NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid opererer innenfor et internasjonalt og et nasjonalt rammeverk. Forvaltningsmodellen formaliserer relasjonene innen de nasjonale rammeverkene.

Norid er registreringsenheten for .no domenet. Dette innebærer at alle domener direkte under .no må være registrerte hos Norid. Oppgaven ble delegert fra organisasjonen IANA som opprinnelig hadde det internasjonale ansvaret for delegering av toppnivådomener. IANAs funksjoner ble overført til ICANN i 1998.

Rammeverket for delegeringen av toppnivådomener er beskrevet i RFC1591. Denne avtalen er det faktiske og rettslige grunnlaget for Norids administrasjon av .no-domenet. Norid er dermed organisert etter privatrettslige regler og driver sin virksomhet med hjemmel i privatrettslige avtaler.

De nasjonale rammeverkene

I 2002 utarbeidet en departemental arbeidsgruppe (der Norid deltok) et forslag til formalisering av forvaltningsmodellen for .no-domenet. Forslaget ble realisert i 2003 gjennom en egen norsk domeneforskrift som i tillegg til RFC1591 setter rammene for forvaltningen av .no-domenet.

Figur som viser forvaltningsmodellen for .no

Gjennom at myndighetene bare setter det overordnede rammeverket beholder man en ordning der registreringstjenesten drives innenfor en privatrettslig organisasjon i stedet for å være en del av offentlig forvaltning. Dette betyr at man kan opprettholde fordelene dagens modell har i form av å være effektiv, lite kostnadskrevende og fleksibel. Samtidig kan myndighetene gjennom sin rammeverksfunksjon og tilsynsfunksjon sikre at tjenesten også i fremtiden fortsetter å bli drevet på en måte som tjener det norske internettsamfunnet.

Forvaltningsmodellen i sin helhet

Publisert: 25. mars 2019
Sist oppdatert: 4. juni 2019