Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

1999-12-01 – 2001-02-19

Regelverk for .no (navnepolitikken)

Innholdsfortegnelse

 1. Introduksjon
 2. Generelle regler
 3. Hvem kan søke
 4. Hva kan man søke om
  – Generelt
  – Antall tegn i domenenavn
  – Syntaktiske regler
  – Det geografiske navnetre
  – Kategoridomener
 5. Søkerens plikter
 6. NORIDs plikter
 7. Juridiske aspekter
 8. Utfasingsgrunnlag
 9. Klage på avslag
 10. Praktiske opplysninger
  – Hvordan søker man?
  – Kostnader
  – Håndtering av endringer
 11. Oversikt over de domener NORID administrerer
 12. Oversikt over vedlegg og referanser

1. Introduksjon

Dette dokumentet gir informasjon om strukturen til domenenavnsystemet (DNS) for de domenene NORID administrerer, samt reglene for registrering og opprettholdelse av domenenavn under disse.

NORID administrerer toppnivået for Norge (.no) samt diverse kategori- og geografiske domener under dette (en fullstendig oversikt finner du under pkt. 11).

Reglene slik de fremgår i dette dokumentet gjelder inntil en eventuell ny navnepolitikk blir offentliggjort. Dokumentet har tatt utgangspunkt i prinsippene i RFC 1591.

2. Generelle regler

2.1 En organisasjon kan bare registrere ett enkelt domenenavn for seg selv.

2.2 En organisasjon skal dokumentere sin eksistens overfor NORID ved søknad om domenenavn. Dette gjøres som regel ved å oppgi organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

2.3 Det er i siste instans NORID som avgjør hvorvidt en registrering skal gjøres, samt hvorvidt registreringen skal gjøres direkte under .no, i det geografiske navnetre eller under et kategoridomene. Ankeinstans er NOK – NORIDs klageavdeling. Se pkt. 9 for klageadgang.

3. Hvem kan søke

3.1 Søker må representere eller høre til en organisasjon som er registrert som sådan i Norge, se punkt 2.2. Det vil ordinært kreves at man kan oppgi et organisasjonsnummer bundet til en registrering i Brønnøysundregistrene for organisasjonen. Det tillates ikke registrering av domenenavn for underliggende organisasjonsledd etc.

3.2 Oppgitt adresse for søkerorganisasjonen må være i Norge, eller på Svalbard.

3.3 Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn direkte under .no. Privatpersoner skal, i den grad eget domenenavn ønskes, registrere domenenavn under kategoridomenet priv.no som administreres av EUnet Norge.

4. Hva kan man søke om

Generelt

4.1 Man søker om et domenenavn for sin organisasjon. Domenenavnet skal som hovedregel utgjøre hele, deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn. Se 4.2 for unntak fra denne regelen.

4.2 Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere navn på varemerker, produkter og betegnelser som ikke har noe med organisasjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom organisasjonen kun er kjent utad under et produktnavn eller varemerke og ikke under eget navn. Dette skal søker dokumentere overfor NORID samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

4.3 En underorganisasjon kan ikke registrere seg direkte under .no-domenet; moderorganisasjonen skal i stedet registrere seg og underorganisasjonen bør tildeles et passende domenenavn under moderorganisasjonens domenenavn, se forøvrig punkt 2.2 og 3.1.

4.4 Enkelte navn er reservert og/eller ikke mulig å få registrert. Se Vedlegg C for liste over disse.

4.5 Geografiske stedsnavn, bynavn og kommunenavn er reservert for videre utvidelser av det geografiske tre. Se vedlegg A for eksisterende geografiske navn.

4.6 Akronymer, navn og forkortelser som normalt forbindes med velkjente produkter, tjenester, varemerker og bransjer og ikke noen spesifikk organisasjon registreres ikke.

4.7 Generelle ord, uttrykk og betegnelser registreres normalt ikke. Dersom et slikt begrep utgjør organisasjonens navn må det vurderes alternativer under kategoridomener eller utvidelse av navnet ved å ta med organisasjonsbetegnelse, såsom f.eks. «AS» eller «stiftelse».

Antall tegn i domenenavn

4.8 Domenenavn på kun en bokstav registreres ikke.

4.9 Domenenavn på to og tre bokstaver kan registreres så lenge det er snakk om et navn/forkortelse som benyttes til vanlig av søkeren.

4.10 Et domenenavn kan ha opptil 63 tegn i henhold til RFC 1034.

Syntaktiske regler

4.11 Domenenavn må kun bestå av tegn fra a-z, sifrene 0-9 og tegnet bindestrek («-«). Det første og siste tegnet i domenenavnet må enten være et tegn eller et siffer. Legg merke til at dette avviker litt fra det som er dokumentert i avsnitt 3.5 i RFC 1034. Siden DNS ikke skiller mellom store og små bokstaver registreres kun små bokstaver.

4.12 Domenenavn som kun inneholder tall vil ikke bli registrert. Dette i henhold til RFC 1035, RFC 1123 og RFC 1912.

Det geografiske navnetre

4.13 I det geografiske navnetreet gjøres registrering av navn avhengig av hvor søkeren mener seg å høre hjemme. Generelt bør plasseringen i navnetreet gjenspeile geografisk tilhørighet eller geografisk signifikans. En oversikt over de geografiske domener NORID administrerer finnes i vedlegg A.

4.14 NORID vil beholde autoritet for de geografiske domenene inntil annet blir bestemt.

4.15 En søker bør aldri registrere seg under et annet geografisk domene enn der han har sin hovedaktivitet.

4.16 Dersom en underorganisasjon insisterer på registrering av eget domenenavn, og ikke ønsker registrering under sin moderorganisasjon, kan registrering foretas i et geografisk domene. Dette gjelder også for underorganisasjoner i det offentlige, som f.eks. fylke og kommune. Skoler har sine egne kategoridomener og faller ikke under dette tibudet.

Kategoridomener

4.17 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har ett eller annet fellesskap. Et eksempel her vil være alle landets folkebiblioteker, som er samlet under kategoridomenet folkebibl.no.

4.18 En liste over registrerte kategoridomener er gitt i punkt 11.

4.19 NORID vurderer fortløpende hvorvidt enkelte kategoridomener skal nedlegges eller opprettes.

4.20 NORID registrerer ikke kategoridomener for kommersiell bruk. Disse må i tilfelle registreres for sine respektive kategorier under navnepolitikken forøvrig, som regel vil registreringen skje for en representativ organisasjon, og subdomene-registrering under slike foregår helt og holdent utenfor NORID på lik linje med andre registreringer av sub-domener.

4.21 En organisasjon som naturlig hører hjemme i et av de eksisterende kategoridomener bør registreres under dette kategoridomenet.

5. Søkerens plikter

5.1 Søkeren plikter å oppgi korrekte data i søknaden. På forespørsel fra NORID plikter søkeren å dokumentere opplysningene som er gitt i søknaden.

5.2 Ved innsending av søknaden bekrefter søkeren at navnet som domenenavn for søkeren etter hans kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i noen andres registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet. Det er utelukkende søkers ansvar å forsikre seg om at dette er korrekt. NORID vil ikke uoppfordret foreta selvstendige undersøkelser av rettigheter til navnet ut over det som følger av dette dokumentet.

5.3 Dersom registrering eller bruk av navnet som domenenavn utløser ansvar overfor tredjemann, er dette i sin helhet søkers/innehavers ansvar. Dette gjelder også ansvar som følge av at et domenenavn blir ansett som en ulovlig profanitet, eller som diskriminerende, injurerende eller pornografisk.

5.4 Det er søkerens ansvar å holde den registrerte informasjonen oppdatert. Dette gjelder både kontaktinformasjon og teknisk informasjon. NORID kan periodisk komme til å spørre innehaverne av domenenavn om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt, men det kreves ikke av NORID å gjøre dette.

6. NORIDs plikter

6.1 NORID har en rolle som verge for .no-domenet og har plikt til å betjene hele felleskapet i Norge. De plikter NORID har som verge av .no gjelder også for de andre domenene NORID forvalter.

6.2 NORID skal behandle alle grupper og søkere i Norge som ønsker å registrere domenenavn likt. Dette betyr at de samme regler skal anvendes på alle søknader og alle forespørsler om registrering, og at alle søkere behandles likt. Det skal ikke gis fortrinnsrett for kunder av en spesiell tjenestetilbyder. Det skal ikke være noe krav om at et spesielt postsystem, applikasjon eller produkt skal brukes. Tekniske krav stilles som spesifisert i navnepolitikken, samt i veiledning.

6.3 Ved avslag på registreringssøknad plikter NORID å meddele søker begrunnelsen for avslaget samt opplyse om klageadgangen.

6.4 NORID plikter å utføre en tilfredstillende jobb i å operere og drive DNS navnetjenesten for domenene den administrerer: .no, det geografiske navnetreet og de kategoridomener som administreres av NORID. Dette betyr at administrasjonen av det å tildele domenenavn, delegering av subdomener og det å drive navnetjenere må utføres av personer med teknisk innsikt. Det innebærer også å holde de sentrale Internet registreringstjenester (RIPE, IANA mfl.) eller andre høyerenivås domeneadministratorer informert om statusen til domenet, å svare på forespørsler innen rimelig tid, og å drive databasen med nøyaktighet, robusthet og feiltoleranse.

7. Juridiske aspekter

7.1 Den registrerte informasjonen for ethvert domenenavn registrert under .no vil bli gjort åpent tilgjengelig på internett. Dette vil bli gjort ved å registrere domenet og kontaktpersonene i NORIDs whois-database. Tilgang vil også bli gitt via andre internett-teknologier. Intensjonen er at dette skal fungere som en hjelp til å løse eventuelle problemer relatert til domenet. Komersiell bruk av den registrerte informasjonen, så som målrettet markedsføring eller liknende er forbudt.

7.2 Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert identisk domenenavn i .no så lenge registreringen opprettholdes. Registrering av et domenenavn gir ikke andre rettigheter til navnet enn søkeren hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

7.3 Det er utelukkende søkers ansvar å forsikre seg om at registreringen ikke medfører urettmessige inngrep i andres rettigheter, såvel registrerte som uregistrerte. Dessuten er det utelukkende søkers ansvar å påse at registrering eller bruk av navnet ikke innebærer overtredelse av den til enhver tid gjeldende rett med hensyn til hva som anses som ulovlige profaniteter, diskriminerende, injurerende, pornografisk eller ulovlig på annen måte. Dersom registrering eller bruk av navnet som domenenavn utløser ansvar overfor tredjemann, er dette i sin helhet søkers, eventuelt senere innehavers, ansvar.

7.4 Dersom det oppstår uenighet mellom søker og tredjemann om retten til å registrere navnet, vil NORID behandle søknaden og registrere navnet dersom søknadsvilkårene er oppfylt og søknaden opprettholdes. NORID har ikke andre roller eller plikter i en slik situasjon enn å gi partene kontaktinformasjon og informasjon om at søknaden bestrides.

7.5 Dersom uenighet mellom innehaver av et registrert domenenavn og tredjemann om retten til navnet eller lovligheten av navnet leder til en rettslig tvist skal innehaver snarest mulig informere NORID om dette. NORID kan på innehavers uttrykkelige anmodning midlertidig fjerne delegeringen av domenenavnet uten at registreringen endres eller tapes (hold).

7.6 NORID vil alltid og umiddelbart rette seg etter rettskraftig avgjørelse og forhindre bruk som er i strid med avgjørelsen. NORID forbeholder seg rett til å intervenere i enhver prosess som gjelder rett til registrering eller bruk/opprettholdelse av domenenavn under NORIDs administrasjon, hvor prosesslovgivningen gir anledning til det.

7.7 NORID har intet ansvar for bruk som er ulovlig i henhold til rettskraftig avgjørelse, forlik eller avtale som NORID ikke er kjent med. Innehaver har ansvar for å informere NORID om avgjørelsen senest den dato rettskraft inntrer.

7.8 Dersom innehaver gjennom dom, avtaler eller forlik har tapt retten til domenenavnet slik det var registrert, vil eventuell tildeling og registrering av nytt navn skje etter ordinær søknad.

7.9 Registrerte domenenavn er knyttet til den organisasjon som har fått domenet registrert, og ikke til enkeltpersoner ved denne organisasjonen. Videre kan et domenenavn ikke overføres fra en organisasjon til en annen dersom en slik overføring medfører brudd på en eller flere av reglene i dette dokumentet.

7.10 Et domenenavn er uavhengig av tjenestetilbyder. Med dette menes at en organisasjon som har fått registrert et eget domenenavn fritt kan skifte tjenestetilbyder uten samtidig å måtte skifte domenenavn.

7.11 Ved å registrere et domenenavn under de domenene NORID forvalter og ved påfølgende bruk av dette domenet er søkeren bundet av den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html

8. Utfasingsgrunnlag

Følgende forhold vil kunne medføre at registrering av et domenenavn omgjøres eller slettes og at domenet blir frigjort for eventuelle senere registreringer:

8.1 En registrering kan slettes dersom søker eller senere innehaver av navnet selv ber om det. Frist for sletting vil i så fall settes av innehaver.

8.2 Domenenavn tildeles under forutsetning av at det vil bli benyttet. NORID kan omgjøre eller slette en registrering dersom domenet ikke er teknisk operativt, dvs. at ingen navnetjenere svarer autoritativt for domenet.

8.3 En registrering kan omgjøres eller slettes dersom det viser seg umulig å kontakte ansvarlig person for domenet (juridisk kontaktperson). Dette gjelder også i tilfeller der NORID ikke kan finne korrekte adresseopplysninger etter at post er kommet i retur, for eksempel faktura fra NORID.

8.4 En registrering kan omgjøres eller slettes dersom den organisasjonen som fikk registrert domenet har opphørt å eksistere.

8.5 En registrering kan omgjøres eller slettes dersom denne ble gjort basert på feilaktige opplysninger gitt av søkeren eller tredjepart som formidlet søknaden, og som NORID blir kjent med i ettertid. Innehaver skal gis anledning til å uttale seg før omgjøring eller sletting skjer.

8.6 En registrering vil bli slettet dersom NORID ikke mottar korrekt betaling for domenenavnet (se prisinformasjon). Dette gjelder både registreringsavgift og årsavgift.

8.7 En registrering vil bli omgjort eller slettet som følge av rettskraftig avgjørelse. Slettingen vil finne sted i samsvar med de frister som følger av avgjørelsen.

8.8 Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt organisasjonen minst 60 dager før en omgjøring eller sletting av registrering blir gjennomført.

9. Klage på avslag

9.1 Ved avslag på registreringssøknad skal søker meddeles begrunnelsen for avslaget.

9.2 Avslag på registreringssøknad kan påklages. Klageorganet, NOK, oppnevnes av styret til UNINETT FAS AS. Klageorganet skal være en nøytral enhet, sammensatt av medlemmer som er uavhengige av UNINETT AS og datterselskapet UNINETT FAS AS.

9.3 Ved avslag på registreringssøknad skal søker opplyses om klageadgangen, og gis en klagefrist på 30 dager fra den dag avslag ble meddelt. Begrunnet klage fremsettes via NORID, som kan omgjøre sin beslutning. Dersom beslutningen ikke omgjøres, formidles klagen til klageorganet. Klageorganets avgjørelse skal foreligge snarest, og senest innen 30 dager etter at NORID mottok klagen. NORID er forpliktet av klageorganets avgjørelse.

10. Praktiske opplysninger

Hvordan søker man?

10.1 Søknad skal sendes inn av en av NORIDs registrarer på spesifisert søknadsskjema fylt ut i henhold til retningslinjene gitt i NORIDs veiledning. NORID kan ikke bistå med utfylling av søknad utover retningslinjene gitt i veiledningen til søknadsskjemaet.

10.2 Det skal registreres navnetjenere for søkerorganisasjonens domenenavn. Slike navnetjenere kan drives av søkeren, søkerens internettleverandør (ISP), eller av en tredje part. Det registreres ikke domener med kun posthåndtering.

10.3 Det skal finnes minst to navnetjenere for domenet, og alle de oppgitte navnetjenerne skal være satt opp når søknaden sendes inn. Navnetjenerne skal være identifisert med fullt kvalifisert domenenavn og tilhørende IP-adresse. I tillegg skal de tekniske kravene som er gitt i vedlegg B være oppfylt.

Kostnader

10.4 Det finnes to avgifter i forbindelse med domenenavn. Det ene er en engangs registreringsavgift. Det andre er en årsavgift. Se prisinformasjon for nærmere informasjon om disse avgiftene.

Håndtering av endringer

10.5 Alle endringer i registrert informasjon skal varsles til NORID. Dette gjelder endringer av både teknisk og administrativ informasjon. Endringer varsles ved at en av NORIDs registrarer sender inn spesifisert endringsskjema satt opp og fylt ut i henhold til retningslinjene gitt i NORIDs veiledning.

10.6 Det å skifte domenenavn regnes ikke som en endring, men som en ny registrering og blir behandlet og fakturert deretter.

10.7 Overføring av et domenenavn fra en organisasjon til en annen skal foregå i henhold til retningslinjene gitt i NORIDs veiledning. Man skal merke seg at også ny organisasjon skal oppfylle navnepolitikkens kriterier for registrering av domenenavnet som ønskes overført.

10.8 NORID sender bekreftelse på utført endring pr e-post til innsender av endringsmeldingen, berørte ISPer og juridisk kontaktperson for domenet.

11. Oversikt over de domener NORID administrerer

NORID forvalter .no-domenet, samt det geografiske navnetreet og de kategoridomenene som er gitt i tabellen Kategoridomener som forvaltes av NORID under.

Det geografiske navnetreet

NORID administrerer underdomener for alle fylkene i Norge, samt for alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Oversikt over disse domene er gitt i vedlegg B.

Kategoridomener

Kategoridomener som forvaltes av NORID
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (Barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

Det er også opprettet enkelte kategoridomener som forvaltes av andre organisasjoner enn NORID. En oversikt over disse domenene er gitt i Vedlegg D.

12. Oversikt over vedlegg og referanser

Dette kapittelet gir en oversikt over de dokumentene navnepolitikken henviser til. Adressene til de ulike referansene vil kunne bli oppdatert uten videre varsel.

Vedlegg

Vedlegg Tittel URL
Vedlegg A Det geografiske navnetreet http://www.norid.no/vedlegg_A.html
Vedlegg B Tekniske krav knyttet til DNS-registrering http://www.norid.no/vedlegg_B.html
Vedlegg C Reserverte og forbudte domenenavn under de domener NORID forvalter http://www.norid.no/vedlegg_C.txt
Vedlegg D Kategoridomener som forvaltes av andre enn NORID http://www.norid.no/vedlegg_D.html

Henvisninger til andre NORID-dokumenter

Dokument Tittel URL
NORIDs klageorgan NOK: NORIDs klageorgan http://www.norid.no/nok.html
Søknadsskjema Nyregistrering http://www.norid.no/skjema/index.html#nyregistrering
Endringsskjema Endring http://www.norid.no/skjema/index.html#endring
Overføring av domenenavn Overføring og sletting http://www.norid.no/skjema/index.html#overforing
Prisinformasjon Avgifter og fakturarutiner http://www.norid.no/priser.html

Henvisninger til RFCer

RFC Tittel URL
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1591.txt
RFC 1034 Domain Names – Concepts and Facilities ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1034.txt
RFC 1035 Domain Names – Implementation and Specification ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1035.txt
RFC 1123 Requirements for Internet Hosts – Application and Support ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1123.txt
RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1912.txt


info@norid.no
Sist oppdatert
1999-11-30

NORIDs hovedside
Publisert: 3. september 2015
Sist oppdatert: 19. februar 2001