
Spesifiser et av valgene. Dersom domenenavnet slettes, vil det være fritt fram for alle interesserte å søke om navnet på vanlig måte. Ved overføring vil domenenavnet bli overført til klagerens organisasjon, så fremt denne tilfredsstiller kravene i navnepolitikken.

Abonnentens kontaktinformasjon (påkrevd)
Oppgi det du/dere er kjent med av abonnentens adresse, telefonnummer, o.l.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller abonnenten starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Tidligere klager på domenenavnet (påkrevd)
Har du klaget på dette domenenavnet tidligere? Hvis ja, må du oppgi hvilke endringer som har skjedd siden domeneklagenemnda sist hadde saken oppe.

Ønskes frivillig megling (påkrevd)
Ønsker du at domeneklagenemnda skal forsøke å megle mellom deg og abonnenten? Megling vil kun starte dersom både du og abonnenten har svart ja til dette, og du kan be om å avbryte meglingen på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsprosessen.

Begrunnelse (påkrevd)
Selve klageteksten. Denne må ikke overstige 2000 ord.

 • Mulige begrunnelser for at registrering eller bruk er foretatt i ond tro
  Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste av faktorer som kan være bevis på at ond tro foreligger. Norid gjør oppmerksom på at listen kun er ment som en veiledning; den er på ingen måte bindende.
  1. Omstendigheter som indikerer at abonnenten har registrert eller på annen måte anskaffet domenenavnet
   1. primært for å selge, leie ut eller på annen måte overføre domenenavnet til klager eller til en konkurrent av klager for en kompensasjon som overskrider abonnentens dokumenterte kostnader direkte assosiert med anskaffelsen eller bruken av domenenavnet, eller
   2. som en blokkerende registrering av et navn eller merke hvor klager har rettigheter, eller
   3. primært for urettmessig å hindre eller vanskeliggjøre klagers virksomhet
  2. Omstendigheter som viser at abonnenten bruker domenenavnet på en måte som har forledet personer eller virksomheter til å tro at domenenavnet er registrert av, drevet av eller autorisert av eller på annen måte tilknyttet klager.
  3. Klager kan demonstrere at i tillegg til andre omstendigheter som viser at det innklagede domenenavnet er registrert eller brukt i ond tro, så har abonnenten andre registreringer som også er gjort i ond tro. Det at et domenenavn ikke er benyttet av abonnenten til e-post eller en webside er i seg selv ikke bevis på at det foreligger ond tro.
 • Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at abonnenten må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.
Erklæring og signatur (påkrevd)
Denne erklæringen skal være med i klagen, både i e-postformat og i brevformat.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som hører til klagen. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i klageteksten.

Betalingsinformasjon

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til Vedlegg H, pkt 2.13 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid. Dette foregår ved at klager får tilsendt en epost fra Norid med betalingsinformasjon og et KID-nummer.

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret = 3380 NOK

Kvittering på innbetalt avgift skal fakses Norid på +47 73557999 eller sendes pr epost til klage@norid.no. Merk kvitteringen med «Domeneklagenemnda» og domenenavnet det gjelder.

Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket.

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg I: Klage på Norids avgjørelser

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke avgjørelser som kan påklages

Avgjørelser tatt av Norid i henhold til navnepolitikken kan påklages av søker/abonnent. Avgjørelser tatt av Norid som sekretariat i klagesaker kan ikke påklages.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Klager må dokumentere at avgjørelsen er i strid med navnepolitikken og hvilke punkter i navnepolitikken avgjørelsen strider mot.

Norid kan omgjøre eller endre avgjørelsen av eget tiltak dersom klagen finnes å være begrunnet.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at Norids avgjørelse var i strid med navnepolitikken som var gjeldende da avgjørelsen ble tatt, og feilen har hatt betydning for avgjørelsens innhold, kan nemnda treffe avgjørelse om at Norids avgjørelse skal oppheves eller endres. Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse til skade for klager.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre søkere/abonnenter.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

1.5 Sperring av domenenavnet mens klagebehandling pågår

Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering og domenenavnet fortsatt er ledig, vil Norid sperre for registrering av navnet som klagen gjelder mens klagebehandlingen pågår. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at Norid har mottatt gyldig klage og kvittering for at klagegebyr er betalt i henhold til klageprosedyren.

Sperringen opprettholdes så lenge klagebehandlingen pågår. Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

 1. Klagen sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til klager skal skje ved A-post eller faks eller e-post, jf. 2.3 b). Dersom klager ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til klager. All kommunikasjon mellom nemnda og klager skal sendes med kopi til Norid.
 4. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 5. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. hvis sendt som faks, på dato for avsendelse
  2. hvis sendt som A-post, på den andre virkedagen etter poststempelet
  3. hvis sendt som e-post, på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagen må være Norid i hende innen klagefristen, som er 30 dager etter den dato avgjørelsen er mottatt av søker/abonnent. Avgjørelsen regnes som mottatt av søker/abonnent senest 14 dager etter at avgjørelsen er sendt fra Norid til registraren.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den avgjørelsen det klages på, identifisert ved Norids saksnummer på avgjørelsen, eller ved en beskrivelse av avgjørelsen sammen med opplysning om dato den ble tatt,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i navnepolitikken avgjørelsen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. spesifisere hvilken omgjøring av avgjørelsen klager søker,
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen kan medføre at det innklagede domenenavnet sperres for registrering mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører tredjemann tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.
 9. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Når klage er oversendt Norid skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen vil Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere klager om de mangler ved klagen som er funnet. Hvis klager ikke sender ny korrigert klage innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Avvisning etter forrige avsnitt kan ankes til domeneklagenemnda. Anke må erklæres til Norid innen 10 virkedager etter melding om avvisning er motatt av klager. Anken må vedlegges kvittering for at klagegebyr er innbetalt, da dette er en forutsetning for at anken tas under behandling. Norid skal oversende anken, klagen og Norids informasjon om manglene ved klagen til domeneklagenemnda innen 3 virkedager etter at Norid mottok anken. Nemnda skal avgjøre anken innen 5 virkedager etter at anken er motatt fra Norid. Dersom nemnda avgjør at klagen er i henhold til gjeldende klageregler fortsetter klageprosessen. Svarfrist for Norid i henhold til pkt. 2.5 løper fra nemndas avgjørelse er mottatt av Norid.

2.5 Tilsvar fra Norid

Norid må sende sitt tilsvar til klagen til klager innen 10 virkedager etter den dato Norid anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert vedlegg),
 2. opplyse om Norid ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. inneholde Norids begrunnelse for avgjørelsen, og være vedlagt de bevis Norid vil føre for sin påstand,
 4. opplyse om navnet er registrert, og i tilfelle av hvem og når,
 5. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda samtidig som tilsvar oversendes klager. Klager informeres da om at saken er oversendt nemnda og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7 Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere domeneklagenemnda straks dersom klager reiser sak for domstolene angående avgjørelsen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer domeneklagenemnda om dette.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken.
 2. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 3. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.
 4. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Norid vil implementere avgjørelsen ved å gjøre de endringer i domenedatabasen som avgjørelsen gir anvisning på så snart som mulig og innen 3 virkedager etter den dagen avgjørelsen er mottatt av Norid.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Gebyret skal refunderes til klager dersom:
  • Norid omgjør sin avgjørelse i samsvar med klagers krav, eller
  • domeneklagenemnda avgjør saken i samsvar med klagers krav

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 b) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender svar til klager og oversender saken til domeneklagenemnda innen 10 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid implementerer avgjørelsen innen 3 virkedager

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Veiledning for abonnenten – Svar til Norids/PTs klage

Svarskjema

Denne malen benyttes både i e-post og brev. Svaret sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post som ren tekst (standard ASCII eller ISO 8859-1 format). Eventuelle vedlegg må være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.


Domeneklagenemda
c/o UNINETT Norid
7465 Trondheim

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:


Tilsvar:Er Norids klage i henhold til gjeldende klageregler: Ja/Nei 
(Tas kun med dersom Norid er klager)

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:
Signatur:


Liste over vedlegg:Veiledning

Kontaktperson for abonnenten (ikke påkrevd)
Oppgis dersom abonnenten vil kontaktes via en representant.

E-post, telefon/fax og postadresse (påkrevd)
Kontaktinformasjonen til abonnenten, eller til abonnentenens representant der en slik benyttes. Samtlige skal oppgis.

Rettssaker (påkrevd)
Dersom du er kjent med at det er eller har vært noen rettssaker vedrørende domenenavnet må du oppgi når saken startet, og ved hvilken domstol. Dersom du eller klager starter en rettssak mens klagen er under behandling, er du pliktig å øyeblikkelig informere Norid om dette.

Tilsvar (ikke påkrevd)
Selve tilsvaret, der abonnenten kommer med sin begrunnelse for å avvise klagers krav. Denne må ikke overstige 2000 ord. Norid anbefaler at innklagede benytter seg av denne muligheten til å komme med et begrunnet tilsvar. Tilsvaret bør avsluttes med følgende erklæring: «Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt.» Denne erklæringen teller ikke med i begrensningen på 2000 ord.

Er Norids klage i henhold til gjeldende klageregler (påkrevd dersom Norid er klager)
Dersom Norid er klager skal du som abonnent kontrollere at den klagen du har motatt er i henhold til klagereglene gitt i punkt 2.3 i vedlegg J, bl.a. at de korrekte erklæringene er tilstede og at klageteksten ikke overstiger det tillatte antall ord. (Dersom Post- og teletilsynet er klager har Norid kontrollert at klagen er korrekt i henhold til reglene.) Hvis du mener at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler og vil kreve at klagen avvises må du opplyse om dette ved å svare nei på dette punktet. Du må da spesifisere hvilke mangler som er funnet i eget skriftlig innlegg som sendes sammen med tilsvaret ditt innen samme frist. Norid kan korrigere klagen innen 3 virkedager. Avgjørelsen om hvorvidt klagen er i henhold til klagereglene tas av domeneklagenemnda. Se ellers punkt 2.4 i vedlegg J.

Liste over vedlegg (påkrevd)
En innholdsfortegnelse over alle vedlegg som hører til tilsvaret. Vedlegg telles ikke med i bregrensningen på 2000 ord, men skal heller ikke benyttes til å fremme ytterligere argumenter i saken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist i svarteksten

Navnepolitikk for .no (gyldig 5. mai 2005–9. september 2005)
Vedlegg J: Klage på registrering i strid med egenerklæring og domeneforskriften

1. Generelle bestemmelser

1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneabonnent må delta i klageprosessen dersom domenenavnet ble registrert etter 1.oktober 2003. Klager på navn som er registrert før 1. oktober 2003 vil bli avvist.

1.2 Krav til begrunnelsen for klagen

Norid kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen.

Post- og teletilsynet kan klage på at et domenenavn er registrert i strid med domeneforskriften, forskrift 2003-08-01 nr 990.

1.3 Domeneklagenemndas avgjørelse

Dersom domeneklagenemnda finner at domenenavnet er registrert i strid med egenerklæringen slik den lød da navnet ble registrert, eller domeneforskriften som var gjeldende da navnet ble registrert, kan nemnda treffe avgjørelse om at navnet skal slettes.

Domeneklagenemnda kan avvise en sak dersom den finner at saken er så kompleks eller tvilsom at den ikke egner seg for behandling og avgjørelse av domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse i strid med det gjeldende regelverket for .no-domenet.

Domeneklagenemnda kan ikke treffe avgjørelse om erstatning eller dekning av omkostninger for partene.

Domeneklagenemndas avgjørelse kan ikke medføre rettighetstap for andre enn abonnenten av det domenenavnet som klagen gjelder.

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige domstoler.

1.4 Ansvar

Verken Norid eller Norids ansatte, og heller ikke domeneklagenemnda eller medlemmer av domeneklagenemnda, kan holdes ansvarlig for det som er gjort eller unnlatt gjort i forbindelse med klagebehandlingen, med mindre handlingene eller unnlatelsene har vært i ond tro.

1.5 Overføring av domenenavn mens klagebehandling pågår

Norid vil sperre for overføring av domenenavnet fra abonnenten mens klagebehandlingen pågår. Sperringen iverksettes så snart som mulig og innen tre virkedager etter at Norid enten har mottatt gyldig klage fra Post- og teletilsynet eller Norid har sendt klage til abonnenten. Dersom domeneklagenemndas avgjørelse innebærer en tvungen sletting av domenenavnet opprettholdes sperringen inntil nemndas avgjørelse er implementert. Hvis ikke oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

Dersom abonnenten sletter domenenavnet mens klagebehandlingen pågår vil Norid sperre domenenavnet for registrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte.

Dersom klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel.

2. Klageprosedyre

2.1 Kommunikasjon

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

 1. Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 2. All kommunikasjon fra Norid til partene eller deres representanter skal skje ved A-post eller faks eller e-post, jf 2.3 b) og 2.5 b). Dersom en part ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette. Norid vil formidle klagen (jf pkt 2.3) til abonnenten av det aktuelle domenenavnet på en av de følgende måtene: ved å sende klagen med A-post eller faks eller e-post til abonnenten, til den kontaktinformasjonen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom kontaktinformasjon til abonnenten oppgitt av klager (jf 2.3 e) avviker fra det som er registrert sendes klagen også til adresse som oppgis av klager.
 3. All kommunikasjon fra Norid til en part skal sendes med kopi til den andre parten.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Klage fra Norid skal sendes fra Norid til abonnenten av det aktuelle domenenavnet på en av de følgende måtene: ved å sende klagen med A-post eller faks eller e-post til abonnenten, til den kontaktinformasjonen som er registrert i whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom abonnenten ønsker å endre kontaktinformasjon mens klagen er til behandling, skal Norid straks informeres om dette.
 2. Tilsvar fra abonnenten sendes til Norid på følgende adresser: klage@norid.no og Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS 7465 Trondheim. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk sendes kun som ordinær post.
 3. All kommunikasjon mellom Norid og domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken skal sendes med kopi til abonnenten. All kommunikasjon mellom nemnda og abonnenten skal sendes med kopi til Norid.

I begge tilfeller gjelder:

 1. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.
 2. Hvis ikke annet fremgår av disse reglene eller er særskilt bestemt av Norid eller domeneklagenemnda, skal all kommunikasjon anses som mottatt:
  1. hvis sendt som faks, på dato for avsendelse
  2. hvis sendt som A-post, på den andre virkedagen etter poststempelet
  3. hvis sendt som e-post på dato for overføring

Hvor kommunikasjonen er mottatt på mer enn en måte anses den mottatt på den tidligste mottagelsesdatoen.

2.2 Klagefrist

Klagefristen er 3 år etter dato for registreringen av domenenavnet. Ved klage fra Post- og teletilsynet må klagen være Norid i hende innen klagefristens utløp. Ved klage fra Norid må klagen være abonnenten i hende innen klagefristens utløp.

2.3 Klagen

Klagen skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringene som avkreves i f) under og vedlegg),
 2. opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes,
 3. angi den registreringen som det klages på,
 4. inneholde begrunnelsen for klagen, herunder presis angivelse av hvilke punkter i domeneforskriften eller egenerklæringen registreringen hevdes å være i strid med, og være vedlagt de bevis klager vil føre for sitt krav,
 5. opplyse det av abonnentens kontaktinformasjon som er kjent av klageren
 6. inneholde følgende erklæringer:
  • Klager erklærer at han aksepterer de rammer som navnepolitikken med vedlegg legger for klageprosessen.
  • Informasjonen gitt i denne klagen er etter klagerens viten fullstendig og korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov.
  • Klageren er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og at klager er ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.
 7. avsluttes med klagers eller klagers representants signatur,
 8. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger klagen.

Når klage er oversendt Norid/abonnenten skal klager betale klagegebyr i henhold til pkt 2.12 og oversende kvittering på betalt klagegebyr til Norid.

2.4 Innledning av klagebehandlingen

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

Dersom Norid finner at klagen er i henhold til gjeldende klageregler, skal klagen oversendes til abonnenten innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt kvittering for at klager har innbetalt gebyr i henhold til pkt 2.12.

Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen vil Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Hvis Norid finner at klagen ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere klager om de mangler ved klagen som er funnet. Hvis klager ikke sender ny korrigert klage innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, avvises klagen. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Ved klage fra Norid gjelder:

Dersom abonnenten mener at klagen fra Norid ikke er i henhold til gjeldende klageregler og vil kreve at klagen avvises, må abonnenten opplyse om dette. Abonnenten må spesifisere hvilke mangler som er funnet, i eget skriftlig innlegg, innen samme frist som gjelder for abonnentens tilsvar. Slikt innlegg fra abonnenten gir ikke forlenget frist for å sende tilsvar.

Norid kan korrigere klagen innen 3 virkedager fra Norid mottok tilsvaret fra abonnenten. Dersom Norid ikke korrigerer klagen og domeneklagenemnda finner at klagen har mangler som påpekt av abonnenten skal domeneklagenemnda avvise saken. Dette hindrer ikke Norid i å fremme ny klage.

2.5 Tilvar fra Innklagede

Abonnenten må sende sitt tilsvar til klagen til Norid innen 20 virkedager etter den dato abonnenten anses å ha mottatt klagen.

Tilsvaret skal:

 1. ikke overstige 2000 ord (ikke inkludert erklæringen som anbefales i h) under og vedlegg),
 2. opplyse om abonnenten ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant, og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som skal brukes;
 3. avsluttes med abonnentens eller abonnentens representants signatur,
 4. vedlegges en innholdsfortegnelse over alle vedleggene som følger tilsvaret.
 5. inneholde opplysninger om verserende og avsluttede saker for domstolene med forbindelse til domenenavnet som klagen gjelder og som abonnenten er kjent med,
 6. inngis på Norids skjema i henhold til veiledning

Tilsvaret bør:

 1. inneholde abonnentens begrunnelse for å avvise klagers krav, og være vedlagt de bevis abonnenten vil føre for sin påstand,
 2. inneholde følgende erklæring:
  Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten fullstendig og korrekt.

Dersom tilsvar som inngis ikke er i henhold til gjeldende klageregler skal Norid straks informere abonnenten om de mangler ved tilsvaret som er funnet. Hvis abonnenten ikke sender nytt korrigert tilsvar innen 3 virkedager etter å ha mottatt slik informasjon, anses tilsvar som ikke mottatt, og partene informeres om at klagen oversendes domeneklagenemnda.

2.6 Oversendelse til domeneklagenemnda

Norid oversender klage og tilsvar til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas oversendes klagen til domeneklagenemnda innen 5 virkedager etter at abonnentens tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes domeneklagenemnda. Straks klagen er oversendt til domeneklagenemnda vil Norid informere partene om dette og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

2.7. Stansning og avslutning av klagebehandlingen uten avgjørelse

Begge parter plikter å informere domeneklagenemnda straks dersom det reises sak mellom partene for domstolene angående registreringen som er påklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det. Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom krav om igangsetting ikke fremmes innen 5 virkedager etter at sak for domstolene er avsluttet.

Klagebehandlingen avsluttes uten avgjørelse dersom partene kommer til enighet og informerer domeneklagenemnda om dette.

2.8 Domeneklagenemndas avgjørelse

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til Norid innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken. Innen 3 virkedager fra Norid har mottatt en avgjørelse fra domeneklagenemnda skal Norid videresende avgjørelsen til partene, og samtidig opplyse om datoen for iverksettelse av avgjørelsen.

Ved klage fra Norid gjelder:

 1. Domeneklagenemnda skal sende sin avgjørelse til begge parter innen 15 virkedager fra nemnda mottok saken.

I begge tilfeller gjelder:

 1. Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.
 2. Nemnda kan be partene om ytterligere skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Nemnda kan ikke ta hensyn til informasjon eller dokumenter som mottas utenom de innlegg partene gir i henhold til klageprosedyren eller som nemnda selv har bedt om.
 3. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet, og angi dato for avgjørelsen, samt navn på nemndmedlemmene som har behandlet saken.

2.9 Offentliggjøring

Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider. Dersom det kreves av en part, unntas opplysninger som gjelder tekniske innretninger og fremgangsmåter samt opplysninger om drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Krav om hemmelighold må fremsettes av partene uten særskilt oppfordring og i partenes ordinære innlegg. Domeneklagenemnda avgjør om og i tilfelle hvordan deler av nemndas avgjørelse skal unntas fra offentliggjøring.

2.10 Iverksettelse

Dersom domeneklagenemnda avgjør at domenenavnet skal slettes, vil Norid iverksette avgjørelsen ved å gjøre de nødvendige endringer i domenenavnsdatabasen 7 virkedager fra den dato avgjørelsen er oversendt partene. Dersom klager ikke gis medhold oppheves overføringssperringen på det innklagede domenenavnet innen en virkedag etter at Norid er gjort kjent med domeneklagenemndas avgjørelse.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en rettslig avgjørelse som krever at avgjørelsen ikke skal iverksettes. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet, jf pkt 1.5, men gjør ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

2.11 Forlengelse av frister

Ved ekstraordinære omstendigheter kan domeneklagenemnda forlenge de frister som er fastsatt i klageprosedyren.

2.12 Gebyr

 1. Gjeldende gebyr for å fremme en klage til domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret. Gebyrer beregnes etter selvkostprinsippet, og går i sin helhet til klagenemndas medlemmer.
 2. Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra Post- og teletilsynet innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket, jf pkt 2.4.
 3. Ved klage fra Norid skal gebyret betales innen saken oversendes til domeneklagenemnda. Kvittering på innbetaling skal sendes abonnenten.
 4. Gebyret kan ikke kreves refundert.

Dersom domeneklagenemnda bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte (jf pkt 2.8 c) skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av domeneklagenemnda på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

3. Oversikt over tidsfrister

Ved klage fra Post- og teletilsynet gjelder:

Handling Tid
Norid mottar en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Norid sender klagen til abonnenten innen 3 virkedager
Abonnenten må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen 15 virkedager
Norid sender avgjørelsen til partene innen 3 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager

Ved klage fra Norid gjelder:

Handling Tid
Norid sender abonnenten en fullstendig klage i henhold til reglene for klageprosessen og prosedyren Dag 1
Klager betaler klagegebyr på 4 R innen 10 virkedager
Abonnenten må svare innen 20 virkedager
Norid oversender saken til domeneklagenemnda innen 5 virkedager
Domeneklagenemnda kommer til en avgjørelse innen innen 15 virkedager
Avgjørelsen implementeres etter 7 virkedager
Sist oppdatert: 1. januar 2006