Standardavtalen mellom Norid og domeneforhandlerne ble revidert i juni 2021. Bakgrunnen er det økende behovet for å ivareta sikkerhet og kvalitet for det norske toppdomenet. Åtte av ti forhandlere har valgt å videreføre forhandlervirksomheten under de økte kravene. I sum gir disse forhandlerne et bredt og variert tilbud til kunden, og konkurransen i forhandlermarkedet innenfor ulike kundesegmenter fungerer fortsatt.

Samfunnet blir mer og mer avhengig av internett. Dermed øker kravene til sikkerhet for alle aktører i verdikjedene, inkludert domeneforhandlerne. Dette er virksomheter som har inngått avtale med Norid om å bistå domeneabonnenter med å bestille domenenavn, og følge opp abonnementer videre på vegne av abonnentene.

Norid har et ansvar for å utforme registreringsordningen på en hensiktsmessig måte og innenfor rammene satt av norske myndigheter. Den nye forhandleravtalen viderefører i hovedsak etablert praksis og ansvarsdeling, men stiller høyere krav til forhandlernes kompetanse og informasjonssikkerhet, og til at forhandleren må ha et minimum av aktivitet knyttet til domenevirksomheten. I tillegg er det innført et krav om at forhandleren årlig skal informere kundene sine om hvilken informasjon som er registrert i Norids register om abonnementene de håndterer slik at abonnenten kan sjekke at kontaktinformasjon og teknisk informasjon om egne domenenavn er korrekt og oppdatert.

Bruken av domenenavn under .no er en sentral del av den digitale kommunikasjonen i samfunnet, og fokus på kvalitet og sikkerhet i alle ledd blir stadig viktigere. Innføringen av en revidert forhandleravtale med økte krav til sikkerhet er med på å fremme kvaliteten i forhandlerbransjen som helhet. Det at den nye avtalen ser ut til å ha blitt godt mottatt av domeneforhandlerne, vitner også om en fremoverlent og bevisst bransje.

Elise Knutssøn Lindeberg, sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Konkurranse blant forhandlerne

Domeneforhandlerne konkurrerer om å tilby best mulig hjelp til abonnentene når det gjelder å bestille og opprettholde domeneabonnementene. De fleste forhandlere tilbyr forskjellige tilleggstjenester knyttet til bruk av domenenavnet, blant annet webhotell, e-post og verktøy for å lage websider. Dette er tjenester som har verdi for abonnenten, men det er ikke et krav fra oss at de tilby slike tjenester.

Kartlegging av domenemarkedet viser tydelige kundesegmenter med spesifikke behov, som påvirker hvilke forhandlere de velger. Markedsandelene til forhandlerne varierer avhengig av hvilke kundesegmenter som utgjør markedet. Vi skiller mellom totalmarkedet, markedet for de største foretakene i Norge og høytrafikkmarkedet.

Totalmarkedet

Totalmarkedet består av rundt 820 000 norske domenenavn, og domineres av noen få forhandlere med store markedsandeler. De ti største aktørene har i sum 80 prosent av totalmarkedet. Mange av disse aktørene tilbyr en enkel standardpakke med domenenavn, e-post og nettsted som dekker behovene til de fleste abonnentene.

Markedet for de største foretakene i Norge

De 500 største foretakene i Norge har til sammen rundt 8000 domenenavn og utgjør i så måte en liten del av totalmarkedet. Dette er kunder som har behov for forhandlere som kan ta helhetlig ansvar for forvaltning av domenenavnene som en del av kundens merkevare. Markedsandelene er jevnere fordelt på dette markedet enn på totalmarkedet, og flere mellomstore forhandlere er blant de større aktørene her.

Høytrafikkmarkedet

Et annet kundesegment er abonnenter som tilbyr tjenester som må håndtere høy nettrafikk. De to hundre mest trafikkerte nettstedene i Norge bruker i stor grad forhandlere med såkalte «high-end»-løsninger som håndterer høye krav til ytelse. Også i dette markedet er det flest mellomstore forhandlere blant de større aktørene.

Ingen større endringer i markedet

Det var 335 forhandlere da prosessen med ny forhandleravtale startet i juni 2021. De hadde valget mellom å tilpasse virksomheten til nye krav eller avvikle forhandlervirksomheten. Etter at fristen for å inngå den nye avtalen gikk ut i slutten av august hadde 268 forhandlere – åtte av ti – valgt å bli med videre. Antall forhandlere har for øvrig vært stabilt på rundt 340 de siste ti årene.

Ikke overraskende er det i hovedsak forhandlere med lite aktivitet som har valgt å avslutte forhandlervirksomheten. Gjennomsnittlig antall domenenavn i porteføljen til forhandlerne som ikke ble med videre, er 49. Det høyeste antallet domenenavn er 648. Alle de 50 største forhandlerne er med videre.

Forhandlerstørrelsejuni 2021sept 2021
Veldig stor forhandler (<10001 domenenavn)99
Stor forhandler (1001-10000 domenenavn)4141
Middels forhandler (101-1000 domenenavn)158148
Liten forhandler (1-100 domenenavn)10468
Forhandler med null domenenavn232
Totalt335268
Antall forhandlere fordelt på størrelsen på domeneporteføljen.

Reduksjonen i antall forhandlere har ikke ført til større endringer i fordelingen av markedsandeler i totalmarkedet. De ti største aktørene på totalmarkedet hadde en samlet markedsandel på 80 prosent i juni. I september hadde denne økt til 81 prosent, noe som er naturlig i og med at antallet «øvrige forhandlere» er redusert fra 325 til 258. Den nest største aktøren i markedet har økt sin markedsandel på grunn av dette, men konkurransesituasjonen er så å si uendret.

Totalmarkedet september 2021

Når det gjelder markedene for de største foretakene i Norge eller nettstedene med høyest trafikk, er markedsfordelingen identisk i juni og september.

– Vi har i dag færre domeneforhandlere enn før denne omleggingen, men kan konstatere at konkurransen forhandlerne imellom innenfor ulike kundesegment fungerer, og at domeneforhandlerne i sum gir et bredt og variert tilbud til kundene, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid.

Mer om ordningen med domeneforhandlere, https://www.norid.no/no/nytt-domenenavn/forhandlerliste/om-domeneforhandlere/

Gjeldende forhandleravtale, https://teknisk.norid.no/no/bli-forhandler/forhandleravtalen/#Avtaleteksten

Mer om overgangen til ny forhandleravtale, https://teknisk.norid.no/no/bli-forhandler/forhandleravtalen/overgang-til-ny-forhandleravtale/

Publisert: 15. oktober 2021